Thiết kế bài dạy các môn học lớp 2 - Tuần số 2 năm 2012

Thiết kế bài dạy các môn học lớp 2 - Tuần số 2 năm 2012

Tốn ( Tiết 6)

Luyện tập

I/ Mục tiêu: Sgk: 8 / sgv: 34

_ Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản .

_ Nhận biết được độ dài Đê- xi –mét trên thước thẳng .

_ Biết ước lươc độ dài trong trường hợp đơn giản

_ vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm.

_ thực hịên được BT 1 ; 2 ; 3 ( cột 1 ,2 ) ; 4.

II/ Chuẩn bị: Mỗi HS cần có thước kẻ có vạch chia cm và từng chục cm.

 

doc 29 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 25/12/2019 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học lớp 2 - Tuần số 2 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch bỏo giảng tuần 2
Thứ
Mụn
Tiết
Tờn bài dạy
Hai
27/8/2012
Toaựn
Taọp ủoùc
Taọp ủoùc
6
4
5
Luyeọn taọp
Phaàn thửụỷng(tieõt 1 )
Phaàn thửụỷng (tieỏt 2 )
Ba
28/8/2012
Keồ chuyeọn
Toaựn
Chớnh taỷ
ẹaùo ủửực
2
7
3
2
Phaàn thửụỷng
Soỏ bũ trửứ, soỏ trửứ, hieọu
( TC )	Phaàn thửụỷng
Hoùc taọp ,sinh hoaùt ủuựng giụứ ( tieỏt 2 )
Tư
29/8/2012
TNXH
Taọp ủoùc
Toaựn
Luyeọn tửứ&Caõu
2
6
8
2
Boọ xửụng
Laứm vieọc thaọt laứ vui
Luyeọn taọp
Tửứ ngửừ veà hoùc taọp – Daỏu chaỏm hoỷi
Năm
30/8/2012
Taọp vieỏt
Toaựn
Chớnh taỷ
2
9
4
Chửừ hoa: Ă, Â
Luyeọn taọp chung
Laứm vieọc thaọt laứ vui
Sỏu
31/8/2012
Taọp laứm vaờn
Toaựn
Thuỷ coõng
SHCN
2
10
2
2
Chaứo hoỷi tửù giụựi thieọu
Luyeọn taọp chung
Gaỏp teõn lửỷa ( tieỏt 2 )
Thứ hai ngày 27 thỏng 8 năm 2012
Toỏn ( Tiết 6)
Luyeọn taọp
I/ Muùc tieõu: 	 Sgk: 8 / sgv: 34
_ Bieỏt quan heọ giửừa dm vaứ cm ủeồ vieỏt soỏ ủo coự ủụn vũ laứ cm thaứnh dm vaứ ngửụùc laùi trong trửụứng hụùp ủụn giaỷn .
_ Nhaọn bieỏt ủửụùc ủoọ daứi ẹeõ- xi –meựt treõn thửụực thaỳng .
_ Bieỏt ửụực lửục ủoọ daứi trong trửụứng hụùp ủụn giaỷn
_ veừ ủửụùc ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi 1 dm.
_ thửùc hũeõn ủửụùc BT 1 ; 2 ; 3 ( coọt 1 ,2 ) ; 4.
II/ Chuaồn bũ: Moói HS caàn coự thửụực keỷ coự vaùch chia cm vaứ tửứng chuùc cm.
III/ Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu: 
1 oồn ủũnh : Haựt
 2)Kieồm tra:Hoỷi: + 1 dm =? Cm.
 + 10 cm = ?dm
-1 HS vieỏt kyự hieọu dm.
 3) Baứi mụựi: 
a) Giụựi thieọu baứi : Caực em vửứa hoùc ủụn vũ dm. Tieỏt hoùc hoõm nay caực em thửùc haứnh ủo ủoọ daứi dm, vaứ quan heọ giửừa dm vaứcm. 
 Ghi tửùa baứi. 
b) HSlaứm baứi taọp :
* Baứi 1: ( goùi HS TB , Y ) 
 Cho HS neõu caựch laứm vaứ laứm tửứng phaàn.
- HS caàn thuoọc : 10 cm= 1 dm; 1 dm = 10 cm.
- HS tỡm vaùch chổ 1 dm treõn thửụực, vaùch chổ 10 cm hay 1 dm (vaùch 0 -> 10.)
* Baứi 2: ( Goùi HS TB – Y ) 
- Cho HS trao ủoồi nhoựm ủeồ tỡm vaùch chổ 2 dm
- Neỏu HS tỡm khoõng ủửụùc thỡ GV chổ ủeồ HS nhaọn bieỏt 10 cm = 1 dm
- Lửu yự: HS vaùch 20 chổ 2 dm.
- Baống caựch ủeỏm phoỏi hụùp ủeỏm vaứ suy luaọn HS neõu ủửụùc 2 dm – 20 cm.
