Kế hoạch bài dạy khối lớp 2 - Tuần 18 (chuẩn kiến thức)

Kế hoạch bài dạy khối lớp 2 - Tuần 18 (chuẩn kiến thức)

Thủ công

 GAÁP , CAẫT, DAÙN BIEÅN BAÙO GIAO THOÂNG CAÁM ẹOÃ XE (T2)

 I.Mục tiêu:

- Biết cách gấp, cắt ,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

 - Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối.

 - Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt ít mấp mô. Biển báo cân đối.

 II. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 22 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 14/11/2018 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy khối lớp 2 - Tuần 18 (chuẩn kiến thức)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
‘ơTuần 18
 Thứ hai ngày 21 thỏng 12 năm 2009.
Thủ công
 GAÁP , CAẫT, DAÙN BIEÅN BAÙO GIAO THOÂNG CAÁM ẹOÃ XE (T2)
 I.Mục tiêu:
- Biết cách gấp, cắt ,dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
 - Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt có thể mấp mô.Biển báo tương đối cân đối.
 - Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt ít mấp mô. Biển báo cân đối.
 II. Các hoạt động dạy- học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Kiểm tra 
Kiểm tra chuẩn bị của HS
2. Baứi mụựi 
a. Giụựi thieọu baứi – ghi baỷng 
- GV goùi hs nhaộc laùi qui trỡnh gaỏp, caột ,daựn bieồn baựo caỏm ủoó xe 
- Hoỷi: gaỏp ,caột ,daựn bieồn baựo caỏm ủoó xe maỏy bửụực ?
- Nhaọn xeựt 
- Cho hs thửùc haứnh theo nhoựm 
- Theo doừi uoỏn naộn caực nhoựm laứm 
- Toồ chửực tửứng nhoựm trửng baứy saỷn phaồm 
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự saỷn phaồm cuỷa tửứng nhoựm 
3. Củng coỏ – daởn doứ 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
 Tuyeõn dửụng nhửừng em laứm toỏt 
Khuyeỏn khớch caực em coứn chaọm 
HS nhaộc laùi qui trỡnh gaỏp, caột, daựn bieồn baựo caỏm ủoó xe 
Goàm 2 bửụực :
+Bửụực 1:gaỏp caột hỡnh troứn maứu ủoỷ tửứ hỡnh vuoõng coự caùnh coự 6 oõ 
gaỏp, caột daựn hỡnh troứn maứu xanh tửứ hỡnh vuoõng coự caùnh 4 oõ 
caột hỡnh chửừ nhaọt maứu ủoỷ 
hỡnh chửừ nhaọt khaực daứi 10 oõ , roọng 1 oõ laứm chaõn bieồn baựo 
+Bửụực 2:daựn bieồn baựo 
-2 hs trong cuứng baứn thửùc haứnh gaỏp.
-Trửng baứy saỷn phaồm cuỷa nhoựm mỡnh 
 ********************************************
Tập đọc
ễN TẬP ( Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 -Đọc rừ ràng , trụi chảy bài TĐ đó học ở học kỡ 1( phỏt õm rừ ràng, biết ngừng nghỉ sau cỏc dấu cõu, giữa cỏc cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phỳt); hiểu ý chớnh của đoạn, nội dung của bài; trả lời được cõu hỏi về ý đoạn đó đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đó học.
 -Tỡm đỳng từ chỉ sự vật trong cõu( BT2); biết viết bản tự thuật theo mẫu đó học (BT3)
 -HS khỏ, giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ( tốc độ đọc trờn 40 tiếng / phỳt).
II. Chuaồn bũ:
 -GV: Phieỏu vieỏt teõn caực baứi taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng ủaừ hoùc. Baỷng vieỏt saỹn caõu vaờn baứi taọp 2. 
 -HS: SGK.Vụỷ baứi taọp Tieỏng Vieọt 2, taọp moọt. 
III. Caực hoaùt ủoọng dạy- học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Baứi mụựi 
*OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng
+Goùi HS leõn baỷng boỏc thaờm baứi taọp ủoùc.
