Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 24: Bài toán về nhiều hơn

Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008  - Tiết 24: Bài toán về nhiều hơn

Mục tiêu :Giúp HS .

 -Củng cố khái niệm ( nhiều hơn ) biết cách giải và trình bày bài giải , bài toán về nhiều hơn ( dạng đơn giản ).

 - Rèn kĩ năng giải toán về nhiều hơn ( toán đơn có một phép tính ).

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 14/11/2017 Lượt xem 353Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 2 năm 2007 - 2008 - Tiết 24: Bài toán về nhiều hơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 5 Thöù naêm ngaøy 11 thaùng 10 naêm 2007
Tieát : 24
Toaùn
	BAØI TOAÙN VEÀ NHIEÀU HÔN.
Muïc tieâu :Giuùp HS .
 -Cuûng coá khaùi nieäm ( nhieàu hôn ) bieát caùch giaûi vaø trình baøy baøi giaûi , baøi toaùn veà nhieàu hôn ( daïng ñôn giaûn ).
 - Reøn kó naêng giaûi toaùn veà nhieàu hôn ( toaùn ñôn coù moät pheùp tính ).
Chuaån bò :-Baûng nam chaâm 
 - 12 moâ hình quaû cam .
ND - HTTC
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 1/Kieåm tra baøi cuõ:
 -caù nhaân.
 2/Baøi môùi:
HÑ1 : Giôùi thieäu veà baøi toaùn nhieàu hôn –caû lôùp .
HÑ2 : Thöïc haønh 
Baøi 1 , giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên - nhoùm 4.
Baøi 2 : giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên –laøm vôû .
Baøi 3 : giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên - laøm vôû. 
 3/Cuûng coá , daën doø :
-caù nhaân.
4
2
 -Ghi baøi taäp leân baûng .
-Goïi hs leân baûng laøm.
 - Nhaän xeùt söûa sai.
- Giôùi thieäu baèng lôøi -ghi ñaàu baøi.
-Gaøi 5 quaû cam leân baûng .
.Caønh treân coù maáy quaû cam ?
-Caøi 5 quaû xuoáng döôùi vaø noùi .
.Caønh döôùi coù 5 quaû cam vaø theâm 2 quaû nöõa .
.Haõy so saùnh soá cam 2 caønh vôùi nhau .
. Caønh döôùi nhieàu hôn bao nhieâu quaû ?
-Noái 5 quaû treân töông öùng vôùi 5 quaû döôùi , coøn thöøa 2 quaû .
- GV neâu baøi toaùn . 
. Muoán bieát caønh döôùi ta laøm theá naøo ?
-Höoáng daãn caùch toùm taét – giaûi .
 -Ñoïc ñeà toaùn. 
 -Yeâu caàu hs trao ñoåi .
-Kieåm tra baøi laøm cuûa hs.
. Nhieàu hôn ta laøm tính gì?
-Yeâu caàu hs ñoïc ñeà toaùn .
-Theo doõi nhaéc nhôû theâm.
-Söûa baøi.
-Choát baøi laøm ñuùng.
 -Yeâu caàu hs ñoïc ñeà toaùn .
-Theo doõi hs laøm baøi,nhaéc nhôû theâm.
 *Thu vôû chaám .
. Giaûi caùc baøi toaùn nhieàu hôn baèng pheùp tính gì ?
-Veà nhaø laøm theâm baøi ôû vôû baøi taäp .
 * Nhaän xeùt tieát hoïc.
-1hs 
38 + 6 ; 18 + 25 ; 34 + 28.
-Theo doõi treân baûng .
-3 hs traû lôøi 
-2hs traû lôøi.
 -2, 3 hs traû lôøi 
-2hs traû lôøi.
Theo doõi.
-Laéng nghe .
-2, 3 hs traû lôøi 
-Theo doõi .
 -1 HS ñoïc toùm taét.
-Thaûo luaän theo nhoùm 4. trình baøy baøi giaûi vaøo baûng con.
-2,3 hs traû lôøi.
-1 ,2 hs ñoïc.
-Lôùp laøm baøi vaøo vôû - 1 em leân baûng .
-Nhaän xeùt.
-Ñoåi vôû kieåm tra cheùo.
-1hs ñoïc ,lôùp ñoïc thaàm.
-Toùm taét - giaûi vaøo vôû. 
-2 , 3 hs traû lôøi 

Tài liệu đính kèm:

  • doct24.doc