Kế hoạch giảng dạy các môn học khối 2 - Tuần 18

Kế hoạch giảng dạy các môn học khối 2 - Tuần 18

I/ Mục tiêu:

- Học sinh hiểu biết thêm về tranh dân gian Việt Nam.

- Biết vẽ màu vào hình có sẵn, nhận biết vẻ đẹp và yêu thích tranh dân gian.

II/ Đồ dùng dạy – hoc:

GV:- Tranh dân gian Gà mái. - Một số bài vẽ mẫu.

 HS : - Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ- Màu vẽ, bút dạ, chì màu, sáp màu.

III/ Hoạt động dạy – học

 

doc 25 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 13/11/2018 Lượt xem 334Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy các môn học khối 2 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18: Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009
 Hoạt động tập thể
Tiết 18: Chào cờ
__________________________________________________
Mỹ thuật
Tiết 18: Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn: Tranh gà mái
I/ Mục tiêu:
- Học sinh hiểu biết thêm về tranh dân gian Việt Nam.
- Biết vẽ màu vào hình có sẵn, nhận biết vẻ đẹp và yêu thích tranh dân gian. 
II/ Đồ dùng dạy – hoc:
GV:- Tranh dân gian Gà mái. - Một số bài vẽ mẫu.
 HS : - Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ- Màu vẽ, bút dạ, chì màu, sáp màu. 
III/ Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
2.Bài mới. 
a/Giới thiệu bài: 
- Giáo viên giới thiệu một số tranh dân gian để các em nhận biết được thế nào là tranh dân gian và nhận biết được cách vẽ màu tranh dân gian.
b/Dạy bài mới:
*/ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- Giáo viên cho học sinh xem hình vẽ nét: Gà mái (vẽ bằng nét đen) để các em nhận ra:
- Hình vẽ có gà mẹ và nhiều gà con.
- Gà mẹ to ở giữa, vừa bắt được con mồi.
- Gà con quây quần xung quanh gà mẹ với nhiều dáng. 
*/ Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ màu:
- GVgợi ý để HS nhớ lại màu của con gà như: màu nâu, màu vàng, màu trắng, màu hoa mơ, màu đen, - Học sinh tự chọn màu rồi vẽ theo ý thích.
- Có thể vẽ màu nền hoặc không.
- Giáo viên cho học sinh xem một vài bài vẽ mẫu.
- GV có thể phóng to hình Gà mái. 
*/ Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: 
- GVgợi ý HS tìm màu khác nhau để vẽ sao cho đẹp
- HS vẽ màu theo ý thích và trí tưởng tượng.
*/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét một số bài vẽ đẹp của học sinh.
3/ Củng cố dặn – dò: GV hệ thống lại bài học, về các em vẽ lại cho đẹp.
+ HS quan sát tranh và trả lời:
+ HS làm việc theo nhóm (2 nhóm)
+ Các nhóm hỏi lẫn nhau theo sự hướng dẫn của GV.
+ Học sinh vẽ theo nhóm.
+ Bài tập: Vẽ màu vào hình có sẵn (Tr.23 Vở tập vẽ 2)
- HS nhắc lại nội dung bài.
__________________________________________________
Tập đọc
Tiết 52: Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1 ( Tiết 1 )
I/ Muùc tiêu:
- Học sinh đọc rõ ràng ,trôi chảy bài tập đọc đã học ở học kì 1,phát âm rõ ràng biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, tốc độ đọc khoảng 40 tiếng/1 phút hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài, trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã học. thuộc hai đoạn thơ đã học.
-Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu (BT2) ; biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học (BT3) .
II/ Đồ dùng dạy – học:
GV: Phiếu học tập.
HS: SGK.
III/ Hoạt động dạy – học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Kieồm tra bài cũ:
2.Baứi mụựi: 
a) Giới thiệu bài:
Hoõm nay chuựng ta oõn taọp laùi caực baứi taọp ủoùc vaứ baứi hoùc thuoọc loứng ủaừ hoùc. 
