Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kĩ năng nghe viết chính tả

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kĩ năng nghe viết chính tả

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 1. Lý do chọn sáng kiến:

 1.1. Lý do khách quan:

 “Mục tiêu của môn Tiếng Việt bậc Tiểu học là : Hình thành và phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cho học sinh nhằm giúp các em sử dụng Tiếng Việt có hiệu quả trong việc học tập và giao tiếp ở gia đình, nhà trường và xã hội. Cùng với các môn học khác, góp phần phát triển năng lực tư duy cho học sinh. Trang bị cho học sinh những hiểu biết ban đầu về văn học, văn hoá và ngôn ngữ thông qua một số tác phẩm văn học và một số văn bản khác của Việt Nam và thế giới, nhằm hình thành cho các em nhu cầu thưởng thức cái đẹp, trước những buồn vui, yêu ghét của con người. Góp phần hình thành nhận thức, tình cảm thái độ và hành vi đúng đắn của con người Việt Nam hiện đại trong quan hệ gia đình và quan hệ xã hội”.

 Để đạt được mục tiêu trên giáo dục chỉ dừng lại ở việc dạy đủ kiến thức cho từng phân môn thôi chưa đủ mà phải làm thế nào dạy tốt, dạy hay. Phải đổi mới phương pháp giảng dạy để cho mỗi giờ học thực sự nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. Học sinh phải nắm chắc các kỹ năng viết Tiếng Việt.

 Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học được chia thành nhiều phân môn nhỏ.

 Tập đọc, tập viết, luyện từ và câu, riêng phân môn chính tả thì kỹ năng viết đúng chính tả có vai trò đặc biệt lớn đối với học sinh. Vì viết là một hoạt động giao tiếp, đồng thời là công cụ để học tập các môn học khác. Chỉ đọc tốt nói tốt thôi chưa đủ, vì nói chỉ là một trong những hình thức giao tiếp khác như ngôn ngữ văn bản, ngôn ngữ tín hiệu, ngôn ngữ ám hiệu ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong sự phát triển không ngừng của xã hội. Do đó viết đúng chính tả có vai trò to lớn trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ bằng văn bản. Các em rất cần sự giúp đỡ của thầy cô giáo trong hình thành kỹ năng viết chính tả.

 

doc 17 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 03/12/2019 Lượt xem 290Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kĩ năng nghe viết chính tả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n
Trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ triÓn khai bµi tËp nghiªn cøu khoa häc : “ Mét sè kinh nghiÖm rÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cho häc sinh tiÓu häc - Ch­¬ng tr×nh TiÓu häc míi”.
	T«i xin ®­îc dµnh nh÷ng dßng ch÷ ®Çu tiªn nµy ®Ó bµy tá lßng kÝnh träng vµ biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu. §Æc biÖt lµ Ban gi¸m hiÖu tr­êng tiÓu häc Thôc LuyÖn ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh lµm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy.
	MÆc dï t«i ®· cã nhiÒu cè g¾ng xong do kh¶ n¨ng vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, kinh nghiÖm trong nghiªn cøu khoa häc cßn Ýt do ®ã nh÷ng thiÕu xãt trong ®Ò tµi lµ kh«ng tr¸nh khái. T«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi nµy ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. 
Xin tr©n thµnh c¶m ¬n ./
Thanh S¬n, ngµy th¸ng n¨m 2007.
