Giáo án các môn lớp 2 - Tuần 9 năm 2012

Giáo án các môn lớp 2 - Tuần 9 năm 2012

I. Mục tiêu:

- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong,đo nước, dầu

- Biết ca lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.

- Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên hoan đến đơn vị lít.

- Hoµn thµnh ®­ỵc c¸c bµi tp 1, 2(ct 1,2), 4. HSKG lµm ht c¶ 3 BT.

- Gi¸o dơc HS bit hc ®Ĩ vn dơng kin thc trong cuc sng.

II. Chuẩn bị :

- Một số vật dụng : cốc , can , bình nước , xô ; Can đựng nuớc có vạch chia : 18 l , 20 l

 

doc 25 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 26/11/2019 Lượt xem 240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 2 - Tuần 9 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 9
S¸ng, thöù hai ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2012
T2 – to¸n:
LÍT
I. Muïc tieâu:
- Bieát söû duïng chai 1 lít hoaëc ca 1 lít ñeå ñong,ño nöôùc, daàu
- Bieát ca lít, chai 1 lít. Bieát lít laø ñôn vò ño dung tích. Bieát ñoïc, vieát teân goïi vaø kí hieäu cuûa lít.
- Bieát thöïc hieän pheùp coäng, tröø caùc soá ño theo ñôn vò lít, giaûi toaùn coù lieân hoan ñeán ñôn vò lít.
- Hoµn thµnh ®­îc c¸c bµi tËp 1, 2(cét 1,2), 4. HSKG lµm hÕt c¶ 3 BT.
- Gi¸o dôc HS biÕt häc ®Ó vËn dông kiÕn thøc trong cuéc sèng.
II. Chuaån bò :
- Moät soá vaät duïng : coác , can , bình nöôùc , xoâ ; Can ñöïng nuôùc coù vaïch chia : 18 l , 20 l 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:	
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
 1.Baøi cuõ :
-Goïi 2 em leân baûng söûa baøi taäp veà nhaø 
-Yeâu caàu ñaët tính vaø thöïc hieän 37 + 63 , 18 + 82 , 45 + 55 
- HS2 : Tính nhaåm : 10 + 90 ; 30 + 70 ; 60 + 40 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
 2.Baøi môùi: 
 a) Giôùi thieäu baøi: 
-Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà ñôn vò ño theå tích Lít 
 b) Giôùi thieäunhieàu hôn (nöôùc) ít hôn (nöôùc)
- Cho hoïc sinh quan saùt moät coác nöôùc vaø moät bình nöôùc ; Moät can nöôùc vaø moät ca nöôùc yeâu caàu nhaän xeùt veà möùc nöôùc .
 c) Giôùi thieäu Lít : - Ñeå bieát trong coác coù bao nhieâu nöôùc hoaëc coác ít hôn can bao nhieâu nöôùc ngöôøi ta duøng ñôn vò ño laø Lít 
- Lít vieát taét laø : l 
- Ghi baûng : lít - l yeâu caàu ñoïc .
- Ñöa ca ra (ñuïng ñöôïc 1l) ñoå nöôùc trong tuùi ra ca vaø hoûi ca ñöïng ñöôïc maáy lít nöôùc ?
-Ñöa ra chieác can coù chia caùc vaïch roài roùt nöôùc daàn vaøo töøng vaïch roài yeâu caàu hoïc sinh ñoïc theo töøng vaïch ñoù . 
 d) Luyeän taäp :
Baøi 1: - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .
-Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .
-Yeâu caàu 2 em caïnh nhau ñoåi cheùo vôû kieåm tra .
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
Baøi 2: - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi .
H: Baøi toaùn yeâu caàu gì ? 
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà caùc soá trong baøi .
- Vieát leân baûng : 9 l + 8 l = 17 l yeâu caàu hoïc sinh ñoïc pheùp tính .
H: Taïi sao 9l + 8 l = 17 l ?
-Yeâu caàu neâu caùch thöïc hieän pheùp tính coäng , tröø coù ñôn vò ño baèng l
- Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû .
- Môøi 1 em leân baûng laøm baøi .
- Yeâu caàu em khaùc nhaän xeùt baøi baïn . 
Baøi 4: - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi .
H: Muoán bieát caû hai laàn baùn ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc maém ta laøm nhö theá naøo ? 
 -Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû .
- Môøi 1 em leân baûng laøm baøi .
 Ghi toùm taét ñeà leân baûng.
 Toùm taét: Laàn ñaàu : 12l 
 Laàn sau : 15l 
 Caû hai laàn : ... l ? 
-Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû 
-Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .
 d) Cuûng coá - Daën doø:
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .
