Giáo án các môn lớp 2 - Tuần dạy số 2

Giáo án các môn lớp 2 - Tuần dạy số 2

Tiết 2

Tập đọc

Phần thưởng

I/Mục đích,yêu cầu.

-Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu.

-Hiểu nội dung: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích hs làm việc tốt(trả lời câu hỏi SGK).

*Quyền được học tập ,biểu dương và nhận phần thưởng .

II/Đồ dùng dạy-học.

-Tranh minh họa.

-Bảng phụ ghi sẵn các từ,câu cần luyện đọc.

 

doc 27 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 26/11/2019 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 2 - Tuần dạy số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 22 tháng 08 năm 2012
Tiết 1
Chào cờ
Tiết 2
Tập đọc
Phần thưởng
I/Mục đích,yêu cầu.
-Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu.
-Hiểu nội dung: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích hs làm việc tốt(trả lời câu hỏi SGK).
*Quyền được học tập ,biểu dương và nhận phần thưởng.
II/Đồ dùng dạy-học.
-Tranh minh họa.
-Bảng phụ ghi sẵn các từ,câu cần luyện đọc.
III/Các hoạt động dạy-học.
TL
 GV
 HS
Ghi chu1
1
4
1
30
25
5
1
1/ Ổn định lớp.
2/Kiểm tra bài cũ.
-Gọi 2 hs đọc bài Ngày hôm qua đâu rồi?Trả lời câu hỏi.
-Nhân xét ,ghi điểm.
3/Bài mới.
a/Gtb:Nêu mục đích,yêu cầu tiết học.
b/Luyện đọc.
*Đọc mẩu.
*Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
-Luyện đọc câu:
-Luyện đọc đoạn:
-Luyện đọc nhóm:
-Thi đọc giữa các nhóm:
-Thi đọc cả bài.
c/Hướng dẫn tìm hiểu bài.
-Câu chuyện kể về bạn nào?
-Bạn Na là người như thế nào?
-Hãy kể những việc tốt mà Na đã làm?
-Các bạn đối với Na như thế nào?
-Tại sao Na buồn?
-Chuyện gì đã xảy cu ối năm?
+Yên lặng nghĩa là gì?
-Các bạn của Na bàn việc gì khi ra chơi?
-Theo em các bạn bàn về việc gì?
-Na có xứng đáng được nhận phần thưởng không?
-Na nhận phần thưởng những ai mừng?
-Yêu cầu 1 hs nêu nội dung.
d/Luyện đọc lại:
-Yêu cầu hs phân vai đọc. 
-Nhận xét tuyên dương.
4/Củng cố,dặn dò.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà xem lại bài.
-Hát.
-2 hs đọc.
-Lắng nghe.
-Nối tiếp nhau đọc câu.
+Đọc từ khó.
-Nối tiếp nhau đọc đoạn.
+Đọc từ chú giải.
-Các nhóm đọc thầm sau đó cử đại diện nhóm đọc.
-3 nhóm nối tiếp nhau đọc bài.
-1,2 hs đọc cả bài.
-Na.
-Là một cô bé tốt bụng.
-Na gọt bút chì giúp bạn Lan.
-Các bạn quý mến na .
-Vì Na học chưa giỏi.
-Nghĩa là không nói gì.
-Cả lớp bàn tán về Na và phần thưởng.
-Có.
-Cô,mẹ, các bạn.
-1 hs nêu.
-Hs đọc theo vai.
Tiết 4
Toán
Luyện tập 
I/Mục tiêu.
-Biết mối quan hệ giữa dm và cm để biết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại.
-Nhận biết được độ dài dm trên thước thẳng.
-Biết ước lượng độ dài.
-Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm.
*Bài tập 1,bài tập 2,bài tập 3 cột 1,2;bài tập 4.
II/Đồ dùng dạy-học.
-baûng nhoùm.
III/Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc.