Ng­êi viÕt
 §inh ThÞ Th­¬ng HuyÒn
Môc lôc
PhÇn I : nh÷ng vÊn ®Ò chung
1. Lý do chän s¸ng kiÕn	3
	1.1. Lý do kh¸ch quan	3	1.2. Lý do chñ quan	4
2. Môc ®Ých nghiªn cøu	4
3. NhiÖm vô nghiªn cøu	4
4. §èi t­îng nghiªn cøu	5
5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu	5	6. C¬ së nghiªn cøu	5
PhÇn II: Néi dung c¬ b¶n
I. §iÒu tra thùc tr¹ng	
	1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng 	6
	2. T×nh h×nh nhµ tr­êng	6
	3. Thùc tr¹ng d¹y häc m«n chÝnh t¶	6
	4. Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng trªn	7
II. Nh÷ng biÖn ph¸p ®· nghiªn cøu	
	1. C¸ biÖt ho¸ tõng c¸ nh©n	8
	2. Kh¾c s©u cho häc sinh quy t¾c chÝnh t¶	8
	3. LuyÖn kü n¨ng chÝnh t¶ qua c¸c giê häc kh¸c	10
	4. RÌn luyÖn kü n¨ng nghe – viÕt	11
	5. KÕt hîp chÝnh ©m víi chÝnh t¶	12
	6. Lµm tèt c«ng t¸c phèi hîp víi phô huynh häc sinh	13
III. KÕt qña sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p	13
IV. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm	14
PhÇn III. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
	1. KÕt luËn	15
	2. KiÕn nghÞ	15
Tµi liÖu tham kh¶o	16
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung
	1. Lý do chän s¸ng kiÕn: 
	1.1. Lý do kh¸ch quan:
	“Môc tiªu cña m«n TiÕng ViÖt bËc TiÓu häc lµ : H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt, cho häc sinh nh»m gióp c¸c em sö dông TiÕng ViÖt cã hiÖu qu¶ trong viÖc häc tËp vµ giao tiÕp ë gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi. Cïng víi c¸c m«n häc kh¸c, gãp phÇn ph¸t triÓn n¨ng lùc t­ duy cho häc sinh. Trang bÞ cho häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ v¨n häc, v¨n ho¸ vµ ng«n ng÷ th«ng qua mét sè t¸c phÈm v¨n häc vµ mét sè v¨n b¶n kh¸c cña ViÖt Nam vµ thÕ giíi, nh»m h×nh thµnh cho c¸c em nhu cÇu th­ëng thøc c¸i ®Ñp, tr­íc nh÷ng buån vui, yªu ghÐt cña con ng­êi. Gãp phÇn h×nh thµnh nhËn thøc, t×nh c¶m th¸i ®é vµ hµnh vi ®óng ®¾n cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn ®¹i trong quan hÖ gia ®×nh vµ quan hÖ x· héi”.
	§Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn gi¸o dôc chØ dõng l¹i ë viÖc d¹y ®ñ kiÕn thøc cho tõng ph©n m«n th«i ch­a ®ñ mµ ph¶i lµm thÕ nµo d¹y tèt, d¹y hay. Ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó cho mçi giê häc thùc sù nhÑ nhµng, tù nhiªn, hiÖu qu¶. Häc sinh ph¶i n¾m ch¾c c¸c kü n¨ng viÕt TiÕng ViÖt.
	M«n TiÕng ViÖt ë bËc TiÓu häc ®­îc chia thµnh nhiÒu ph©n m«n nhá.
	TËp ®äc, tËp viÕt, luyÖn tõ vµ c©u, riªng ph©n m«n chÝnh t¶ th× kü n¨ng viÕt ®óng chÝnh t¶ cã vai trß ®Æc biÖt lín ®èi víi häc sinh. V× viÕt lµ mét ho¹t ®éng giao tiÕp, ®ång thêi lµ c«ng cô ®Ó häc tËp c¸c m«n häc kh¸c. ChØ ®äc tèt nãi tèt th«i ch­a ®ñ, v× nãi chØ lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc giao tiÕp kh¸c nh­ ng«n ng÷ v¨n b¶n, ng«n ng÷ tÝn hiÖu, ng«n ng÷ ¸m hiÖu ngµy cµng ®ãng vai trß lín h¬n trong sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi. Do ®ã viÕt ®óng chÝnh t¶ cã vai trß to lín trong ho¹t ®éng giao tiÕp ng«n ng÷ b»ng v¨n b¶n. C¸c em rÊt cÇn sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o trong h×nh thµnh kü n¨ng viÕt chÝnh t¶.
1.2. Lý do chñ quan:
	NhiÒu ng­êi cho r»ng häc sinh tiÓu häc chØ cÇn biÕt ®äc biÕt viÕt. ChÝnh v× lÏ ®ã ho¹t ®éng häc ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ ch­a ®­îc coi träng ®óng møc.
	Mét sè häc sinh cßn m¶i ch¬i, ch­a ch¨m chØ häc tËp. PhÇn ®a hoµn c¶nh gia ®×nh c¸c em cßn khã kh¨n, do ®ã phô huynh ch­a thùc quan t©m tíi viÖc häc tËp cña con em m×nh.
	MÆt kh¸c c¸c em cßn rÊt nhiÒu bì ngì khi ®äc còng nh­ khi viÕt c¸c ©m: g / gh ; ch / tr ; r / d ; s / x ; l / n  C¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n hay mét khæ th¬.
	XuÊt ph¸t tõ môc tiªu trªn t«i thÊy thËt cÇn thiÕt gióp c¸c em cã kh¶ n¨ng viÕt chÝnh t¶ nh»m n©ng cao chÊt l­îng m«n TiÕng ViÖt cho nªn t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu:
	“Mét sè kinh nghiÖm rÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cho häc sinh tiÓu häc”
	2. Môc ®Ých nghiªn cøu:
	1.2. T×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cho häc sinh.
	2.2. T×m hiÓu thùc trang, nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng sai lÇm cña häc sinh khi viÕt chÝnh t¶.
