Giáo án Lớp 2 tuần 9 - Trường TH Trường Thọ B

Giáo án Lớp 2 tuần 9 - Trường TH Trường Thọ B

TUAN 9 Tập đọc

Ôn tập, kiểm tra giữa học kì I(Tiết 1)

Đọc thêm bài: Ngày hôm qua đâu rồi?

 I. Mục tiêu

 - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút. Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; trả lời được các câu hỏi về nội dung bài TĐ. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học.

 - Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được 1 số từ chỉ sự vật (BT3,4).

 - HS KG đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng / phút).

 

doc 9 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 04/07/2016 Lượt xem 691Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 2 tuần 9 - Trường TH Trường Thọ B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 TËp ®äc
¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 1)
§äc thªm bµi: Ngµy h«m qua ®©u råi?
 I. Mơc tiªu 
	 - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút. Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; trả lời được các câu hỏi về nội dung bài TĐ. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học.
	- Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được 1 số từ chỉ sự vật (BT3,4).
	- HS KG đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn th¬ (tốc độ đọc trên 35 tiếng / phút).
 II. §å dïng d¹y häc:	
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bút dạ, giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT3..
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ: Ngày hôm qua đâu rồi
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: Ôn tập, kiểm tra Tập đọc và HTL 
1, Ôn luyện tập đọc
- Yêu cầu.
- Nhận xét, ghi điểm.
2, Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
- GV HD đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
- Tổ chức cho cả lớp đọc thuộc lòng bảng chữ cái:
Đọc nối tiếp nhau bảng chữ cái.
Thi xếp thứ tự bảng chữ cái.
Ị Nhận xét, tuyên dương.
3, Ôn tập về sự vật 
- Yêu cầu
 Ị Nhận xét.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- 3 HS đọc và trả lời.
- 1 HS nhắc lại.
- HS bốc thăm và xem lại bài.
- HS đọc theo yêu cầu và TLCH.
- Lớp nhận xét.
- 3 HS đọc.
- Đọc nối tiếp nhau đến hết.
- HS đọc
- Cả lớp đọc thầm. HS thực hiện.
- Lớp nhận xét
 - HS làm vào vở bài tập các từ chỉ người, đồ vật,
- 2 HS làm vào bảng lớp.
============–––{———===========
 Tập đọc
¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 2)
§äc thªm bµi: MÝt lµm th¬.
I. Mơc tiªu 
- Mức đôï yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
- Biết dặt câu theo mẫu Ai là gì ? (BT2). Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3).
II. §å dïng d¹y häc 
-Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phị ghi sẵn mẫu câu ở BT2. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Bài mới: 
1, Kiểm tra tập đọc. .
 Ị Nhận xét, ghi điểm.
2, Đặt câu theo mẫu - Gọi 1 HS đọc y/ c
- Mở bảng phụ trình bày sẵn mẫu câu ở BT2:
Ai (cái gì, con gì)
là gì?
Bạn Lan
là học sinh giỏi.
Bố em
là bác sĩ.
Ị Nhận xét, tuyên dương.
3, Ghi tên các nhân vật trong bài theo thứ tự.
- Yêu cầu.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
B. Nhận xét – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học 
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- 1 HS đọc.
- Quan sát và đọc thầm.
- HS đặt câu vào bảng con