TL
 GV
 HS
Ghi chuù
1
2
1
8
8
7
8
1
1/oån ñònh lôùp.
2/Kieåm tra baøi cuõ.
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hs.
3/Baøi môùi.
a/Gtb:Neâu muïc ñích,yeâu caàu tieát hoïc.
b/Höôùng daãn hs laøm baøi taäp.
Baøi 1:
-Goïi 1 hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
-Yeâu caàu hs laøm baøi taäp.
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 2:
-Neâu yeâu caàu baøi taäp.
-Gv: 2 dm=bao nhieâu cm?
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 3:
-Muoán ñoåi dm sang cm ta laøm nhö theá naøo?
-Yeâu caàu hs laøm baøi.
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng
Baøi 4:
-Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi.
-Muoán bieát ñoä daøi moãi loaïi ta phaûi öôc löôïng.
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
4/Cuûng coá,daën doø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø xem laïi baøi.
-Haùt.
-1 hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
-1 hs laøm caâu a.Lôùp laøm vaøo vôû.
-Caû lôùp duøng thöôùc chæ vaøo ñieåm 1 dm ;ñoïc to 1 ñeà xi meùt.
-1 hs laøm caâu b.Lôùp laøm vôû.
-1 hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
-2 dm=20 cm.
-Hs töï laøm caâu b. 1 hs söûa.
-Lôùp nhaän xeùt boå sung.
-1 hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
-Theâm 1 chöõ soá 0 vaø bôùt 1 chöõ soá 0.
-2 hs laøm baûng lôùp.Lôùp laøm vaøo vôû.
-Hs khaùc nhaän xeùt lôùp boå sung.
-1 hs ñoïc ñeà baøi.
-Lôùp laøm vôû.1 hs söûa.
-Lôùp nhaän xeùt boå sung.
Tieát 5
Ñaïo ñöùc
Hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø
(tieát 2)
I/Muïc tieâu.
II/Ñoà duøng daïy-hoïc. }Nhö tieát 1.
III/Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc.
TL
 GV
 HS
Ghi chuù
1
4
1
10
10
10
1
 1/OÅn ñònh lôùp .
2/Kieåm tra baøi cuõ.
-B uoåi saùng,tröa ,chieàu,toái em laøm nhöõng vieäc gì?
-Nhaän xeùt ,ghi ñieåm.
3/Baøi môùi.
a/Gtb: Neâu muïc ñích,yeâu caàu tieát hoïc.
b/Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp
-Phaùt theû töø cho hs .
-Ñoïc laàn löôït caùc yù kieán
-Yeâu caàu moät soá hs giaûi thích lí do.
-Gv keát luaän : Hoïc taäp vaø sinh hoaït ñuùng giôø coù lôïi cho söùc khoûe vaø hoïc taäp cuûa baûn thaân em.
c/Hoaït ñoäng 2: Haønh ñoäng caàn laøm.
-Chia lôùp laøm 3 nhoùm phaùt baûng phuï ,neâu yeâu caàu ,thôøi gian.
-Keát luaän: Hoïc taäp,sinh hoaït ñuùng giôø giuùp ta hoïc taäp keát quaû hôn ,thoaûi maùi hôn vì hoïc taäp,sinh hoaït ñuùng giôø laø caàn thieát.
d/Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm.
-Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm ñoâi .
-Yeâu caàu moät soá nhoùm trình baøy.
-Nhaän xeùt tuyeân döông.
-Gv keát luaän: Thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu seõ giuùp caùc em laøm vieäc hoïc taäp coù keát quaû vaø ñaûm baûo söùc khoûe.
4/Cuûng coá,daën doø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø xem laïi baøi.
 -Haùt.
-2 hs traû lôøi.
-Hs thaûo luaän vaø traû lôøi baèng caùch giô caùc taám bìa.
-Ñoïc laïi keát luaän.
-Hs thaûo luaän ,laøm baøi.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung.
-2 hs nhaéc laïi keát luaän. 
-Caùc nhoùm thaûo luaän.