	2.3. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm th­êng gÆp trong khi viÕt chÝnh t¶ cñ
a häc sinh.
	3. NhiÖm vô nghiªn cøu:
	3.1. NhiÖm vô kh¸i qu¸t:
	X©y dùng vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm th­êng gÆp trong khi viÕt chÝnh t¶ cña häc sinh, nh»m n©ng cao chÊt l­îng m«n TiÕng ViÖt.
3.2. NhiÖm vô cô thÓ:
	- §iÒu tra thùc tr¹ng nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh hay m¾c ph¶i trong khi häc tËp m«n chÝnh t¶ tiÓu häc.
	- §Ò xuÊt vµ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m trªn.
	- Thèng kª c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc sau khi ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p.
	- HÖ thèng lý luËn, tæng kÕt rót kinh nghiÖm.
	4. §èi t­îng nghiªn cøu: Häc sinh tiÓu häc.
	5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu:
	5.1. Ph­¬ng ph¸p chÝnh.
	- Nghiªn cøu lý luËn.
	- Tæng kÕt kinh nghiÖm.
	- Trao ®æi kinh nghiÖm.
	5.2. Ph­¬ng ph¸p bæ trî:
	- Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra
	- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu c¶n phÈm
	- Ph­¬ng ph¸p trß truyÖn
	6. C¬ së nghiªn cøu: Tr­êng tiÓu häc Thôc LuyÖn
PhÇn II: Néi dung c¬ b¶n
	I . Thùc tr¹ng ban ®Çu:
	1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng:
	Tr­êng tiÓu häc Thôc LuyÖn n»m trong ®Þa bµn thÞ trÊn Thanh S¬n. ThÞ trÊn Thanh S¬n lµ trung t©m Kinh tÕ – V¨n ho¸ - ChÝnh trÞ cña huyÖn miÒn nói Thanh S¬n nªn thuËn lîi vÒ nhiÒu mÆt.
	2. T×nh h×nh nhµ tr­êng:
	Tr­êng tiÓu häc Thôc LuyÖn n»m trong ®Þa bµn thÞ trÊn Thanh S¬n. Tr­êng ®· ®­îc c«ng nhËn tr­êng chuÈn quèc gia tõ n¨m 200 vµ ®ang phÊn ®Êu ®Ó ®¹t tr­êng chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2 vµo n¨m 201 .Tr­êng cã diÖn tÝch lµ m2.
	Tr­êng tiÓu häc Thôc LuyÖn cã ®éi ngò qu¶n lý n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. Lµ mét tr­êng cã bÒ d¹y thµnh tÝch nhiÒu n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu tiªn tiÕn xuÊt s¾c.	
- 100% gi¸o viªn d¹y ®óng, ®ñ c¸c m«n häc theo ch­¬ng tr×nh cña Bé GD & §T quy ®Þnh. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng tÝch cùc s¸ng t¹o cña häc sinh. Tæ chøc tèt c¸c chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y, båi d­ìng n©ng cao ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tÊt c¶ c¸c bé m«n. X©y dùng gi¸o viªn cèt c¸n trong chuyªn m«n. C¸c tæ tÝch cùc dù giê, th¨m líp, rót kinh nghiÖm trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc.
	Tr­êng tiÓu häc Thôc LuyÖn cã ®éi ngò qu¶n lý n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. Lµ mét tr­êng cã bÒ dµy thµnh tÝch nhiÒu n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu tiªn tiÕn xuÊt s¾c.
§éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng cã nhiÒu gi¸o viªn giái cÊp HuyÖn, cÊp TØnh. Tr­êng cã gi¸o viªn n¨ng khiÕu vµ gi¸o viªn d¹y m«n tù chän. TËp thÓ nhµ tr­êng ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau cã ý thøc tinh thÇn tù häc hái vµ tù gi¸c trong c«ng viÖc. 
	3. Thùc tr¹ng d¹y häc ph©n m«n chÝnh t¶:
	Qua c«ng t¸c trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c gi¸o viªn cïng khèi vÒ thùc tr¹ng gi¶ng d¹y ph©n m«n chÝnh t¶ cã thÓ rót ra mét sè nÐt chÝnh sau:
	- Do ¶nh h­ëng lçi sai ph¸t ©m tiÕng ®Þa ph­¬ng vµ ch­a chó ý ®Õn c¸c träng ©m khi viÕt chÝnh t¶.