-Hai em leân baûng , HS1 laøm 2 pheùp tính vaø neâu caùch ñaët tính vaø caùch tính .
- HS2 : Neâu caùch tính nhaåm vaø nhaåm ra keát quaû .
-Vaøi em nhaéc laïi môc baøi.
- Quan saùt vaø nhaän xeùt .
- Coác nöôùc ít hôn moät bình nöôùc . Moät can nöôùc nhieàu hôn moät ca nöôùc .
- Ñoïc : lít 
- Quan saùt .
- 1 lít 
- 1lít , 2 lít ,... 5 lít ,...
- Moät em ñoïc ñeà baøi .
- Töï laøm baøi vaøo vôû , hai em ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra cheùo baøi nhau .
- Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .
-Moät em ñoïc ñeà baøi .
+ Tính .
- Laø caùc soá ño theå tích coù ñôn vò ño laø lít .
- 9 lít coäng 8 lít baèng 17 lít 
- Vì 9 + 8 = 17 
+ Ta thöïc hieän tính vôùi caùc chæ soá ño , ghi keát quaû roài ghi teân ñôn vò sau keát quaû .
- Lôùp thöïc hieän vaøo vôû .
-Moät em neâu caùch tính vaø tính .
- Nhaän xeùt baøi baïn .
- Ñoïc ñeà baøi .
- Thöïc hieän pheùp tính : 12l + 15 l 
- Thöïc haønh laøm vaøo vôû .
- Moät em leân baûng laøm baøi .
Baøi giaûi
Soá lít nöôùc maém caû hai laàn baùn laø :
12 + 15 = 27 ( l )
 Ñ/S: 27 l 
- Lôùp theo doõi vaø chænh söûa .
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa luyeän taäp .
- Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi .
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
T3 – thñ c«ng: (dayh thay c« hång)
GAÁP THUYEÀN PHAÚNG ÑAÙY KHOÂNG MUI (T2)
I. Muïc tieâu 
- Bieát caùch gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui.
- Gaáp ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui. Caùc neáp gaáp töông ñoái phaúng, thaúng.
 - Giuùp HS höùng thuù gaáp hình . Giaùo duïc söï kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay.
II. Chuaån bò :
-Nhö tieát 1 .
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Baøi cuõ:
-Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
2.Baøi môùi: 
 a) Giôùi thieäu baøi:
Hoâm nay caùc em thöïc haønh laøm “Thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui “
 b) Khai thaùc:
Hoaït ñoäng 3 :- Yeâu caàu thöïc haønh gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui
-Goïi moät em neâu laïi caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui .
-Löu yù hoïc sinh trang trí thuyeàn baèng caùch duøng maûnh giaáy hình chöõ nhaät gaøi vaøo hai beân khe ôû 2 beân maïn thuyeàn ñeå laøm mui thuyeàn .
- Yeâu caàu lôùp tieán haønh gaáp thuyeàn .
-Ñeán töøng nhoùm quan saùt vaø giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh coøn luùng tuùng .
-Yeâu caàu caùc nhoùm tröng baøy saûn phaåm cuûa nhoùm .
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông caùc saûn phaåm ñeïp .
- Cuoái giôø cho HS thi thaû thuyeàn . Nhaéc HS giöõ traät töï , veä sinh an toaøn khi thaû thuyeàn .
 d) Cuûng coá - Daën doø:
-Yeâu caàu nhaéc laïi caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui .
- Giuùp HS höùng thuù gaáp hình . Giaùo duïc söï kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù veà tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp hoïc sinh . Daën giôø hoïc sau mang giaáy thuû coâng , giaáy nhaùp , buùt maøu ñeå hoïc “ Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ” 
-Caùc toå tröôûng baùo caùo veà söï chuaån bò cuûa caùc toå vieân trong toå mình .
-Lôùp theo doõi giôùi thieäu baøi 
-Hai em nhaéc laïi môc baøi hoïc .
- Hai em neâu laïi trình töï caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui .
-Böôùc 1 :Gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu .
- Böôùc 2 Gaáp taïo thaân vaø muõi thuyeàn .
- Böôùc 3 Taïo thaønh thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui vaø söû duïng .
- Caùc nhoùm thöïc haønh gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui baèng giaáy thuû coâng theo caùc böôùc ñeå taïo ra caùc boä phaän cuûa chieác thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui theo höôùng daãn giaùo vieân .
- Caùc nhoùm toå chöùc tröng baøy saûn phaåm . 
