Thiết kế giáo án môn học khối 2 - Tuần 26

Thiết kế giáo án môn học khối 2 - Tuần 26

I/Mục tiêu :

 - Biết cách làm dây xúc xích trang trí .

 - Cắt , dán được dây xúc xích trang trí . Đường cắt tương đối thẳng . Có thể chỉ cắt ,dán được ít nhất ba vòng tròn . Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau .

II/Chuẩn bị :

-Dây xúc xích mẫu bằng giáy thủ công

-Quy trình làm dây xúc xích trang trí có hình vẽ minh họa cho từng bước

-Giấy thủ công, kéo , bìa dán

 

doc 22 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 17/11/2018 Lượt xem 55Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế giáo án môn học khối 2 - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 26 
 Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2010
Thñ c«ng
LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (T2)
I/Mục tiêu :
 - Biết cách làm dây xúc xích trang trí .
 - Cắt , dán được dây xúc xích trang trí . Đường cắt tương đối thẳng . Có thể chỉ cắt ,dán được ít nhất ba vòng tròn . Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau .
II/Chuẩn bị :
-Dây xúc xích mẫu bằng giáy thủ công
-Quy trình làm dây xúc xích trang trí có hình vẽ minh họa cho từng bước 
-Giấy thủ công, kéo , bìa dán 
III/Các hoạt động dạy- học :
 H§ cña thÇy H§ cña trß
1.KTBC:
-Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
2.Bài mới :
+Hoạt động 3:
-HS thực hành làm dây xúc xích 
-Tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm 4
-GV theo dõi,uốn nắn giúp đỡ 
-Nhắc học sinh cắt các nan giấy cho thẳng theo đường kẻ và có độ dài bằng nhau 
-Tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm 
-GV nhận xét – chọn sản phẩm đẹp tuyên dương 
3.Củng cố :
-Gọi học sinh nhắc lại các bước làm dây xúc xích 
*Dặn : Về làm dây xúc xích trang trí góc học tập 
-HS nhắc lại 
-Bước 1:Cắt thành các nan giấy 
-Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích 
-Các nhóm cùng thực hành 
-Các nhóm lên trưng bày sản phẩm 
-Lớp nhận xét 
*******************************************
 TËp ®äc
TOÂM CAØNG VAØ CAÙ CON
I. Muïc tieâu:
- Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu và cụm từ rõ ý ; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài .
- Hiểu ND: Cá con và Tôm càng đều có tài riêng . Tôm cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm . Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít (( trả lời được các CH1,2,3,5 )
* HS khá , giỏi trả lời được CH4 ( hoặc CH : Tôm Càng làm gì để cứu Cá Con ? )
II. Chuaån bò:
GV: Tranh minh hoaï baøi Taäp ñoïc trong SGK. 
III. Caùc hoaït ñoängd¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1.KTBC: Beù nhìn bieån.
2.Baøi môùi 
v Luyeän ñoïc 
a) Ñoïc maãu
-GV ñoïc maãu toaøn baøi laàn 1 
b) Luyeän phaùt aâm
-Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù, deã laãn khi ñoïc baøi. 
-Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. Nghe vaø chænh söûa loãi cho HS, neáu coù.
c) Luyeän ñoïc ñoaïn
-Neâu yeâu caàu luyeän ñoïc töøng ñoaïn .
-Yeâu caàu 4 HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
vThi ñoïc 
-GV toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc noái tieáp, phaân vai. Toå chöùc cho caùc caù nhaân thi ñoïc ñoaïn 2.
 Tieát 2.
vTìm hieåu baøi 
(?)Toâm Caøng ñang laøm gì döôùi ñaùy soâng?
(?)Caù Con laøm quen vôùi Toâm Caøng ntn?
(?)Ñuoâi cuûa Caù Con coù ích lôïi gì?
(?)Tìm nhöõng töø ngöõ cho thaáy taøi rieâng cuûa Caù Con(?).
(?)Toâm Caøng coù thaùi ñoä ntn vôùi Caù Con?
(?) Khi Caù Con ñang bôi thì coù chuyeän gì xaûy ra?
(?) Haõy keå laïi vieäc Toâm Caøng cöùu Caù Con.
v Thaûo luaän lôùp
- Yeâu caàu HS thaûo luaän theo caâu hoûi: 
 (?) Em thaáy Toâm Caøng coù gì ñaùng khen?