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
- 1 HS đọc.
-HS nêu:Người thầy cũ trang 56, (Dũng, Khánh); Thời khóa biểu (trang 58);
- Cả lớp làm vào bảng con: An, Dũng, Khánh. Minh, Nam.
- Lớp nhận xét.
============–––{———==================
LuyƯn TiÕng Viªt
§äc thªm: C¸c bµi tËp ®äc tõ tuÇn 5 ®Õn tuÇn 8 .
I. Mơc tiªu:
 - BiÕt ng¾t, nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ.
 - HiĨu ®­ỵc néi dung c¸c bµi tËp ®äc.
 - Gi¸o dơc tÝnh cÈn thËn cho häc sinh.
II. §å dïng d¹y häc:
 	 - Tranh minh häa.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiĨm tra bµi cị:
 - Gäi 2 em nªu:
 - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ghi ®iĨm tõng em . 
2. LuyƯn ®äc:
 * GV ®äc mÉu: 
 - Mêi mét häc sinh kh¸ ®äc l¹i.
 * LuyƯn ®äc:
 - Giíi thiƯu c¸c tõ cÇn luyƯn ®äc.
 - LuyƯn ®äc theo tõng c©u thø tù 
 * H­íng dÉn ng¾t giäng:
 * §äc tõng ®o¹n:
 - Theo dâi chØnh sưa cho häc sinh. 
 * Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm: 
c)LuyƯn ®äc l¹i
- Gi¸o viªn nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
d) Cđng cè - DỈn dß:
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc.
- Nªu tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc. 
- L¾ng nghe vµ ®äc thÇm theo.
- Mét em kh¸ ®äc mÉu lÇn 2.
- LuyƯn ®äc tõ khã dƠ lÉn. 
- Nèi tiÕp ®äc bµi c¸ nh©n.
- 1 HS ®äc
- T×m c¸ch ®äc vµ luyƯn ®äc 
- §äc nèi tiÕp ( 2 lÇn )
- LÇn l­ỵt ®äc theo nhãm tr­íc líp.
- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
 - Häc sinh tù ph©n vai ®äc l¹i c¸c bµi v¨n.
 - Häc sinh nhËn xÐt bỉ sung.
============–––{———==================
Kể chuyện
¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 4)
§äc thªm bµi: MÝt lµm th¬.
I. Mơc tiªu 
	-Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.
	- Nghe-viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi (BT2) ; tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút.
	- HS khá, giỏi viết đúng, rõ ràng bài CT (tốc độ trên 35 chữ/15 phút)
- Giáo dục HS tính cẩn thận, tỉ mỉ trong khi viết.
II. §å dïng d¹y häc:Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 1 à tuần 8.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét, ghi điểm.
B. Giới thiệu bài: Ị GV ghi tựa bài.
1, Nắm nội dung bài viết
- GV đọc mẫu lần 1.
- Nêu những từ khó hiểu, GV hỏi
+ Ông Lương Thế Vinh cân voi bằng cách nào?
+ Em thấy ông Lương Thế Vinh là người như thế nào?
2, Nghe viết chính tả 
- GV hỏi: Bài viết có từ chỉ sự vật nào cần viết hoa?
Nêu từ khó viết:
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại bài cho HS so¸t lçi.
- GV thu một số vở chấm.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- HS thực hiện.
- HS nhắc lại.
- 1 Em đọc lại.
- HS: sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh ở sách TV trang 71.
- Dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền rồi dắt voi..
- Thông minh và là một người rất giỏi toán ở nước ta thời xưa...
- Viết bảng con các từ khó
- 1 Em nêu.
- 1 Em nêu.
- HS nghe và viết bào vào vở.
- HS đổi vở, so¸t lçi.
============–––{———================
Chính tả
¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 3)
§äc thªm bµi: Danh s¸ch häc sinh líp 
I. Mơc tiªu 
- Mức ®é yêu cầu kĩ năng đọc như Tiết 1.
- Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật (BT2 , BT3)
 -Tự giác, nghiêm túc trong tiết học. Giáo dục HS yêu thích thiên nhiên, yêu cuộc sống.