Hẹ1) OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng : 
-Yeõu caàu hoùc sinh leõn boỏc thaờm baứi ủoùc 
- Goùi HS ủoùc vaứ traỷ lụứi 1 caõu hoỷi veà noọi dung baứi vửứa ủoùc.
- GV nhận xét và ghi điểm.
Chuự yự : ẹoùc ủuựng tieỏng, ủuựng tửứ : 7 ủieồm 
-Ngaột nghổ hụi ủuựng choó, gioùng ủoùc ủuựng yeõu caàu cho 1,5 ủieồm . ẹaùt toỏc ủoọ ủoùc 45 tieỏng / phuựt cho 1,5 ủieồm . 
Hẹ2) Tỡm tửứ chổ sửù vaọt trong caõu ủaừ cho :
- HS ủoùc yeõu caàu vaứ caõu vaờn ủeà baứi. 
-YC gaùch chaõn dửụựi caực tửứ chổ sửù vaọt. 
-Goùi em khaực nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng .
- Nhaọn xeựt cho ủieồm hoùc sinh .
Hẹ3) Vieỏt baỷn tửù thuaọt theo maóu.
- Goùi hoùc sinh ủoùc yeõu caàu ủeà.
-Yeõu caàu laứm baứi caự nhaõn vaứo vụỷ .
-Goùi moọt soỏ em ủoùc baứi tửù thuaọt cuỷa mỡnh.
- Chửừa baứi nhaọn xeựt cho ủieồm.
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng nhửừng em laứm toỏt .
3) Cuỷng coỏ daởn doứ: 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
- 2 em đọc bài: Tìm ngọc + Trả lời câu hỏi.
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi
-Laàn lửụùt tửứng em leõn boỏc thaờm baứi 
-ẹoùc vaứ traỷ lụứi noọi dung baứi theo yeõu caàu.
- ẹoùc yeõu caàu vaứ ủoùc caõu vaờn lụựp ủoùc thaàm. 
- Laứm baứi caự nhaõn , 2 em leõn baỷng laứm baứi:
-Dửụựi oõ cửỷa maựy bay hieọn ra nhaứ cửỷa, ruoọng ủoàng , laứng xoựm , nuựi non .
- Moọt em ủoùc yeõu caàu.
- Laứm baứi vaứo vụỷ.
- ẹoùc chửừa baứi.
- Nhaọn xeựt boồ sung baứi baùn neỏu coự.
- Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi.
_________________________________________________
Tập đọc
Tiết 53: Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1 ( Tiết 2 )
I/ Muùc tiêu: 
- OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng. OÂn taọp caựch tửù giụựi thieọu mỡnh vụựi ngửụứi khaực.
- Bửụực ủaàu bieỏt caựch duứng daỏu chaỏm ủeồ taựch ủoaùn vaờn thaứnh 5 caõuvaứ vieỏt laùi cho ủuựng chính tả (BT3)
II/ Đồ dùng dạy – học: 
GV: Phiếu học tập.
HS: SGK.
III/ Hoạt động dạy – học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
2.Baứi mụựi 
a/ Giới thiệu bài:
Chuựng ta tieỏp tuùc oõn taọp caực baứi taọp ủoùc vaứ baứi hoùc thuoọc loứng ủaừ hoùc .OÂn tửù giụựi thieọu vaứ daỏu chaỏm.
Hẹ1) OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng : 
- Yeõu caàu hoùc sinh leõn boỏc thaờm baứi ủoùc 
- Goùi HS ủoùc vaứ traỷ lụứi 1 caõu hoỷi veà noọi dung baứi vửứa ủoùc .
- Ghi ủieồm.
Hẹ2) OÂn ủaởt caõu tửù giụựi thieọu:
-Treo baỷng phuù ghi saỹn baứi taọp 2
-Mụứi moọt em khaự ủaởt caõu theo maóu .