-Moät soá nhoùm trình baøy.Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. 
Thöù ba ngaøy 23 thaùng 08 naêm 1012
	Tieát 1	Theå duc
Taäp hôïp haøng doïc ,doùng haøng ñieåm soá
Do gv boä moân soaïn
Tieát 2
Keå chuyeän
Phaàn thöôûng
I/Muïc ñích,yeâu caàu.
-Döïa vaøo tranh minh hoïa vaø gôïi yù saùch giaùo khoa keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän.
*Hs khaù ,gioûi keå laïi ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän.
II/Ñoà duøng daïy-hoïc.
-Tranh minh hoïa.
-Baûng ghi saün caùc gôïi yù noäi dung töøng tranh.
III/Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc.
TL
 GV
 HS
Ghi chuù
1
4
1
30
1
1/OÅn ñònh lôùp.
2/Kieåm tra baøi cuõ.
-yeâu caàu 3 hs leân baûng keå laïi caâu chuyeän Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim.
-Nhaän xeùt ,ghi ñieåm.
3/Baøi môùi.
a/Gtb: Neâu muïc ñích ,yeâu caàu tieát hoïc.
b/Höôùng daãn keå chuyeän.
Böôùc 1:Keå maãu tröôùc lôùp
Böôùc 2:Keå theo nhoùm.
Böôùc 3:Keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
*Keå toaøn boä caâu chuyeän.
-Yeâu caàu hs keå noái tieáp.
-Yeâu caàu keå toaøn boä caâu chuyeän.
-Nhaän xeùt tuyeân döông.
4/Cuûng coá,daën doø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø xem laïi baøi.
-haùt.
-3 hs noái tieáp nhau keå.Lôùp quan saùt.
-3 hs khaù gioûi keå maãu .
-Keå trong nhoùm
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp.Lôùp nhaän xeùt boå sung.
-Hs keå theo nhoùm 2 ngöôøi .
-1,2 hs keå toaøn boä caâu chuyeän.
Tieát 3
Chính taû
Phaàn thöôûng
I/Muïc ñích,yeâu caàu.
-Cheùp laïi chính xaùc ;trình baøy ñuùng ñoaïn toùm taét baøi Phaàn thöôûng saùch giaùo khoa.
-Laøm ñuùng baøi taäp 2a/b hoaëc baøi taäp 3a/b.
II/Ñoà duøng daïy-hoïc.
-Baûng phuï cheùp saün noäi dung baøi chính taû vaø baøi taäp.
III/Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc.
TL
 GV
 HS
Ghi chuù
1
4
1
25
5
5
1
1/OÅn ñònh lôùp.
2/Kieåm tra baøi cuõ.
-Goïi 1 hs leân baûng .Lôùp vieát baûng con caùc töø khoù tieát tröôùc.
-Nhaän xeùt ,ghi ñieåm.
3/Baøi môùi.
a/ Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích,yeâu caàu tieát hoïc.
b/Höôùng daãn taäp cheùp.
-Treo baûng phuï.
-Ñoaïn vaên keå veà ai?
-Baïn na laø ngöôøi nhö theá naøo?
-Ñoaïn vaên coù maáy caâu?
-Nhöõng chöõ naøo trong baøi caàn vieát hoa?
-Cuoái moãi caâu coù nhöõng gì?
-Yeâu caàu hs vieát töø khoù.
-Nhaän xeùt ,söûa sai.
-Yeâu caàu hs vieát baøi vaøo vôû.
-Ñoïc laïi cho hs doø baøi.
-Yeâu caàu hs ñoåi vôû doø baøi.
-Chaám moät soá vôû ,nhaän xeùt.
c/Höôùng daãn hs laøm baøi taäp.
Baøi 2:
-Choïn baøi taäp 2a cho hs laøm.
-Yeâu caàu hs laøm baøi.
-Goïi moät soá hs söûa baøi.
-Nhaän xeùt tuyeân döông.