4. Cuûng coá – Daën doø:
Goïi HS ñoïc laïi truyeän theo vai.
(?) Con hoïc taäp ôû Toâm Caøng ñöùc tính gì?
-3 HS ñoïc thuoäc loøng vaø traû lôøi caâu hoûi.
-Quan saùt, theo doõi.
-Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
- Tìm töø vaø traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV: 
+ Caùc töø ñoù laø: vaät laï, oùng aùnh, traân traân, löôïn, naéc noûm, ngoaét, queïo, noù laïi, phuïc laên, vuùt leân, ñoû ngaàu, lao tôùi,
-5 ñeán 7 HS ñoïc baøi caù nhaân
-Moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc noái tieáp töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
Luyeän ñoïc caâu: 
Ñuoâi toâi vöøa laø maùi cheøo,/ vöøa laø baùnh laùi ñaáy.// Baïn xem naøy!//
-Luyeän ñoïc theo nhoùm.
-Thi ñoïc theo höôùng daãn cuûa GV.
HS ñoïc toaøn baøi
-Toâm Caøng ñang taäp buùng caøng.
-Caù Con chaøo vaø töï giôùi thieäu teân mình: “Chaøo baïn. Toâi laø caù Con. Chuùng toâi cuõng soáng döôùi nöôùc nhö hoï nhaø toâm caùc baïn”
-Ñuoâi cuûa Caù Con vöøa laø maùi cheøo, vöøa laø baùnh laùi.
-Löôïn nheï nhaøng, ngoaét sang traùi, vuùt caùi, queïo phaûi, queïo traùi, uoán ñuoâi.
-Toâm Caøng naéc noûm khen, phuïc laên.
-1 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Toâm Caøng thaáy moät con caù to, maét ñoû ngaàu, nhaèm Caù Con lao tôùi.
-Toâm Caøng buùng caøng, voït tôùi, xoâ baïn vaøo moät ngaùch ñaù nhoû. (Nhieàu HS ñöôïc keå.)
-HS phaùt bieåu.
-Toâm Caøng raát duõng caûm./ Toâm Caøng lo laéng cho baïn./ Toâm Caøng raát thoâng minh./
-Moãi nhoùm 3 HS (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Toâm Caøng, vai Caù Con).
-Duõng caûm, daùm lieàu mình cöùu baïn.
 *************************************
To¸n
 LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu:
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3 , số 6 .
- Biết thời điểm , khoảng thời gian .
- Nhận biết việc sử dụng thời gian trong đời sống hằng ngày .
* Baøi taäp caàn laøm : 1,2
II. Chuaån bò:
-GV: Moâ hình ñoàng hoà.
-HS: SGK, vôû, moâ hình ñoàng hoà.
III. Caùc hoaït ñoäng d¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1.KTBC: Thöïc haønh xem ñoàng hoà.
2.Baøi môùi : Luyeän taäp.
v Hoaït ñoäng 1: Giuùp HS laàn löôït laøm caùc baøi taäp.
Baøi 1:
- Höôùng daãn HS xem tranh veõ, hieåu caùc
-HS nh×n ®ång hå do gv quay ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña gv.
-HS xem tranh veõ.
 hoaït ñoäng vaø thôøi ñieåm dieãn ra caùc hoaït ñoäng ñoù (ñöôïc moâ taû trong tranh veõ).
-Moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp
-Traû lôøi töøng caâu hoûi cuûa baøi toaùn.
Baøi 2: So saùnh caùc thôøi ñieåm neâu treân ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa baøi toaùn.
-Vôùi HS khaù, gioûi coù theå hoûi theâm caùc caâu, chaúng haïn:
(?)Haø ñeán tröôøng sôùm hôn Toaøn bao nhieâu phuùt?
(?)Quyeân ñi nguû muoän hôn Ngoïc bao nhieâu phuùt?
(?)Baây giôø laø 10 giôø. Sau ñaây 15 phuùt (hay 30 phuùt) laø maáy giôø?
vThöïc haønh
 Baøi 3: Cuûng coá kyõ naêng söû duïng ñôn vò ño thôøi gian (giôø, phuùt) vaø öôùc löôïng khoaûng thôøi gian.
-Vôùi HS khaù, gioûi coù theå hoûi theâm:
(?)Trong voøng 15 phuùt em coù theå laøm xong vieäc gì?
