Giáo án lớp 2 môn Tập đọc - Tiết 4: Mít làm thơ (tt)

Giáo án lớp 2 môn Tập đọc - Tiết 4: Mít làm thơ (tt)

TẬP ĐỌC

Tiết 4: MÍT LÀM THƠ (TT)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Hiểu các từ ngữ mới, được chú giải trong bài.

- Hiểu nội dung câu chuyện. Vì yêu bạn bè Mít vừa học làm thơ đã sáng tác để tặng các bạn và thơ của Mít ngộ nghĩnh, vụng về làm các bạn hiểu lầm.

2. Kỹ năng:

- Đọc được các từ dễ viết lẫn: iêt, uêt, oat, iên, uyên, oang.

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ ngắt nhịp các câu thơ trong bài hợp lí.

- Biết đọc phân biệt giọng kể chuyện với giọng nhân vật.

3. Thái độ:

- Tình bạn bè.

II. Chuẩn bị

- GV: Tranh

- HS: SGK

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 30/11/2019 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 môn Tập đọc - Tiết 4: Mít làm thơ (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÄP ẹOẽC
Tieỏt 4: 	MÍT LAỉM THễ (TT)
I. Muùc tieõu
Kieỏn thửực: 
Hieồu caực tửứ ngửừ mụựi, ủửụùc chuự giaỷi trong baứi.
Hieồu noọi dung caõu chuyeọn. Vỡ yeõu baùn beứ Mớt vửứa hoùc laứm thụ ủaừ saựng taực ủeồ taởng caực baùn vaứ thụ cuỷa Mớt ngoọ nghúnh, vuùng veà laứm caực baùn hieồu laàm.
Kyừ naờng: 
ẹoùc ủửụùc caực tửứ deó vieỏt laón: ieõt, ueõt, oat, ieõn, uyeõn, oang.
Bieỏt ngaột nghổ hụi ủuựng ụỷ caực daỏu caõu, caực cuùm tửứ ngaột nhũp caực caõu thụ trong baứi hụùp lớ.
Bieỏt ủoùc phaõn bieọt gioùng keồ chuyeọn vụựi gioùng nhaõn vaọt.
Thaựi ủoọ: 
Tỡnh baùn beứ.
II. Chuaồn bũ
GV: Tranh
HS: SGK
III. Caực hoaùt ủoọng
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) Treõn chieỏc beứ.
3 HS ủoùc baứi – TLCH.
Deỏ Meứn, Deỏ Truừi ủi ngao du thieõn haù baống caựch naứo?
Treõn ủửụứng ủi, ủoõi baùn thaỏy nhửừng gỡ?
Cuoọc ủi chụi cuỷa ủoõi baùn Deỏ coự gỡ thuự vũ?
Thaày nhaọn xeựt.
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: (1’)
Trong phaàn ủaàu caõu chuyeọn Mớt thụ. Tửứ nhaứ thi sú H.Giaỏy trụỷ veà, Mớt baột tay ngay vaứo vieọc laứm thụ nhửừng caõu thụ ủaàu tieõn Mớt laứm ủeồ taởng caực baùn. Khi laứm xong, Mớt mụứi ba baùn Bieỏt Tuoỏt, Nhanh Nhaỷu, Ngoọ Nhụừ ủeỏn moói ngửụứi ủeồ taởng maỏy caõu thụ. Muoỏn bieỏt thụ cuỷa Mớt ra sao? Thaựi ủoọ cuỷa caực baùn ntn khi nghe thụ Mớt, caực em haừy ủoùc tieỏp theo cuỷa truyeọn vui “Mớt laứm thụ”.
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (28’)
v Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc.
Ÿ Muùc tieõu: ẹoùc ủuựng tửứ khoự. Bieỏt ngaột nghổ ủuựng ụỷ caực daỏu caõu.
Ÿ Phửụng phaựp: Luyeọn taọp
Thaày ủoùc maóu, toựm noọi dung: Vỡ yeõu baùn beứ, Mớt vửứa hoùc laứm thụ ủaừ saựng taực thụ ủeồ taởng caực baùn nhửng thụ cuỷa Mớt ngoọ nghúnh, vuùng veà, laứm caực baùn hieồu laàm.
Thaày chia baứi thaứnh 2 ủoaùn.
+ ẹoaùn 1: Tửứ ủaàu . . . Nhửừng baùn khaực xem naứo.
	+ ẹoaùn 2: Phaàn coứn laùi.
Thaày cho HS thaỷo luaọn nhoựm ủeồ tỡm ra tửứ coự vaàn khoự vaứ tửứ caàn giaỷi nghúa.
ẹoaùn 1:
+ Tửứ caàn luyeọn ủoùc?
+ Tửứ khoự hieồu?
 Sửù thaọt
ẹoaùn 2:
+ Tửứ caàn luyeọn ủoùc?
+ Tửứ khoự hieồu?
	 Heựt toaựng.