-Goùi HS noựi caõu giụựi thieọu cho tỡnh huoỏng 1.
-Yeõu caàu lụựp trao ủoồi theo caởp ủeồ tỡm caõu giụựi thieọu cho caực tỡnh huoỏng coứn laùi .
-Mụứi moọt soỏ em noựi lụứi giụựi thieọu .
-Nhaọn xeựt chổnh sửỷa cho hoùc sinh .
-Yeõu caàu laứm baứi vaứo vụỷ .
Hẹ3) OÂn luyeọn veà daỏu chaỏm .
Baứi 4: - Goùi hoùc sinh ủoùc yeõu caàu ủeà .
-YC lụựp tửù laứm baứi cheựp laùi cho ủuựng chớnh taỷ.
- GV nhận xét và sửa sai. 
3) Cuỷng coỏ daởn doứ: 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự giờ học.
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi
- Laàn lửụùt tửứng em leõn boỏc thaờm baứi 
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi noọi dung baứi theo yeõu caàu .
- ẹoùc baứi baỷng phuù 3 em moói em 1 tỡnh huoỏng.
- ẹoùc baứi : Chaựu chaứo baực aù ! Thửa baực , chaựu laứ Lan, hoùc cuứng lụựp vụựi Ngoùc . Thửa baực, Ngoùc coự ụỷ nhaứ khoõng aù .
- Thaỷo luaọn tỡm caựch noựi .
- Chaứo baực aù ! Chaựu laứ Hà con boỏ Long beõn caùnh nhaứ baực. Baực laứm ụn cho chaựu mửụùn caựi buựa aù .
- Thửùc haứnh laứm baứi vaứo vụỷ .
- Moọt em ủoùc yeõu caàu .
- Lụựp laứm baứi caự nhaõn vaứo vụỷ .
- 2 em leõn baỷng laứm baứi .
ẹaàu naờm hoùc mụựi , Hueọ nhaọn ủửụùc quaứ cuỷa boỏ. ẹoự laứ moọt chieỏc caởp raỏt xinh. Caởp coự quai ủeo. Hoõm khai giaỷng, ai cuừng phaỷi nhỡn Hueọ vụựi chieỏc caởp mụựi ....
-Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi.
___________________________________________________
Toán
Tiết 86: Ôn tập về giải toán
I/ Muùc tieõu:
- Bieỏt tửù giaỷi ủửụùc caực baứi toaựn baống moọt pheựp tớnh coọng hoaởc trửứ, trong ủoự coự caực baứi toaựn veà nhieàu hụn, ớt hụn moọt soỏ ủụn vũ.
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1, Baứi 2, Baứi 3.
II/ Đồ dùng dạy – hoc:
GV: Phiếu học tập:
HS: Vở bài tập.
III/ Hoạt động dạy – học:	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Dạy bài mới: 
a) Giụựi thieọu baứi: 
-Hoõm nay chuựng ta seừ cuỷng coỏ veà pheựp coọng, pheựp trửứ trong phaùm vi 100 .
b) Luyeọn taọp :
*/ Bài tập 1(88) 
- Goùi moọt em ủoùc yeõu caàu ủeà baứi.
- Baứi toaựn cho bieỏt nhửừng gỡ ?
- Baứi toaựn yeõu caàu ta laứm gỡ ?
-Muoỏn bieỏt caỷ hai buoồi baựn ủửụùc bao nhieõu lớt daàu ta laứm ntn? Taùi sao ?
-Yeõu caàu lụựp laứm vaứo vụỷ .
-Mụứi moọt em leõn baỷng laứm baứi.
-Nhaọn xeựt baứi laứm hoùc sinh.
*/ Bài tập 2 (88)
-Yeõu caàu hoùc sinh neõu ủeà baứi 
-Baứi cho bieỏt nhửừng gỡ ?
-Baứi toaựn yeõu caàu ta laứm gỡ ?
- Baứi toaựn thuoọc daùng gỡ ? Vỡ sao ?
