Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Bài 1: Bé Mai đã lớn

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Bài 1: Bé Mai đã lớn

Bé Mai đã lớn

Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi dày của mẹ, buộc tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. Nhưng mọi người chỉ nhìn bé và cười.

Sau đó, Mai thử quét nhà như mẹ. Bé quét sạch đến nỗi bố phải ngạc nhiên:

- Ồ, con gái của bố quét nhà sạch quá! Y như mẹ quét vây.

Khi mẹ chuẩn bị nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau. Trong khi mẹ làm thức ăn, Mai dọn bát đũa, xếp thật ngay ngắn trên bàn. Cả bố và mẹ đều vui. Lúc ngồi ăn cơm, mẹ nói:

- Bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi.

Mai cảm thấy lạ. Bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ. Những bố mẹ đều nói rằng em đã lớn.

 Theo Tiếng Việt 2, tập 1, năm 1988

pptx 28 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 212Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo - Bài 1: Bé Mai đã lớn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô đến với 
Môn Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo 
GVCN : 
Em hãy kể tên các hoạt động trong tranh 
Bé quét lá cây 
Bé quét bụi tủ sách 
Bé lau dọn nước 
Bé lau nhà 
Bài 1: Bé Mai đã lớn 
Bé Mai đã lớn 
Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi dày của mẹ, buộc tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. Nhưng mọi người chỉ nhìn bé và cười. 
Sau đó, Mai thử quét nhà như mẹ. Bé quét sạch đến nỗi bố phải ngạc nhiên: 
- Ồ, con gái của bố quét nhà sạch quá! Y như mẹ quét vây. 
Khi mẹ chuẩn bị nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau. Trong khi mẹ làm thức ăn, Mai dọn bát đũa, xếp thật ngay ngắn trên bàn. Cả bố và mẹ đều vui. Lúc ngồi ăn cơm, mẹ nói: 
- Bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi. 
Mai cảm thấy lạ. Bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ. Những bố mẹ đều nói rằng em đã lớn. 
	Theo Tiếng Việt 2, tập 1, năm 1988 
Vui, thể hiện sự ngạc nhiên 
Vui, thể hiện sự tự hào 
Cách thể hiện giọng đọc 
	 Beù Mai raát thích laøm ngöôøi lôùn. Beù thöû ñuû moïi caùch. Luùc ñaàu, beù ñi giaøy cuûa meï, buoäc toùc theo kieåu cuûa coâ. Beù laïi coøn ñeo tuùi xaùch vaø ñoàng hoà nöõa. Nhöng moïi ngöôøi chæ nhìn beù vaø cöôøi. 
	 Sau ñoù, Mai thöû queùt nhaø nhö meï. Beù queùt saïch ñeán noãi boá phaûi ngaïc nhieân: 
	- OÀ, con gaùi cuûa boá queùt nhaø saïch quaù! Y nhö meï queùt vaäy. 
	 Khi meï chuaån bò naáu côm, Mai giuùp meï nhaët rau. Trong khi meï laøm thöùc aên, Mai doïn baùt ñuõa, xeáp thaät ngay ngaén treân baøn. Caû boá vaø meï ñeàu vui. Luùc ngoài aên côm, meï noùi: 
	- Beù Mai nhaø ta ñaõ lôùn thaät roài. 
	 Mai caûm thaáy laï. Beù khoâng ñi giaøy cuûa meï, khoâng buoäc toùc gioáng coâ, khoâng ñeo ñoàng hoà. Nhöng boá meï ñeàu noùi raèng em ñaõ lôùn. 
	Theo Tieáng Vieät 2, taäp 1, 1988 
1 
2 
3 
4 
6 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Bé Mai đã lớn 
	 Beù Mai raát thích laøm ngöôøi lôùn. Beù thöû ñuû moïi caùch. Luùc ñaàu, beù ñi giaøy cuûa meï, buoäc toùc theo kieåu cuûa coâ. Beù laïi coøn ñeo tuùi xaùch vaø ñoàng hoà nöõa. Nhöng moïi ngöôøi chæ nhìn beù vaø cöôøi. 
	Sau ñoù, Mai thöû queùt nhaø nhö meï. Beù queùt saïch ñeán noãi boá phaûi ngaïc nhieân: 
	- OÀ, con gaùi cuûa boá queùt nhaø saïch quaù! Y nhö meï queùt vaäy. 
	Khi meï chuaån bò naáu côm, Mai giuùp meï nhaët rau. Trong khi meï laøm thöùc aên, Mai doïn baùt ñuõa, xeáp thaät ngay ngaén treân baøn. Caû boá vaø meï ñeàu vui. Luùc ngoài aên côm, meï noùi: 