	- Trong qu¸ tr×nh häc tËp häc sinh th­êng ch­a thùc sù chó ý rÌn ch÷.
	- Häc sinh míi b­íc vµo líp ®Çu cÊp cña bËc häc cho nªn kh¶ n¨ng ph©n biÖt vµ sö dông nh÷ng tiÕng cïng ©m cßn nhiÒu bì ngì h¹n chÕ. Nh÷ng quy t¾c chÝnh t¶ cßn ch­a kh¾c s©u.
	ChÝnh v× lÏ ®ã kÕt qu¶ häc tËp cña ph©n m«n chÝnh t¶ cßn h¹n chÕ dÉn ®Õn viÖc häc sinh viÕt sai chÝnh t¶ trong hµnh v¨n. NÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p uèn n¾n kÞp thêi sÏ cã nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn kh¶ n¨ng häc tËp c¸c m«n häc kh¸c, ¶nh h­ëng ®Õn sù giao tiÕp vµ ph¸t triÓn t­ duy cña häc sinh. 
Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu kÕt hîp víi viÖc ®iÒu tra viÕt chÝnh t¶ cña häc sinh tiÓu häc Thôc LuyÖn	
	T«i nhËn thÊy c¸c em ph¶i biÕt vËn dông kiÕn thøc ®ã vµo c¸c m«n häc kh¸c. §iÒu nµy cho thÊy kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cña mét sè em cßn h¹n chÕ so víi yªu cÇu. §©y lµ mét tån t¹i ph¶i kh¾c phôc triÖt ®Ó, nh»m gióp häc sinh nhanh chãng rÌn luyÖn kü n¨ng viÕt, võa ®Ó lµm c«ng cô häc tËp c¸c m«n häc kh¸c, võa ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t­ duy cho häc sinh.
	4. Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng trªn:
	a. VÒ gi¸o viªn: 
	- Cßn mét sè gi¸o viªn ch­a chó träng ®Õn sù kÕt hîp gi÷a d¹y häc chÝnh t¶ víi d¹y häc c¸c m«n häc kh¸c.
	b. VÒ häc sinh:
	- Do c¸c em míi viÕt ch÷ cì nhá “ mét li” vµ viÕt bót mùc cßn ch­a quen. 
- Mét sè em cßn ch­a chó ý vÒ ch÷ viÕt nªn ch÷ viÕt cßn sai.
- C¸c em hÇu hÕt ®Òu viÕt theo c¶m nhËn, ch­a kh¾c s©u vµo t­ duy, ch­a biÕt sö dông quy t¾c chÝnh t¶.
c. VÒ phÝa phô huynh:
	- Mét sè phô huynh chØ quan t©m ®Õn dÊu hiÖu bªn ngoµi cña häc tËp ®ã lµ biÕt ®äc, biÕt viÕt  ch­a ®i s©u xem xÐt, kÌm cÆp ®Õn hiÖn tr­êng viÕt sai chÝnh t¶, c¸ch c©u v¨n 
	Tõ nh÷ng nguyªn nh©n trªn dÉn ®Õn viÖc häc sinh tiÓu häc cßn m¾c lçi chÝnh t¶ sai nhiÒu. MÆc dï cã mét sè gi¸o viªn cã n¨ng lùc gi¶ng d¹y tèt, nhiÖt t×nh xong ch÷ viÕt cßn h¹n chÕ. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· t×m tßi nghiªn cøu vµ ®· vËn dông mét sè biÖn ph¸p trong gi¶ng d¹y vµ thu ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan.
	II. Nh÷ng biÖn ph¸p ®· nghiªn cøu:
1. C¸ biÖt ho¸ tõng c¸ nh©n:
	NhËn thøc lµ ho¹t ®éng trÝ tuÖ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè mµ h×nh thøc thÓ hiÖn cña nã lµ kh¶ n¨ng tiÕp thu. Kh¶ n¨ng tiÕp thu l¹i phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè m«i tr­êng. X©y dùng m«i tr­êng riªng cho mçi c¸ nh©n trong giê häc chÝnh t¶ cã vai trß quan träng trong viÖc gióp c¸c em lÜnh héi c¸c kiÕn thøc bµi häc. Ta ®· biÕt viÕt ch÷ lµ ho¹t ®éng ®¬n phøc cña ho¹t ®éng trÝ ãc vµ ho¹t ®éng c¬ b¾p (Sù phèi hîp thuÇn thôc gi÷a ngãn tay, bµn tay, cæ tay, t­ thÕ ngåi  ). Do ®ã gi¸o viªn cÇn n¾m thËt v÷ng, thËt cô thÓ ®Æc biÖt cña tõng c¸ nh©n trong thÓ líp ®Ó tõ ®ã x©y dùng m«i tr­êng riªng cho c¸ nh©n trong ®ã ho¹t ®éng nhËn thøc tiÕp thu bµi.
