Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Hoàng Văn Tám - Tuần 10

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Hoàng Văn Tám - Tuần 10

TẬP ĐỌC.

SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

I- Mục Tiêu:

- Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.

- Hiểu ND: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

- Biết quan tâm, chăm sóc ông bà.

II- Chuẩn bị:

- Tranh SGK.

- Đọc trước bài

 

doc 49 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 13/12/2019 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Hoàng Văn Tám - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10 ( TỪ NGAØY 1 / 11 ÑEÁN NGAØY 5 / 11 / 2010 )
THÖÙ 
TIEÁT 
MOÂN 
TEÂN BAØI DAÏY
T.GIAN
Hai 
1
2+3
4
5
Chaøo côø
Taäp ñoïc 
Toaùn 
Ñaïo ñöùc 
SHDC
Saùng kieán cuûa beù Haø
Luyeän taäp
Chaêm chæ hoïc taäp (T2)
15’
70’
45’
35’
Ba 
1
2
3
4
5
Keå chuyeän 
Chính taû
Toaùn
Thuû coâng 
TNXH
Saùng kieán cuûa beù Haø
Taäp cheùp : Ngaøy leã
Soá troøn chuïc tröø ñi moät soá
Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui (T2)
OÂn taäp: con ngöôøi vaø söùc khoeû
50’
45’
45’
35’
35’
Tö
1
2
3
4
Taäp ñoïc 
HN
Toaùn
C.T
Böu thieáp
11 tröø ñi moät soá : 11 - 5
Nghe vieát : OÂng vaø chaùu
50’
50’
50’
Naêm
1
2
3
4
TD
LTVC 
Toaùn
Hoïa
Baøi TD phaùt trieån chung.
Ñieåm soá 1-2, 1-2
Troø chô “Boû khaên”
Töø ngöõ veà hoï haøng. Daáu chaám. Daáu chaám hoûi.
31 – 5
35’
45’
45’
Saùu 
1
2
3
4
5
TD
TLV
Toaùn
Taäp vieát 
SH
Baøi TD phaùt trieån chung.
Ñieåm soá 1-2, 1-2
Troø chô “Boû khaên”
Keå veà ngöôøi thaân 
51 - 15
Chöõ hoa H
Sinh hoaït lôùp
35’
45’
45’
45’
15’
Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010.
TẬP ĐỌC. 
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I- Mục Tiêu: 
- Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.
- Hiểu ND: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
- Biết quan tâm, chăm sóc ông bà.
II- Chuẩn bị: 
Tranh SGK.
Đọc trước bài
III- Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1:
 1. Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét bài kiểm tra.
 2. Bài mới:
a-Giới thiệu bài: 
- Cho HS quan sát tranh chủ điểm và tranh bài đọc
- GV giới thiệu : Tuần 10 các em sẽ học chủ điểm nói về tình cảm gia đình: Ông bà. Bài đọc mở đầu chủ điểm ông bà có tên gọi: "Sáng kiến của bé Hà".
b-Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
Ÿ Gọi HS đọc từng câu à hết.
- Hướng dẫn HS đọc từ khó: ngày lễ, lập đông, rét, sức khỏe, sáng kiến, suy nghĩ.
Ÿ Gọi HS đọc từng đoạn à hết.
- Luyện đọc câu dài :
	Boá ôi,/ sao khoâng coù ngaøy cuûa oâng baø,/ boá nhæ?// (gioïng thaéc maéc)
	Hai boá con baøn nhau/ laáy ngaøy laäp ñoâng haèng naêm/ laøm “ngaøy oâng baø”,/ vì khi trôøi baét ñaàu reùt,/ moïi ngöôøi caàn chaêm lo cho söùc khoeû/ cho caùc cuï giaø.//
- Gọi HS đọc từng đoạn - Kết hợp giải nghĩa từ : cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ,
- Cả lớp đọc toàn bài.
HS quan sát tranh
- HS nối tiếp đọc.
- HS yếu đọc
- Nối tiếp. 
- Vài HS đọc
- HS đọc chú giải
- Cá nhân nối tiếp. 