II. §å dïng d¹y häc
 -Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 1 à tuần 8. Bảng phụ ghi bài tập 2.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV đọc từ khó
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: 
1, Tìm từ chỉ hoạt động 
- GV yêu cầu 7 – 8 HS bốc thăm.
- Yêu cầu HS mở sách Tiếng Việt trang 16.
- GV y/c HS nêu từ chỉ sự vật, người, chỉ hoạt động.
- GV sửa bài ở bảng phụ.
Từ chỉ sv
Chỉ hoạt động
- Đồng hồ
- Cành đào
- Gà trống
- Tu hú
- Chim
- Báo phút, báo giờ.
- Nở hoa cho sắc xuân them rực rỡ.
- Gáy vang, báo trời sáng.
- Kêu tu hú, báo mùa vải chín.
- Bắt sâu bảo vệ mùa màng
Từ chỉ người: Bé
- Đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.
 2, Đặt câu 
- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đặt câu về:
Một con vật.
Một đồ vật.
Một loài cây.
Một loài hoa.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
Lớp viết vào bàng con, 2 HS lên viết bảng lớp.
- 7, 8 em đọc bài, trả lời câu hỏi.
- HS mở SGK đọc thầm.
- 1 Em làm bảng, lớp làm nháp.
- HS nối tiếp nêu từ ngữ chỉ sự vật, chỉ người, chỉ hoạt động.
- HS nối tiếp nhau đặt câu.
- Con mèo nhà em bắt chuột rất giỏi.
- Cái bàn này giúp em viết bài nhanh và ngồi thoải mái hơn.
- Cây sống đời vừa là cây làm kiểng vừa là cây làm thuốc.
- HS nhận xét.
============–––{———================
LuyƯn TiÕng Viªt
ƠN TẬP: TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TỪ VÀ CÂU	
 I. Mục tiêu :	
 - Ơn luyện về đặt câu nĩi về hoạt động của con vật, đồ vật, cây cối.
 - Ơn luyện đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?
 - Ơn luyện cách nĩi lời cảm ơn, xin lỗi.
 - Ơn kĩ năng viết đoạn văn ngắn theo chủ đề cho trước.
 II.§å dïng d¹y häc
 III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Ổn định:
B.Ơn tập: 
Bài 1: Đặt một câu nĩi về:
 a. Một con vật
b. Một đị vật
c. Một lồi cây hoặc một lồi hoa.
 - Nhận xét, chữa
Bài 2: Đặt câu theo mẫu Ai (cái gì,con gì) là gì?
 - Gọi 5 – 7 hs dặt câu dưới lớp
Bài 3:
a. Bạn hướng dẫn em gấp chiếc máy bay.
b. Em làm rơi quyển sách của bạn.
c. Em mượn bút màu của bạn và trả khơng đúng hẹn.
d. Em học giỏi, bố chúc mừng em.
Tuyên dương những em yếu nĩi cĩ tiến bộ.Ghi điểm động viên.
Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nĩi về trường em.
- Chấm 1 số bài, nhận xét, chữa.
3.Củng cố dặn dị:Nhận xét
 - Hát
 - Đọc yêu cầu
 - Đặt câu vào VN. Nối tiếp nhau trình bày bài làm.
- Đọc yêu cầu
- 2 hs đặt câu. Lớp theo dõi, nhận xét. 
 - Thực hiện yêu cầu.
- Đọc yêu cầu- Thảo luận 
VD: HS 1: Cậu sẽ nĩi gì khi bạn hướng dẫn cậu gấp thuyền?
 HS 2: Tớ sẽ nĩi: Cảm ơn cậu đã giúp mình biết gấp máy bay.
 - Luyện nĩi theo cặp. Lớp theo dõi, bình chọn cặp thể hiện tốt. 
- Suy nghĩ làm vào vở. Đọc bài làm.
- hs suy nghĩ và tự viết đoạn văn theo yêu cầu.
============–––{———================
¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 5)
§äc thªm bµi: C¸i trèng tr­êng em.
	I. Mơc tiªu 
 	- Mức đôï yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.
	- Trả lời được các câu hỏi về nọi dung tranh (BT2)
II. §å dïng d¹y häc - Phiếu ghi các bài tập đọc tuần 5, 6, tranh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập, kiểm tra (tiết 4) 
B. Bài mới: 
 1, Kiểm tra đọc (khoảng 6 em) 
- GV yêu cầu HS đọc 1 lần và trả lời câu hỏi: 
- Chiếc bút mực: Bài này khuyên ta điều gì?