=> Cho HS ghi nhụựự: 1dm = 10cm, 2dm = 20 cm.
1 dm = 10 cm.
10 cm = 1 dm
- dm.
- Laộng nghe giụựi thieọu vaứ 2 HS ủoùc tửùa baứi.
- Neỏu caựch laứm, laứm tửứng phaàn; a, b, c.
- Tớnh tửứ vaùch 0 ủeỏn vaùch 10.
- Vaùch 0 -> 20 coự 2 dm.
- 1 HS ủoùc y/c
-Trao ủoồi ụỷ nhoựm ủeồ tỡm vaùch chổ 2 dm.
- Vaùch 20 chổ 2 dm
- 2dm laứ 20 cm.
* 1dm = 10 cm, 2dm = 20 cm.
Nghổ giửừa tieỏt 
* Baứi 3: ( coọt 1 ,2 ) Goùi HS K – G 
 Cho HS laứm laàn lửụùt vaứo vụỷ keỏt quaỷ. Ghi theo hai chieàu ngửụùc nhau vaứ hoùc thuoọc.
* Baứi 4: ( goùi HS K –G )
 Cho HS trao ủoồi yự kieỏn tranh luaọn ủeồ lửùa vaứo quyeỏt ủũnh neõn ủieàu cm hay dm.
- Giuựp HS bieồu tửụùng veà 1 dm, cm vaứ ửụực lửụùng caực ủoọ daứi gaàn guừi vụựi HS trong ủụứi soỏng.
4/ Cuỷng coỏ : GV H 
 1dm = .? Cm
 10 cm = ? Dm
 2dm = ? cm
1dm = 10cm;2dm =20cm;3dm = 30 cm;5dm =50cm.
30cm = 3dm; 60cm = 6dm
- HS ủoùc yeõu caàu.
+ ẹoọ daứi buựt chỡ laứ 16 cm.
+ ẹoọ daứi 1 gang tay cuỷa meù laứ 2dm
+ ẹoọ daứi 1 bửụực chaõn cuỷa Khoa laứ 30cm.
+1 Beự hửụng cao 12dm.
 1 dm = 10 cm
 10 cm = 1 dm
 2dm = 20 cm
5) Nhaọn xeựt, daởn doứ: 
 - Veà laứm laùi baứi cho hoaứn chổnh.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - Tuyeõn dửụng HS hoùc taọp toỏt. 
Tập đọc ( Tiết 4-5)
Phaàn thửụỷng
I/ Muùc tieõu:	 Sgk: 13 / sgv: 52 
 ẹoùc ủuựng roừ raứng toaứn baứi.
_ Bieỏt nghổ hụi sau caực daỏu chaỏm,daựu phaồy, giửừa caực cuùm tửứ.
_ Hieồu nd : caõu chuyeọn ủeà cao loứng toỏt vaứ khuyeỏn khớch HS laứm vieọc toỏt ( TL ủửụùc caực CH 1 ,2,4)
_ Caõu hoỷi 3 daứnh cho HS K – G
 GDKNS: Theồ hieọn sửù caỷm thoõng.
II/Chuaồn bũ: 
 - Tranh minh hoaù baứi hoùc trong SGK .
 - Vieỏt caõu vaứ ủoaùn vaờn caàn hửụựng daón ủoùc (baỷng phuù).
III/ Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu: Tieỏt 1 
1/ OÅn ủũnh : Haựt
1) Kieồm tra: - Taọp ủoùc vửứa qua caực em hoùc baứi gỡ ?
- 2 HS ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. 
+ Em bieỏt nhửừng gỡ veà baùn Thanh Haứ ?
+ Nhụứ ủaõu em bieỏt roừ veà baùn nhử vaọy ?
- GV n /x chung
2/ Daùy baứi mụựi:
a) Giụựi thieọu: Tieỏt hoùc hoõm nay caực em bieỏt veà 1baùn teõn laứ Na, baùn hoùc chửa gioỷi nhửng cuoỏi naờm laùi ủửụùc phaàn thửụỷng ủaởc bieọt. Vaọy baứi hoùc naứy muoỏn noựi ủieàu gỡ? Chuựng ta haừy cuứng tỡm hieồu baứi Phaàn thửụỷng > ghi tửùa.
b) Luyeọn ủoùc ủoaùn 1,2:
* GV ủoùc maóu: Gioùng nheù caỷm ủoọng.
* Hửụựng daón luyeọn ủoùc keỏt hụùp giaừi nghúatửứ: S/13.
- ẹoùc tửứng caõu: HS tieỏp noỏựi nhau ủoùc tửứng caõu trong moói ủoaùn. Cho HS tỡm tửứ khoự . GV hd ủoùc tửứ khoự: Phaàn thửụỷng, saựng kieỏn, nửừa, taồy, thửụỷng, seừ, buứn, taựn, laởng yeõn, trửùc nhaọt, laởng leừ, bieỏt bớ maọt.
- ẹoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp: HS tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng ủoaùn. Chuự yự ủoùc tửứng caõu.
+ Motọ buoồi saựng, vaứo giụứ ra chụi, caực baùn trong lụựp tuứm tuùm baứn taựn ủieàu gỡ, coự veỷ bớ maọt laộm.
- Giuựp HS hieồu nghúa caực tửứ: bớ maọt, saựng kieỏn laởng leừ, vaứ tửứ ngửừ khaực maứ HS chửa hieồu.
* ẹoùc tửứng ủoaùn tronng nhoựm:
* Thi ủoùc giửừa caực nhoựm: caự nhaõn, ủoàng thanh 
* Caỷ lụựp ủoùc ủoaùn 1,2 ủoàng thanh.
 Tửù thuaọt 
- 2 HS ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi.
+ Hoù vaứ teõn , nam nửừ , ngaứy sinh 
+ Nhụứ vaứo baỷng tửù thuaọt
- Nghe giụựi thieọu.
- 2 HS ủoùc tửùa baứi.
- Laộng nghe GV ủoùc maóu.
- HS mụỷ saựch trang 13.
- HS tieỏp noỏii nhau ủoùc tửứng caõu theo daừy baứn. Moói em ủoùc moọt caõu.
-2HS ủoùc, ủoàng thanh: Phaàn thửụỷng, saựng kieỏn, nửừa, taồy, thửụỷng, seừ, buứn, taựn, laởng yeõn, trửùc, 
- HS ủoùc tửứng ủoaùn theo yeõu caàu.
- 2 HS ủoùc, ủoàng thanh caõu theo daừy baứn:
+ Motọ buoồi saựng, vaứo giụứ ra chụi, caực baùn trong lụựp tuứm tuùm baứn taựn ủieàu gỡ, coự veỷ bớ maọt laộm.
- HS neõu nghúa tửứ chuự giaỷi cuoỏi baứi theo yeõu caàu.
- Luyeọn ủoùc trong nhoựm.
- ẹaùi dieọn nhoựm thi ủoùc ủoaùn, caỷ ủoaùn. caự nhaõn,.
- ẹoàng thanh 2 ủoaùn: 1,2.
Nghổ giửừa tieỏt
c) Hửụựng daón tỡm hieồu ủoaùn 1,2:
-HS ủoùc ủoaùn 1 suy nghú traỷ lụứi caõu hoỷi:
+Caõu chuyeọn naứy noựi veà ai? ( goùi HS TB –Y )
 + Baùn aỏy coự ủửực tớnh gỡ? ( goùi HS TB –Y )
Caõu 1: ( goùi HS TB – Y ) Haừy keồ nhửừng vieọc laứm toỏt cuỷa baùn Na?
*YÙ ủoaùn 1 noựi gỡ?
Caõu 2: ( goùi HS K – G ) Theo em, ủieàõu bớ maọt ủửụùc caực baùn cuỷa Na baứn baùc laứ gỡ?
 GDKNS: Theồ hieọn sửù caỷm thoõng.
* Qua ủoaùn 2 yự noựi gỡ?
- 1HS ủoùc laùi ủoaùn 2.
-ẹoùc thaàm caõu hoỷi traỷ lụứi nhieàu em.
+Moọt baùn HS teõn laứ Na.
+Toỏt hay giuựp ủụừ baùn beứ.
* Na saỳn saứng giupự ủụừ baùn saỳn saứng sang seỷ nhửừng gỡ mỡnh coự cho baùn.
* Na laứ 1 coõ beự toỏt buùng
- 1HS ủoùc laùi ủoaùn 1.
- 1HS ủoùc ủoaùn 2,lụựp traỷ lụứi.
* Caực baùn ủeà nghũ coõ giaựo thửụỷng cho Na vỡ loứng toỏt cuỷa Na ủoỏi vụựi moùi ngửụứi.
* Saựng kieỏn bớ maọt cuỷa caực baùn lụựp Na
- 1 HS ủoùc laùi ủoaùn 2 theo yeõu caàu.
Tieỏt 2
d) Luyeọn ủoùc ủoaùn 3:
- ẹoùc tửứng caõu, cho HS tỡm tửứ khoự GV HD HS luyeọn ủoùc tửứ ngửừ: bửụực leõn, baỏt ngụứ, phaàn thửụỷng, voó tay, vang vaọy, laởng leừ, khaờn ủoỷ.
- ẹoùc caỷ ủoaùn trửụực lụựp; luyeọn ủoùc caõu:
+ ủaõy laứ phaàn thửụỷng/ caỷ lụựp ủeà nghũ taởng baùn Na. //
+ ủoỷ bửứng maởt,/ coõ beự ủửựng vaọy/ bửụực leõn buùt.//
- Giuựp HS hieồu nghúa tửứ ngửừ mụựi ụỷ ủoaùn.