Đồng thanh. 
Tiết 2
c-Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Bé Hà có sáng kiến gì?
(Tổ chức ngày lễ cho ông bà.)
- Hà giải thích vì sao cần có ngày lễ của ông bà?
 ( Vì Hà có ngày 1- 6, Bố có ngày 1-5ngày nào cả.)
- Hai bố con chọn ngày nào làm lễ cho ông bà? Vì sao?
( Lập đông. Vì đó là ngày trời  sức khỏe cho người già.)
- Bé Hà còn băn khoăn điều gì?
 ( Chưa biết chuẩn bị quà gì?)
- Ai đã gỡ bí giúp bé Hà? (Bố.)
- Hà đã tặng ông bà món quà gì? ( Chùm điểm 10.)
- Món quà của Hà có được ông bà thích không? ( Rất thích.) - Bé Hà trong truyện là một cô bé ntn?
 ( Ngoan, nhiều sáng kiến và rất kính yêu ông bà.)
- Vì sao Hà nghĩ ra sáng kiến tổ chức "Ngày ông bà"?
( Hà rất yêu ông bà, rất quan tâm đến ông bà)
Qua câu chuyện em học tập bé Hà điều gì ?
GV tuyên dương 
HS đọc thầm trả lời câu hỏi
HS phát biểu
d-Luyện đọc lại:
- Gọi HS đọc theo lối phân vai.
2-3 nhóm
3. Củng cố-Dặn dò:
Hằng ngày em đã làm gì để giúp đỡ ông, bà ?
GV nhắc nhở HS cần quan tâm, giúp đỡ ông bà
HS suy nghĩ trả lời
- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài
 - Chuẩn bị bài sau
 - Nhận xét. 
RÚT KINH NGHIỆM : 
.
Toán. 
LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu: 
- Biết tìm x trong các BT dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá 2 chữ số) (BT1; BT2- cột 1, 2; BT3)
- Biết giải bài toán bằng một phép trừ. (BT4)
- Tính cẩn thận, chính xác.
II- Chuẩn bị: 
- Ca, chai 1L
III- Các hoạt động dạy học: 
 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) Cho HS làm:
x + 8 = 19 3 + x = 18
x = 19 – 8 x = 18 - 3
x = 11 x = 15
- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm ntn?
- Nhận xét - Ghi điểm.
2. Bài mới.
a-Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập lại cách tìm số hạng.
b-Luyện tập: 
- BT 1. Bài toán yêu cầu gì?
- Hướng dẫn HS làm.
x + 8 = 10 x + 7 = 10
x = 10 – 8 x = 10 - 7
x = 2 x = 3
- BT 2 (cột 1, 2): Hướng dẫn HS nhẩm - Gọi đọc kết quả - GV Ghi.
- BT 4: Yêu cầu HS đọc đề:
Bài toán hỏi gì?
Hướng dẫn HS giải.
BT5: 
Cho HS ghi ý đúng vào bảng con
3. Củng cố-Dặn dò
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
Bảng con.
Lấy tổng trừ số hạng kia.
Tìm x.
Bảng con.
Gọi HS yếu làm bảng lớp.
HS nêu miệng.
Cá nhân.
Có ? HS trai.
Giải vở. 
Giải bảng. Nhận xét.
HS làm bảng con
RÚT KINH NGHIỆM: .
Đạo đức
CHAÊM CHÆ HOÏC TAÄP (tieát 2)
( tiết 10 )
Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
kieåm tra baøi cuõ :
- tieát ñaïo ñöùc tröôùc hoïc baøi gì ?
Em hieåu nhö theá naøo laø chaêm chæ hoïc taäp ?
Chaêm chæ hoïc taäp ñem laïi lôïi ích gì ?
 ( Ñaït keát quûa toát,ñöôïc thaày coâ baïn beø yeâu meán.boá meï haøi loøng thöïc hieän toát quyeàn hoïc taäp.)
 Nhaän xeùt tuyeân döông.
