Giáo án Tiếng việt 2 tuần 7

Giáo án Tiếng việt 2 tuần 7

 TẬP ĐỌC

TIẾT 19+20 : NGƯỜI THẦY CŨ

I .MỤC TIÊU:

 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài .

 -Hiểu ND bài .

 -Hiểu nghĩa các từ mới trong bài .

 -HS đọc được bài lưu loát, bước đầu biết đọc diễn cảm và trả lời được các câu hỏi trong SGK .

 -HD HS yếu cách đọc bài .

 - Hs có ý thức kính trọng , yêu quý thầy cô giáo

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ sgk, bảng phụ

III. HĐ DẠY HỌC :

 

doc 10 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 02/07/2016 Lượt xem 639Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt 2 tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 So¹n : 26/9/2010
 Gi¶ng :T2. 27/9/2010
 =TËp ®äc
TiÕt 19+20 : ng­êi thÇy cò
I .Môc tiªu: 
 - BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u; biÕt ®äc râ lêi c¸c nh©n vËt trong bµi .
 -HiÓu ND bµi .
 -HiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
 -HS ®äc ®­îc bµi l­u lo¸t, b­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m vµ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK .
 -HD HS yÕu c¸ch ®äc bµi . 
 - Hs cã ý thøc kÝnh träng , yªu quý thÇy c« gi¸o 
II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ sgk, b¶ng phô
III. H§ d¹y häc :
ND & TG
H§ cña Gv
H§ cña Hs
 (TiÕt 1)
A.KT bµi cò:(4') 
- Gäi hs ®äc " Bµi mua kÝnh " vµ TLCH
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
- 2 hs ®äc 
B. Bµi míi:
1. GT bµi: (2' )
- Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc.
- Nghe .
2. HD luyÖn ®äc
 (32p)
- Gv ®äc mÉu toµn bµi 
- Theo dâi
- Y/c hs ®äc nèi tiÕp c©u 
- H/D tõ khã : 
- Gäi hs ®äc Cn- §t
- ®äc nèi tiÕp 
- Theo dâi
- §äc Cn-§t
- HD chia ®o¹n : ( 3 ®o¹n )
-HD ®äc c©u dµi :
- Treo b¶ng phô - h/d ®äc - ®äc mÉu
 Nh­ng ....//h×nh nh­ h«m Êy / thÇy cã ph¹t em ®©u !//
- Y/c hs ®äc Cn- §t
- Bµi cã mÊy vai ®äc ? ( 3 vai ®äc )
- Giäng : - KÓ
 - ThÇy gi¸o
 - Chó kh¸nh
- Y/c hs ®äc nèi tiÕp ®o¹n . 
- T×m hiÓu tõ míi: (chó gi¶i)
- Gv gi¶i nghÜa
* HD hs yÕu ®äc ®óng, chÝnh x¸c.
- Tr¶ lêi
- Theo dâi
- §äc cn- ®t
- Tr¶ lêi
- §äc nèi tiÐp ®o¹n 
- Hs gi¶i nghÜa
- Y/c hs ®äc nèi tiÕp trong nhãm
- Theo dâi
- §äc nèi tiÕp trong nhãm
- Gäi thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
- Gv nhËn xÐt 
- Thi ®äc 
- Y/c hs ®äc §t ®o¹n 1
- §äc §t
 (TiÕt 2)
3. T×m hiÓu bµi