+Theo doừi HS ủoùc chổnh sửỷa loói sai cho caực em neỏu coự vaứ chaỏm ủieồm khuyeỏn khớch:
- ẹoùc ủuựng tửứ ủuựng tieỏng: 7 ủieồm.
- Nghổ ngụi ủuựng, gioùng ủoùc phuứ hụùp: 1,5 ủieồm.
- ẹaùt toỏc ủoọ 45 tieỏng/ 1 phuựt: 1,5 ủieồm.
* Tỡm tửứ chổ sửù vaọt trong caõu ủaừ cho
+Goùi HS ủoùc yeõu caàu vaứ ủoùc caõu vaờn ủeà baứi cho.
+Yeõu caàu gaùch chaõn dửụựi caực tửứ chổ sửù vaọt trong caõu vaờn ủaừ cho.
+Yeõu caàu nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
*Lụứi giaỷi: Dửụựi oõ cửỷa maựy bay hieọn ra nhaứ cửỷa, ruoọng ủoàng, laứng xoựm, nuựi non.
v Vieỏt baỷn tửù thuaọt theo maóu
-Cho HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp vaứ tửù laứm baứi.
-Goùi 1 soỏ em ủoùc baứi Tửù thuaọt cuỷa mỡnh.
-Cho ủieồm HS.
2. Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
-Nhaọn xeựt chung veà tieỏt hoùc.
-Daởn doứHSveànhaứ oõn laùi caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc.
7 ủeỏn 8 HS laàn lửụùt leõn baỷng, boỏc thaờm choùn baứi taọp ủoùc sau ủoự ủoùc 1 ủoaùn hoaởc caỷ baứi nhử trong phieỏu ủaừ chổ ủũnh.
-ẹoùc baứi.
-Laứm baứi caự nhaõn. 2 HS leõn baỷng laứm baứi.
-Nhaọn xeựt baứi laứm vaứ boồ sung neỏu caàn.
-Laứm baứi caự nhaõn.
-Moọt soỏ HS ủoùc baứi. Sau moói laàn coự HS ủoùc baứi, caực HS khaực nhaọn xeựt, boồ sung.
Tập đọc
Ôn tập ( Tieỏt 2 )
I. Mục tiêu:
- Mửực ủoọ yeõu caàu veà kú naờng ủoùc nhử tieỏt 1.
 - Đọc đỳng rừ ràng toàn bài. Mức yờu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
 - Biết đặt cõu tự giới thiệu mỡnh với người khỏc(BT2).
 - Bước đầu biết dựng dấu chấm để tỏch đoạn văn thành 5 cõu và viết lại cho đỳng CT (BT3).
II. Chuaồn bũ:
 -GV: Phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc. Tranh minh hoùa baứi taọp 2. Baỷng phuù cheựp noọi dung ủoaùn vaờn baứi taọp 3.
 -HS: SGK.
III. Caực hoaùt ủoọng dạy- học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Baứi mụựi:
v OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng
+Goùi HS leõn baỷng boỏc thaờm baứi taọp ủoùc.
+Theo doừi HS ủoùc chổnh sửỷa loói sai cho caực em neỏu coự vaứ chaỏm ủieồm khuyeỏn khớch:
 - ẹoùc ủuựng tửứ ủuựng tieỏng: 7 ủieồm.
 - Nghổ ngụi ủuựng, gioùng ủoùc phuứ hụùp: 1,5 ủieồm.
 - ẹaùt toỏc ủoọ 45 tieỏng/ 1 phuựt: 1,5 ủieồm.
v ẹaởt caõu tửù giụựi thieọu
-Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi.
-Goùi 1 HS khaự ủoùc laùi tỡnh huoỏng 1.
-Yeõu caàu 1 HS laứm maóu. Hửụựng daón em caàn noựi ủuỷ teõn vaứ quan heọ cuỷa em vụựi baùn laứ gỡ?
-Goùi moọt soỏ HS nhaộc laùi caõu giụựi thieọu cho tỡnh huoỏng 1.