-Yeõu caàu 1 em leõn baỷng laứm baứi .
-Yeõu caàu lụựp thửùc hieọn vaứo vụỷ .
-Goùi em khaực nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng. 
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm tửứng em.
*/ Bài tập 3 (88)
-Yeõu caàu hoùc sinh neõu ủeà baứi 
-Baứi cho bieỏt nhửừng gỡ ?
- Baứi toaựn yeõu caàu ta laứm gỡ ?
-Baứi toaựn thuoọc daùng gỡ ? Vỡ sao 
-Yeõu caàu 1 em leõn baỷng laứm baứi .
-Yeõu caàu lụựp thửùc hieọn vaứo vụỷ .
-Goùi em khaực nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng. 
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm tửứng em.
3) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi.
- Moọt em ủoùc thaứnh tieỏng, lụựp ủoùc thaàm theo. 
-Buoồi saựng baựn 48 l daàu, buoồi chieàu baựn ủửụùc 37 l daàu.
- Hoỷi caỷ hai buoồi baựn ủửụùc bao nhieõu lớt daàu.
- Ta thửùc hieọn pheựp tớnh coọng 48 + 37 
- Vỡ soỏ lớt daàu caỷ ngaứy baống soỏ lớt daàu caỷ 2 buoồi goọp laùi.
Toựm taột
 Buoồi saựng : 48 l
 Buoồi chieàu : 37 l
 Taỏt caỷ : ... lớt daàu ?
Giaỷi
Soỏ lớt daàu caỷ ngaứy baựn ủửụùc là:
48 + 37 = 85 ( l)
 Đáp số: 85 l dầu. 
- ẹoùc yeõu caàu ủeà baứi .
 -Bỡnh caõn naởng 32 kg . An nheù hụn Bỡnh 6 kg 
- Hoỷi An caõn naởng bao nhieõu kg? 
- Ít hụn . Vỡ nheù hụn .
Giaỷi
Baùn An caõn naởng là:
32 - 6 = 26 ( kg)
 ẹ/S : 26 kg
- Nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng.
- ẹoùc yeõu caàu ủeà baứi .
- Lan haựi ủửụùc 24 boõng hoa. Lieõn haựi hụn Lan 16 boõng hoa. 
- Hoỷi Lieõn haựi ủửụùc bao nhieõu boõng hoa. 
- Nhieàu hụn. 
Toựm taột
 Lan hái: 24 bông hoa
Liên hái hơn: 16 bông hoa
 Liên hái:  bông hoa
 Giaỷi
Soỏ boõng hoa Lieõn haựi ủửụùc là:
24 + 16 = 40 ( boõng )
 Đáp số: 40 bông hoa. 
- Nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng .
- Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi.
_________________________________________________________________
Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009
Thể dục
Tiết 35: Trò chơi: “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơI !”
I/ Muùc tieõu :
- OÂn hai troứ chụi : “Voứng troứn” vaứ “Nhanh leõn baùn ụi”
- Yeõu caàu bieỏt caựch chụi vaứ tham gia chụi tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng.
II/ ẹũa ủieồm phương tiện:
- Saõn baừi veọ sinh, ủaỷm baỷo an toaứn nụi taọp.
- Moọt coứi, keỷ saõn ủeồ toồ chửực troứ chụi . 
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Noọi dung vaứ phửụng phaựp daùy hoùc
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Phaàn mụỷ ủaàu
-Giaựo vieõn nhaọn lụựp phoồ bieỏn noọi dung tieỏt hoùc.
-Chaùy nheù nhaứng treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn 80 m.
-ẹi thửụứng theo voứng troứn vaứ hớt thụỷ saõu.
- OÂn baứi theồ duùc phaựt trieồn chung 1 laàn 2 x 8 nhũp .
2.Phaàn cụ baỷn :
* Troứ chụi : “Nhanh leõn baùn ụi !” 