( 20 ' )
- Yc hs ®äc thÇm ®1vµ tr¶ lêi c©u hái .
+ Bè Dòng ®Õn tr­êng lµm g× ? 
+ Khi gÆp thÇy gi¸o cò , bè cña Dòng thÓ hiÖn sù kÝnh träng ntn? 
- Y/c hs ®äc thÇm ®o¹n 2
+ Bè Dòng nhí nhÊt kØ niÖm g× vÒ thÇy ? 
- Y/c hs ®äc thÇm ®o¹n 3 
+ Dòng nghÜ g× khi bè ®· vÒ ? ( Bè còng cã lÇn m¾c lçi. thÇy kh«ng ph¹t ...)
*ND :
- §äc thÇm 
-Tr¶ lêi
-NhËn xÐt bæ xung .
-2 HS nªu.
4. LuyÖn ®äc l¹i:(15' )
- H/D hs ®äc ph©n vai 
- Gäi hs ®äc ph©n vai - Gv nhËn xÐt
- Gäi hs ®äc c¶ bµi
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
- Theo dâi
- 3 HS ®äc ph©n vai 
- 1hs ®äc c¶ bµi 
C.Cñng cè dÆn dß :(5p )
- Nh¾c l¹i néi dung bµi 
- NhËn xÐt tiÕt häc. 
- V/n ®äc l¹i ba× vµ chuÈn bÞ bµi sau
- Nghe vµ thùc hiÖn .
 So¹n : 26/9/2010
 Gi¶ng :T3.28/9/2010
 ChÝnh t¶ :TËp chÐp
 Ng­êi ThÇy cò 
I. Môc tiªu:
	 - ChÐp chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n xu«i .
	 -Lµm ®­îc c¸c bµi tËp trong SGK, rÌn ch÷ viÕt ®Ñp 
 	- Hs cã ãc thÈm mü, cÈn thËn trong khi viÕt bµi .
II. §å dïng d¹y hoc: B¶ng phô 
III. H§ d¹y häc:
ND & TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.KT bµi cò:(5p)
-Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ cã vÇn : ai, ay
- NhËn xÐt ghi ®iÓm . 
- 2hs lªn b¶ng
B. Bµi míi:
 1.GT bµi:(2' )
-Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc .
- Theo dâi
2. HD tËp chÐp
 (20p)
- Gv ®äc bµi chÐp - 1hs ®äc 
+ §©y lµ ®o¹n mÊy cña c©u chuyÖn ? 
+ §o¹n chÐp nµy kÓ vÒ ai ?
+ Dòng suy nghÜ vÒ ai ?
+§o¹n viÕt cã mÊy c©u ? (4)
+Nh÷ng ch÷ nµo cÇn viÕt hoa ? 
-HD viÕt tõ khã :
- Y/c hs viÕt b¶ng con : 
- Y/c hs nh×n b¶ng chÐp bµi
- Gv theo dâi
- Thu bµi chÊm ®iÓm . 
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
- Theo dâi 
- Tr¶ lêi 
-NhËn xÐt . 
- ViÕt b/c
- ChÐp bµi
- Nép bµi
- L¾ng nghe
3. HD lµm bµi tËp 
*Bµi 2 :(5p)
*Bµi 3 :(5p)
-Gäi HS ®äc y/c cña bµi .
- H/D hs lµm bµi .
- Goi hs lªn b¶ng . 
*Bôi phÊn, huy hiÖu, vui vÎ, tËn tuþ . 
- NhËn xÐt :
-Gäi HS ®äc y/c .
- H/D hs lµm 
- Gäi hs lµm bµi trªn b¶ng .
*Giß ch¶, tr¶ l¹i, con tr¨n, c¸i ch¨n, tiÕng nãi, tiÕn bé, l­êi biÕng, biÕn mÊt .
- NhËn xÐt :
- §äc y/c bµi
- 2 hs lªn lµm
- Líp lµm vë
- §äc y/c bµi
- Theo dâi, 2hs lªn lµm
- NhËn xÐt
C.Cñng cè dÆn dß : ( 3p ) 
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi 
-NhËn xÐt tiÕt häc .
- V/n xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau
- Nghe vµ thùc hiÖn.
 So¹n: 26/9/2010
 Gi¶ng :T4.29/9/2010
 TËp ®äc :
TiÕt 21 : Thêi kho¸ biÓu .
I.Môc tiªu :
 -§äc râ rµng, døt kho¸t thêi kho¸ biÓu ; biÕt nghØ h¬i sau tõng cét, tõng dßng .
 -HiÓu ®­îc t¸c dông cña thêi kho¸ biÓu ®èi víi häc sinh .
 -TÝch cùc, tù gi¸c häc tËp .
II.§å dïng d¹y häc : TKB cña líp .
III.H§ d¹y häc :
ND & TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.KT bµi cò:(5p)
B.D¹y bµi míi :
1.GT bµi :(2p)
2.HD luyÖn ®äc :
 (15p)
3.HD t×m hiÓu bµi 
 (10p)
4.LuyÖn ®äc l¹i :
 (6p)
C.Cñng cè dÆn dß :
 (2p)
-Gäi HS ®äc bµi :Ng­êi ThÇy cò vµ tr¶ lêi 
-NhËn xÐt ghi ®iÓm .
-Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc .
-§äc mÉu :
-Y/c ®äc nèi tiÕp c©u .
-HD ®äc tõ khã .
-HD ®äc ng¾t giäng :Thø / buæi / tiÕt /
-Y/c ®äc nèi tiÕp ®o¹n .
-NhËn xÐt .
-HD t×m hiÓu tõ míi :( chó gi¶i)
-Y/c ®äc theo nhãm .
-Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm .
-Y/c ®äc ®ång thanh .
-Y/c ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái .
-Gäi HS ®äc nh÷ng tiÕt chÝnh trong ngµy thø 2 
-Y/c ®äc nh÷ng tiÕt tù chän trong ngµy thø 2 .
-Y/c ghi vµo vë nh¸p sè tiÕt häc chÝnh , sè tiÕt tù chän trong tuÇn .
+ Thêi kho¸ biÓu cã Ých g× ?
*Gióp HS biÕt ®­îc c¸c tiÕt häc trong ngµy ®Ó s¾p xÕp s¸ch vë cho ®óng vµ ®Çy ®ñ , chuÈn bÞ häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ tr­íc khi ®Õn líp cho tèt .
* ND : 
-Y/c ®äc l¹i thêi kho¸ biÓu cña líp m×nh .
-Y/c nªu t¸c dông cña thêi kho¸ biÓu .
-NhËn xÐt .
-NhËn xÐt tiÕt häc .
-DÆn vÒ nhµ ®äc l¹i nhiÒu lÇn thêi kho¸ biÓu cña líp .
-ChuÈn bÞ tiÕt sau :
-2 HS thùc hiÖn.
-Nghe .
-Theo dâi .
-Thùc hiÖn.
-2 HS ®äc.
-Thùc hiÖn.
-§äc chó gi¶i 
-§äc theo nhãm .
-Thi ®äc .
-NhËn xÐt .
-§äc thÇm 
-Thùc hiÖn ...
-Tr¶ lêi .
-NhËn xÐt .
-Nghe .
-2 HS nªu .
-Thi ®äc .
-NhËn xÐt .
Nghe vµ thùc hiÖn 
 LuyÖn tõ vµ c©u .
TiÕt 7 : Tõ ng÷ vÒ m«n häc . Tõ chØ ho¹t ®éng .
I.Môc tiªu :
 -T×m ®­îc mét sè tõ ng÷ vÒ c¸c m«n häc vµ ho¹t ®éng cña ng­êi ; kÓ ®­îc néi dung mçi tranh b»ng mét c©u .
 - Chän ®­îc c¸c tõ chØ ho¹t ®éng thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c©u .
 - HS tù gi¸c häc tËp .
II.§å dïng d¹y häc .
III.H§ d¹y häc :
ND & TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.KT bµi cò :(5p)
B.D¹y bµi míi :
1.GT bµi :(2p)
2.HD luyÖn tËp :
*Bµi 1 :(6p)
*Bµi 2:(6p)