	VD : Häc sinh A cã tÇm vãc thÊp bÐ, cÇn bè trÝ chç ngåi hîp lý tr¸nh t×nh  ... viÕt vËy (nÕu ph¸t ©m sai th× sÏ dÉn ®Õn viÕt sai). V× thÕ cã thÓ liÖt kª c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÕt lÉn lén l / n nh­ : Ph¸t ©m sai gi÷a l/ n, sai do biÕn thÓ ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng  Trªn c¬ së ph©n tÝch ®ã ®Ò ra c¸c b­íc gi¶i quyÕt cô thÓ: So s¸nh ph¸t ©m l / n. So s¸nh, ®èi chiÕu, ph©n biÖt gi÷a c¸c tõ cã l / n (l­¬ng – n­¬ng,  ) ®Ó tõ ®ã kÝch thÝch høng thó t×m hiÓu. C¸c em n¾m ch¾c c¸c hiÖn t­îng, sau ®ã gi¸o viªn míi h×nh thµnh quy t¾c.
3. LuyÖn kü n¨ng chÝnh t¶ qua c¸c giê häc kh¸c:
	C¸c m«n häc kh¸c cã vai trß rÊt lín trong viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ nh­: TËp ®äc, TËp viÕt, KÓ chuyÖn  
	- Khi tËp ®äc, kh¶ n¨ng ph¸t ©m cña häc sinh, kh¶ n¨ng nghe giäng ®äc cña gi¸o viªn, hay cña b¹n bÌ gióp häc sinh h×nh thµnh kü n¨ng viÕt th«ng qua nhËn diÖn ch÷ vµ ©m. Cô thÓ h¬n lµ t¹o mèi liªn hÖ gi÷a ©m (khi nghe ®äc) vµ ch÷ (khi nh×n s¸ch theo dâi) tõ ®ã kh¾c s©u vµo t­ duy mèi liªn hÖ.	
Theo c¸c nhµ ng«n ng÷ häc, ch÷ viÕt ViÖt Nam lµ ch÷ viÕt ghi ©m (dïng ch÷ ghi l¹i ©m thanh). ¢m khi ®äc (cña ng­êi ®äc) quyÕt ®Þnh ch÷ khi viÕt (cña ng­êi viÕt). V× vËy cÇn ph¶i ®äc ®óng viÕt ®óng.Ch÷ viÕt lµ nhiÖm vô cña ph©n m«n TËp viÕt. Nh­ng viÕt ®óng kiÓu, ®óng d¹ng ch÷ l¹i lµ néi dung cña ph©n m«n ChÝnh t¶. V× vËy ph©n m«n TËp viÕt cã quan hÖ rÊt gÇn gòi víi ph©n m«n ChÝnh t¶. TËp viÕt x©y dùng vµ cñng cè c¸c kü n¨ng 
ChÝnh t¶, ng­îc l¹i c¸c kü n¨ng chÝnh t¶ l¹i ®­îc thÓ hiÖn nhiÒu ë h×nh thøc viÕt. Khi c¸c kü n¨ng chÝnh t¶ ®­îc h×nh thµnh ®Çy ®ñ th× chÝnh nã quay l¹i ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng viÕt.
Do ®ã trong m«n TËp viÕt gi¸o viªn kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc h­íng dÉn häc sinh viÕt ®óng ®é cao, ®­êng nÐt  mµ cñng cè, kh¾c s©u cho häc sinh c¸c quy t¾c chÝnh t¶ th«ng qua ho¹t ®éng viÕt nh­: DÊu thanh ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ, nh÷ng con ch÷ hay nhÇm  
So víi c¸c m«n häc kh¸c m«n kÓ chuyÖn thu hót ®­îc sù chó ý cao cña häc sinh. Giê kÓ chuyÖn, ngoµi nhiÖm vô ph©n m«n, gi¸o viªn cÇn cñng cè rÌn luyÖn cho häc sing kü n¨ng nghe, kü n¨ng ph©n tÝch gi÷a ©m vµ nghÜa th«ng qua sù t­ëng t­îng trong trÝ ãc vÒ néi dung c©u chuyÖn. Tõ ®ã h×nh thµnh mèi liªn hÖ ©m vµ nghÜa cña tõ. X¸c ®Þnh ®óng ®­îc nghÜa sÏ gióp häc viÕt ®óng ®­îc chÝnh t¶. 