Baøi môùi
a.Giôùi thieäu: 
- Hoaït ñoäng 1: ñoùng vai, giaùo vieân yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän ñeå saém vai trong caùc tình huoáng sau:
- Hoâm nay khi Haø chuaån bò ñi hoïc cuøng baïn thì baø ngoaïi ñeán chôi. Ñaõ laâu Haø chöa gaëp baø neân em möøng laém vaø baø cuõng möøng. Haø baên khoaên khoâng bieát neân laøm nhö theá naøo ?
- nhaän xeùt uûng hoä yù kieán.
Haø neân ñi hoïc, sau buoåi hoïc seõ veà chôi vaø noùi chuyeän vôùi baø.
GV neâu moät soá tình huoáng töông töï.
- Keát luaän: hoïc sinh caàn phaûi ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø.
- Hoaït ñoäng 2:thaûo luaän nhoùm.
GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän ñeå baøy toû thaùi ñoätaùn thaønh hay khoâng taùn thaønh ñoái vôùi caùc yù kieán : 
Chæ nhöõng baïn hoïc khoâng gioûi môùi caàn chaêm chæ. 
Caàn chaêm chæ hoïc haøng ngaøy vaø khi chuaån bò kieåm tra.
Chaêm chæ hoïc taäp goùp phaàn vaøo thaønh tích cuûa toå cuûa lôùp.
Chaêm chæ hoïc taäp laø haøng ngaøy phaûi hoïc ñeán khuya.
GV keát luaän:
khoâng taùn thaønh vì hoïc sinh ai cuõng caàn chaêm chæ hoïc taäp.
Taùn thaønh
Taùn thaønh
Khoâng taùn thaønh vì thöùc khuya seõ coù haïi cho söùc khoûe.
- Hoaït ñoäng 3: phaân tích tieåu phaåm.
- Giaùo vieân môøi lôùp xem tieåu phaåm do 1 soá hoïc sinh cuûa lôùp dieãn.
Noäi dung tieåu phaåm: trong giôø ra chôi baïn An caém cuùi laøm baøi taäp baïn Bình thaáy vaäy lieàn baûo “Sao caäu khoâng ra chôi maø laøm vieäc gì vaäy ?”An traû lôøi mìmh tranh thuû laøm baøi taäp ñeå veà nhaø khoâng phaûi laøm nöõa vaø ñöôïc xem ti vi cho thoûa thích. Bình dang 2 tay ra noùi vôùi caû lôùp: Caùc baïn ôi ! ñaây coù phaûi laø hoïc taäp chaêm chæ khoâng nhæ !” 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh phaân tích tieåu phaåm
laøm baøi trong giôø ra chôi coù phaûi laø chaêm chæ hoïc taäp khoâng ?vì sao?
Em coù theå khuyeân baïn An nhö theá naøo ?
Keát luaän:
Giôø ra chôi daønh cho hs vui chôi,bôùt caêng thaúng trong hoïc taäp.Vì vaäy khoâng neân duøng thôøi gian ñoù ñeå laøm baøi taäp.Chuùng ta caàn khuyeân baïn neân “ giôø naøo vieäc naáy” 
Keát luaän chung : chaêm chæ hoïc taäp laø boån phaän cuûa ngöôøi hoïc sinh ñoàng thôøi cuõng laø ñeå giuùp cho caùc em thöïc hieän toát hôn ñaày ñuû hôn quyeàn lôïi hoïc taäp cuûa mình.
3-Cuûng coá – daën doø:
tieát ñaïo ñöùc hoâm nay hoïc baøi gì ?
- Chaêm chæ hoïc taäp coù lôïi gì ?
- Ghi baûng
- Daën xem laïi baøi.
- Qua baøi hoïc hoâm nay,baûn thaân töï nhaän xeùt mình ñaõ chaêm chæ hoïc taäp chöa?Neáu chöa chaêm chæ caàn coá gaéng hôn nöõa ñeå ñöôïc thaày coâ vaø baïn beø yeâu meán.
- Chuaån bò baøi: Quan taâm giuùp ñôõ baïn 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chaêm chæ hoïc taäp
- traû lôøi
- Töøng nhoùm hoïc sinh thaûo luaän caùch öùng xöû.phaân vai cho nhau
- Moät soá nhoùm dieãn vai theo caùch öùng xöû cuûa mình.