- Mục lục sách: Mục lục sách giúp ta điều gì?- Mẩu giấy vụn: Bài này nhắc nhở ta điều gì?
- Ngôi trường mới: Bạn HS cảm nhận như thế nào khi ngồi học ở ngôi trường mới xây?
2, Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi. 
+ Hằng ngày ai là người đưa Tuấn đi học?
+ Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học?
+ Tuấn làm gì để giúp mẹ?
+ Tuấn đến trường bằng cách nào?
- GV nhận xét, tuyên dương
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- HS chọn bài ở tuần 5, 6. HS trả lời.
- Biết giúp đỡ bạn bè khi cần.
- HS nêu.
- Quan sát kĩ từng tranh trong SGK, đọc câu hỏi, suy nghĩ, rồi mới trả lời.
- Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn...
- Vì mẹ bị ốm (cảm, bệnh, sốt).
- Tuấn đắp khăn lên trán mẹ, rót.
- Tuấn tự mình đi bộ đến trường.
- Nhận xét.
============–––{———================
Luyện từ và câu
¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 6)
§äc thªm bµi: Mua kÝnh.
I. Mơc tiªu 
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng như Tiết 1.
- Biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể (BT2) ; đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẩu chuyện (BT3).
II. §å dïng d¹y häc 
- Ghi phiếu các bài học thuộc lòng
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. KT: 
Ị Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới:
1, Nói lời cám ơn, xin lỗi
- GV nhận xét, ghi điểm.
-GV hướng dẩn hs đoc thêm bài mua kính
+Khi bạn hướng dẫn em gấp chiếc thuyền giấy.
+Khi em làm rơi chiếc bút của bạn.
+Khi em mượn sách của bạn và trả không đúng hẹn
Ị Nhận xét, tuyên dương.
- GV chọn mẫu câu hay ghi lên bảng.
2, Dấu chấm, dấu phẩy 
- Chấm 10 vở đầu tiên.
Ị Nhận xét, tuyên dương.
3. Nhận xét – Dặn dò: Nhận xét tiết học. 
- 2 HS lên bảng làm.
- HS thực hiện theo y/c của GV.
- HS ghi lời cảm ơn hay xin lỗi.
- Cảm ơn bạn rất nhiều.
- Mình xin lỗi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
-Xin lỗi bạn vì mình đã trả không đúng hẹn
- HS nêu cách làm.
- Làm vở bài tập.
- 1 HS làm bảng và đọc miệng.
- Nhận xét, sửa bài.
============–––{———================
============–––{———================
Tập viết
¤n tËp, kiĨm tra gi÷a häc k× I(TiÕt 7)
§äc thªm bµi: C« gi¸o líp em.
I. Mơc tiªu 
 - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.
- Biết cách tra mục lục sách (BT2) ; nói đúng lời mời, nhờ, đề nghị theo tình huống cụ thể (BT3).
- Yêu thích môn Tiếng Việt.
II. §å dïng d¹y häc - Phiếu ghi các bài học thuộc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: 
 Ị Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới: 
a, Tìm các bài đã học ở tuần 8 theo mục lục sách 
-Gv hướng dẫn hs đọc thêm bài cô giáo lớp em
b, Nói lời mời, nhờ, đề nghị
* Bài 1: (Miệng)
*Bài 2:(Viết)Hướng dẫn cách viết 
- Ghi bảng những lời nói hay.
Ị Nhận xét, tuyên dương.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- HS thực hiện theo yêu cầu của phiếu.
- Mở SGK nói tên bài theo thứ tự.
- Lần lượt HS báo cáo kết quả.
 - HS nói lời phù hợp với mỗi tình huống GV nêu ra.
- HS viết theo yêu cầu.
a,Mẹ ơi, mẹ mua giúp con 1 tấm thiếp chúc mừng cô giáo nhân ngày nhà giáo VN (20/11) nhé! (lời nhờ)
b,Để bắt đầu buổi liên hoan van nghệ xin mời các bạn cùng hát chung bài “Bốn phương trời” nhé! (lời mời).
c,Thưa cô, xin cô nhắc lại dùm em câu hỏi của cô! (lời đề nghị).
============–––{———================

Tài liệu đính kèm:

  • docTV2 TUAN 9 KNS.doc