Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 84: Ôn tập về hình học

Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008  - Tiết 84: Ôn tập về hình học

Mục tiêu: Giúp hs củng cố về:

-Biểu tượng tam giác , hình vuông , hình chữ nhật, hình tứ giác.

-Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

-Ba điểm thẳng hàng.

-Vẽ hình theo mẫu.

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 14/11/2017 Lượt xem 422Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 84: Ôn tập về hình học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 17 Thöù naêm ngaøy 3 thaùng 1 naêm 2008
Tieát :84 
Toaùn
OÂN TAÄP VEÀ HÌNH HOÏC
Muïc tieâu: Giuùp hs cuûng coá veà:
-Bieåu töôïng tam giaùc , hình vuoâng , hình chöõ nhaät, hình töù giaùc.
-Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc. 
-Ba ñieåm thaúng haøng. 
-Veõ hình theo maãu. 
Chuaån bò:- Boä ñoà duøng hoïc toaùn.
Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc: 
ND - HTTC
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/Kieåm tra baøi cuõ :
-baûng con. 
2/ Baøi môùi:
Giôùi thieäu.
HÑ1: Tìm teân cho hình.
Baøi 1: Moãi hình döôùi ñaây 
- 4nhoùm .
HÑ2: Veõ ñoaïn..
Baøi 2: Veõ ñoaïn thaúng 8cm, 1dm. 
-laøm vôû.
HÑ3: Tìm 3 ñieåm thaéng haøng.
Baøi 3: Neâu teân 3 ñieåm thaûng.
- laøm vôû.
HÑ4:Veõ hình.
Baøi 2: Veõ hình theo maãu.
-phieáu bt.
3/Cuûng coá, daën doø: 
-caù nhaân, caû lôùp.
5’
2’
6’
8’
5’
6’
3’
-Ñoïc pheùp tính: 
 x + 16 = 20 x – 28 = 14
.Muoán tìm soá haïng ta laøm ntn?
.Muoán tìm soá bò tröø ta laøm ntn?
.Muoán tìm soá tröø ta laøm ntn?
-Nhaän xeùt, ghi ñieåm.
-G/ thieäu: Duøng lôøi –ghi baûng.
-Goïi hs ñoïc yeâu caàu.
.Hình vuoâng coù phaûi laø hcn khoâng ?
.HCN, HV coù goïi laø hình töù giaùc khoâng? 
-Theo doõi hs laøm baøi.
-Yeâu caàu hs trình baøy laïi baøi.
-Nhaän xeùt, choát baøi laøm ñuùng.
.Vaäy coù maáy hình töù giaùc ? 
-Goïi hs ñoïc yeâu caàu baøi 2.
-Theo doõi hs thöïc haønh veõ.
-Yeâu caàu hs duøng thöôùc coù vaïch cm vaø höôùng daãn kieåm tra laïi.
-Goïi hs ñoïc yeâu caàu.
-Theo doõi hs laøm baøi.
-Yeâu caàu hs neâu cacù ñieåm thaúng haøng.
-Duøng thöôùc kieåm tra, choát caùc ñieåm ñuùng.
.3ñieåm thaúng haøng laø ba ñieåm nhö theá naøo ?
-Goïi hs ñoïc yeâu caàu.
-Theo doõi hs laøm baøi.
* Chaám 1 soá phieáu.
- Söûa, choát baøi veõ ñuùng.
. HCN, HV ñöôïc coi laø hình töù giaùc ntn?
-Veà nhaø xem laïi baøi ñaõ oân.
* Nhaän xeùt tieát hoïc. 
-Laøm baûng con. 
-3 hs neâu.
-Laéng nghe.
-Laéng nghe.
-1 hs ñoïc.
-1 hs traû lôøi.
-2 hs traû lôøi. 
-Theo nhoùm 4.
-Moãi nhoùm trình baøy 1 hình.
-Laéng nge.
-2 hs traû lôøi.
-1 hs ñoïc.
-Veõ vaøo vôû.
-Ñoåi vôû kieåm tra cheùo.
-2 hs ñoïc. 
-Laøm vaøo vôû.
-3 hs neâu.
-Ñoåi vôû kt cheùo.
-2 hs neâu.
-2 hs ñoïc. 
-Laøm vaøo phieáu.
-Theo doõi.
-2 hs neâu. 
-Thöïc hieän ôû nhaø.

Tài liệu đính kèm:

  • doct84.doc