-Yeõu caàu HS thaỷo luaọn caởp ủoõi ủeồ tỡm caựch noựi lụứi giụựi thieọu trong hai tỡnh huoỏng coứn laùi.
Vớ duù:
+ Chaựu chaứo baực aù! Chaựu laứ Sụn con boỏ Tuứng ụỷ caùnh nhaứ baực. Baực laứm ụn cho boỏ chaựu mửụùn caựi kỡm aù!
+ Em chaứo coõ aù! Em laứ Ngoùc Lan, hoùc sinh lụựp 2C. Coõ Thu Nga baỷo em ủeỏn phoứng coõ, xin coõ cho lụựp em mửụùn loù hoa aù!
-Goùi moọt soỏ HS noựi lụứi giụựi thieọu. Sau ủoự, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
v OÂõn luyeọn veà daỏu chaỏm
-Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi vaứ ủoùc ủoaùn vaờn.
-Yeõu caàu HS tửù laứm baứi sau ủoự cheựp laùi cho ủuựng chớnh taỷ.
-Yeõu caàu HS nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng. Sau ủoự nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
*Lụứi giaỷi:
ẹaàu naờm hoùc mụựi, Hueọ nhaọn ủửụùc quaứ cuỷa boỏ. ẹoự laứ moọt chieỏc caởp raỏt xinh. Caởp coự quai ủeo. Hoõm khai giaỷng, ai cuừng phaỷi nhỡn Hueọ vụựi chieỏc caởp mụựi. Hueọ thaàm hửựa hoùc chaờm, hoùc gioỷi cho boỏ vui loứng.
2. Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
Nhaọn xeựt chung veà tieỏt hoùc.
Chuaồn bũ: Tieỏt 3
- 7 ủeỏn 8 HS laàn lửụùt leõn baỷng, boỏc thaờm choùn baứi taọp ủoùc sau ủoự ủoùc 1 ủoaùn hoaởc caỷ baứi nhử trong phieỏu ủaừ chổ ủũnh.
3 HS ủoùc, moói em ủoùc 1 tỡnh huoỏng.
-Tửù giụựi thieọu veà em vụựi meù cuỷa baùn em khi em ủeỏn nhaứ baùn laàn ủaàu.
1 HS khaự laứm maóu. Vớ duù: Chaựu chaứo baực aù! Chaựu laứ Mai, hoùc cuứng lụựp vụựi baùn Ngoùc. Thửa baực Ngoùc coự nhaứ khoõng aù.
-Thaỷo luaọn tỡm caựch noựi. 
-1 HS ủoùc thaứnh tieỏng. Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
-2 HS laứm treõn baỷng lụựp. Caỷ lụựp laứm baứi trong Vụỷ baứi taọp.
 ***********************************************
Toán
OÂN TAÄP VEÀ GIAÛI TOAÙN
I-Muùc tieõu:
 -Biết tự giải được cỏc bài toỏn bằng một phộp tớnh cộng hoặc trừ, trong đú cú cỏc bài toỏn về nhiều hơn , ớt hơn một số đơn vị.
 -HS làm được Bài 1; Bài 2; Bài 3.
 - GD hS chăm học
II. Chuaồn bũ:
 -GV: SGK. Baỷng phuù.
 -HS: Vụỷ baứi taọp.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy- hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1.Baứi cuừ:Ôõn taọp veà ủo lửụứng.
 ?Con vũt naởng bao nhieõu kớloõgam?
 ?Goựi ủửụứng naởng maỏy kớloõgam?
 ?Baùn gaựi naởng bao nhieõu kớloõgam?
GV nhaọn xeựt.
2. Baứi mụựi
 Baứi 1:
-Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi.
?Baứi toaựn cho bieỏt nhửừng gỡ?
(Baứi toaựn cho bieỏt buoồi saựng baựn ủửụùc 48l daàu, buoồi chieàu baựn ủửụùc 37l daàu.)
?Baứi toaựn hoỷi gỡ?
(Baứi toaựn hoỷi caỷ hai buoồi cửỷa haứng baựn ủửụùc bao nhieõu lớt daàu ?)
?Muoỏn bieỏt caỷ hai buoồi baựn ủửụùc bao nhieõu lớt daàu ta laứm theỏ naứo?