3. Cuûng coá – Daën doø: 
-Haø ñeán tröôøng sôùm hôn Toaøn 15 phuùt
-Quyeân ñi nguû muoän hôn Ngoïc 30 phuùt
-Laø 10 giôø 15 phuùt, 10 giôø 30 phuùt
-Em coù theå ñaùnh raêng, röûa maët hoaëc saép xeáp saùch vôû
-Em coù theå laøm xong baøi trong 1 tieát kieåm tra,..
-HS taäp nhaém maét traûi nghieäm
***********************************************************************
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010
Mü thuËt
( GV bé m«n d¹y)
 *****************************************
 To¸n
 TÌM SOÁ BÒ CHIA
I. Muïc tieâu:
- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia .
- Biết tìm X trong các bài tập dạng : A : a = b ( với a , b là các số bé và phép tính để tìm X là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học ) .
- Biết giải bài toán có một phép nhân .
* Baøi taäp caàn laøm : 1,2,3
II. Chuaån bò:
GV: Caùc taám bìa hình vuoâng (hoaëc hình troøn) baèng nhau.
III. Caùc hoaït ñoäng d¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. KTBC:Luyeän taäp.
2.Baøi môùi: 
vOÂn laïi quan heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp chia
 *Gaén 6 oâ vuoâng leân baûng thaønh 2 haøng 
-GV neâu: Coù 6 oâ vuoâng xeáp thaønh 2 haøng ñeàu nhau. Moãi haøng coù maáy oâ vuoâng?
-GV gôïi yù ñeå HS töï vieát ñöôïc:
	 6	 :	 2	=	 3
	Soá bò chia	Soá chia	Thöông
-Yeâu caàu HS nhaéc laïi: soá bò chia laø 6; soá chia laø 2; thöông laø 3.
a)GV neâu vaán ñeà: Moãi haøng coù 3 oâ vuoâng. Hoûi 2 haøng coù taát caû maáy oâ vuoâng?
HS traû lôøi vaø vieát: 3 x 2 = 6.
Taát caû coù 6 oâ vuoâng.Ta coùtheå vieát: 6 = 3 x 2.
b) Nhaän xeùt:
-Höôùng daãn HS ñoái chieáu, so saùnh söï thay ñoåi vai troø cuûa moãi soá trong pheùp chia vaø pheùp nhaân töông öùng:
6 : 2 = 3
 Soá bò chia Soá chia	 Thöông	
*Soá bò chia baèng thöông nhaân vôùi soá chia.
*Giôùi thieäu caùch tìm soá bò chia chöa bieát:
a)GV neâu: Coù pheùp chia X : 2 = 5
-Giaûi thích: Soá X laø soá bò chia chöa bieát, chia cho 2 ñöôïc thöông laø 5.
-Döïa vaøo nhaän xeùt treân ta laøm nhö sau:
-Laáy 5 (laø thöông) nhaân vôùi 2 (laø soá chia) ñöôïc 10 (laø soá bò chia).
-Vaäy X = 10 laø soá phaûi tìm vì 10 : 2 = 5.
Trình baøy:	X : 2 = 5
	X = 5 x 2
	X = 10
b.Keát luaän: Muoán tìm soá bò chia ta laáy thöông nhaân vôùi soá chia.
- GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tìm soá bò chia.
v Thöïc haønh
Baøi 1: HS laàn löôït tính nhaåm pheùp nhaân vaø pheùp chia theo töøng coät.
	6 : 2 = 3
	2 x 3 = 6	
Baøi 2: HS trình baøy theo maãu:
	X : 2 = 3
	 X = 3 x 2
	 X = 6
Baøi 3: Yeâu caàu HS trình baøy baøi giaûi	
 GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3.Cuûng coá – Daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS quan saùt
HS traû lôøi: Coù 3 oâ vuoâng.
-HS töï vieát
 6	 :	 2	= 3
Soá bò chia Soáchia Thöông
-HS nhaéc laïi: soá bò chia laø 6; soá chia laø 2; thöông laø 3.
2 haøng coù taát caû 6 oâ vuoâng
HS vieát: 3 x 2 = 6.
HS vieát: 6 = 3 x 2. 