 Lµm miÖng :
*Bµi 3 :(10p)
§Æt c©u theo mÉu :
*Bµi 4 :(10p)
§iÒn ...
C.Cñng cè dÆn dß :
 (2p)
-Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi tËp : §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc g¹ch ch©n .
*B¹n Nam lµ HS líp 2 
*Em kh«ng nghÞch bÈn ®©u .
-NhËn xÐt ghi ®iÓm .
-Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc .
-Treo thêi kho¸ biÓu cña líp vµ y/c HS ®äc .
-Y/c kÓ tªn c¸c m«n häc chÝnh thøc cña líp m×nh .
-Y/c kÓ tªn c¸c m«n häc tù chän cña líp .
-NhËn xÐt .
-Treo tranh vµ hái :
+Bøc tranh vÏ g× ?
+B¹n nhá ®ang lµm g× ?
+Tõ chØ ho¹t ®éng cña b¹n nhá lµ g× ?
-TiÕn hµnh t­¬ng tù víi tranh 1, 2, 3 .
-Ghi nhanh c¸c tõ HS t×m ®­îc lªn b¶ng .
-NhËn xÐt .
-Gäi hS ®äc y/c vµ ®äc mÉu .
-Y/c thùc hµnh theo cÆp vµ tr×nh bÇy tr­íc líp .
*VD : BÐ ®ang ®äc s¸ch .
 B¹n Lan ®ang viÕt bµi .
 Nam nghe bè gi¶ng gi¶i .
 Hai b¹n ®ang trß chuyÖn .
-NhËn xÐt :
-Ghi ND bµi tËp lªn b¶ng chia lµm 2 cét 
-Y/c HS g¾n thÎ theo nhãm ( thi g¾n thÎ)
-§éi nµo g¾n ®óng vµ nhanh th× th¾ng cuéc .
-NhËn xÐt kl :
-NhËn xÐt tiÕt häc :
-DÆn vÒ nhµ lµm l¹i bµi tËp .
-ChuÈn bÞ tiÕt sau :
-2 HS thùc hiÖn .
-Nghe .
-Theo dâi vµ thùc hiÖn .
-NhËn xÐt :
-Qs vµ tr¶ lêi 
-NhËn xÐt .
-1 HS ®äc .
-Thùc hµnh ...
-NhËn xÐt .
-Thi g¾n thÎ .
-NhËn xÐt .
-Nghe vµ thùc hiÖn 
 So¹n: 26/9/2010
 Gi¶ng :T5.30/9/2010
 TËp lµm v¨n
TiÕt 7 : KÓ ng¾n theo tranh 
 luyÖn tËp vÒ thêi kho¸ biÓu
I. Môc tiªu:
	 -Dùa vµo 4 tranh minh ho¹, kÓ ®­îc c©u chuyÖn ng¾n cã tªn Bót cña c« gi¸o .
	 - Dùa vµo thêi kho¸ biÓu h«m sau cña líp ®Ó tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái .
	 - Hs biÕt kÝnh träng vµ biÕt ¬n th©y c« gi¸o
II. §å dïng d¹y häc: Tranh bt1
IV. H§ d¹y häc :
ND & TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.KT bµi cò:(5p)
- Gäi hs ®äc phÇn môc lôc s¸ch thiÕu nhi .
- NhËn xÐt ghi ®iÓm
- 2hs ®äc 
B. Bµi míi:
 1.GT bµi:(2p )
- Nªu nhiÖm vô cña tiÕt häc .
- Nghe .
2. HD lµm bt
*Bµi 1:(15p)
 Dùa vµo tranh vÏ, h·y kÓ c©u chuyÖn cã tªn bót cña c« gi¸o 
- Gäi hs ®äc yc 
- HD hs qs tranh
- Gîi ý hs lµm
* Tranh 1: 
+ Tranh vÏ 2 b¹n ®ang lµm g×? ( ....hai b¹n hs ®ang chuÈn bÞ viÕt bµi....) 
+ B¹n trai nãi g×? (Tí quªn kh«ng mang bót..)
+ B¹n kia tr¶ lêi ra sao? ( tí chØ cã mét c¸i bót)
*Tranh 2: 
+ Tranh vÏ c¶nh g× ?( C« gi¸o ®Õn vµ ®­a bót cho b¹n trai )
+ B¹n trai nãi g× víi c«? ( Em c¶m ¬n c« ¹ )