 - GV neõu teõn troứ chụi nhaộc laùi caựch chụi keỏt hụùp vụựi chổ daón treõn saõn sau ủoự cho HS chụi chớnh thửực coự phaõn ủũnh thaộng thua.
* Troứ chụi  ... trửụực lụựp. GV nhận xét và bổ xung.
 3) Cuỷng coỏ daởn doứ: 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tiết học.
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi
-Laàn lửụùt tửứng em leõn boỏc thaờm baứi 
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi noọi dung baứi theo yeõu caàu.
-Caực em khaực laộng nghe vaứ nhaọn xeựt.
- ẹoùc ủeà baứi .
- Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi .
-Ngửụứi vaứ xe coọ ủi laùi taỏp naọp.
-Coự moọt cuù giaứ ủang ủửựng beõn caùnh ủửụứng 
- Baứ ủũnh sang ủửụứng nhửng maừi vaón chửa sang ủửụùc.
Thửùc haứnh keồ chuyeọn tranh 1.
- Quan saựt .
-Luực ủoự moọt caọu beự xuaỏt hieọn.
- Caọu beự hoỷi : Baứ ụi, Chaựu coự giuựp ủửụùc baứ ủieàu gỡ khoõng ? 
- Baứ muoỏn sang ủửụứng nhửng chửa sang ủửụùc. Caọu beự daột tay baứ cuù qua ủửụứng.
- Thửùc haứnh keồ laùi caỷ caõu chuyeọn 
Baứ cuù vaứ caọu beự / Caọu beự ngoan / Giuựp ủụừ ngửụứi giaứ caỷ.
- Nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi cuỷa baùn .
- Moọt em ủoùc yeõu caàu lụựp ủoùc thaàm theo .
- Caỷ nhaứ baùn ủi vaộng.
- Caàn ghi roừ thụứi gian, ủũa ủieồm. 
- Laứm baứi caự nhaõn.
- Laàn lửụùt tửứng em ủoùc baứi laứm.
- Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi .
_________________________________________________
Toán
Tiết 89: Luyện tập chung
I/ Muùc tieõu: 
Bieỏt laứm tớnh coọng, trửứ coự nhụự trong phaùm vi 100.
- Bieỏt tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực soỏ coự hai daỏu pheựp tớnh coọng, trửứ trong trửụứng hụùp ủụn giaỷn.
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn veà ớt hụn moọt soỏ ủụn vũ.
+ Baứi taọp caàn laứm: Baứi 1, Baứi 2, Baứi 3.
II/ Đồ dùng dạy – hoc:
GV: Phiếu học tập.
HS: Vở bài tập.
III/ Hoạt động dạy – học:	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
2.Baứi mụựi: 
 a) Giụựi thieọu baứi: 
-Hoõm nay chuựng ta seừ cuỷng coỏ veà pheựp coọng, pheựp trửứ trong phaùm vi 100 .Vaứ laứm caực daùng toaựn ủaừ hoùc.
b) Luyeọn taọp.
*/ Bài tập 1 (90 )
-Yeõu caàu hoùc sinh neõu ủeà baứi 
-Yeõu caàu 3 em leõn baỷng thi ủua laứm baứi.
-Yeõu caàu lụựp thửùc hieọn vaứo vụỷ nháp.
-Yeõu caàu neõu caựch thửùc hieọn caực pheựp tớnh: 
 38 + 27 70 - 32 83 - 8 
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm tửứng em .
*/ Baứi tập 2 (90 )
-Yeõu caàu hoùc sinh neõu ủeà baứi 
-Baứi toaựn yeõu caàu ta laứm gỡ ?
-Vieỏt leõn baỷng : 12 + 8 + 6 vaứ yeõu caàu hoùc sinh neõu caựch tớnh.
-Yeõu caàu lụựp thửùc hieọn vaứo vụỷ.
-Nhaọn xeựt ghi ủieồm tửứng em.