VD:	Con Dao (ViÕt “d”)
	Bµn giao (ViÕt “gi”)
4. RÌn luyÖn kü n¨ng nghe viÕt:
§©y lµ kiÓu bµi chÝnh t¶ tæng hîp so víi kiÓu bµi Nh×n – ChÐp trong kiÓu bµi nµy häc sinh ph¶i phèi hîp c¸c thao t¸c : 
Nghe (gi¸o viªn ®äc ) 	 ViÕt (thao t¸c cña häc sinh) 	Nh×n 
(ch÷ ®· viÕt) 	T­ duy (so s¸nh ®èi chiÕu gi÷a ©m, ch÷ viÕt víi nghÜa cña tõ) 
	Do ®ã trong qu¸ tr×nh d¹y gi¸o viªn cÇn l­u ý.
	- Trong khi ®äc cÇn ®äc to, chÝnh x¸c, râ rµng.
- §Ò cao vèn kinh nghiÖm cña häc sinh ®ång thêi gióp c¸c em ph©n biÖt gi÷a tõ miªu t¶ so víi tõ chØ tªn ®Þa danh.
	VD:	B¾c K¹n ≠ c¹n n­íc.
	- Trong giê häc gi¸o viªn cÇn chó ý ®Õn nguån gèc d©n téc vµ ®Þa bµn c­ tró cña häc sinh ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng biÕn thÓ ph¸t ©m cña tõ so víi ph¸t ©m chuÈn ®Ó cã biÖn ph¸p uèn n¾n vµ gi¶i thÝch kÞp thêi.
	VD:	ViÕt sai do nguån gèc d©n téc 
	Con Dao (TiÕng ViÖt)
	C¸I H¸i (TiÕng M­êng)
	VD:	ViÕt sai do tiÕng ®Þa ph­¬ng
	HuyÖn (TiÕng ViÖt)
	HuÖn (TiÕng ®Þa ph­¬ng)
5. KÕt hîp chÝnh ©m víi chÝnh t¶:
	Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y viÖc tËp ®äc vµ d¹y chÝnh t¶ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, nh­ng nã l¹i cã quy tr×nh ho¹t ®éng tr¸i ng­îc nhau. NÕu tËp ®äc lµ sù chuyÓn ho¸ v¨n b¶n thµnh ©m thanh th× chÝnh t¶ l¹i sù chuyÓn ho¸ v¨n b¶n d­íi d¹ng ©m thanh thµnh v¨n b¶n viÕt.
	ChÝnh v× vËy muèn cho häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶ th× tr­íc hÕt ®ßi hái häc sinh ph¶i ®äc ®óng ph¸t ©m chuÈn. Ngoµi ra trong sù thùc tÕ sù biÓu hiÖn cña mèi quan hÖ gi÷a ®äc vµ viÕt kh¸ phong phó ®a d¹ng. Cô thÓ chÝnh t¶ TiÕng ViÖt kh«ng dùa hoµn toµn vµo c¸ch ph¸t ©m thùc tÕ cña mét ph­¬ng ng÷ nhÊt ®Þnh nµo. C¸ch ph¸t ©m cña c¸c ph­¬ng ng÷ ®ã ®Òu cã nh÷ng sai lÖch so víi chÝnh ©m cho nªn kh«ng thÓ thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “Nghe nh­ thÕ nµo ? viÕt nh­ thÕ Êy? ” 
	VÝ dô: Kh«ng thÓ viÕt lµ bo vang, ba vi (c¸ch ph¸t ©m cña ph­¬ng ng÷ vïng S¬n T©y); hay: lo l¨ng, Bu«n Mª ThuËt (c¸ch ph¸t ©m cña ph­¬ng ng÷ Thanh Ho¸). Còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ nh­ vËy cña ng­êi viÕt nãi chung vµ cña ng­êi d©n Thanh S¬n nãi riªng cho nªn ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ph¶i ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò luyÖn ph¸t ©m cho häc sinh nhÊt lµ c¸c tiÕng cã chøa phô ©m ®Çu l / n.