-ẹoùc caỷ ủoaùn trong nhoựm.
- Thi ủoùc giửừa caực nhoựm.
- Caỷ lụựp ủoàng thanh ủoaùn 3.
- HS tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng caõu theo daừy banứ; ủoùc tửứ : bửụực leõn, baỏt ngụứ, phaàn thửụỷng, voó tay, vang vaọy, laởng leừ, khaờn ủoỷ.
-Tieỏp noỏi nhau ủoùc ủoaùn, luyeọn ủoùc caõu: 
+ ủaõy laứ phaàn thửụỷng/ caỷ lụựp ủeà nghũ taởng baùn Na. //
+ ủoỷ bửứng maởt,/ coõ beự ủửựng vaọy/ bửụực leõn buùt.//
-HS ủoùc nghúa tửứ chuự giaỷi cuoỏi baứi.
-Luyeọn ủoùc ụỷ nhoựm. Moói em ủoùc moọt ủoaùn.
-ẹaùi dieọn nhoựm thi ủoùc.
- Lụựp ủoàng thanh ủoaùn 3.
Nghổ giửừa tieỏt 
e) Hửụựng daồn HS tỡm hieồu ủoaùn 3:
-HS ủoùc ủoaùn 3 suy nghú traỷ lụứi.
-Caõu 3 : (goùi HS K – G ) Em coự nghú raống Na xửựng ủaựng ủửụùc thửụỷng khoõng?
- Caõu 4: ( goùi HS TB – Y ) Khi Na ủửụùc phaàn thửụỷng nhửừng ai vui mửứng? Vui mửứng nhử theỏ naứo?
*YÙ ủoaùn 3 noựi gỡ?
* Cho HS tỡm nd cuỷa baứi
f) Luyeọn ủoùc laùi baứi:
- Cho moọt soỏ HS thi ủoùc laùi caõu truyeọn.
- GV vaứ HS bỡnh choùn baùn ủoùc hay nhaỏt.
3)Cuỷng coỏ: GV hoỷi:
+ Em hoùc ủửụùc ủieàu gỡ ụỷ Na?
-Em thaỏy caực baùn ủeà nghũ coõ giaựo trao phaàn thửụỷng cho Na coự taực duùng gỡ?
- 1HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm suy nghú traỷ lụứi:
 +Na xửựng ủaựng ủửụùc thửụỷng vỡ ngửụứi toỏt caàn thửụỷng.
+ Na vui mửứng ủeỏn mửực tửụỷng chửứng nghe nhaốm, ủoỷ bửứng maởt.Coõ giaựo vaứ caực baùn vui mửứng, voó tay vang daọy, meù vui ủoỷ caỷ maột.
* ẹieàu baỏt ngụứ vaứsửù vui mửứng cuỷa Na
 - HS neõu: khen ngụùi ngửụứi coự loứng toỏt
- Vaứi em ủoùc laùi toaứn truyeọn.
- Bỡnh choùn baùn ủoùc hay.
+ Toỏt buùng hay giuựp ủụừ moùi ngửụứi.
+Bieồu dửụng ngửụứi toỏt khuyeỏn khớch HS laứm vieọc toỏt
4) Nhaọn xeựt, daởn doứ:
-Nhaọn xeỏt tieỏt hoùc - Tuyeõn dửụng hoùc sinh tớch cửùc phaựt bieồu.
- Chuaồn bũ: Quan saựt trửụực caực tranh minh hoaù, ủoùc yeõu caàu keồ trong SGK. Cho tieỏt keồ chuyeọn Phaàn thửụỷng.
Thứ ba ngày 28 thỏng 8 năm 2012
 Kể chuyện (Tiết 2) 
 Phaàn thửụỷng 
I/ Muùc tieõu: Sgk:14 / sgv: 55
_ Dửùa vaứo tranh minh hoaùvaứ gụùi yự( SGK) keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn caõu chuyeọn ( BT 1 ; 2 ; 3 ) .
_ HS K _ G keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn.
II/ Chuaồn bũ: Tranh minh hoaù caõu chuyeọn .
 - Baỷng phuù vieỏt saỳn lụứi gụùi yự noọi dung tửứng tranh.
III/ Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu: 
1 Oồn ủũnh :Haựt
 2)Kieồm tra: Goùi 3 HS tieỏp noỏi nhau keồ laùi chuyeọn: “Coự coõng maứi saột coự ngaứy neõn kim”.
 GVnhaọn xeựt – cho ủieồm.
3) Baứi mụựi:
 * Giụựi thieọu: GV neõu yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc
 * Hửụựng daón keồ chuyeọn:
a)Keồ tửứng ủoaùn theo tranh: ( goùi HS TB – Y )
* Keồ chuyeọn trong nhoựm:
- Cho HS tieỏp noỏi nhau keồ tửứng ủoaùn trong nhoựm.