*/ Baứi tập 3 ( 90 ) 
-Yeõu caàu hoùc sinh neõu ủeà baứi 
-Baứi toaựn coự daùng gỡ ? Vỡ sao ?
- Mụứi 1 em leõn baỷng laứm baứi.
- Yeõu caàu lụựp laứm vaứo vụỷ.
- GV chấm điểm và nhận xét.
3) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi.
- ẹoùc yeõu caàu ủeà baứi . ẹaởt tớnh roài tớnh.
- 3 em leõn baỷng laứm moói em 2 pheựp tớnh . ễÛ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ nháp.
+ + + - - 
 65 73 72 33 38
- ẹoùc yeõu caàu ủeà baứi.
- Tớnh.
- Tớnh tửứ traựi sang phaỷi 12 coọng 8 baống 20, 20 coọng 6 baống 26.
- Lụựp thửùc hieọn vaứo vụỷ.
-Moọt em leõn baỷng laứm baứi .
25 + 15 – 30 = 40 – 30 
 =10 
51 - 19 - 18 = 32 – 18 
 = 14
- ẹoùc ủeà bài.
- Daùng toaựn ớt hụn. Vỡ keựm hụn laứ ớt hụn 
- 1 em leõn baỷng laứm baứi. 
Giaỷi 
Soỏ tuoồi cuỷa boỏ laứ:
 70 - 32 = 38 ( tuoồi ) 
 Đáp số: 38 tuoồi
_________________________________________________
Tập viết
Tiết 18: Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1
I/ Muùc tiêu: 
- OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng. 
- Tỡm ủửụùc tửứ chổ ủaởc ủieồm cuỷa ngửụứi, vaứ vaọt trong caõu (BT2)
- Vieỏt ủửụùc moọt bửu thieỏp chuực mửứng thầy coõ giaựo.
II/ Đồ dùng dạy – học: 
- Phieỏu ghi saỹn caực teõn baứi taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng ủaừ hoùc.
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
2.Baứi mụựi 
a/ Phaàn giụựi thieọu:
b/ OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng. 
-Yeõu caàu hoùc sinh leõn boỏc thaờm baứi ủoùc 
-Goùi HS ủoùc vaứ traỷ lụứi 1 caõu hoỷi veà noọi dung baứi vửứa ủoùc.
- GV nhận xét và ghi điểm.
c/ OÂn caực tửứ chổ ủaởc ủieồm cuỷa ngửụứi vaứ vaọt.
- Goùi moọt em ủoùc baứi taọp 2 
-Sửù vieọc ủửụùc noựi ủeỏn trong caõu: Caứng veà saựng, tieỏt trụứi caứng laùnh giaự laứ gỡ ?
-Caứng veà saựng tieỏt trụứi nhử theỏ naứo ? 
-Vaọy tửứ naứo laứ tửứ chổ ủaởc ủieồm cuỷa tieỏt trụứi khi veà saựng ?
-Yeõu caàu lụựp tửù laứm caực caõu coứn laùi.
-Nhaọn xeựt ghi ủieồm cho hoùc sinh.
d/ OÂn caựch caựch vieỏt bửu thieỏp.
- Goùi moọt em ủoùc yeõu caàu baứi 3.
-Yeõu caàu lụựp tửù laứm vào vở.
- Mụứi moọt soỏ em leõn thửùc haứnh ủoùc baứi 
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm cho hoùc sinh .
3) Cuỷng coỏ daởn doứ: 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
- Daởn veà nhaứ hoùc baứi xem trửụực baứi mụựi .
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi
-Laàn lửụùt tửứng em leõn boỏc thaờm baứi 
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi noọi dung baứi theo yeõu caàu .
- ẹoùc ủeà baứi .
- Laứ tieỏt trụứi .
- Caứng laùnh giaự.
- Laùnh giaự.
- vaứng tửụi , saựng trửng , xanh maựt 
- Sieõng naờng , caàn cuứ.