HS ñoái chieáu, so saùnh söï thay ñoåi vai troø cuûa moãi soá trong pheùp chia vaø pheùp nhaân
6 = 3 x 2
Vaøi HS laëp laïi.
HS quan saùt
-HS quan saùt caùch trình baøy
-Vaøi HS nhaéc laïi caùch tìm soá bò chia.
HS laøm baøi. 
HS söûa baøi
-3 HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
-Neâu quy taéc tìm soá bò chia chöa bieát trong pheùp chia ñeå giaûi thích.
HS ñoïc baøi.
 Baøi giaûi
Soá keïo coù taát caû laø:
 5 x 3 = 15 (chieác)
	 Ñaùp soá: 15 chieác keïo
 ***************************************
§¹o ®øc
LÒCH SÖÏ KHI ÑEÁN NHAØ NGÖÔØI KHAÙC.
I. Muïc tieâu:
- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác .
- Biết cư sử phù hợp khi đến nhà bạn bè , người quen 
- Biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác .
II. Chuaån bò:
GV: Truyeän keå Ñeán chôi nhaø baïn. Phieáu thaûo luaän
HS: VBT.
III. Caùc hoaït ñoäng d¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. KTBC:
2. Baøi môùi : 
v Keå chuyeän “Ñeán chôi nhaø baïn”
v Phaân tích truyeän.
-Toå chöùc ñaøm thoaïi
(?)Khi ñeán nhaø Traâm, Tuaán ñaõ laøm gì?
HS laéng nghe.
- Tuaán ñaäp cöûa aàm aàm vaø goïi raát to. Khi meï Traâm ra môû cöûa, Tuaán khoâng chaøo maø hoûi luoân xem Traâm coù nhaø khoâng?
(?)Thaùi ñoä cuûa meï Traâm khi ñoù theá naøo?
- Meï Traâm raát giaän nhöng baùc chöa noùi gì.
(?)An daën Tuaán ñieàu gì?
(?) Khi chôi ôû nhaø Traâm, baïn An ñaõ cö xöû ntn?
(?)Vì sao meï Traâm laïi khoâng giaän Tuaán nöõa?
Em ruùt ra baøi hoïc gì töø caâu chuyeän?
- GV toång keát hoaït ñoäng vaø nhaéc nhôû caùc em phaûi luoân lòch söï khi ñeán chôi nhaø ng ... ng SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng d¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. KTBC:Töø ngöõ veà soâng bieån. Ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi: Vì sao? 
2.Baøi môùi : 
v Höôùng daãn laøm baøi 
Baøi 1
- Cho HS suy nghó. Sau ñoù goïi 2 nhoùm, moãi nhoùm 3 HS leân gaén vaøo baûng theo yeâu caàu.
-Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi.
-Cho HS ñoïc laïi baøi theo töøng noäi dung: Caù nöôùc maën; Caù nöôùc ngoït.
Baøi 2
-Quan saùt tranh.
-Ñoïc ñeà baøi.
-2 HS ñoïc.
Caù nöôùc maën Caù nöôùc ngoït
 (caù bieån) (caù ôû soâng, hoà,ao)
caù thu	caù meø
caù chim	caù cheùp
caù chuoàn	caù treâ
caù nuïc	caù quaû (caù chuoái)
-Nhaän xeùt, chöõa baøi.
-2 HS ñoïc noái tieáp moãi loaøi caù.
-Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
-Goïi 1 HS ñoïc teân caùc con vaät trong tranh.
-Toång keát cuoäc thi, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
Baøi 3
-Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
-§oïc ñoaïn vaên.
-Goïi HS ñoïc caâu 1 vaø 4.
-Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm.
-Goïi HS ñoïc laïi baøi laøm.
2.Cuûng coá – Daën doø:GV nhËn xÐt tiÕt häc.
-Quan saùt tranh.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Toâm, söùa, ba ba.
-HS thi tìm töø ngöõ. Ví duï: 
-1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
-2 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên.
-2 HS ñoïc caâu 1 vaø caâu 4.
-1 HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm vaøo Vôû baøi taäp Tieáng Vieät
-2 HS ñoïc laïi.