	§Ó thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò nµy chóng t«i tiÕn hµnh kiÓm tra tõng em qua c¸c giê tËp ®äc, nÕu thÊy ph¸t hiÖn ra em nµo sai, söa sai cho em ®ã b»ng c¸ch cho c¸c em luyÖn ®äc nhiÒu lÇn, gi¸o viªn ph¸t ©m tr­íc häc sinh ph¸t ©m sau. Muèn cho häc sinh ph¸t ©m ®óng th× ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i ph¸t ©m chuÈn hay h­íng dÉn häc sinh ph¸t ©m ®óng b»ng c¸ch uèn cong ®Çu l­ìi (®èi víi phô ©m l) hoÆc gi÷ ®Çu l­ìi kh«ng ®­îc uèn lªn ®èi víi phô ©m n 
	Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m trong bµi nh÷ng tiÕng cã phô ©m l /n, 
ch / tr sau ®ã cho häc sinh ph¸t ©m. Khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng häc sinh ph¸t ©m sai th× cÇn söa sai cho nh÷ng häc sinh ®ã b»ng c¸ch gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu sau ®ã häc sinh ph¸t ©m theo.
	6. Lµm tèt c«ng t¸c phèi hîp:
	X©y dùng mèi quan hÖ Gia ®×nh – Nhµ tr­êng cã vai trß quan träng trong tÊt c¶ c¸c m«n häc. Riªng ph©n m«n ChÝnh t¶ mèi liªn hÖ cã vai trß næi bËt h¬n so víi c¸c m«n häc kh¸c gi¸o viªn cÇn cã biÖn ph¸p phèi, kÕt hîp cïng gia ®×nh, ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cho häc sinh, cô thÓ:
	- §Ò nghÞ phô huynh dµnh quü thêi gian hîp lý ®Ó c¸c em häc m«n chÝnh t¶.
	- Kh¾c phôc t­ t­ëng t¶ khuynh coi träng vµ ®Ò cao m«n To¸n vµ cho r»ng chØ cÇn biÕt viÕt cßn lçi chÝnh t¶ sÏ kh¾c phô dÇn dÇn khi häc sinh lín lªn.
- Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh häc tËp, sai lÇm vµ lçi hay gÆp cña häc sinh ®Ó phô huynh phèi hîp cïng uèn n¾n söa ch÷a.
	- Cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ m«i tr­êng lµm viÖc cña trÎ ®Ó phô huynh n¾m ®­îc nh­: Quy c¸ch bµn – ghÕ phï hîp víi trÎ, kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó häc m«n chÝnh t¶ 
	Trong qu¸ tr×nh d¹y häc vµ d¹y m«n chÝnh t¶ nãi riªng cã thÓ nãi r»ng cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó nh»m gi¶m bít viÖc sai lçi chÝnh t¶ ë häc sinh, nh­ng theo t«i cã lÏ ®©y lµ ba biÖn ph¸p c¬ b¶n mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho m«n häc nµy
III. KÕt qu¶ sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p:	
	N¨m häc 2006-2007 t«i ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trong qu¸ tr×nh d¹y häc m«n chÝnh t¶ vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. So víi nh÷ng n¨m häc tr­íc, nhiÒu em häc sinh tiÓu häc cßn hay nhÇm lÉn gi÷a c¸c nguyªn ©m ng/ngh; ch/tr; l/n. Nay nhiÒu em ®· viÕt ®óng hoÆc Ýt m¾c lçi, biÕt c¸ch tr×nh bµy mét khæ th¬, mét ®o¹n v¨n s¹ch ®Ñp , Ên t­îng cho ng­êi ®äc. Tõ chç c¸c em cã kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ nh­ vËy cho nªn kÕt qu¶ c¸c m«n häc kh¸c còng ®­îc n©ng cao.	
	VD: Bµi chÝnh t¶ nghe viÕt “Ch¸u nhí B¸c Hå” c¸c em còng ®· biÕt nghe - viÕt chÝnh x¸c khæ th¬ trong bµi. Kh«ng cßn hiÖn t­îng viÕt sai lçi chÝnh t¶ tong c¸c tõ : Ch¸u, m¾t s¸ng, chßm d©u, vÇng tr¸n
C¸c em ®· biÕt vËn dông c¸c quy t¾c chÝnh t¶ ®Ó ®iÒn ®óng c¸c tõ, c¸c c©u cã nghÜa trong c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ®iÒn tõ.	
	VD: §iÒn ®óng c¸c ch÷ : ch/tr; gi/d/r; trong c¸c tõ nh­:	
	Ch¨m sãc, mét tr¨m, gi¶i th­ëng, r¶i r¸c, d¶i nói	
Nh×n chung kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cña c¸c em ®· chuyÓn biÕt v­ît bËc. KÕt qu¶ cho thÊy nhiÒu em ®· ®¹t lo¹i A. Giê ®©y ph©n m«n ChÝnh t¶ gãp phÇn ®Ó m«n TiÕng ViÖt chiÕm ®­îc ­u thÕ cña m×nh so víi c¸c m«n häc kh¸c. 