- Moọt em ủoùc yeõu caàu lụựp ủoùc thaàm theo .
- Laàn lửụùt tửứng em ủoùc baứi laứm.
- Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi.
Veà nhaứ hoùc baứi xem trửụực baứi mụựi.
__________________________________________________
Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2009
Tập làm văn
Tiết 18: Kiểm tra đọc: Đọc hiểu, luyện từ và câu
I/ Mục tiêu:
- Kiểm tra đọc theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2, HK1 ( Bộ Giáo dục và đào tạo - Đề kiểm tra học kỳ cấp tiểu học, lớp hai, NXB Giáo dục, 2008 )
- Giáo dục học sinh có kỹ năng đọc diễn cảm.
II/ Đồ dùng dạy – học:
GV: Phiếu học tập.
HS: SGK.
III/ Hoạt động dạy – học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
2.Baứi mụựi 
a/ Giới thiệu bài.
Hoõm nay chuựng ta oõn veà ủoùc hieồu vaờn baỷn vaứ cuỷng coỏ maóu caõu: Ai theỏ naứo ? 
b/ OÂn luyeọn ủoùc hieồu vaờn baỷn. 
-Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi:“Coứ vaứ Vaùc” 
- Goùi HS ủoùc, caỷ lụựp ủoùc thaàm laùi baứi.
- Yeõu caàu lụựp thửùc haứnh laứm vaứo vụỷ.
- Goùi em khaực nhaọn xeựt baứi baùn vửứa ủoùc .
- GV nhận xét và ghi điểm.
3) Cuỷng coỏ daởn doứ: 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tiết học. Các em về ôn lại bài.
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi
-Laàn lửụùt tửứng em ủoùc baứi:“Coứ vaứ Vaùc”
- ẹoùc baứi , lụựp ủoùc thaàm laùi.
- Thửùc haứnh laứm baứi vaứo vụỷ .
- Hai em neõu baứi laứm cuỷa mỡnh trửụực lụựp 
- Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi .
- Veà nhaứ hoùc baứi xem trửụực baứi mụựi .
- Học sinh nhắc lại nội dung bài.
____________________________________________________
Toán
Tiết 90: Kiểm tra định kỳ ( Cuối học kỳ 1 )
 ( Cấp trên ra đề )
_____________________________________________________
Chính tả
Tiết 36: Kiểm tra viết ( Chính tả, tập làm văn )
I/ Mục tiêu:
- Kiểm tra viết theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2, HK1 ( Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đề kiểm tra cấp Tiểu học, lớp 2 NXB Giáo dục, 2008 )
II/ Đồ dùng dạy – học: 
GV: Đề bài, giấy thi.
HS: Bút, thước kẻ.
III/ Hoạt động dạy – học:
1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2. Kiểm tra: 
 - Giáo viên nêu yêu cầu của giờ kiểm tra, phát giấy thi cho học sinh làm bài, giáo viên bao quát lớp, thu bài chấm và nhận xét.
3. Củng cố – dặn dò: Về xem lại bài.
Tự nhiên xã hội
Tiết 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp
I/ Muùc tieõu :
- Biết thực hiện một số hoạt động làm cho trường, lớp sạch đẹp.
- Nêu được cách tổ chức các bạn tham gia làm vệ sinh trường lớp một cách an toàn.
II/ Đồ dùng dạy – học:
- Tranh aỷnh trang 38, 39.
- Moọt soỏ duùng cuù nhử khaồu trang, choồi coự caựn, xeỷng hoựt raực.
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Khụỷi ủoọng:
2.Baứi mụựi: 
 a) Giụựi thieọu baứi:
*Hoaùt ủoọng 1: GV cho HS quan saựt lụựp hoùc neõu nhửừng vieọc caàn laứm ủeồ giửừ veọ sinh lụựp hoùc.
-Trửụứng hoùc saùch ủeùp coự taực duùng gỡ ?
* Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh laứm VS trửụứng lụựp.
Bửụực1: Phaõn coõng coõng vieọc cho moói nhoựm.