?Ta thửùc hieọn pheựp coọng 48 + 37 )Taùi sao?
(Vỡ soỏ lớt daàu caỷ ngaứy baống caỷ soỏ lớt daàu buoồi saựng baựn vaứ soỏ lớt daàu buoồi chieàu baựn goọp laùi.)
-Yeõu caàu HS laứm baứi. 1 HS leõn baỷng laứm baứi. Sau ủoự nhaọn xeựt, cho ủieồm HS.
Baứi 2:
-Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi.
?Baứi toaựn cho bieỏt nhửừng gỡ?
?Baứi toaựn hoỷi gỡ?
?Baứi toaựn thuoọc daùng gỡ? Vỡ sao?
Baứi 3:
-Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi.
?Baứi toaựn cho bieỏt nhửừng gỡ?
?Baứi toaựn hoỷi gỡ?
?Baứi toaựn thuoọc daùng toaựn gỡ?
-Yeõu caàu HS toựm taột baống soỏ ủo vaứ giaỷi.
3. Cuỷng coỏ – Daởn do:ứ
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung.
-HS traỷ lụứi. Baùn nhaọn xeựt.
-ẹoùc ủeà
-HS traỷ lụứi
 Baứi giaỷi
Soỏ lớt daàu caỷ ngaứy baựn ủửụùc laứ:
	48 + 37 = 85 (l)
	 ẹaựp soỏ: 85 lớt
1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở
Lớp đổi chéo vở kiểm tra.
 Baứi giaỷi
	 Baùn An caõn naởng laứ:
	32 – 6 = 26 (kg)
 ẹaựp soỏ: 26 kg.
- Tự làm
- 1 hs lên bảng làm
 Baứi giaỷi
	Lieõn haựi ủửụùc soỏ hoa laứ:
	26 + 14 = 40 (boõng)
 ẹaựp soỏ:40 boõng hoa
 Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2009
Mỹ thuật
Bài 18:
( GV bộ môn dạy)
****************************************
Toán
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muùc tieõu:
Biết cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20.
Biết làm tớnh cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100.
Biết tỡm số hạng , số bị trừ.
Biết giải bài toỏn về ớt hơn một số đơn vị.
HS làm được Bài 1(cột1, 2, 3); Bài 2 (cột 1, 2); Bài 3 (a, b); Bài 4.
 - GD HS chăm học toỏn.
II. Chuaồn bũ:
 -GV: SGK, baỷng phuù.
 -HS: Vụỷ baứi taọp.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy- hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Baứi cu:ừ OÂn taọp veà giaỷi toaựn.
Sửỷa baứi 3.
GV nhaọn xeựt.
2. Baứi mụựi: 
Baứi 1: 
-Yeõu caàu HS tửù nhaồm vaứ ghi keỏt quaỷ vaứo Vụỷ baứi taọp.
-Goùi HS baựo caựo keỏt quaỷ.
-Nhaọn xeựt
Baứi 2: 
-Yeõu caàu caỷ lụựp tửù laứm baứi. Goùi 4 HS leõn baỷng laứm baứi.
-Yeõu caàu HS noựi roừ caựch ủaởt tớnh vaứ thửùc hieọn tớnh cuỷa tửứng pheựp tớnh.
-Goùi HS nhaọn xeựt baứi baùn.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 3:
-Cho HS neõu caựch tỡm soỏ haùng chửa bieỏt trong moọt toồng khi bieỏt toồng vaứ soỏ haùng coứn laùi. Tỡm soỏ bũ trửứ chửa bieỏt khi bieỏt hieọu vaứ soỏ trửứ. 
-Coự theồ neõu vaứ thửùc hieọn giaỷi tửứng yự hoaởc neõu taỏt caỷ roài giaỷi baứi.
Baứi 4:
-Cho HS ủoùc ủeà baứi, xaực ủũnh daùng baứi roài giaỷi baứi toaựn.
3. Cuỷng coỏ – Daởn do:ứ 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung.
- HS thửùc hieọn. Baùn nhaọn xeựt.