- Lôùp nhaäm xeùt goùp yù sau töøng laàn dieãn.
- Töøng nhoùm thaûo luaän theo töøng noäi dung.ñaïi dieän trình baøy keát quûa-tranh luaän boå sung yù kieán vôùi nhau.
- 1 soá hoïc sinh dieãn tieåu phaåm lôùp xem ñeå roài cuøng nhau phaân tích.
- Caùc nhoùm cuøng phaân tích tieåu phaåm ñaïi dieän nhoùm neâu 
- Nhaän xeùt boå sung
- Chaêm chæ hoïc taäp
.mau choùng tieán boä 
ñoïc ghi nhôù- ñoïc ñoàng thanh
RÚT KINH NGHIỆM: 
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010.
Kể chuyện
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I-Mục tiêu: 
- Dựa vào các ý cho trước, kể lại được từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của bé Hà
* HS khá giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2)
- Biết quan tâm , chăm sóc ông bà.
II-Chuẩn bị: 
Bảng phụ viết sẵn ý chính từng đoạn.
III-Các hoạt động dạy học: 
1: Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét bài kiểm tra.
 2: Bài mới.
a-Giới thiệu bài: Các em đã đọc câu chuyện "Sáng kiến của bé Hà", tiết học này các em sẽ kể lại câu chuyện này.
b-Hướng dẫn HS kể chuyện:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV treo bảng phụ viết những ý chính của đoạn.
* Kể trong nhóm :
- Cho HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh
- Đoạn 1: Chọn ngày lễ
Hướng dẫn HS kể mẫu đoạn 1 theo ý 1.
GV có thể gợi ý:
+ Bé Hà vốn là cô bé ntn?
+ Bé Hà có sáng kiến gì?
+ Bé giải thích vì sao có ngày lễ của ông bà?
+ Hai bố con chọn ngày nào làm ngày lễ ông bà? Vì sao?
* Kể trước lớp từng đoạn :
-Gọi các nhóm cửa đại diện kể.
-Nhận xét.
* BT 2 :
- Gọi đại diện 3 nhóm thi kể.
Nhận xét.
câu chuyện muốn nói với em điều gì ?
 ( Biết quan tâm, chăm sóc ông bà.)
Cá nhân.
 HS tiếp nối nhau kể từng đọan câu chuyện trong nhóm.
HS kể trước lớp
Đại diện kể.
1HS kể 1 đoạn.
 3. Củng cố-Dặn dò 
-Về nhà tập kể lại các đoạn câu chuyện - Nhận xét. 
RÚT KINH NGHIỆM: 
Toán.
 SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
I- Mục tiêu: 
- Biet612 thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số. (BT1)
- Biết giải bài toán bằng một phép trừ ( số tròn chục trừ đi một số) (BT3)
- Yêu thích môn toán
II-Chuẩn bị: 
- 4 bó que tính ( 4 thẻ chục ), 8 que rời và bảng cài.
III-Các hoạt động dạy học: 
 1: Kiểm tra bài cũ: 
- Cho HS làm:
x + 8 = 10
x = 10 - 8
x = 2
- Nhận xét, cho điểm
30 + x = 58
 x = 58 - 30
 x = ... oaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) OÂn taäp.
Noùi vaøi caâu môøi, nhôø, ñeà nghò hoaëc xin loãi ngöôøi khaùc.
Noùi theo maãu caâu: Khaúng ñònh, phuû ñònh.
GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) GV neâu muïc tieâu baøi hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng.
Baøi 1:
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Goïi 1 HS laøm baøi maãu. GV hoûi töøng caâu cho HS traû lôøi.
Yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp.
Goïi HS trình baøy tröôùc lôùp. Nghe vaø chænh söûa loãi cho caùc em.
ò ÑDDH: Vôû baøi taäp. 
Baøi 2:
Yeâu caàu HS vieát baøi vaøo Vôû baøi taäp. Chuù yù HS vieát caâu vaên lieàn maïch. Cuoái caâu coù daáu chaám, chöõ caùi ñaàu caâu vieát hoa.