*Tranh 3: + Tranh vÏ c¶ch g× ?( Hai b¹n ®ang ch¨m chó viÕt bµi )
*Tranh 4: Tranh vÏ c¶nh g× ? ( Hai b¹n nhËn ®­îc ®iÓm 10 bµi viÕt ...)
- Yc hs nèi tiÕp kÓ tõng tranh
- NhËn xÐt 
- Gäi hs kÓ l¹i toµn bé 4 tranh
- NhËn xÐt ghi ®iÓm 
- Theo dâi, qs
-Tr¶ lêi.
-NhËn xÐt .
- KÓ nèi tiÕp
-2 HS K/c
-NhËn xÐt .
*Bµi 2: (10p)
ViÕt l¹i thêi kho¸ biÓu ngµy h«m sau cña líp em.
- Gäi hs ®äc yc bt 
- HD hs lµm
- Gäi hs nh¾c l¹i TKB cña ngµy h«m nay
- Yc hs lµm vµo vë 
- Gäi hs ®äc bµi lµm .
- NhËn xÐt 
-1 HS ®äc .
- Theo dâi
-Nh¾c l¹i TKB 
- Lµm vë, 4hs ®äc bµi lµm
-NhËn xÐt .
*Bµi 3:(6p) 
Dùa vµo TKB ë bt 2 ®Ó tr¶ lêi c©u hái.
- Gäi hs ®äc yc bt 
- HD hs lµm bµi .
- Gäi tõng hs tr¶ lêi - NhËn xÐt
a) Ngµy mai cã mÊy tiÕt? ( 5 tiÕt )
b) §ã lµ nh÷ng tiÕt g×? ( C cê, to¸n, tËp ®äc , ®¹o ®øc )
c) Em cÇn mang nh÷ng s¸ch g× ®Õn tr­êng? ( s¸ch to¸n, TV, § § )
-NhËn xÐt .
- Theo dâi
- Tr¶ lêi
- NhËn xÐt
C.Cñng cè dÆn dß : (2' ) 
- Nh¾c l¹i néi dung bµi
-NhËn xÐt tiÕt häc .
- Vn xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau
- Nghe vµ thùc hiÖn .
TiÕt 3 : KÓ chuyÖn 
Bµi 6 : MÈu giÊy vôn
I. Môc tiªu:
	 1. KiÕn thøc: Gióp Hs dùa vµo trÝ nhí , tranh minh ho¹ , kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn " MÈu giÊy vôn " . BiÕt dùng truyÖn theo vai . ThÊy ®­îc c©u chuyÖn khuyªn ta nªn gi÷ tr­êng líp lu«n s¹ch ®Ñp 
	 2. KÜ n¨ng: RÌn Hs kÓ víi giäng tù nhiªn kÕt hîp víi ®iÖu bé nÐt mÆt 
	 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc Hs cã ý thøc gi÷ s¹ch tr­êng líp
II. ChuÈn bÞ: tranh minh ho¹ 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc :
ND & TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A. KTBC:(3' )
- Gäi 2 hs kÓ chuyÖn " ChiÕc bót mùc " 
- Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm
- 2 hs kÓ
B. Bµi míi:
 1.GT bµi:(2' )
- Ghi b¶ng
- Theo dâi
2. Hd kÓ chuyÖn 
a. Dùa theo tranh kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn chuyÖn ( 15' )
- Bµi 1 : Dùa vµo tranh kÓ l¹i c©u chuyÖn 
- Goi 1hs ®äc y/c - h/d hs kÓ
- Y/c hs q/s trong sgk
- T1: Líp häc ntn? ( Réng ,s¸ng nh­ng kh«ng biÕt ai vøt giÊy ë lèi ra vµo ) 
-T2: B¹n trai ®ang lµm g×? ( 1 b¹n trai tr¶ lêi ) 
-T3:B¹n g¸i lµm g× ? ( nhÆt mÈu giÊy vµo thïng r¸c )
-T4 : b¹n g¸i nghe thÊy mÈu giÊy nãi g× ? C¸c b¹n ¬i ! H·y bá tí vµo sät r¸c ! ) 
