Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 16 - Tiếng Việt: Ôn luyện

Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 16 - Tiếng Việt: Ôn luyện

Tiếng Việt.

 ÔN LUYỆN

Mục tiêu: -Luyện đọc đúng, trôi chảy bài”Bán chó”.

-Hiểu nghĩa một số từ mới, nội dung của bài.

-Viết đúng đoạn “Chiều hôm đó chị ạ.” Trong bài “ Bán chó.”

-Làm bài tập phân biệt tr / ch.

Chuẩn bị: -Bảng phụ viết đoạn viết chính tả, bài tập.

 - Vở học buổi chiều.

Các hoạt động dạy – học:

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 16 - Tiếng Việt: Ôn luyện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:16 Thöù hai ngaøy 24 thaùng 12 naêm 2007 
BUOÅI: 2 
	 Tieáng Vieät.
	OÂN LUYEÄN 
Muïc tieâu: -Luyeän ñoïc ñuùng, troâi chaûy baøi”Baùn choù”.
-Hieåu nghóa moät soá töø môùi, noäi dung cuûa baøi.
-Vieát ñuùng ñoaïn “Chieàu hoâm ñoùchò aï.” Trong baøi “ Baùn choù.”
-Laøm baøi taäp phaân bieät tr / ch.
Chuaån bò: -Baûng phuï vieát ñoaïn vieát chính taû, baøi taäp. 
 - Vôû hoïc buoåi chieàu.
Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
ND – HTTC
TG
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/ Giôùi thieäu.
HÑ1: Taäp ñoïc “ Baùn choù.” 
-caù nhaân, nhoùm 2, caû lôùp, nhoùm 4.
HÑ2: Vieát chính taû.
-caù nhaân, caû lôùp.
HÑ3: Laøm baøi taäp phaân bieät tr/ch.
-laøm vôû.
2/ Cuûng coá, daën doø:
-caù nhaân, caû lôp.
2’
34’
23’
8’
3’
-Giôùi thieäu baèng lôøi – ghi baûng.
* Taäp ñoïc: Baùn choù.
-Ñoïc maãu baøi laàn 1.
-Goïi hs ñoïc töøng caâu, töø khoù.
-Chia ñoaïn.
-YC hs ñoïc töøng ñoaïn, giaûi nghóa töø.
-Theo doõi hs luyeän ñoïc theo töøng ñoaïn.
-Yeâu caàu hs trình baøy laïi baøi.
-Yeâu caàu hs ñoïc laïi ñoaïn 2.
-Yeâu caàu hs ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
-Goïi hs ñoïc laïi baøi vaø traû lôøi caâu hoûi.
-Yeâu caàu hs ñoïc theo vai.
-Toå chöùc cho hs thi ñoïc theo vai.
-Nhaän xeùt, tuyeân döông.
 Tieát 2
-Ñoïc maãu ñoaïn vieát.
-Cho hs vieát 1 soá töø khoù, phaân tích.
-Höôùng daãn caùch trình baøy baøi vieát.
-Ñoïc töøng caâu, cuïm töø.
-Ñoïc laïi baøi vieát (2 laàn).
* Chaám 1 soá vôû, nhaän xeùt.
-Theo doõi hs laøm baøi taäp.
-Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình.
-Nhaän xeùt, choát baøi laøm ñuùng.
. Caùch baùn choù cuûa Giang ntn
-Veà nhaø luyeän ñoïc baøi nhieàu laàn.
 * Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Laéng nghe.
-Laéng nghe.
-Moãi hs ñoïc noái tieáp 1 caâu.
-Ñaùnh daáu vaøo saùch.
-Moãi hs ñoïc noái tieáp 1 ñoaïn.
-Luyeän ñoïc theo nhoùm 2.
-4 hs ñoïc (2 laàn).
-Caû lôùp ñoïc ÑT.
-Ñoïc, suy nghó, traû lôøi.
-4,5 hs ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
-Ñoïc theo nhoùm 4.
-2 nhoùm ñoïc.
-Laéng nghe.
-Laéng nghe.
-Vieát bc, ñoïc caù nhaân.
-Laéng nghe.
-Vieát vaøo vôû.
-Töï doø loãi, ñoåi vôû doø loãi.
-Laøm vaøo vôû.
-Moãi hs ñoïc 1 töø noái tieáp.
-Theo doõi, söûa loãi.
-2 hs traû lôøi.
-Thöïc hieän ôû nhaø.

Tài liệu đính kèm:

  • docTV15,.doc