* Keồ chuyeọn trửụực lụựp goùi HS( TB – Y )
- Chổ ủũnh ủaùi dieọn nhoựm keồ trửụực lụựp.
- Sau Hs keồ GV vaứ Hs nhaọn xeựt: Noọi dung (yự trỡnh tửù); dieón ủaùt (tửứ caõu  ... (ủaởt tớnh roài tớnh) hoỷi teõn goùi cuỷa soỏ ủoự trong pheựp coọng, pheựp trửứ.Cho HS laứm vaứo taọp , goùi 1 soỏ HS leõn baỷng thửùc hieọn.
- HS neõu
- Ng he giụựi thieọu. ẹoùc tửùa baứi.
- HS laứm vaứ chửỷa: ẹoùc caỷ soỏ cuỷa tửứng phaàn a, b,c 
theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn vaứ ngửụùc laùi. Phaàn c ghi caực soỏ troứn chuùc vaứ caực soỏ ủoự beự hụn 50. (10 , 20, 30)
- HS tửù laứm vaứ chửỷa.
- HS traỷ lụứi theo yeõu caàu cuỷa GV.
_ HS laứm baứi treõn baỷng . Baùn n/x
Nghổ giửừa tieỏt
* Baứi 4: Cho HS ủoùc ủeà baứi toaựn, neõu toựm taột vaứ trỡnh baứy baứi giaỷi. Moọt em giaỷi ụỷ baỷng lụựp, lụựp giaỷi vaứo vụỷ. 
4 Cuỷng coỏ : 
- Cho HS thi ủua 3 toồ . GV ghi caực soỏ 34;43;53 cho HS xeỏp theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự vaứ ngửụùc laùi .
- HS giaỷi vaứo vụỷ, 1 em giaỷi baỷng lụựp. Lụựp nhaọn xeựt.
Soỏ hoùc sinh taọp haựt caỷ 2 lụựp:
18 + 21 = 39 (hoùc sinh) .
ẹaựp soỏ: 39 hoùc sinh
_ ẹaùi dieọn 3 toồ leõn thửùc hieọn .
5/ Nhaọn xeựt – Daởn doứ: 
- Xem laùi pheựp coọng, pheựp trửứ teõn goùi cuỷa caực soỏ trong thaứnh phaàn cuỷa pheựp coọng, trửứ. Laứm hoaứn chổnh caực baứi taọp.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng. 
 Chớnh tả ( Tiết 4)
 Laứm vieọc thaọt laứ vui 
I/ Muùc tieõu:	Sgk: 19 / sgv: 67
_ Nghe vieỏt ủuựng baứi chớnh taỷ,trỡnh baứy ủuựng hỡnh thửực ủoaùn vaờn xuoõi. Khoõng maộc quaự 5 loói chớnh taỷ.
_ Bieỏt thửùc hieọn ủuựng yeõu caàu cuỷa BT2 ,bửụực ủaàu bieỏt saộp xeỏp teõn ngửụứi theo thửự tửù baỷng chửừ caựi (BT3)
II/ Chuaồn bũ: -
 - Baỷng phuù vieỏt saỳn qui taột chớnh taỷ vụựi g /gh .
III/ Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu: 
1 oồn ủũnh : haựt
 2) Kieồm tra: goùi 3 HS vieỏt baỷng lụựp, caỷ lụựp baỷng con: coỏ gaộng, gaộn boự, gaộng sửực.
- Goùi 2 HS ủoùc thuoọc loứng vaứ vieỏt 10 chửừ caựi trong baỷng chửừ caựi ủaừ hoùc -> nhaọn xeựt cho ủieồm.
 3) Baứi mụựi.
 a) Giụựi thieọu: GVneõu muùc ủớch yeõu caàu tieỏt hoùc GV ghi tửùa . HS laọp laùi.
b) Hửụựng daón nghe vieỏt: 
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ: GV ủoùc baứi vieỏt .
- Hửụựng daón nhaọn xeựt:
+ Baứi chớnh taỷ coự maỏy caõu? 
+ Caõu naứo coự nhieàu daỏu phaồy nhaỏt?
- Cho HS ủoùc caõu 2
- Cho HS tỡm tửứ khoự . GV hd HS vieỏt baỷng con tửứ khoự.
* Cho HS vieỏt vaứo vụỷ: GV ủoùc cho HS vieỏt.
* Chaỏm chửừa baứi.
- Chửừa baứi: Cho HS duứng buựt chỡ chửừa loói baứi mỡnh.
- Chaỏm baứi cuỷa HS. Nhaọn xeựt tửứng baứi.
- HS vieỏt theo yeõu caàu GV: coỏ gaộng, gaộn boự, gaộng sửực.