IV. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm.	
	Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, trao ®æi kinh nghiÖm, nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tiÔn. T«i ®· ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p phï hîp víi ®Æc ®iÓm nhËn thøc cña häc sinh tiÓu häc ®Ó c¸c em n¾m ch¾c quy luËt viÕt ch÷, h×nh thµnh kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng m«n ChÝnh T¶. Trªn c¬ së nh÷ng kinh nghiÖm ®· ¸p dông vµ kÕt qu¶ thu ®­îc t«i rót ra bµi häc kinh nghiÖm sau:	
	- C¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p luyÖn viÕt chÝnh t¶ cho häc sinh. §©y lµ kh©u then chèt quyÕt ®Þnh chÊt l­îng d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng.	
	 CÇn kÕt hîp tèt gi÷a d¹y chÝnh t¶ víi c¸c ph©n m«n TiÕng ViÖt vµ m«n häc kh¸c.	
	§æi míi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng trong giê chÝnh t¶, chó träng ®Õn viÖc gîi nhu cÇu nhËn thøc cho häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc.	
PhÇn III: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.
Th«ng qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i ®i ®Õn mét sè kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ sau:	
	1. KÕt luËn:	
S¸ng kiÕn ®· lµm s¸ng tá mét sè biÖn ph¸p s­ ph¹m ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ph©n m«n ChÝnh T¶ cho häc sinh.	
	§Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã kh«ng chØ ®ßi hái mçi gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y ph¶i nhiÖt t×nh, yªu nghÒ mµ lu«n cÇn ph¶i bæ xung hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ph©n m«n.	
	Ph©n m«n ChÝnh t¶ cã quan hÖ chÆt chÏ ®Õn c¸c m«n häc kh¸c nh­ : TËp ®äc, kÓ chuyÖn §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng, hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y m«n ChÝnh T¶, kh«ng chØ dõng l¹i ë nh÷ng biÖn ph¸o gi¶ng d¹y mµ cßn cÇn ®Õn sù phèi hîp kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p trong c¸c m«n häc kh¸c.	
	D¹y tèt kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cho häc sinh tiÓu häc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng m«n TiÕng ViÖt ë c¸c tr­êng tiÓu häc hiÖn nay. §©y lµ mét vÊn ®Ò mµ mçi tr­êng häc lu«n cÇn ph¶i quan t©m.	
	2. KiÕn nghÞ:	
	Phô huynh häc sinh cÇn trang bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp, ®«n ®èc viÖc häc tËp ë nhµ cña con em m×nh.	
	Gi¸o viªn cÇn n©ng cao nhËn thøc vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ph©n m«n.	
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Hoµng V¨n Thung, §ç Xu©n Th¶o : D¹y häc ChÝnh t¶ ë tiÓu häc, NXB gi¸o dôc 2003).	
2. NguyÔn B¸ Kim , Lý luËn d¹y häc, NXB gi¸o dôc 1992.	
3. NguyÔn Minh ThuyÕt, NguyÔn ThÞ H¹nh, TrÇn Hoµng Tuy, NguyÔn Tr¹i: TiÕng ViÖt 2, NXB gi¸o dôc 2004.	
4. Th¸i Duy Tuyªn, nghiªn cøu quy luËt qu¸ tr×nh d¹y häc chÝnh t¶, t¹p chÝ khoa häc gi¸o dôc sè 66/1998.	
5. NguyÔn ThÞ Nh­ Mai, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng ViÖt, T¹p chÝ khoa häc gi¸o dôc sè 69/2000.	
®¸nh gi¸ bµi tËp NCKH.
Gi¸o viªn h­íng dÉn nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi tËp NCKH qua c¸c mÆt sau:	
	- VÊn ®Ò trong bµi tËp NCKH ®· phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay ë tr­êng phæ th«ng ch­a? KÕt qu¶ nghiªn cøu cã ®¹t ®­îc môc ®Ých, nhiÖm vô ®· ®Ò ra kh«ng?	
	- C¸ch lËp luËn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong bµi tËp NCKH cã hîp lý, tho¶ ®¸ng kh«ng?	
	- ý nghÜa thùc tiÕn cña bµi tËp nghiªn cøu.	
	- H×nh thøc tr×nh bµy.	
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
§iÓm bµi tËp NCKH (chÊm theo thang ®iÓm 10)
 Ngµyth¸ng.n¨m 200
 Ban chØ ®¹o	 gi¸o viªn h­íng dÉn
(Ký tªn, ®ãng dÊu)	

Tài liệu đính kèm:

  • docsang kien kinh nghiem(5).doc