	- Beù Mai nhaø ta ñaõ lôùn thaät roài. 
	 Mai caûm thaáy laï. Beù khoâng ñi giaøy cuûa meï, khoâng buoäc toùc gioáng coâ, khoâng ñeo ñoàng hoà. Nhöng boá meï ñeàu noùi raèng em ñaõ lôùn. 
	Theo Tieáng Vieät 2, taäp 1, 1988 
Beù Mai ñaõ lôùn 
	Beù Mai raát thích laøm ngöôøi lôùn. Beù thöû ñuû moïi caùch. Luùc ñaàu, beù ñi giaøy cuûa meï, buoäc toùc theo kieåu cuûa coâ. Beù laïi coøn ñeo tuùi xaùch vaø ñoàng hoà nöõa. Nhöng moïi ngöôøi chæ nhìn beù vaø cöôøi. 
	Sau ñoù, Mai thöû queùt nhaø nhö meï. Beù queùt saïch ñeán noãi boá phaûi ngaïc nhieân: 
	- OÀ, con gaùi cuûa boá queùt nhaø saïch quaù! Y nhö meï queùt vaäy. 
	Khi meï chuaån bò naáu côm, Mai giuùp meï nhaët rau. Trong khi meï laøm thöùc aên, Mai doïn baùt ñuõa, xeáp thaät ngay ngaén treân baøn. Caû boá vaø meï ñeàu vui. Luùc ngoài aên côm, meï noùi: 
	- Beù Mai nhaø ta ñaõ lôùn that roài. 
	Mai caûm thaáy laï. Beù khoâng ñi giaøy cuûa meï, khoâng buoäc toùc gioáng coâ, khoâng ñeo ñoàng hoà. Nhöng boá meï ñeàu noùi raèng em ñaõ lôùn. 
	Theo Tieáng Vieät 2, taäp 1, 1988 
Beù Mai ñaõ lôùn 
 buoäc toùc 
tuùi xaùch 
queùt nhaø 
nhaët rau 
LUYEÄN ÑOÏC TÖØ KHOÙ 
b uộc t óc 
t úi xách 
q uét nhà 
n hặt rau 
GIAÛI NGHÓA TÖØ 
buoäc toùc 
Laø giöõ toùc coá ñònh baèng daây hoaëc thun, giuùp cho toùc goïc gaøng, chaéc chaén. 
b uộc tóc 
Laø m oät traïng thaùi bieåu caûm cuûa con ngöôøi phaûn öùng vôùi söï baát ngôø. 
GIAÛI NGHÓA TÖØ 
n gạc nhiên 
Y nhö 
Laø chæ söï gioáng nhau. 
GIAÛI NGHÓA TÖØ 
Laáy laøm laï 
Laø söï baát ngôø khi maø nhìn thaáy m oät ñieàu gì ñoù maø tröôùc giôø chöa töøng thaáy. 
GIAÛI NGHÓA TÖØ 
CAÙCH NGAÉT NGHÆ CAÂU DAØI 
Beù laïi coøn ñeo tuùi xaùch vaø ñoàng hoà nöõa. 
/ 
// 
Nhöng boá meï ñeàu noùi raèng em ñaõ lôùn. 
/ 
// 
/ 
Luyeän ñoïc theo nhoùm 
Thö giaûn 
Xem clip thö giaûn 
Tìm hieåu noäi dung baøi 
Baøi hoïc noùi ñeán ai? 
2. Luùc ñaàu beù mai ñaõ thöû laøm ngöôøi lôùn baèng caùch naøo? 
3. Neâu nhöõng vieäc laøm cuûa mai ñöôïc boá meï khen? 
1. Baøi hoïc noùi ñeán ai? 
Baøi hoïc noùi ñeán laø beù Mai . 
2. Luùc ñaàu beù mai ñaõ thöû laøm ngöôøi lôùn baèng caùch naøo? 
 Beù Mai raát thích laøm ngöôøi lôùn. Beù thöû ñuû moïi caùch. Luùc ñaàu, beù ñi giaøy cuûa meï, buoäc toùc theo kieåu cuûa coâ. Beù laïi coøn ñeo tuùi xaùch vaø ñoàng hoà nöõa. Nhöng moïi ngöôøi chæ nhìn beù vaø cöôøi. 
Traû lôøi caâu 2: 
Luùc ñaàu beù mai ñaõ thöû laøm ngöôøi lôùn baèng caùch laø ñi giaøy cuûa meï, buoäc toùc theo kieåu cuûa coâ, beù coøn ñeo tuùi xaùch vaø ñoàng hoà. 
3 . Neâu nhöõng vieäc laøm cuûa Mai ñöôïc boá meï khen 
 Sau ñoù, Mai thöû queùt nhaø nhö meï. Beù queùt saïch ñeán noãi boá phaûi ngaïc nhieân: 
	- OÀ, con gaùi cuûa boá queùt nhaø saïch quaù! Y nhö meï queùt vaäy. 
	Khi meï chuaån bò naáu côm, Mai giuùp meï nhaët rau. Trong khi meï laøm thöùc aên, Mai doïn baùt ñuõa, xeáp thaät ngay ngaén treân baøn. Caû boá vaø meï ñeàu vui. Luùc ngoài aên côm, meï noùi: 
	- Beù Mai nhaø ta ñaõ lôùn thaät roài. 
Traû lôøi caâu 3: 
Nhöõng vieäc laøm cuûa Mai ñöôïc boá meï khen laø: 
queùt nhaø 
nhaët rau 
doïn baùt ñuõa 
Noäi dung baøi hoïc: 
Nhöõng vieäc nhaø Mai ñaõ laøm giuùp em lôùn hôn trong maét boá meï 
Qua maøi baøi hoïc caùc con phaûi bieát giuùp ñôõ ba meï, laøm nhöõng vieäc ôû nhaø vaø phaûi choïn nhöõng vieäc vöøa söùc vôùi baûn thaân. 
Lieân heä baûn thaân 
Hoa cuûa cha meï 
Hoa cuûa thaày coâ 
Keå teân nhöõng vieäc em ñaõ laøm ôû nhaø vaø ôû tröôøng. 
KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY/COÂ THAØNH COÂNG 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai_1_be.pptx