- ẹoùc thuoọc loứng vaứ vieỏt 10 chửừ caựi trong baỷng chửừ caựi ủaừ hoùc: p, q, r, s, t, u, ử, v, x, y.
- Nghe giụựi thieọu.Laọp laùi
- Hai HS ủoùc baứi vieỏt . 
 – HS tỡm trong baứi.
+ Coự 3 caõu.
+ Caõu thửự 2.
- ẹoùc caỷ daỏu phaồy.
+ Queựt nhaứ, nhaởt rau, luoõn baọn roọn.
+ Nghe ủoùc vieỏt vaứo vụỷ.
- Duứng buựt chỡ nhỡn baỷng chửừa loói baứi mỡnh.
- ẹeồ vụỷ cho GV goựp chaỏm.
Nghổ giửừa tieỏt
c) Hửựụng daón laứm baứi taọp:
* Baứi 2: ( goùi HS K-G ) thi tỡm caực chửừ baột ủaàu baống g/gh.
+ Goùi 2 nhoựm, moói nhoựm 5 HS laàn lửụùc ủoỏ nhau. 
Nhoựm ủoỏ: 1 ngửụứi neõu caực vaàn i ( a, an ) 5 HS nhoựm ủửựng treõn baỷng vieỏt ngay tieỏng coự nghúa, tieỏp tuùc cho ủeỏn ngửụứi thửự 5 cuỷa nhoựm ủửựng ụỷ dửụựi.
_ cho HS ủoùc quy taột vieỏt CT treõn baỷng phuù
* Baứi 3: Saộp xeỏp 5 teõn HS theo thửự tửù BCC. 
- HS laứm vaứo vụỷ baứi taọp; 3 em leõn baỷng vieỏt.
- ẹoùc yeõu caàu; 2 nhoựm thi tỡm. 1 nhoựm ủửựng taùi choồ; 1 nhoựm leõn baỷng.
- 2 nhoựm leõn trửụực lụựp thửùc hieọn.
+ Nhoựm 1: ẹoùc: i hoaởc a, an, eõ, eỏt, 
+ Nhoựm 2: Vieỏt: ghi, ga, gan, gheỏ, gheựt . 
- Lụựp nhaọn xeựt nhoựm thaộng cuoọc .
_ HS ủoùc
- HS laứm baỷng, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ baứi taọp theo yeõu caàu cuỷa baứi: An, Baộc, Duừng, Hueọ, Lan.
4 / Nhaọn xeựt - Daởn doứ:
- Nhaộc nhụỷ HS qui taộc chớnh taỷ vụựi g / gh. Hoùc thuoọc loứng baỷng chửừ caựi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, khen HS toỏt, nhaộc nhụỷ HS chửa tieỏn boọ. 
Thứ sỏu ngày 31 thỏng 8 năm 2012
 Tập làm văn (tiết 20 )
 Chaứo hoỷi. Tửù giụựi thieọu. 
I/ Muùc tieõu:	Sgk: 20 / sgv: 69
 _ Dửùa vaứo gụùi yự vaứ tranh veừ , thửùc hieọn ủuựng nghi thửựcchaứo hoỷi vaứ tửù giụựi thũeọu veà baỷn thaõn (BT1 , BT2 )
_ Vieỏt ủửụùc moọt baỷng tửù thuaọt ngaộn . (BT3 )
* GDKNS : KN giao tieỏp.
II/ Chuaồn bũ: Tranh minh hoaù baứi taọp 2(SGK) 
III/ Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu: 
1 oồn ủũnh : haựt
 2/ Kieồm tra: 2 HS ủoùc laùi baứi taọp 3 )ứ: Vieỏt laùi noọi dung moói tranh ủeồ taùo thaứnh 1 caõu chuyeọn
 -> Nhaọn xeựt.
 3/ Daùy baứi mụựi: 
a) Giụựi thieõu: Trong cuoọc soỏng khi gaởp nhau, ngửụứi ta chaứo hoỷi nhau, khi laứm quen nhau laàn ủaàu, ta caàn giụựi thieọu veà mỡnh. Lụứi chaứo vaứ giụựi thieọu giuựp ta hieồu nhau. Hoõm nay seừ giuựp caực em bieỏt caựch chaứo hoỷi, giụựi thieọu vaứ caựch vieỏt tửù thuaọt theo maóu.
b) Hửụựng daón laứm baứi taọp:
* Baứi 1: (mieọng) ( goùi HS TB- Y ) 1 HS ủoùc yeõu caàu: HS thửùc hieọn laàn lửụùt tửứng yeõu caàu, lụựp nhaọn xeựt, thaỷo luaọn: Nhử theỏ naứo laứ lũch sửù coự vaờn hoaự.
