Giáo án Tự nhiên và xã hội - Tiết 28: Một số lòai vật sống trên cạn

Giáo án Tự nhiên và xã hội - Tiết 28: Một số lòai vật sống trên cạn

I. MỤC TIÊU :

Sau bài học, hs biết:

- Nói tênvà nêu ích lợi của một số convật sống trên cạn.

- Hình thành kĩ năng quan sát , nhận xét, mô tả.

- Giáo dục HS biết yêu quý và bảo vệ các con vật, đặc biệt là những con vật quý hiếm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Thầy : Hình phóng to trong SGK trang 58, 59 ( 7 tranh ).

2 nhị hoa, 16 cánh hoa.

- Trò : Sưu tầm tranh ảnh hoặc mô hình các con vật sống trên cạn.

 

doc 7 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 10/11/2018 Lượt xem 156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội - Tiết 28: Một số lòai vật sống trên cạn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tieát	:	 28	 - 	Tuaàn 28
Moân	:	 Töï nhieân vaø Xaõ hoäi
Teân baøi	: 	MOÄT SOÁ LOØAI VAÄT SOÁNG TREÂN CAÏN
MỤC TIÊU : 
Sau bài học, hs biết: 
Nói tênvà nêu ích lợi của một số convật sống trên cạn.
Hình thành kĩ năng quan sát , nhận xét, mô tả.
Giáo dục HS biết yêu quý và bảo vệ các con vật, đặc biệt là những con vật quý hiếm.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Thầy : Hình phóng to trong SGK trang 58, 59 ( 7 tranh ).
2 nhị hoa, 16 cánh hoa.
Trò : Sưu tầm tranh ảnh hoặc mô hình các con vật sống trên cạn..
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Thầy
Trò
vKhởi động : 
Bài kiểm : Lòai vật sống ở đâu ?
Hỏi :
- Lòai vật có thể sống được ở đâu ?
- Tổ chức trò chơi “Đố bạn” :
ïChia lớp thành 2 đội.
ïLuật chơi : Đội A nêu tên con vật - Chỉ một bạn bất kì của đội B nêu ích lợi hoặc nơi sống của con vật đó – nêu xong hỏi lại đội A. Đội nào không nêu được là thua.
- Nhận xét
Bài mới: 
Giới thiệu bài : Các em đã biết động vật sống ở khắp mọi nơi như trên mặt đất, dưới nước và bay lượn trên không.Có thể nói động vật sống trên mặt đất chiếm số lượng nhiều nhất. Chúng rất đa dạng và phong phú. Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu lòai vật này qua bài “ Một số loài vật sống trên cạn.”
	s Hoạt động 1 : Làm việc với sách giáo khoa
	¯ Mục tiêu :
ïNói tên và nêu ích lợi của một số con vật sống trên cạn
ïPhân biệt được vật nuôi và vật sống hoang dã. 
ïYêu quý và bảo vệ các con vật, đặc biệt là những con vật quý hiếm.
	¯ Tiến hành: 
óBước 1 : Làm việc theo nhóm bốn
- Yêu cầu HS quan sát tranh ảnh.
- Thảo luận nhóm.
ª Nội dung thảo luận :
Nêu tên con vật trong tranh. 
Cho biết chúng sống ở đâu ?
Con nào là vật nuôi trong gia đình, con nào sống hoang dã hoặc được nôi trong vười thú?
	v Thời gian 4 phút .
óBước 2 : Làm việc cả lớp 
- Trình bày 
	-Nói : Các loài vật này đều có ích cho con người. Vậy chúng ta phải làm gì đối với chúng ?
	GV kết luận : Có rất nhiều lòai vật sống trên mặt đất như : Voi, ngựa , chó, gà, hổ  có loài vật đào hang sống dưới đất như thỏ, giunChúng ta cần phải bảo vệ các loài vật có trong tự nhiên, đặc biệt là các loài vật quý hiếm.
	s Hoạt động 2 : Triển lãm tranh ảnh 
	¯ Mục tiêu :
- Giúp HS hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.
- Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật.
	¯ Hình thức : Làm việc theo tổ.
	¯ Cách tiến hành : 
óBước 1 : Trò chơi Tôi bảo
- Kiểm tra tranh ảnh HS đã sưu tầm.
- Nhận xét.
- Chia lớp thành 4 tổ.
óBước 2 : Làm việc theo tổ
- Yêu cầu HS quan sát và sắp xếp tranh ảnh, mô hình con vật tùy theo sự lựa chọn của nhóm.
	& Tiêu chí để GV gợi ý :
¬ Dựa vào cơ quan di chuyển :
Ø Các con vật có chân
Ø Các con vật vừa có chân vừa có cánh
Ø C ác con vật không có chân
¬ Dựa vào nơi sống của con vật :
Ø Trên mặt đất
Ø Đào hang sống dưới đất.
¬ Dựa vào nhu cầu của con người:
Ø Con vật có ích đối với con người và gia súc.