- Chia líp lµm 4 nhãm vµ tËp kÓ tõng ®o¹n truyÖn trong nhãm
- Gv theo dâi 
- Gäi ®¹i diÖn nhãm thi kÓ 
- Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm
- Theo dâi 
- Q/s tranh 
- Tr¶ lêi 
- Tr¶ lêi 
- Tr¶ lêi 
- Tr¶ lêi
- NhËn nhãm, tËp kÓ 
- Gäi thi kÓ
- NhËn xÐt
b. Ph©n vai dùng l¹i c©u chuyÖn ( 13' )
- Bµi 2 : Ph©n vai ......
- Gäi 1hs ®oc y/c - Gv h/d 
- Goi 4 hs ®ãng vai : dÉn chuyÖn , c« gi¸o , b¹n trai , b¹n g¸i , mçi vai kÓ mét giäng riªng 
- LÇn 1 : Gv lµm ng­êi dÉn chuyÖn, 3hs nãi lêi 3 nh©n vËt ( nh×n sgk)
- Chia líp lµm 2 nhãm tù ph©n vai vµ dùng chuyÖn 
- Y/c nhãm tr×nh bµy
- Gv nhËn xÐt
- Theo dâi
- Ph©n vai 
- Lµm mÉu
- NhËn nhãm, tËp kÓ 
- Nhãm tr×nh bµy
- NhËn xÐt
C. C2 - D2 ( 2' ) 
- Nh¾c l¹i néi dung 
- Liªn hÖ 
- V/n tËp kÓ l¹i chuÖn
- Nghe 
- Liªn hÖ 
- Nhí
TiÕt 2: ChÝnh t¶ ( nghe- viÕt )
Bµi : c« gi¸o líp em
I. Môc tiªu:
	 1. KiÕn thøc: Hs nghe viÕt khæ th¬ 2, 3 cña bµi " C« gi¸o líp em" vµ hiÓu néi dung ®o¹n viÕt. Ph©n biÖt : ui/uy, ch/tr, iªn/ iªng. 
	 2. KÜ n¨ng: Hs nghe viÕt chÝnh x¸c vµ tr×nh bµy ®óng khæ th¬ 5 ch÷, rÌn ch÷ viÕt ®Ñp vµ lµm ®óng bµi tËp .
	 3. Th¸i ®é: Hs yªu thÝch vµ viÕt ch÷ ®Ñp vµ gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp
II. ChuÈn bÞ: B¶ng phô
IV. H® d¹y häc 
ND & TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A. KTBC:(3' )
- 1hs lªn b¶ng viÕt : vui vÎ, tËn tuþ
- NhËn xÐt ghi ®iÓm
- 1hs viÕt
B. Bµi míi:
 1.GT bµi:(1' )
- Ghi b¶ng
- Theo dâi
2. Hd nghe viÕt
a) Hd chuÈn bÞ( 5')
b) ViÕt chÝnh t¶( 15' )
c) ChÊm bµi( 5' )
- Gv ®äc 2 khæ th¬ cuèi - Gäi 1hs ®äc l¹i
- C©u th¬ nµo cho thÊy b¹n hs rÊt thÝch ®iÓm 10 c« cho? ( yªu th­¬ng em ng¾m m·i......)
- Mçi dßng th¬ cã mÊy ch÷ ? ( 5 ch÷ ) 
- C¸c ch÷ ®Çu trong bµi viÕt ntn?( ViÕt hoa lïi vµo 3 «)
- Yc hs viÕt b/c: Tho¶ng, gi¶ng, trang vë
- Gv nhËn xÐt
- Gv ®äc hs viÕt chÝnh t¶
- Theo dâi uÊn n¾n hs
- ChÊm 5 bµi - nhËn xÐt
- Theo dâi
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- ViÕt b/c
- Nghe viÕt vµo vë
- Nép bµi
3. Hd lµm bµi(6' )
Bµi 2: T×m tiÕng vµ tõ thÝch hîp víi......
Bµi 3:b) T×m 2 tõ cã tiÕng vÇn iªng 
- Gäi 1hs ®äc yc bt - Hd hs lµm bµi
- Yc hs nªu ý kiÕn, ghi b¶ng
©m ®Çu
vÇn
thanh
tiÕng
tõ ng÷
v
ui
ngang
vui
vui, vui vÎ
th
uy
hái
thuû
thuû, thuû thñ
n
ui
s¾c
nói
nói, lªn nói
l
uy
ng·
luü
luü, luü tre
- Gäi 1hs ®äc yc bt
- hd hs lµm: siªng n¨ng, l­êi biÕng