 *****************************************
 TËp viÕt 
 CHỮ HOA X 
I. Muïc tieâu:
- Viết đúng chữ hoa X ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) , chữ và câu ứng dụng : 
Xuôi ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) Xuôi chéo mát mái (3lần )
II.§å dïng d¹y- häc:
 -Maãu chöõ X ñaët trong khung chöõ 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc	
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Höôùng daãn vieát chöõ hoa 
* Muïc tieâu : Höôùng daãn HS quan saùt vaø NX 
-Cho HS neâu caáu taïo, 
-Caùch vieát chöõ X hoa (Neùt 1;Neùt 2; Neùt 3) 
- GV vieát maãu X, noùi caùch vieát 
 2. Höôùng daãn HS vieát cuïm töø öùng duïng .
-Goïi 1 HS ñoïc cuïm töø öùng duïng 
-Cho HS neâu caùch bieåu hieän veà cuïm töø 
-Cho HS quan saùt cuïm töø öùng duïng treân baûng vaø neâu nhaän xeùt :
	+ Ñoä cao
	+ Caùch ñaët daáu thanh 
	+ Khoaûng caùch 
- GV vieát maãu : Xuoâi 
3. Höôùng daãn HS vieát vôû Taäp vieát 
- Neâu yeâu caàu vieát 
-GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
-Chaám, chöõa baøi.
-GV nhaän xeùt chung.
4.Cñng coá, daën doø: 
-Y/c HS veà vieát theâm caùc doøng trong Vôû TV 
- HS neâu 
- Ñoïc cuïm töø öùng duïng 
- 2,3 löôït vieát Xuoâi vaøo baûng con 
- Vieát theo yeâu caàu 
*********************************************************************
 Thöù saùu ngaøy 12 thaùng 3 naêm 2010
To¸n
 LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu:
- Biết tính độ dài đường gấp khúc ; tình chu vi hình tam giác , hình tứ giác .
* Baøi taäp caàn laøm : 1,3,4
II. Chuaån bò:
 -GV: Baûng phuï.
 -HS: Vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng d¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1.KTBC: Chu vi hình tam giaùc. Chu vi hình töù giaùc
2.Baøi môùi :Luyeän taäp.
v Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh:
Baøi 1:
Baøi naøy coù theå noái caùc ñieåm ñeå coù nhieàu ñöôøng gaáp khuùc khaùc nhau maø moãi ñöôøng ñeàu coù 3 ñoaïn thaúng, chaúng haïn laø: ABCD, ABDC, CABD, CDAB, 
Baøi 2: HS töï laøm, chaúng haïn:
	Baøi giaûi
	Chu vi hình tam giaùc ABC laø:
	2 + 4 + 5 = 11(cm)
	 Ñaùp soá: 11 cm.
Baøi 3: HS töï laøm, chaúng haïn:
	Chu vi hình töù giaùc DEGH laø:
	4 + 3 + 5 + 6 = 18(cm)
	 Ñaùp soá: 18cm.
v Thi ñua: giaûi baèng 2 caùch.
Baøi 4: a)Baøi giaûi
	Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCDE laø:
	3 + 3 + 3+ 3 = 12(cm)
	 Ñaùp soá: 12cm.
	 b)Baøi giaûi
	Chu vi hình töù giaùc ABCD laø:
	3 + 3 + 3 + 3 = 12(cm)
	Ñaùp soá: 12 cm.
4. Cuûng coá – Daën doø:
-Troø chôi: Thi tính chu vi
-GV höôùng daãn caùch chôi.
-2 HS leân baûng laøm baøi.
-HS chæ caàn noái caùc ñieåm ñeå coù moät trong nhöõng ñöôøng gaáp khuùc treân.
-HS töï laøm
-HS söûa baøi.
-HS töï laøm
-HS söûa baøi.
HS 2 daõy thi ñua
HS nhaän xeùt 
HS coù theå thay toång treân baèng pheùp nhaân: 3 x 4 = 12 (cm).
-HS caû lôùp chôi troø chôi theo höôùng daãn cuûa GV.
 **************************************** 
 ChÝnh t¶
 SOÂNG HÖÔNG 
I. Muïc tieâu:
 - ChÐp chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i.
 - Lµm ®­îc bµi tËp 2 a/b , hoÆc bµi tËp 3 a/b, hoÆc bµi tËp chÝnh t¶ ph­¬ng ng÷ do GV so¹n.
II. Chuaån bò:
 -GV: Baûng phuï vieát saün noäi dung caùc baøi taäp chính taû. 
 -HS: Vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng d¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1.KTBC:Vì sao caù khoâng bieát noùi?