-Thửùc haứnh tớnh nhaồm.
-Noỏi tieỏp nhau baựo caựo keỏt quaỷ. Moói HS chổ baựo caựo keỏt quaỷ cuỷa 1 pheựp tớnh.
	 28 73 
 +19 - 35 
 47 38 
- 4 HS laàn lửụùt traỷ lụứi.
Nhaọn xeựt baùn caỷ baứi laứm vaứ phaàn traỷ lụứi.
x + 18 = 62	 x – 27 = 37
	 x = 62 - 18	 x = 37 + 27
 x = 44 	 x = 64
-Baứi toaựn thuoọc daùng baứi toaựn veà ớt hụn
 Baứi ... oùc ngaứy hoõm nay em ruựt ra ủửụùc ủieàu gỡ?
*Keỏt luaọn: Trửụứng lụựp saùch ủeùp seừ giuựp chuựng ta khoeỷ maùnh vaứ hoùc taọp toỏt hụn.
Chuaồn bũ: Baứi 19.
 - HS neõu, baùn nhaọn xeựt.
HS quan saựt theo caởp caực hỡnh ụỷ trang 38, 39 SGK vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
Caỷnh caực baùn ủang lao ủoọng veọ sinh saõn trửụứng.
Queựt raực, xaựch nửụực, tửụựi caõy
Choồi nan, xoõ nửụực, cuoỏc, xeỷng
Saõn trửụứng saùch seừ
Trửụứng hoùc saùch ủeùp.
Veừ caỷnh caực baùn ủang chaờm soực caõy hoa.
Tửụựi caõy, haựi laự khoõ giaứ, baột saõu
Caõy moùc toỏt hụn, laứm ủeùp ngoõi trửụứng.
Baỷo veọ sửực khoeỷ cho moùi ngửụứi, GV, HS hoùc taọp giaỷng daùy ủửụùc toỏt hụn.
Nhụự laùi keỏt quaỷ, quan saựt vaứ traỷ lụứi.
- Khoõng vieỏt, veừ baồn leõn baứn, leõn tửụứng.
Khoõng vửựt raực, khoõng khaùc nhoồ bửứa baừi.
Khoõng treứo caõy, beỷ caứnh, haựi vửựt hoa, daóm leõn caõy.
ẹaùi, tieồu tieọn ủuựng nụi qui ủũnh
Tham gia vaứo caực hoaùt ủoọng laứm veọ sinh trửụứng lụựp, tửụựi chaờm soực caõy coỏi.
-Laứm veọ sinh theo nhoựm.
Phaõn coõng nhoựm trửụỷng.
Caực nhoựm tieỏn haứnh coõng vieọc:
+ Nhoựm 1: Veọ sinh lụựp.
+ Nhoựm 2: Nhaởt raực, queựt saõn trửụứng
+ Nhoựm 3: Tửụựi caõy xanh ụỷ saõn trửụứng
+ Nhoựm 4: Nhoồ coỷ, tửụựi hoa ụỷ saõn trửụứng.
-Nhoựm trửụỷng baựo caựo keỏt quaỷ.
-Caực nhoựm ủi xem thaứnh quaỷ laứm vieọc, nhaọn xeựt vaứ ủaựnh giaự.
-Bieỏt ủửụùc theỏ naứo laứ trửụứng lụựp saùch ủeùp vaứ caực bieọn phaựp ủeồ giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch ủeùp,
*********************************************************************
Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009
Thể dục
( GV bộ môn dạy)
 ****************************************
Toán
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muùc tieõu:
 -Biết làm tớnh cộng, trừ cú nhớ trong phạm vi 100.
 - Biết tớnh giỏ trị của biểu thức số cú hai dấu cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.
 - Biết tỡm một thành phần chưa biết của phộp cộng hoặc phộp trừ.
 - Biết giải bài toỏn về nhiều hơn một số đơn vị.
 - HS laứm ủửụùc Bài 1(cột 1, 3, 4); Bài 2 (cột 1,2); Bài 3(b); Bài 4 ;Bài 5( dành hs khỏ, giỏi)
 - GD HS chăm học toỏn	
II. Chuaồn bũ:
 -GV: SGK, baỷng phuù, thửụực.