Baøi 3:
-Choïn baøi taäp 3a cho hs laøm.
-1 hs leân baûng.Lôùp laøm vôû.
-Nhaän xeùt tuyeân döông.
4/Cuûng coá,daën doø.
-Nhaân xeùt tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø xem laïi baøi.
-Haùt.
-1 hs leân baûng .Lôùp vieát baûng con.
-Keå veà baïn Na .
-Laø ngöôøi raát toát buïng.
-2 caâu.
-Chöõ ñaàu caâu,ñaàu ñoaïn,sau daáu chaám.
-Daáu chaám.
-Vieát töø khoù vaøo baûng con.
-Vieát baøi vaøo vôû.
-Doø baøi.
-Ñoåi vôû doø baøi,ghi soá loãi ra leà vôû.
-1 hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
-Laøm baøi caù nhaân.
-2 hâoïc sinh leân baûng söûa.Lôùp nhaän xeùt ,boå sung.
a/xoa ñaàu,ngoaøi saân,chim caâu,caâu caù.
-1 hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
-Hs laøm baøi.
-Lôùp nhaän xeùt.
-Hoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi.
Tieát 4
Nhaïc
Thaät laø vui
Do gv boä moân soaïn
Tieát 5
Toaùn
Soá bò tröø-soá tröø-hieäu
I/Muïc tieâu.
-Bieát soá bò tröø-soá tröø-hieäu.
-Bieát thöïc hieän pheùp tröø caùc soá coù 2 chöõ soá trong phaïm vi 100.
-Bieát giaûi baøi toaùn baèng moät pheùp tröø.
II/Ñoà duøng daïy-hoïc.
-Caùc thanh theû : Soá bò tröø-soá tröø-hieäu.
-Vieát saün noäi dung baøi taäp 1 leân baûng.
III/Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc.
TL
 GV
 HS
Ghi chuù
1
2
1
15
7
6
7
1
1/oån ñònh lôùp.
2/Kieåm tra baøi cuõ.
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hs.
3/Baøi môùi.
a/Gtb: Neâu muïc ñích,yeâu caàu tieát hoïc.
b/Giôùi thieäu soá bò tröø-soá tröø-hieäu.
-Vieát leân baûng: 59-35=24
+59 laø soá bò tröø.
+35 laø soá tröø.
+24 laø hieäu.
-59 laø gì trong pheùp tröø?
-35 laø gì trong pheùp tröø?
-24 laø gì?
*Giôùi thieäu pheùp tính coät doïc.
-59 tröø 35 baèng bao nhieâu?
-24 laø gì?
c/Thöïc haønh
Baøi 1:
-Yeâu caàu hs neâu yeâu caàu vaø ñoïc maãu.
-Soá bò tröø vaø soá tröø trong pheùp tính laø soá naøo?
-Muoán tính hieäu khi bieát soá
 bò tröø vaø soá tröø ta laøm theá naøo?
-Choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 2:
-Baøi toaùn cho bieát gì?
-Baøi toaùn yeâu caàu gì?
-Höôùng daãn hs caùch ñaët tính.
-Chia nhoùm,neâu yeâu caàu ,thôøi gian 
-Nhaän xeùt ,choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 3:
-Goïi 1 hs neâu yeâu caàu baøi taäp.
-Höôùng daãn toùm taét.
-Yeâu caàu hs laøm baøi.
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
4/Cuûng coá,daën doø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø xem laïi baøi.
-Haùt.
-Hs ñoïc:59 tröø 35 baèng 24.
-Laø soá bò tröø.
-Laø soá tröø.
-Laø hieäu.
-24.
-Hieäu.
-Nhieàu hs nhaùc laïi caùch ñaët tính.ê
-1 hs ñoïc.
-Soá bò tröø laø 19,soá tröø laø 6.
-Ta laáy soá bò tröø tröø ñi hieäu.
-1 hs leân baûng .Lôùp laøm vôû.
-Hs khaùc nhaän xeùt.