- Phaựt duùng cuù cho moói nhoựm.
- Hửụựng daón caực nhoựm veà caựch sửỷ duùng caực loaùi duùng cuù vaứ vieọc ủaỷm baỷo veọ sinh vaứ an toaứn trong khi laứm vieọc.
Bửụực 2 : Toồ chửực ủeồ caực nhoựm kieồm tra ủaựnh giaự.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự coõng vieọc cuỷa tửứng nhoựm.
-Tuyeõn dửụng caực nhoựm vaứ caự nhaõn laứm toỏt .
3. Cuỷng coỏ – dặn dò:
- Sau baứi hoùc hoõm nay em ruựt ra ủửụùc ủieàu gỡ ?
-Ruựt ra keỏt luaọn : Trửụứng lụựp saùch ủeùp seừ giuựp moói chuựng ta khoỷe maùnh vaứ hoùc taọp toỏt .
- HS haựt.
- Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi
- Quan saựt tranh traỷ lụứi 
- HS trả lời. 
- HS thửùc haứnh.
- Caực nhoựm kieồm tra laùi caực coõng vieọc cuỷa nhoựm mỡnh .
- Bỡnh choùn caự nhaõn vaứ nhoựm xuaỏt saộc.
- Hai em neõu laùi noọi dung baứi hoùc.
- Nhieàu em neõu laùi keỏt luaọn.
Hoạt động tập thể
Tiết 18: Kiểm điểm tuần 18 – Phương hướng tuần 19
I/ Mục tiêu:
 - Học sinh biết được nội dung sinh hoạt, thấy được những ưu khuyết điểm trong tuần, có hướng sửa chữa và phát huy.
 - Rèn cho học sinh có ý thức chấp hành tốt nội quy của lớp.
 - Giáo dục học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật cao.
II/ Đồ dùng dạy – học: 
- GV: Nội dung sinh hoạt
 - HS : Tư tưởng nhận thức
III/ Các hoạt động dạy – học:
1.ẹaựnh giaự hoaùt ủoọng trong tuần 18:
- HS ủi hoùc ủeàu, ủuựng giụứ, chaờm ngoan: Hội, Lan, Duy, Lương. 
- Veọ sinh trửụứng, lụựp, thaõn theồ saùch ủeùp.
- Leó pheựp, bieỏt giuựp ủụừ nhau trong hoùc taọp, ủoaứn keỏt baùn beứ.
- Ra vaứo lụựp coự neà neỏp. Coự yự thửực hoùc taọp toỏt nhử: Duy, Hội, Lan, Yên B.
- Hoùc taọp tieỏn boọ nhử: Yên A.
- Khen nhửừng em coự nhieàu ủieồm mửụứi trong ủụùt thi ủua vửứa qua: Hội, Lan. 
 - Beõn caùnh ủoự vaón coứn moọt soỏ em lửụứi hoùc nhử: Yên B. 
2. Keỏ hoaùch tuần 19:
- Duy trỡ neà neỏp dạy và học, duy trì sĩ số học sinh.
- Giaựo duùc HS kớnh troùng vaứ bieỏt ụn anh boọ ủoọi Cuù Hoà.
- Giaựo duùc HS baỷo veọ moõi trửụứng xanh, saùch, ủeùp ụỷ trửụứng cuừng nhử ụỷ nhaứ.
- Duy trỡ phong traứo “Reứn vở sạch chữ đẹp”
- Coự ủaày ủuỷ ủoà duứng hoùc taọp trửụực khi ủeỏn lụựp.
- Tửù quaỷn 15 phuựt ủaàu giụứ toỏt. Phaõn coõng HS gioỷi keứm HS yeỏu.
- Hửụựng daón hoùc baứi, laứm baứi ụỷ nhaứ.
3/ Củng cố – dặn dò: Thực hiện tốt phương hướng đề ra.
__________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 2 tuan 18 Xuyen.doc