 -HS: Vụỷ baứi taọp.
III.Caực hoaùt ủoọng dạy- học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Baứi cu:ừ Luyeọn taọp chung.
-ẹaởt tớnh roài tớnh
 28 + 19 ; 73 – 35 ; 53 + 47 ; 90 – 42
-Sửỷa baứi 4
-GV nhaọn xeựt.
2. Baứi mụựi :
Baứi 1:
-Yeõu caàu HS tửù laứm baứi.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 2:
?Baứi toaựn yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
-Vieỏt leõn baỷng: 14 – 8 + 9 vaứ yeõu caàu HS neõu caựch tớnh.
-Yeõu caàu HS laứm baứi vaứo Vụỷ baứi taọp.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 3:
-Cho HS neõu caựch tỡm soỏ bũ trửứ, soỏ trửứ, hieọu trong pheựp tớnh trửứ. Sau ủoự YC laứm phaàn b.
-Goùi 1 HS laứm baứi treõn baỷng lụựp.
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung.
HS thửùc hieọn. Baùn nhaọn xeựt.
-Tửù laứm baứi vaứ chửừa mieọng
Tớnh
Tớnh tửứ traựi sang phaỷi 14 trửứ 8 baống 6, 6 coọng 9 baống 15.
Laứm baứi. Sau ủoự 1 HS ủoùc chửừa baứi. Caực HS khaực tửù kieồm tra baứi mỡnh.
Soỏ bũ trửứ
44
63
64
90
Soỏ trửứ
18
36
30
38
Hieọu 
26
27
34
52
********************************************
Tiếng việt
OÂN TAÄP ( Tiết 6)
I. Muùc tieõu:
 - Mức độ yờu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
 - Tỡm được từ chỉ đặc điểm trong cõu (BT2).
 - Viết được một bưu thiếp chỳc mừng thầy cụ giỏo(BT3)
II. Chuaồn bũ:
 -GV: Phieỏu ghi teõn baứi thụ, taọp nhử tieỏt 1.
 -HS: SGK.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy- hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Baứi mụựi 
* OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng
-Goùi HS leõn baỷng boỏc thaờm baứi taọp ủoùc.
-Theo doừi HS ủoùc chổnh sửỷa loói sai cho caực em neỏu coự vaứ chaỏm ủieồm khuyeỏn khớch:
+ ẹoùc ủuựng tửứ ủuựng tieỏng: 7 ủieồm.
+ Nghổ ngụi ủuựng, gioùng ủoùc phuứ hụùp: 1,5 ủieồm.
+ ẹaùt toỏc ủoọ 45 tieỏng/ 1 phuựt: 1,5 ủieồm.
v OÂn luyeọn veà tửứ chổ ủaởc ủieồm cuỷa ngửụứi vaứ vaọt.
-Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp 2.
?Sửù vaọt ủửụùc noựi ủeỏn trong caõu caứng veà saựng, tieỏt trụứi caứng laùnh giaự laứ gỡ?
?Caứng veà saựng tieỏt trụứi ntn?
?Vaọy tửứ naứo laứ tửứ chổ ủaởc ủieồm cuỷa tieỏt trụứi khi veà saựng?
-Yeõu caàu tửù laứm caực caõu coứn laùi vaứ baựo caựo keỏt quaỷ laứm baứi.
-Theo doừi vaứ chửừa baứi.
v OÂn luyeọn veà caựch vieỏt bửu thieỏp.
-Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp 3
-Yeõu caàu caàu HS tửù laứm baứi sau ủoự goùi moọt soỏ HS ủoùc baứi laứm, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
Nhaọn xeựt chung veà tieỏt hoùc.
- 7 ủeỏn 8 HS laàn lửụùt leõn baỷng, boỏc thaờm choùn baứi taọp ủoùc sau ủoự ủoùc 1 ủoaùn hoaởc caỷ baứi nhử trong phieỏu ủaừ chổ ủũnh.