- Yc hs lµm vµo vë
 - Gäi 2 hs lªn thi t×m nhanh
- NhËn xÐt ghi ®iÓm vµ kt bµi lµm ë vë
- Theo dâi
- Gäi nt ®äc ©m vÇn tiÕng
- Theo dâi
- Theo dâi
- Lµm vë
- 2hs lªn thi lµm nhanh
C. C2- D 2 (1' )
- Ngh¾c l¹i néi dung bµi
- Vn viÕt l¹i nh÷ng tõ cßn sai
- Nghe
- Nhí
TiÕt 3: TËp lµm v¨n
Bµi : KÓ ng¾n theo tranh- luyÖn tËp vÒ thêi kho¸ biÓu
I. Môc tiªu:
	 1. KiÕn thøc: Hs dùa vµo 4 tranh vÏ liªn hoµn, kÓ ®­îc mét c©u chuyÖn ®¬n gi¶n cã tªn" Bót cña c« gi¸o" . Tr¶ lêi c©u hái vÒ thêi kho¸ biÓu líp
	 2. KÜ n¨ng: Hs biÕt kÓ chuyÖn vµ viÕt thêi kho¸ biÓu líp
	 3. Th¸i ®é: Hs biÕt kÝnh träng vµ biÕt ¬n th©y c« gi¸o
II. ChuÈn bÞ: Tranh bt1
IV. H® d¹y häc 
ND & TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A. KTBC:(3' )
- Gäi 2 hs ®äc bµi 2 cña tuÇn 6
- NhËn xÐt ghi ®iÓm
- 2hs ®äc 
B. Bµi míi:
 1.GT bµi:(2' )
- Ghi b¶ng
- Theo dâi
2. Hd lµm bt
Bµi 1: Dùa vµo tranh vÏ, h·y kÓ c©u chuyÖn cã tªn bót cña c« gi¸o (13' )
- Gäi 1hs ®äc yc - Hd hs qs tranh
- Gîi ý hs lµm
 T1: + Tranh vÏ 2 b¹n ®ang lµm g×? ( ....hai b¹n hs ®ang chuÈn bÞ viÕt bµi....) 
+ B¹n trai nãi g×? (Tí quªn kh«ng mang bót..)
+ B¹n kia tr¶ lêi ra sao? ( tí chØ cã mét c¸i bót)
T2: + Tranh vÏ c¶ch g× ?( C« gi¸o ®Õn vµ ®­a bót cho b¹n trai )
+ B¹n trai nãi g× víi c«? ( Em c¶m ¬n c« ¹ )
T3: + Tranh vÏ c¶ch g× ?( Hai b¹n ®ang ch¨m chó viÕt bµi )
T4: Tranh vÏ c¶nh g× ? ( Hai b¹n nhËn ®­îc ®iÓm 10 bµi viÕt ...)
- Yc hs nèi tiÕp kÓ tõng tranh
- NhËn xÐt 
- Gäi 2 hs kÓ l¹i toµn bé 4 tranh
- NhËn xÐt ghi ®iÓm 
- Theo dâi, qs
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- KÓ nèi tiÕp
- KÓ toµn bé c©u chuyÖn
Bµi 2: ViÕt l¹i thêi kho¸ biÓu ngµy h«m sau cña líp em ( 10' )
- Gäi 1hs ®äc yc bt - Hd hs lµm
- Gäi 1hs nh¾c l¹i TKB cña ngµy h«m nay
- Yc hs lµm vµo vë - Gäi 4 hs ®äc 
- NhËn xÐt 
- Theo dâi
- Nh¾c l¹i 
- Lµm vë, 4hs ®äc bµi lµm
Bµi 3: Dùa vµo TKB ë bt 2 ®Ó tr¶ lêi c©u hái( 6' )
- Gäi 1 hs ®äc yc bt - Hd hs lµm
- Gäi tõng hs tr¶ lêi - NhËn xÐt
a) Ngµy mai cã mÊy tiÕt? ( 5 tiÕt )
b) §ã lµ nh÷ng tiÕt g×? ( C cê, to¸n, tËp ®äc , ®¹o ®øc )
c) Em cÇn mang nh÷ng s¸ch g× ®Õn tr­êng? ( s¸ch to¸n, TV, § § )
- Theo dâi
- Tr¶ lêi
- NhËn xÐt
C. C2 - D2 (2' ) 
- Nh¾c l¹i néi dung bµi
- Vn xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau
- Nghe
- Nhí

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 7.doc