- Chaứo meù ủeồ ủi hoùc, em leó pheựp noựi:
- ẹeỏn trửụứng gaởp coõ leó ủoọ em noựi:
- Gaởp baùn ụỷ trửụứng noựi:
* Baứi 2: (mieọng) ( goùi HS TB- Y ) HS quan saựt tranh traỷ lụứi :
- Tranh veừ nhửừng ai?
- Boựng Nhửùa, Buựt Theựp chaứo Mớt vaứ tửù giụựi thieọu nhử theỏ naứo?
- Mớt chaứo Boựng nhửùa vaứ Buựt Theựp vaứ tửù giụựi thieọu nhử theỏ naứo.
* Goùi 3 ban leõn chaứo hoỷi vaứ tửù giụựi thieọu ủeồ laứm quen. ( goùi HS K-G )
* GV choỏt laùi : 3 baùn HS chaứo hoỷi tửù gt ủeồ laứm quen vụựi nhau raỏt lũch sửù , ủaứng hoaứng, baột tay thaõn maọt nhử ngửụứi lụựn . Caực em haừy hoùc theo caựch chaứo hoỷi vaứ tửù gt cuỷa baùn .* GDKNS : KN giao tieỏp.
- 2 HS ủoùc laùi baứi taọp 3
- Laộng nghe giụựi thieọu, 2 HS ủoùc tửùa baứi.
- HS ủoùc yeõu caàu.
- Thửùc hieọn tửứng yeõu caàu.
- Thaỷo luaọn vaứ nhaọn xeựt.
+ Xin pheựp meù con ủi hoc ! /
+ Em chaứo coõ !/ 
+ Chaứo baùn !/ 
- ẹoùc yeõu caàu, quan saựt tranh traỷ lụứi caõu hoỷi.
+ Boựng Nhửùa, Buựt Theựp, vaứ Mớt.
+ Chaứo caọu, chuựng tụự laứ Boựng Nhửùa vaứ Buựt Theựp. Chuựng tụự laứHS lụựp 2.
+ Chaứo 2 caọu tụự laứ Mớt. Tụự ụỷ thaứnh phoỏ Tớ Hon.
- 3 HS leõn thửùc haứnh chaứo hoỷi vaứ giụựi thieọu ủeồ laứm quen.
Nghổ giửừa tieỏt
* Baứi 3: ( Vieỏt) 2 HS ủoùc yeõu caàu: Vieỏt baỷng tửù thuaọt theo maóu.
- Cho HS vieỏt tửù thuaọt cuỷa mỡnh vaứo vụỷ.
- GV Theo doừi uoỏn naộn HS vieỏt.
- Goùi nhieàu em ủoùc baỷng tửù thuaọt ủaừ vieỏt. -> Nhaọn xeựt cho ủieồm.
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi: Vieỏt baỷng tửù thuaọt theo maóu.
- HS vieỏt tửù thuaọt cuỷa mỡnh vaứo vụỷ baứi taọp.
- Nhieàu em ủoùc baỷng tửù thuaọt cuỷa mỡnh .
4/ Nhaọn xeựt - Daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc: Tuyeõn dửụng caực HS hoùc taọp toỏt.
- Thửùc hieọn ủieàu ủaừ hoùc: Taọp keõỷ veà mỡnh cho ngửụứi khaực nghe. Taọp caựch chaứo hoỷi.
Toỏn (Tiết 10)
Luyeọn taọp chung 
I/ Muùc tieõu: 	 Sgk:11 / sgv: 39
Bieỏt vieỏt soỏ coự 2 chửừ soỏ thaứnh toồng cuỷa soỏ chuùc vaứ soỏ ủụn vũ.
Bieỏt soỏ haùng _ Toồng.
Bieỏt laứm toaựn coọng trửứ caực soỏ coự hai chửừ soỏ khoõng nhụự trong phaùm vi 100.
Bieỏt giaỷi baứi toaựn baống moọt pheựp trửứ .
Thửùc hieọn BT1 ( vieỏt 3 soỏ ủaàu ); BT2; BT3 ( laứm 3 pheựp tớnh ủaàu ) BT4 .
III/ Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu: 
1 oồn ủũnh ; haựt
 2) Kieồm tra: GV ghi pheựp trửứ 48 _ 23 = 25 GV hoỷi laùi tửứng thaứnh phaàn vaứ teõn goùi cuỷa pheựp trửứ 
_ GV n /x chung
 3) Baứi mụựi: 
* Giụựi thieọu: Neõu muùc ủớch yeõu caàu tieỏt hoùc -> Ghi tửùa baứi.
* Baứi 1: ( goùi HS TB _ Y ) Cho HS vieỏt 3 soỏ ủaàu – GV HD maóu 1 baứi, HS laứm vaứ chửừa. ẹoùc keỏt quaỷ phaõn tớch soỏ.
* Baứi 2: goùi HS TB _ Y ) ẹoùc yeõu caàu HS neõu caựch laứm.H 
- Muoỏn tỡm toồng ta laứm theỏ naứo ?