-1 HS ủoùc thaứnh tieỏng. Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
-Laứ tieỏt trụứi
-Caứng laùnh giaự hụn.
-Laùnh giaự.
b) vaứng tửụi, saựng trửng, xanh maựt.
c) sieõng naờng, caàn cuứ.
-2 HS ủoùc thaứnh tieỏng. Caỷ lụựp ủoùc thaàm.
-Laứm baứi caự nhaõn.
 *******************************************
Tiếng việt
ễN TẬP ( Tiết 7)
I. Muùc tieõu:
 -Mức độ yờu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
 -Dựa vào tranh để kể lại cõu chuyện ngắn khoảng 5 cõu và đặt được tờn của cõu chuyện (BT2); viết được tin nhắn theo tỡnh huống cụ thể (BT3).
II. Chuaồn bũ:
 -GV: Phieỏu nhử tieỏt 1. Tranh SGK.
 -HS: SGK, vụỷ baứi taọp.
III. Caực hoaùt ủoọng dạy- học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Baứi mụựi
*OÂn luyeọn taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng
-Goùi HS leõn baỷng boỏc thaờm baứi taọp ủoùc.
-Theo doừi HS ủoùc chổnh sửỷa loói sai cho caực em neỏu coự vaứ chaỏm ủieồm khuyeỏn khớch:
+ ẹoùc ủuựng tửứ ủuựng tieỏng: 7 ủieồm.
+ Nghổ ngụi ủuựng, gioùng ủoùc phuứ hụùp: 1,5 ủieồm.
+ ẹaùt toỏc ủoọ 45 tieỏng/ 1 phuựt: 1,5 ủieồm.
v Keồ chuyeọn theo tranh vaứ ủaởt teõn cho truyeọn
-Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh 1.
(Treõn ủửụứng phoỏ ngửụứi vaứ xe ủi laùi taỏp naọp)
?Treõn ủửụứng phoỏ, moùi ngửụứi vaứ xe coọ ủi laùi theỏ naứo?
?Ai ủang ủửựng treõn leà ủửụứng?
?Baứ cuù ủũnh laứm gỡ? Baứ ủaừ laứm ủửụùc vieọc baứ muoỏn chửa?
-Yeõu caàu keồ laùi toaứn boọ noọi dung tranh 1.
-Yeõu caàu quan saựt tranh 2.
?Luực ủoự ai xuaỏt hieọn?
?Theo em, caọu beự seừ laứm gỡ, noựi gỡ vụựi baứ cuù. Haừy noựi laùi lụứi caọu beự.
?Khi ủoự baứ cuù seừ noựi gỡ? Haừy noựi laùi lụứi baứ cuù.
-Yeõu caàu quan saựt tranh 3 vaứ neõu noọi dung tranh.
-Yeõu caàu keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn.
-Yeõu caàu HS ủaởt teõn cho truyeọn.
*Hửụựng daón: ẹaởt teõn caàn saựt vụựi noọi dung cuỷa truyeọn hoaởc neõu nhaõn vaọt coự trong truyeọn
v Vieỏt tin nhaộn
-Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
?Vỡ sao em phaỷi vieỏt tin nhaộn?
?Noọi dung tin nhaộn caàn nhửừng gỡ ủeồ baùn coự theồ ủi dửù Teỏt Trung Thu?
-Yeõu caàu HS laứm baứi. 2 HS leõn baỷng vieỏt.
-Nhaọn xeựt hai tin nhaộn cuỷa 2 HS leõn baỷng. Goùi moọt soỏ em trỡnh baứy tin nhaộn, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
Nhaọn xeựt chung veà tieỏt hoùc.
- 7 ủeỏn 8 HS laàn lửụùt leõn baỷng, boỏc thaờm choùn baứi taọp ủoùc sau ủoự ủoùc 1 ủoaùn hoaởc caỷ baứi nhử trong phieỏu ủaừ chổ ủũnh.
1 HS ủoùc thaứnh tieỏng. Caỷ lụựp ủoùc thaàm theo.
-Coự 1 cuù baứ giaứ ủang ủửựng beõn leà ủửụứng.