-Soá bò tröø, soá tröø 
-Tìm hieäu.
-Caùc nhoùm thaûo luaän laøm baøi.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Nhoùm  ... 
1/OÅn ñònh lôùp.
2/Kieåm tra baøi cuõ.
-Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hs.
3/Baøi môùi.
a/Gtb: Neâu muïc ñích,yeâu caàu tieát hoïc.
b/Thöïc haønh.
-Cho hs nhaéc laïi vaø thöïc hieän caùc thao taùc gaáp teân löûa ôû tieát 1.
-Toå chöùc cho hs thöïc haønh gaáp teân löûa.
-Gôïi yù caùch trang trí .
-Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa hs.
-Cho hs chôi troø chôi phoùng teân löûa.
4/Cuûng coá,daën doø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën hs veà nhaø xem laïi baøi.
-Haùt.
Böôùc 1: Gaáp taïo muõi vaø thaân teân löûa.
Böôùc 2: Taïo teân löûa vaø söû duïng.
-Hs thöïc haønh gaáp teân löûa.
-Hs chôi troø chôi.
Tieát 4
Toaùn
Luyeän taäp chung
I/Muïc tieâu.
-Bieát ñoïc,ñeám,vieát caùc soá trong phaïm vi 100.
-Bieát vieát soá lieàn tröôùc ,soá lieàn sau cuûa 1 soá cho tröôùc.
-Bieát laøm tính coäng tröø caùc soá coù 2 chöõ soá trong phaïm vi 100.
-Bieát giaûi baøi toaùn baèng 1 pheùp tính coäng.
*Baøi taäp 1,baøi taäp 2 coät a,b,c,d;baøi taäp 3 coät 1,2;baøi taäp 4.
II/Ñoà duøng daïy-hoïc
-Ñoà duøng phuïc vuï cho troø chôi.
III/Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc.
TL
 GV
 HS
Ghi chuù
1
1/Ổn định lớp.
2/Kiểm tra bài cũ.
-Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
3/Bài mới.
a/Gtb: Nêu mục đích ,yêu cầu tiết học.
b/Luyện tập.
Bài 1:
-Yêu cầu hs đọc đề bài.
-Gọi hs làm bài.
-Yêu cầu hs nhận xét.
-Chốt lại lời giải đúng.
Bài 2:
-Yêu cầu hs đọc đề bài.
-Gọi hs làm bài.
-Yêu cầu hs nhận xét.
-Chốt lại lời giải đúng.
Bài 3:
-Gọi hs nêu yêu cầu bài tập.
-Chốt lại lời giải đúng.
Bài 4:
-Gọi hs đọc bài toán.
-Nêu câu hỏi gợi ý.
-Chốt lại lời giải đúng.
4 Củng cố,dặn dò.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà xem lại bài.
-Hát.
-1 hs nêu yêu cầu và đọc đề bài.
-3 hs lên bảng làm bài.Lớp làm vở.
-hs khác nhận xét .Lớp bổ sung .
A, 40 ,41,42,43,..50.
B,68,69,70,71,72,73,74.
C,10,20,30,40.
-1 hs nêu yêu cầu và đọc đề bài.
-2 hs lên bảng làm bài.Lớp làm vở.
-hs khác nhận xét .Lớp bổ sung .
A,Số liền sau của 59 là 60.
B,Số liền sau của 99 là 100.
C,Số liền trước của 89 là 88.
D,Số lền trước của số 1 là số 0.
-1 hs nêu yêu cầu bài tập.
-Các nhóm thảo luận làm bài .
-Đại diện nhóm trình bày.
-Nhóm khác nhận xét bổ sung.
a.32 87
+43 - 35
52
b.96 44
-42 + 34
54 78
-1 hs đọc bài toán.
-1 hs tóm tắt.1 hs giải.
-Lớp nhận xét bổ sung.
 Bài giải
Số hs đang học hát có tất cả là:
18 +21=39 (học sinh)
 Đáp số:39 học sinh.