-Goïi 3 HS leân baûng tìm töø theo yeâu caàu.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. 
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu:Soâng Höông laø moät caûnh ñeïp noåi tieáng ôû Hueá. Hoâm nay lôùp mình seõ vieát 1 ñoaïn trong baøi Soâng Höông vaø laøm caùc baøi taäp chính taû phaân bieät r/d/g; öc/öt. 
vHöôùng daãn vieát chính taû 
a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn caàn vieát 
-GV ñoïc baøi laàn 1 ñoaïn vieát.
(?)Ñoaïn trích vieát veà caûnh ñeïp naøo?
(?)Ñoaïn vaên mieâu taû caûnh ñeïp cuûa soâng Höông vaøo thôøi ñieåm naøo?
b) Höôùng daãn caùch trình baøy
(?)Ñoaïn vaên coù maáy caâu?
(?)Trong ñoaïn vaên nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa? Vì sao?
c) Höôùng daãn vieát töø khoù
-GV ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát.
d) Vieát chính taû
e) Soaùt loãi
g) Chaám baøi 
vHöôùng daãn laøm baøi taäp
Baøi 1
-Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
-Goïi 4 HS leân baûng laøm.
-Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi.
Baøi 2
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
-Ñoïc töøng caâu hoûi cho HS traû lôøi.
3.Cuûng coá – Daën doø:
-Goïi HS tìm caùc tieáng coù aâm r/d/gi hoaëc öc/öt.
-Tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS ghi nhôù quy taéc chính taû vaø veà nhaø laøm laïi.Chuaån bò: OÂn taäp giöõa HKII
3 HS leân baûng, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp.
 1 HS tìm 4 töø chöùa tieáng coù vaàn öc/öt.
Theo doõi.
-Soâng Höông.
-Caûnh ñeïp cuûa soâng Höông vaøo muøa heø vaø khi ñeâm xuoáng.
-3 caâu.
-Caùc töø ñaàu caâu: Moãi, Nhöõng.
-Teân rieâng: Höông Giang.
-HS vieát caùc töø: phöôïng vó, ñoû röïc, Höông Giang, daûi luïa, lung linh.
-Ñoïc ñeà baøi.
-4 HS leân baûng laøm. HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai.
a) giaûi thöôûng, raûi raùc, daûi nuùi.
raønh maïch, ñeå daønh, tranh giaønh.
b) söùc khoûe, söùt meû
caét ñöùt, ñaïo ñöùc
nöùc nôû, nöùt neû.
-2 HS ñoïc noái tieáp.
-HS tìm tieáng: dôû, giaáy, möïc, buùt.
-HS thi ñua tìm töø:
- Ñoäi naøo tìm nhieàu töø ñuùng vaø nhanh nhaát ñoäi ñoù thaéng cuoäc.
 TËp lµm v¨n
ÑAÙP LÔØI ÑOÀNG YÙ. T¶ NGAÉN VEÀ BIEÅN.
I. Muïc tieâu:
- Biết đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước ( BT1).
- Viết được những câu trả lời về cảnh biển ( đã nói ở tiết tập làm văn tuần trước – BT2)
II. Chuaån bò:
-GV: Tranh minh hoaï caûnh bieån ôû tuaàn. Caùc tình huoáng vieát vaøo giaáy. Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 
-HS: Vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng d¹y- häc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1.KTBC: Ñaùp lôøi ñoàng yù. QST, TLCH:
2.Baøi môùi : 
v Höôùng daãn laøm baøi taäp 
Baøi 1 
-GV ñöa caùc tình huoáng vaø goïi 2 HS leân baûng thöïc haønh ñaùp laïi.
-Moät tình huoáng coù theå cho nhieàu caëp HS thöïc haønh.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS.
v Thöïc haønh 
Baøi 2: Treo böùc tranh.
(?)Tranh veõ caûnh gì?
(?)Soùng bieån ntn?
(?)Treân maët bieån coù nhöõng gì?
(?)Treân baàu trôøi coù nhöõng gì?
(?)Haõy vieát moät ñoaïn vaên theo caùc caâu traû lôøi cuûa mình.
-Goïi HS ñoïc baøi vieát cuûa mình, GV chuù yù söûa caâu töø cho töøng HS.
-Cho ñieåm nhöõng baøi vaên hay. 