Luyeọn ủoùc caõu
Chuự yự ngaột caõu daứi.
Moọt hoõm/ ủi daùo/ qua doứng suoỏi/ Bieỏt Tuoỏt/ nhaỷy qua/ con caự chuoỏi.
Thaày uoỏn naộm, sửỷa chửừa.
Luyeọn ủoùc ủoaùn.
Thaày cho 2 HS hoọi yự veà caựch ủoùc ủoaùn.
Thaày nhaọn xeựt.
v Hoaùt ủoọng 2: tỡm hieồu baứi.
Ÿ Muùc tieõu: Hieồu noọi dung cuỷa baứi.
Ÿ Phửụng phaựp: Trửùc quan, ủaứm thoaùi.
Haừy ủoùc thụ Mớt taởng Bieỏt Tuoỏt?
Nghe xong thụ vieỏt veà mỡnh Bieỏt Tuoỏt phaỷn ửựng theỏ naứo?
Mớt giaỷi thớch vụựi Bieỏt Tuoỏt theỏ naứo?
Nhửừng tieỏng naứo trong thụ veà Bieỏt Tuoỏt aờn vụựi nhau?
Mớt taởng Nhanh Nhaỷu vaứ Ngoọ Nhụừ ntn?
Nhửừng caõu thụ aỏy coự vaàn khoõng?
Nhửừng ủieàu ủoự noựi veà Nhanh Nhaỷu vaứ Ngoọ Nhụừ coự thaọt khoõng?
Nghe xong thụ Mớt thaựi ủoọ caỷ 3 baùn theỏ naứo?
Vỡ sao caực baùn tửực giaọn?
Haừy noựi vaứi caõu beõnh vửùc Mớt.
Thaày choỏt.
à Mớt yeõu baùn beứ, vửứa hoùc laứm thụ ủaừ vieỏt thụ veà caực baùn, mụứi caực baùn ủeỏn ủeồ taởng moói ngửụứi maỏy caõu thụ vaứ Mớt khoõng bieỏt laứm thụ laùi laứ ngửụứi raỏt ngoọ neõn thụ cuỷa Mớt raỏt buoàn cửụứi, laứm caực baùn giaọn tửụỷng Mớt ủũnh cheỏ gieóu caực baùn.
v Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn ủoùc dieón caỷm.
Ÿ Muùc tieõu: ẹoùc dieón caỷm
Ÿ Phửụng phaựp: Thửùc haứnh
Thaày cho HS thi ủua ủoùc dieón caỷm.
Thaày cho HS ủoùc theo phaõn vai.
Thaày nhaọn xeựt.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (2’)
Em coự thớch Mớt khoõng? Vỡ sao
ẹoùc laùi baứi
Chuaồn bũ: Chieỏc buựt mửùc.
- Haựt
- Hoaùt ủoọng lụựp.
- HS khaự ủoùc, lụựp ủoùc thaàm.
- Hoaùt ủoọng nhoựm.
- ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy.
- Bieỏt Tuoỏt, thoaùi tieõn, quyeàn.
- Taởng: ẹửa, gửỷi cho ngửụứi khaực vụựi thaựi ủoọ quớ meỏn traõn troùng.
- La leõn: Noựi to leõn, gioùng ngaùc nhieõn vaứ bửùc doùc.
- Giaỷi thớch noựi roừ theõm à ủieàu ủoự coự thaọt trong thửùc teỏ.
- Nuoỏt chửỷng, nguoõi, baứn taựn, Nhanh Nhaỷu, Ngoọ Nhụừ, heựt toaựng, cheỏ gieóu.
- Nuoỏt chửỷng, cheỏ gieóu (chuự thớch SGK)
à Keõu hoaởc noựi raỏt to vỡ bửùc tửực, vui mửứng, sụù haừi hay baỏt ngụứ.
- Hoaùt ủoọng nhoựm nhoỷ.
- Moói HS ủoùc 1 ủoaùn lieõn tieỏp.
- HS nhaọn xeựt.
- Lụựp ủoùc ủoàng thanh.
- ẹoùc ủoaùn 1: Moọt hoõm. . .caự chuoỏi
- La leõn: tụự nhaỷy qua con caự chuoỏi bao giụứ.
- Noựi cho coự vaàn thoõi.
- suoỏi - chuoỏi
- HS ủoùc ủoaùn 2
- Nhanh Nhaỷu . . . baứn laứ nguoọi; coự caựi baựnh Ngoọ Nhụừ.
- Coự vaàn
- Voõ lớ, khoõng ủuựng sửù thaọt.
- Heựt toaựng leõn doùa khoõng chụi vụựi Mớt nửừa.
- Hoù cho raống Mớt vieỏt toaứn ủieàu khoõng coự thaọt ủeồ cheỏ gieóu, treõu choùc hoù.
- Mớt khoõng ủũnh cheỏ gieóu caực baùn, loói taùi Mớt mụựi hoùc laứm thụ.
- Mớt khoõng ủũnh treõu caực baùn. Mớt laứ ngửụứi raỏt buoàn cửụứi neõn thụ Mớt cuừng buoàn cửụứi.
- Lụựp nhaọn xeựt.
- HS chuự yự laộng nghe thaày choỏt yự.
- HS thi chổ ủoùc ủoaùn 1 hoaởc ủoaùn 2.
- Ngửụứi daón chuyeọn Mớt, Bieỏt Tuoỏt, Nhanh Nhaừu, Ngoọ Nhụừ.
- Lụựp nhaọn xeựt.
- HS neõu.
- HS ủoùc dieón caỷm.

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP DOC 4.doc