Ø Con vật có hại đối với người, cây cối.
¬ Dựa vào môi trường sống:
Ø Con vật nuôi.
Ø Con vật hoang dã.
	v Thời gian 5 phút.
	- Trình bày : 
	ª Câu hỏi :
Hãy kể tên các con vật mà nhóm em sưu tầm.
Ích lợi của các con vật đó.
3. Cách chăm sóc, bảo vệ.
	- Nhận xét
	ª Liên hệ thực tế :
	- Khi nuôi chó, mèo em lưu ý điều gì ?
	- Khi nuôi gà, vịt em lưu ý điều gì ?
Nhận xét- Tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
GV kết luận : 	Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật sống trên cạn. Chúng có hình dáng và điều kiện sống khác nhau. Có con chỉ sống trên mặt đất, có con đào hang sống dưới mặt đất. Có con có hại, có con có lợi cho cuộc sống của con ngườiChúng ta cần chăm sóc, bảo vệ những con vật có lợi và tiêu diệt những con vật có hại.
	Hoạt động 3 : Trò chơi : Đố bạn con gì ? 
	¯ Mục tiêu: 
 ï HS nhớ lại những đặc điểm chính của con vật đã học.
 ï HS được thực hành kĩ năng đặt câu hỏi loại trừ.
	¯ Hình thức : Cá nhân
	¯ Tiến hành : 
GV hướng dẫn cách chơi :
+ Một HS được GV đeo hình vẽ một con vật sống trên cạn ở sau lưng, em đó không biết là con gì nhưng cả lớp đều biết rõ.
	+ HS đeo hình vẽ được đặt câu hỏi đúng /sai để đoán xem đó là con gì . Cả lớp chỉ được trả lời đúng hoặc sai.
	 s Củng cố: Trò chơi “ Hoa nào đẹp”
¯ Muïc tieâu : 
ï Củng cố kiến thức đã học về vaät nuoâi vaø vaät soáng hoang dã.
ï Reøn kó naêng xeáp hình.
¯ Hình thöùc : Laøm vieäc theo nhoùm.
¯ Chuaån bò : 
- Chuaån bò nhieàu mieáng bìa caét hình caùnh hoa, treân moãi caùnh hoa coù daùn aûnh chuïp moät con vaät nuoâi hay hoang daõ.Chaúng haïn : traâu, boø, lôïn, gaø, vòt, ngoãng, sö töû, ngöïa vaèn, hoå, chim,
- Chuaån bò hai mieáng bìa caét theo hình troøn laøm nhò hoa.Trong ñoù coù ghi “Con vaät nuoâi” vaø “ Con vaät hoang daõ” ( 2 boä )
Caùnh hoa
Con vaät hoang daõ
Con vaät nuoâi
Nhò hoa
¯Caùch tieán haønh :
- Chia HS thaønh 4 nhoùm chôi.
- Khi troø chôi baét ñaàu, caùc ñoäi chôi coù nhieäm vuï tìm caùc caùnh hoa sao cho phuø hôïp vôùi nhò hoa roài gaén laïi thaønh boâng hoa.
- Ñoäi naøo gaén thaønh nhöõng boâng hoa ñuùng, ñeïp vaø nhanh seõ thaéng.	
Con vaät hoang daõ
Con vaät nuoâi
.
Nhận xét - Dặn dò :
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà sưu tầm các con vật sống dưới nước để tuần sau học bài “ Một số loài vật sống dưới nước”.
Hát: “Đàn gà con” 
1 HS trả lời :
- Loài vật sống được ở khắp mọi nơi : trên cạn, dưới nước và bay lượn trên không.
- Nghe GV hướng dẫn cách chơi và thực hiện.
- Quan sát tranh
- 1HS đọc câu hỏi
- Đại diện nhóm trình bày.
- Cả lớp nhận xét, đặt câu hỏi.
— Tại sao lạc đà có thể sống được ở sa mạc?
—Người ta nuôi lạc đà ( bò, chó,gà )để làm gì ?
—Con hươu ( cọp ) có ích lợi gì?
—Hãy kể tên một số con vật sống trong lòng đất ?
—Con gì được mệnh danh là chúa tể sơn lâm ?
- Chăm sóc và bảo vệ chúng.
 Lắng nghe.
 Lắng nghe và thực hiện.
- Thực hiện gắn tranh, mô hình theo nhóm.
1 HS đọc câu hỏi.
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, đặt câu hỏi.
VD :
 + Gà sinh con bằng cách nào?
 + Nhóm bạn có sưu tầm con. Vậy nó có ích lợi gì ?
 + Bạn có biết con gì không có chân ?
.
- Chăm sóc chu đáo, cho chúng ăn uống đầy đủ, chích ngừa phòng bệnh dại.
- Chăm sóc chu đáo, cho chúng ăn uống đầy đủ, chích ngừa phòng bệnh cúm gia cầm. Nếu chúng bị bệnh thì phải tiêu hủy ngay. 
Lắng nghe và thực hiện.
VD :
—Con này có 4 chân ( hay có 2 chân hay không có chân) phải không ?
—Con này được nuôi trong nhà ( hay sống hoang dại) phải không ?
.
Sau khi hỏi 3 câu, em HS phải đoán được đó là con gì ?
Lắng nghe và thực hiện
- Lắng nghe.
Thoâng qua Ban Giaùm Hieäu	Myõ Tho, ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2009
	 Ngöôøi soaïn
	 Võ Thị Bích Hà

Tài liệu đính kèm:

  • docTNXHL2 BAI 28.doc