3. Cuûng coá – Daën doø:
-HS döôùi lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
- Tranh veõ caûnh bieån buoåi saùng.
- Soùng bieån xanh nhö deành leân./
-Soùng nhaáp nhoâ treân maët bieån xanh. 
- Treân maët bieån coù nhöõng caùnh buoàm ñang löôùt soùng vaø nhöõng chuù haûi aâu ñang chao löôïn.
- Maët trôøi ñang daàn daàn nhoâ leân, nhöõng ñaùm maây ñang troâi nheï nhaøng.
- HS töï vieát trong 7 ñeán 10 phuùt.
Nhieàu HS ñoïc.
VD: Caûnh bieån luùc bình minh thaät ñeïp. Soùng bieån nhaáp nhoâ treân maët bieån xanh. Nhöõng caùnh buoàm ñoû thaém ñang löôùt soùng. Ñaøn haûi aâu chao löôïn. Maët trôøi leân, nhöõng ñaùm maây traéng boàng beành troâi.
***********************************
Sinh hoạt lớp
Trß ch¬i: ChuyÒn khÐo
I. Môc tiªu: 
- HS biÕt tù kiÓm ®iÓm c«ng t¸c trong tuÇn, khen th­ëng c¸c b¹n cã nhiÒu cè g¾ng trong häc tËp vµ nÒ nÕp.
- §Ò ra ph­¬ng h­íng thi ®ua cho tuÇn sau.
III. Lªn líp
1.¤n ®Þnh tæ chøc : H¸t tËp thÓ
2. Tæng kÕt thi ®ua tuÇn 26
- Líp tr­ëng nªu c¸c néi dung chÝnh cña buæi sinh ho¹t.
- C¸c tæ tr­ëng lªn ®äc kÕt qu¶ thi ®ua.
- C¸ nh©n HS cho ý kiÕn bæ sung.
- Líp tr­ëng nhËn xÐt chung, s¬ kÕt thi ®ua.
* VÒ häc tËp:
+ C¸c b¹n ®i häc ®Òu, ®óng giê, chuÈn bÞ bµi tèt.
+ Trong líp, c¸c b¹n gi÷ trËt tù , h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi.
+ NhiÒu b¹n cã nhiÒu cè g¾ng trong học tập như bạn : 
+ C¸c b¹n ®¹t nhiÒu ®iÓm 9,10 nhÊt trong tuÇn 26 lµ:
* VÒ nÒ nÕp :
- C¸c b¹n ®i häc chuyªn cÇn, ®óng giê, mÆc ®ång phôc ®Çy ®ñ vµo c¸c ngµy thø 2 vµ thø 6 trong tuÇn. 
* C¸c ho¹t ®éng kh¸c: Duy tr× nÕp trùc nhËt líp theo tæ, xÕp hµng ®Çu giê vµ sau khi tan häc, tËp TD gi÷a giê khÈn tr­¬ng, ®Òu, ®Ñp.
3. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi :
- Líp tr­ëng thay mÆt c¶ líp nªu c¸c viÖc cÇn lµm trong tuÇn tới:
+ §i häc ®Òu, ®óng giê, chuÈn bÞ bµi tèt.
+ X©y dùng vµ duy tr× nÕp häc tËp, xÕp hµng ra vµo líp.
+ Trong líp, gi÷ trËt tù, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi.
+ VÒ ®¹o ®øc: gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé, nãi lêi hay, v©ng lêi thÇy c« gi¸o, c­ xö v¨n minh, lÞch sù. 
+ Thi ®ua giµnh nhiÒu ®iÓm tèt, phÊn ®Êu gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp, nhiÖt t×nh tham gia c¸c giê sinh ho¹t tËp thÓ 
+ Giữ gìn bảo vệ môi trường ở lớp cũng như ở nhà và nơi công cộng.
*GVCN nhËn xÐt chung.
*Cho hs ch¬i trß ch¬i: ChuyÒn khÐo.
 - GV phæ biÕn luËt ch¬i.
 - HS ch¬i theo nhãm.
 - GV quan s¸t, söa sai cho hs.
 - Tuyªn d­¬ng nh÷ng nhãm ch¬i hay, ch¬i ®óng luËt.
 **************************************
 Ngµy th¸ng n¨m 2010
 X¸c nhËn cña BGH
***********************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docl2- tuan26-cktkn-tham.doc