Thứ sáu ngày 26 tháng 08 năm 2012
Tiết 1
Chính tả(Nghe –viết)
Làm việc thật là vui
I/Mục đích,yêu cầu.
-Nghe –viết đúng bài chính tả ;trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-Biết thực hiện đúng yêu cầu bài tập 2.
-Bước đầu biết sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.(bài tập 3).
II/Đồ dùng dạy-học.
-Bảng phụ ghi bài chính tả và bài tập.
III/Các hoạt động dạy-học.
TL
 GV
 HS
Ghi chú
1
4
1
25
5
5
1
1/Ổn định lớp.
2/Kiểm tra bài cũ.
-Yêu cầu hs viết từ khó tiết trước.
-Nhận xét sửa sai.
3/Bài mới.
A.Gtb: Nêu mục đích,yêu cầu tiết học.
B .Hướng dẫn viết chính tả.
-Gv đọc bài chính tả.
-Bài chính tả nói về ai?
-Bé làm việc những gì?
-Bé làm việc như thế nào?
-Bài chính tả có mấy câu?
-Những chữ nào trong bài cần viết hoa?
-Gv đọc từ khó cho hs viết bảng con.
-Nhận xét sửa sai.
-Gv đọc bài chính tả cho hs viết bài vào vở.
-Đọc lại cho hs dò bài.
-Chấm một số vở ,nhận xét.
C.Hướng dẫn hs làm bài tập chính tả.
Bài 2:
*Trò chơi tìm chữ bắt đầu bằng g/gh.
-Chia lớp làm 3 đội ,phát giâý ,bút màu,thời gian.
-Gv tìm số từ tìm được của mỗi đội .Đội nào tìm được nhều là đội đó thắng cuộc.
+Khi nào ta viết gh?
+Khi nào ta viết g?
Bài 3:
-Bài tập này yêu cầu chúng ta xếp lại các chữ H,A,L,B,D theo thứ tự bảng chữ cái.
-Yêu cầu hs làm bài.
-Hãy nêu tên của 5 bạn: Huệ,An,Dũng ,Lan ,Bắc và cũng sắp xếp như thế.
4/Củng cố,dặn dò.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà xem lại bài.
-Hát.
-2 hs lên bảng .Lớp viết bảng con .
-2 hs đọc lại.
-Em bé.
-Bé học bài,làm bài,
-Tuy bận mà lúc nào cũng vui.
-3 câu.
-Hs tìm và viết từ khó vào bảng con.
-Hs viết bài vào vở.
-Dò bài,đổi vở dò lỗi bằng bút chì.
-1 hs nêu yêu cầu bài tập.
-Các nhóm tìm và ghi vào giấy.
-Trình bày.
-Khi đi sau nó là các âm e,ê,i.
-Khi đi sau nó không phải là e,ê,i.
-A,B,D,H,L.
-An,Bắc ,Dũng,Huệ ,Lan.
Tiết 2
Tập làm văn
Chào hỏi .Tự giới thiệu
I/Mục đích,yêu cầu.
-Dựa vào gợi ý và tranh vẽ ,thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân(BT1,BT2).
-Viết được 1 bản tự thuật ngắn(BT3).
*Quyền được học tập ,quyền được cung cấp thông tin bản thân cho mọi người.
II/Đồ dùng dạy-học.
-Tranh minh họa bài tập 2.
III/Các hoạt động dạy-học.
TL
 GV
 HS
Ghi chú
1
4
1
10
10
10
1
1/Ổn định lớp.
2/Kiểm tra bài cũ.
-Gọi hs trả lời câu hỏi:
+Tên em là gì?Quê em ở đâu?em học lớp nào?Trường nào? Em thích học môn gì nhất?Em thích làm việc gì?
-Nhận xét ,ghi điểm.
3/Bài mới.
A. Gtb: Nêu mục đích,yêu cầu tiết học.
B.Hướng dẫn hs làm bài tập.