-Baứ cuù ủũnh sang ủửụứng nhửng maừi vaón chửa sang ủửụùc.
-Luực ủoự moọt caọu beự xuaỏt hieọn.
-Caọu beự hoỷi: Baứ ụi, chaựu coự giuựp ủửụùc baứ ủieàu gỡ khoõng?/ Baứ ụi, baứ muoỏn sang ủửụứng phaỷi khoõng, ủeồ chaựu giuựp baứ nheự!/ Baứ ụi, baứ ủửựng ủaõy laứm gỡ? . . .)
-Baứ muoỏn sang beõn kia ủửụứng nhửng xe coọ ủi laùi ủoõng quaự, baứ khoõng sang ủửụùc.
-Thửùc haứnh keồ chuyeọn theo tranh 1.
Keồ noỏi tieỏp theo noọi dung tửứng tranh. Sau ủoự 2 HS keồ laùi noọi dung cuỷa truyeọn.
-ẹoùc yeõu caàu.
-Vỡ caỷ nhaứ baùn ủi vaộng.
-Caàn ghi roừ thụứi gian, ủũa ủieồm toồ chửực.
-Laứm baứi caự nhaõn.
 Thửự sáu ngaứy 25 thaựng 12 naờm 2009
 Toán
 KIEÅM TRA
I.Mục tiêu:
 - Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
 + Cộng trừ trong phạm vi 20.
 + Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 + Giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng hoặc phép tính trừ có liên quan đến các đơn vị đo đã học.
 + Nhận dạng hình đã học.
II.Đề kiểm tra: Do phòng GD ra
 *************************************
 Tiếng Việt
 Ôn tập ( Tiết 8)
I.Mục tiêu:
 - Kiểm tra (đọc) theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2,HKI( BGD và ĐT- Đề Kiểm tra học kỳ cấp tiểu học, lớp 2, NXB Giáo dục, 2008)
II. Đồ dùng dạy- học:
- Phiếu ghi tên, đoạn thơ cần kiểm tra học thuộc lòng.
III. Các hoạt động dạy- học:
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Ôn luyện cách nói đồng ý, không đồng ý.
 ******************************************
Tiếng Việt
Ôn tập ( Tiết 9)
I.Mục tiêu:
 -Kiểm tra (viết) theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môn Tiếng việt lớp 2, HKI ( BGD và ĐT- Đề kiểm tra học kỳ cấp tiểu học, lớp 2 , NXB Giáo dục, 2008)
II. Tiến hành:
GV nêu yêu cầu của tiết học .
Yêu cầu hs mở SGK và đọc thầm văn bản Cò và Vạc
Yêu cầu hs mở VBT và làm bài cá nhân
Chữa bài.
Thu và chấm một số bài sau đó nhận xét kết quả làm bài của hs.
 ******************************************
Hoạt động tập thể
Trò chơi : Hướng dẫn viên du lịch
I.Mục tiêu:
Giúp hs thoải mái sau những giờ học căng thẳng.
Vui chơi, hoà mình vào tập thể một cách thoải mái.
Hiểu được luật chơi và biết cách chơi.
II. Các bước tiến hành:
- Bước 1: GV phổ biến cách chơi và luật chơi.
 + Một hs đóng vai 1 người hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về những cảnh đẹp của địa phương mà mình đã được biết tới như: Lễ hội chùa keo, Lễ đền thành hoàng
 + Số hs còn lại đóng vai khách tham quan, yêu cầu khách tham quan phải chuẩn bị một số câu hỏi để người hướng dẫn viên trả lời.
 + HS lần lượt thay nhau đóng vai người hướng dẫn viên.
Bước 2: Làm việc cả lớp.
 + HS diễn trước lớp. Sau mỗi lần thay người hướng dẫn viên yêu cầu cả lớp vỗ tay cổ vũ các bạn chơi tốt và hiểu luật chơi.
 + Kết thúc giờ học, hs cả lớp hát bài: Em yêu trường em.
 ***************************************
 Ngày tháng 12 năm 2009
 Xác nhận của BGH
***********************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_L2_TUAN_18_CKTKN.doc