Goïi 1 vaøi HS ñoïc baøi vieát cuûa mình.
GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Toång keát tieát hoïc.
Daën doø HS suy nghó theâm vaø keå theâm nhieàu ñieàu khaùc veà oâng baø, ngöôøi thaân. Veà nhöõng kæ nieäm em vaãn nhôù veà ngöôøi thaân, veà oâng baø cuûa mình.
Chuaån bò: Goïi ñieän.
- Haùt
- HS neâu
- HS neâu.
- Ñoïc ñeà baøi vaø caùc caâu hoûi.
- Traû lôøi. Ví duï: OÂng cuûa em naêm nay ñaõ ngoaøi baûy möôi tuoåi. OÂng töøng laø moät coâng nhaân moû. OÂng raát yeâu quyù em. Haèng ngaøy oâng daïy em hoïc baøi roài laïi chôi troø chôi vôùi em. OÂng khuyeân em phaûi chaêm chæ hoïc haønh.
- Töøng caëp HS hoûi – ñaùp vôùi nhau theo caùc caâu hoûi cuûa baøi.
- Moät soá HS trình baøy. Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
- HS vieát baøi.
- Ñoïc baøi vieát tröôùc lôùp, caû lôùp nghe, nhaän xeùt.
----------------------------------------
MOÂN: TOAÙN
Tieát: 51 - 15
I. Muïc tieâu
Giuùp HS:Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù daïng 51 - 15
Aùp duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan (tìm x, tìm hieäu).
Cuûng coá teân goïi caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp tính tröø.
Cuûng coá bieåu töôïng veà hình tam giaùc.
Yeâu thích moân Toaùn. Tính ñuùng nhanh, chính xaùc
II. Chuaån bò
GV: Que tính.
HS: Vôû
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) 31 -5
Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu sau:
+ HS 1: Ñaët tính roài tính: 71 – 6; 41 – 5
Neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 71 – 6
+ HS 2: Tìm x: x + 7 = 51
 Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính 51 - 7
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi 
Giôùi thieäu: (1’)
Trong tieát hoïc toaùn hoâm nay, chuùng ta cuøng nhau hoïc veà caùch thöïc hieän pheùp tröø daïng 
 51 – 15 vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan.
Ÿ Phöông phaùp: Tröïc quan, thaûo luaän, phaân tích
ò ÑDDH: Que tính
Böôùc 1: Neâu vaán ñeà.
Ñöa ra baøi toaùn: Coù 51 que tính, bôùt 15 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính?
Muoán bieát coøn bao nhieâu que tính ta laøm ntn?
Böôùc 2:
Yeâu caàu HS laáy 5 boù que tính vaø 1 que tính rôøi.
Yeâu caàu 2 em ngoài caïnh nhau cuøng thaûo luaän ñeå tìm caùch bôùt ñi 15 que tính vaø neâu keát quaû
Yeâu caàu HS neâu caùch laøm.
* Löu yù: Coù theå höôùng daãn caû lôùp tìm keát quaû nhö sau:
Chuùng ta phaûi bôùt bao nhieâu que tính?
15 que tính goàm maáy chuïc vaø maáy que tính?
Vaäy ñeå bôùt ñöôïc 15 que tính tröôùc heát chuùng ta bôùt 5 que tính. Ñeå bôùt 5 que tính, ta bôùt 1 que tính rôøi tröôùc sau ñoù thaùo 1 boù que tính vaø bôùt tieáp 4 que. Ta coøn 6 que nöõa, 1 chuïc laø 1 boù ta bôùt ñi 1 boù que tính. Nhö vaäy coøn 3 boù que tính vaø 6 que rôøi laø 36 que tính.
51 que tính bôùt 15 que tính coøn laïi bao nhieâu que tính?
Vaäy 51 tröø 15 baèng bao nhieâu?
Böôùc 3: Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính.
Goïi 1 HS leân baûng ñaët tính vaø thöïc hieän tính.
Hoûi: Em ñaõ ñaët tính ntn?
Hoûi tieáp: Con thöïc hieän tính ntn?
Yeâu caàu moät soá HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính.