_ Cho HS tớnh nhaóm vaứ ủieàn k /q vaứo.
_ Muoỏn tỡm hieọu ta laứm theỏ naứo ?
_ Cho HS ủieàn k/q treõn baỷng
* Baứi 3: ( goùi HS TB –Y ) Cho HS tửù ủaởt tớnh vaứ tớnh vaứo taọp .Goùi 1 soỏ HS leõn baỷng thửùc hieọn . Baùn n/x.
_ HS neõu
- Nghe giụựi thieọu ủoùc tửùa baứi.
25 = 20 + 5 hoaởc 25 = toồng cuỷa 20 vaứ 5.
_ 1 HS ủoùc y/c
_ Laỏy SH + SH
_ HS tớnh vaứ ủieàn k/q
_ Laỏy SBT _ ST
a) 90 laứ toồng cuỷa caực soỏ haùng 30 vaứ 60.
b) 30 laứ hieọu cuỷa 90 vaứ 60.
- Tửù laứm xong, roài kieồm tra cheựo nhau.
_ Leõn baỷng thửùc hieọn
Nghổ giửừa tieỏt
* Baứi 4: ( Goùi HS k _g ) Neõu ủeà toaựn, HS ủoùc 2 em, cho caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, 1 em laứm ụỷ baỷng, caỷ lụựp nhaọn xeựt baứi baùn laứm vaứ tửù ủieàu chổnh baứi giaỷi cuỷa mỡnh.
4/ Cuỷng coỏ : H
 _ 1dm = .? Cm ; 10 cm = .? dm
2 HS ủoùc y/c .Neõu tt vaứ giaỷi Baùn n/x
Baứi giaỷi:
Soỏ quaỷ cam chũ haựi ủửụùc: 
85 – 44 = 41 ( quaỷ cam)
ẹaựp soõ: 41 quaỷ cam.
1 dm = 10 cm, 10 cm = 1 dm 
5/ Nhaọn xeựt – Daởn doứ:
Xem laùi caực baứi taọp ủaừ laứm, laứm hoa 
Thuỷ coõng (Tiết 2)
Gaỏp teõn lửỷa
I/ Muùc tieõu: 	 Sgv: 
 - HS bieỏt caựch gaỏp teõn lửỷa. 
 - Gaỏp ủửụùc teõn lửỷa.Caực neỏp gaỏp tửụng ủoỏi phaỳng thaỳng.
II/ Chuaồn bũ: 
 - Maóu teõn lửỷa ủửụùc gaỏp baống giaỏy thuỷ coõng..
 - Quy trỡnh gaỏp teõn lửỷa coự hỡnh veừ minh hoaù tửứng bửụực.
 - Giaỏy thuỷ coõng, giaỏy nhaựp khoồ A4, buựt maứu.
III/ Hoaùt ủoọng daùy chuỷ yeỏu: 
1 oồn ủũnh : Haựt
 2/ Kieồm tra: - HS nhaộc laùi vaứ thửùc hieọn caực thao taực gaỏp teõn lửỷa cuỷa tieỏt 1.Cho 2 HS leõn thửùc hieọn.
3/ Thửùc haứnh gaỏp teõn lửừa:
- Cho HS xem teõn lửỷa cuỷa lụựp 2 naờm trửụực.
- Cho lụựp thửùc haứnh gaõp teõn lửỷa theo nhoựm (chia lụựp 6 nhoựm )
- Gụùi yự HS trang trớ saỷn phaồm, vaứ choùn saỷn phaồm ủeùp ủeõỷ tuyeõn dửụng, ủeồ khớch leọ.
- + Bửụực1:Gaỏp taùo muừi vaứ thaõn teõn lửỷa.
 + Bửụực 2: Taùo teõn lửỷa vaứ sửỷ duùng .
- Xem teõn lửỷa cuỷa anh chũ naờm cuừ.
- Lụựp thửùc haứnh gaỏp teõn lửỷa.
- Trang trớ teõn lửỷa theo yự thớch.
Nghổ giửừa tieỏt
* ẹaựnh giaự saỷn phaồm cuỷa HS.
- Cho HS thi phoựng teõn lửỷa: Nhaộc HS giửừ traọt tửù veọ sinh, an toaứn khi phoựng teõn lửỷa.
- Bỡnh choùn saỷn phaồm ủeùp nhaỏt tuyeõn dửụng.
- Thi phoựng teõn lửỷa, traọt tửù, veọ sinh, an toaứn khi phoựng teõn lửỷa.
4/ Nhaọn xeựt - Daởn doứ:
 - Nhaọn xeựt tinh thaàn, thaựi ủoọ, keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa HS.
 - Chuaồn bũ giaỏy, buựt maứu,ủeồ “ Gaỏp mayự bay phaỷn lửùc”.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 2(2).doc