Bài 1:
-Gọi hs nêu yêu cầu bài tập.
-Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi.
-Yêu cầu hs thực hành nói lời chào.
-Nhận xét tuyên dương .
-Chào thầy cô khi đến trường.
-Chào bạn khi gặp nhau ở trường.
Bài 2:
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ Nhưng ai?
-Mít chào và tự giới thiệu như thế nào?
-Bóng nhựa và bút thép chào nhau như thế nào?
-3 bạn chào nhau có lịch sự ,thân mật không?
-Ngoài chào hỏi 3 bạn còn làm gì?
-Chia 3 nhóm thực hành hỏi đáp.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài 3;
-Gọi hs đọc yêu cầu bài tập.
-Yêu cầu hs làm bài.
-Gọi hs đọc lại bài.
-Chấm 1 số vở,nhận xét.
4/Củng cố,Dặn dò.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà xem lại bài.
-Hát.
-2 hs lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
-Hs thảo luận.
-Nối tiếp nhau nói lời chào.
Con chào mẹ con đi học/Xin phép bố mẹ con đi học ạ/Mẹ ơi con đi học ạ.
-Em chào thầy cô ạ!
-Chào cậu/chào bạn/Chào Thu.
-Bóng Nhựa ,Bút Thép và Mít.
-Chào 2 cậu tớ là Mít tớ ở thành phố tí hon.
-Chào cậu chúng tớ là Bóng Nhựa Và Bút Thép.
-Rất thân mật và lịch sự
-Bắt tay nhau.
-Thực hành chào hỏi.
-1 hs đọc yêu cầu.
-Hs làm bài cá nhân.
-Nhiều hs đọc lại bài.
Tiết 3
Tự nhiên và xã hội
Bộ xương
I/Mục tiêu.
-Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng xương chính của bộ xương: xương đầu,xương nặt ,xương sườn,xương sống ,xương chân,xương tay.
-Biết tên các khớp xương của cơ thể.
-Biết được nếu gãy xương sẽ bị đau và đi lại khó khăn.
II/Đồ dùng dạy-học.
-Tranh vẽ bộ xương và các thẻ từ ghi tên 1 số xương,khớp xương.
III/Các hoạt động dạy-học.
TL
 GV
 HS
Ghi chú
1
2
1
15
15
1
1 /Ổn định lớp.
2/Kiểm tra bài cũ.
-Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
3/Bài mới.
a/Gtb; Nêu mục đích,yêu cầu tiết học.
b/Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ bộ xương
+Bước 1: Theo cặp.
-Quan sát giúp đỡ các nhóm.
+Bước 2; Cả lớp.
-Treo tranh bộ xương.
-Gắn câu hỏi.
-Hình dạng và kích thước các xương có gì giống nhau không?
-Nêu vai trò của các xương.
-Gv kết luận; Bộ xương của cơ thể có rất nhiều xương ,khoảng 200 chiếc với kích thước nhỏ lớn khác nhau làm thành 1 khung nâng đỡ và bảo vệ cơ quan quan trọng như:não ,tim ,phổi.Nhờ có xương phối hợp với sự điều khiển của hệ thần kinh mà chúng ta cử động được.
c/Hoạt động 2: Giữ gìn và bảo vệ bộ xương.
+Bước 1; Theo cặp.
-Gv kiểm tra giúp đỡ .
+Bước 2: Cả lớp
-Gắn câu hỏi.
+Tại sao phải ngồi,đi ,đứng đúng tư thế?
+Tại sao các em không mang xách các vật nặng?
+Chúng ta cần làm gì để xương phát triễn tốt?
-Gv kết luận; Ngồi không đúng tư thế ,mang vác năng sẽ bị vẹo cột sống.Muốn có xương phát triễn tốt cần ngồi ngay ngắn ,không mang vác nặng.
4/Củng cố,dặn dò.
-Nhận xét tiết học .
-Dặn hs về nhà xem lại bài.