Ÿ Phöông phaùp: Thöïc haønh.
ò ÑDDH: Baûng phuï.
Baøi 1:(DÀNH CHO HS YẾU)
Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp. Goïi 3 HS leân baûng laøm baøi.
Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
Yeâu caàu neâu caùch tính cuûa 81–46, 51–19, 61-25
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 2: 
Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
Hoûi: Muoán tính hieäu khi bieát soá bò tröø vaø soá tröø ta laøm theá naøo?
Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Goïi 3 HS leân baûng.
Yeâu caàu 3 HS leân baûng laàn löôït neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän töøng pheùp tính.
Baøi 4:
Veõ maãu leân baûng vaø hoûi: Maãu veõ hình gì?
Muoán veõ ñöôïc hình tam giaùc chuùng ta phaûi noái maáy ñieåm vôùi nhau?
Yeâu caàu HS töï veõ hình.
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính 51 – 15
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø HS oân taäp caùch tröø pheùp tröø coù nhôù daïng 51 – 15 (coù theå cho moät vaøi pheùp tính ñeå HS laøm ôû nhaø)
Chuaån bò: Luyeän taäp.
- Haùt
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc hieän
- Nghe. Nhaéc laïi baøi toaùn. Töï phaân tích baøi toaùn.
- Thöïc hieän pheùp tröø 51 - 15
- Laáy que tính vaø noùi: Coù 51 que tính
- Thao taùc vôùi que tính vaø traû lôøi, coøn 36 que tính.
- Neâu caùch bôùt.
- 15 que tính.
- Goàm 1 chuïc vaø 5 que tính rôøi.
- Thao taùc theo GV.
- Coøn laïi 36 que tính.
- 51 tröø 15 baèng 36.
	 51
	- 15
	 36
- Vieát 51 roài vieát 15 döôùi 51 sao cho 5 thaúng coät ñôn vò, 1 thaúng coät chuïc. Vieát daáu – vaø keû gaïch ngang.
- 1 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 11 tröø 5 baèng 6, vieát 6, nhôù 1. 1 theâm 1 baèng 2, 5 tröø 2 baèng 3, vieát 3.
- HS neâu.
- HS laøm baøi
- HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. 2 HS ngoài caïnh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
- 3 HS leân baûng laàn löôït traû lôøi.
- Ñoïc yeâu caàu.
- Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø.
- HS laøm baøi. Caû lôùp nhaän xeùt baøi caùc baïn treân baûng.
- HS thöïc hieän vaø neâu caùch ñaët tính.
	 81	 51	 91
	- 44	- 25	 - 9 
	 37	 26	 82
- Hình tam giaùc.
- Noái 3 ñieåm vôùi nhau.
- Veõ hình. 2 HS ngoài caïnh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra laãn nhau.
- HS neâu
MOÂN: CHÍNH TAÛ
Tieát: OÂNG CHAÙU.
I. Muïc tieâu
Nghe vaø vieát laïi chính xaùc baøi thô OÂng chaùu.
Trình baøy ñuùng hình thöùc thô 5 chöõ.
Luyeän vieát daáu hai chaám, daáu ngoaëc keùp.
Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät c/k, l/n, thanh hoûi/ thanh ngaõ.
Reøn chöõ, vieát saïch, ñeïp
II. Chuaån bò
GV: Baûng ghi noäi dung baøi taäp 3. Baûng phuï, buùt daï.
HS: Vôû, baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Ngaøy leã
Goïi 2 HS leân baûng vieát caùc töø HS maéc loãi, caùc töø luyeän phaân bieät, teân caùc ngaøy leã lôùn cuûa giôø chính taû tröôùc.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’)GV neâu muïc tieâu cuûa giôø hoïc vaø ghi ñeà baøi leân baûng.
Ÿ Phöông phaùp: Tröïc quan, vaán ñaùp.
ò ÑDDH: Baûng phuï: töø.
a/ Giôùi thieäu ñoaïn thô caàn vieát.
GV yeâu caàu HS môû saùch, GV ñoïc baøi thô laàn 1.
Baøi thô coù teân laø gì?
Khi oâng baø vaø chaùu thi vaät vôùi nhau thì ai laø ngöôøi thaéng cuoäc?
Khi ñoù oâng ñaõ noùi gì vôùi chaùu.
Giaûi thích töø xeá chieàu vaø raïng saùng.
Coù ñuùng laø oâng thua chaùu khoâng?
b/ Quan saùt, nhaän xeùt.
Baøi thô coù maáy khoå thô.
Moãi caâu thô coù maáy chöõ?
Ñeå cho ñeïp, caùc em caàn vieát baøi thô vaøo giöõa trang giaáy, nghóa laø luøi vaøo khoaûng 3 oâ li so vôùi leà vôû.
Daáu hai chaám ñöôïc ñaët ôû caâu thô naøo?
Daáu ngoaëc keùp coù ôû caùc caâu thô naøo?
Lôøi noùi cuûa oâng baø vaø chaùu ñeàu ñöôïc ñaët trong ngoaëc keùp.
c/ Vieát chính taû.
GV ñoïc baøi, moãi caâu thô ñoïc 3 laàn.
d/ Soaùt loãi.
GV ñoïc laïi toaøn baøi, phaân tích caùc chöõ khoù vieát cho HS soaùt loãi.
e/ Chaám baøi.
Thu vaø chaám 1 soá baøi.
Baøi 1:
Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø caâu maãu.
Yeâu caàu HS noái tieáp nhau tìm caùc chöõ theo yeâu caàu cuûa baøi. Khi HS neâu, GV ghi chöõ caùc em tìm ñöôïc leân baûng.
Cho caû lôùp ñoïc caùc chöõ vöøa tìm ñöôïc.
Baøi 2:
Goïi HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù cho caùc em töï laøm baøi. 1 HS laøm treân baûng lôùp.
Chöõa baøi treân baûng lôùp.
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Toång keát tieát hoïc.
Daën doø HS veà nhaø vieát laïi caùc loãi sai, chuù yù caùc tröôøng hôïp chính taû caàn phaân bieät.
Chuaån bò: Baø chaùu.
- Haùt
- Vieát baûng: Ngaøy Quoác teá, Phuï nöõ, Ngaøy Quoác teá Lao ñoäng, Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam , con caù, con kieán, lo sôï, aên no, nghæ hoïc, lo nghó 
- 2 HS ñoïc laïi. Caû lôùp theo doõi.
- OÂng chaùu.
- Chaùu luoân laø ngöôøi thaéng cuoäc.
- OÂng noùi: Chaùu khoeû hôn oâng nhieàu. OÂng noùi laø buoåi trôøi chieàu. Chaùu laø ngaøy raïng saùng.
- HS neâu.
- Khoâng ñuùng, oâng thua vì oâng nhöôøng cho chaùu phaán khôûi.
- Coù hai khoå thô.
- Moãi caâu coù 5 chöõ.
- Ñaët cuoái caùc caâu:
	Chaùu voã tay hoan hoâ:
	Beá chaùu, oâng thuû thæ:
- Caâu:	“OÂng thua chaùu, oâng nhæ!”
	“Chaùu khoeû  raïng saùng”.
- Cheùp laïi theo lôøi ñoïc cuûa giaùo vieân.
- Soaùt loãi, ghi toång soá loãi ra leà vôû. Vieát laïi caùc loãi sai baèng buùt chì.
- Ñoïc baøi.
- Moãi HS chæ caàn neâu moät chöõ, caøng nhieàu HS ñöôïc noùi caøng toát. VD: caøng, caêng, cuõng, cuûng, caûng, caù, co, con, coø, coâng, coáng, cam, caûm,  ke, keû, keõ, ken, keøn, keùn, keùm, kieám, kí, kieáng, kieång, 
- Laøm baøi:
a/ 	Leân non môùi bieát non cao.
	Nuoâi con môùi bieát coâng lao meï thaày
b/ daïy baûo – côn baõo, laëng leõ – soá leû, maïnh meõ – söùt meû, aùo vaûi – vöông vaõi.
HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THỂ
 Ký duyệt
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 10.doc