-Hát.
-Hs quan sát theo cặp.
-1 hs nêu tên bộ phận của xương hs kia gắn thẻ từ.
-1 hs đọc câu hỏi.
-Suy nghĩ và trả lời.
-Lớp nhận xét bổ sung.
-Quan sát hình 2,3 SGK và trả lời câu hỏi dưới hình.
-1 hs hỏi 1 hs trả lời.
-Lớp nhận xét bổ sung.
-1 hs đọc câu hỏi.
-Hs suy nghĩ trả lời.
Tiết 4
Toán
Luyện tập chung
I/Mục tiêu.
-Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị .
-Biết số có tổng.
-Biết số bị trừ -số trừ-hiệu.
-Biết làm các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100.
-Biết giải bài toán bằng một phép tính trừ.
*Bài tập 1 viết 3 số đầu;bài tập 2; bài tập 3 làm 3 phép tính đầu.bài tập 4.
II/Đồ dùng dạy –học.
-Ghi sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng.
III/Các hoạt động dạy –học.
TL
 GV
 HS
Ghi chú
1
4
1
8
7
8
9
1
1/Ổn định lớp.
2/Kiểm tra bài cũ.
-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.
-Nhận xét ghi điểm.
3/Bài mới.
a/Gtb: Nêu mục đích ,yêu cầu tiết học.
b/Hướng dẫn hs làm bài tập.
Bài 1:
-Gọi hs đọc yêu cầu và bài mẫu.
-Yêu cầu hs làm bài.
-Yêu cầu hs đọc bài cho lớp dò bài.
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 2:
-Gọi hs nêu yêu cầu bài tập.
-Gọi 1 hs đọc các chữ ghi trên cột đầu tiên.
-Số cần điền vào ô trống là số nào?
-Muốn tính tổng ta làm thế nào?
-Cho hs làm bài vào vỡ.
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Câu b, tương tự.
Bài 3:
-Gọi hs nêu yêu cầu.
-Yêu cầu hs làm bài.
-Gọi 1 hs đọc đáp án lớp dò bài.
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 4:
-Gọi hs đọc bài toán.
-Yêu cầu 1 hs lên bảng.Lớp làm bài cá nhân.
-Yêu cầu hs nhận xét.
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
4 / Củng cố,dặn dò.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà xem lại bài.
-Hát.
-2 hs lên bảng.lớp làm bảng con.
-2 hs đọc yêu cầu và mẫu.
-Hs làm bài cá nhân.
-2 hs đọc bài .Lớp dò bài.
-1 hs nêu yêu cầu bài tập.
-1 hs đọc.
-Là tổng các số hạng cùng cột đó.
-Lấy các số hạng cộng lại với nhau.
-1 hs lên bảng làm.Lớp làm vào vở.
-Hs khác nhận xét lớp bổ sung.
-1 hs nêu yêu cầu bài tập.
-Hs làm bài cá nhân.
-1 hs đọc bài .Lớp dò bài.
48 65 94
+30 - 11 - 42
78 54 52
-1 hs đọc bài toán.
-Hs làm bài cá nhân .1 hs lên bảng làm.
-Hs khác nhận xét.Lớp bổ sung.
 Bài giải
Số cam chị hái được là:
 85-44=41 (quả)
 Đáp số: 41 quả cam
Tiết 5
 Sinh hoạt lớp
*Một số việc thực hiện được trong tuần.
-Thực hiện chương trình tuần 2.
-Kèm hs yếu.
-Rèn chữ viết cho hs.
-Trang trí lớp học.
-Vệ sinh trường lớp.
-Giáo dục tác phong cho hs.
*Tồn tại.
-Hs còn yếu.
*Tuần tới.
-Tiếp tục học tuần 3.
-Tiếp tục kèm hs yếu.
-Tiếp tục rèn chữ viết cho hs.
-Nhắc nhở hs đi học đều.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 CKTKN bon cot hoan chinh lop 2(1).doc