- Caùc toå cöû ngöôøi ra thaû xem saûn phaåm cuûa toå naøo caân ñoái hôn , ñeïp maét hôn .
- Lôùp nhaän xeùt bình choïn toå thaéng cuoäc .
- Hai em nhaéc laïi qui trình gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui . 
- Ghi nhôù
- Chuaån bò ñaày ñuû ñeå tieát sau hoïc gaáp “ Thuyeàn phaúng ñaùy coù mui “ .
hhhTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThhh
ChiÒu, thöù hai ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2012
T1 – tiÕng viÖt:
«n tËp vµ kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× i (TiÕt 1) 
I. Muïc tieâu: 
- Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn (baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trong 8 tuaàn ñaàu. (phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïc khoaûng 35 tieáng/phuùt). HSKG ®äc t­¬ng ®èi rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ (tèc ®é trªn 35 tiÕng/phót)
- Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn (hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc.
- Böôùc ñaàu thuoäc baûng chöõ caùi (BT2). Nhaän bieát vaø tìm ñöôïc moät soá töø chæ söï vaät (BT3,BT4)
- Yeâu caàu hoïc sinh hoïc thuoäc 29 chöõ caùi.
- Gi¸o dôc HS cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc trong viÖc «n tËp. 
II. Chuaån bò :
 - Phieáu ghi saün caùc teân baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . 
 - Buùt daï vaø 3- 4 tôø giaáy khoå to ghi baøi taäp 3 vaø 4 . 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Baøi cuõ:
 - Kieåm tra 2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi . 
 2.Baøi môùi: 
 a) Phaàn giôùi thieäu 
Hoâm nay chuùng ta oân taäp laïi caùc baøi taäp ñoïc vaø baøi hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc . 
 b) OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng : 
- Yeâu caàu hoïc sinh leân boác thaêm baøi ñoïc 
- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc .
-Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc .
- Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .
Chuù yù : - Ñoïc ñuùng tieáng , ñuùng töø : 7 ñieåm 
- Ngaét nghæ hôi ñuùng choã , gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu cho 1 ñieåm . Ñaït toác ñoä ñoïc : 1 ñieåm ; Traû lôøi caâu hoûi ñuùng : 1 ñieåm 
Ñoïc thuoäc loøng baûng chöõ caùi :
- Goïi moät em khaù ñoïc thuoäc 
- Cho ñieåm hoïc sinh .
- Yeâu caàu noái tieáp nhau ñoïc baûng chöõ caùi .
- Goïi 2 em ñoïc laïi .
OÂn taäp töø chæ ngöôøi, chæ vaät, con vaät, caây coái.
 Baøi 3 : - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà .
- Goïi 4 em leân baûng laøm baøi .
-Yeâu caàu lôùp laøm vaøo giaáy nhaùp .
- Chöõa baøi nhaän xeùt cho ñieåm .
Baøi 4: - Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà .
- Chia lôùp thaønh caùc nhoùm phaùt phieáu ñaõ ghi saün nhö baûng phuï cho hoïc sinh .
- Goïi töøng nhoùm ñoïc noäi dung töøng coät trong baûng töø khi ñaõ laøm xong .
- Chöõa baøi nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm laøm toát .
 c) Cuûng coá daën doø : 
- Yeâu caàu hoïc sinh hoïc thuoäc 29 chöõ caùi.
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
- Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .
- Ñoïc baøi “ Baøn tay dòu daøng “ vaø TLCH.
-Vaøi em nhaéc laïi môc baøi
-Laàn löôït töøng em leân boác thaêm baøi 
- Veà choã ngoài chuaån bò 2 phuùt .
- Ñoïc vaø traû lôøi noäi dung baøi theo yeâu caàu .
- Caùc em khaùc laéng nghe vaø nhaän xeùt baïn ñoïc .
- Ñoïc baûng chöõ caùi , lôùp ñoïc thaàm theo .
- 3 em noái tieáp töø ñaàu ñeán heát baûng chhöõ caùi .
- Hai em ñoïc .
- Moät em ñoïc yeâu caàu .
- 4 em leân laøm treân baûng .
- Laøm vaøo nhaùp .
- Ñoïc chöõa baøi .
- Moät em ñoïc yeâu caàu .
- Lôùp chia thaønh 4 nhoùm tìm vaø vieát theâm caùc töø chæ ngöôøi , vaät , caây coái vaøo baûng töø . .
- Ñoïc chöõa baøi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung 
 Chæ ngöôøi : Baïn beø , Huøng , boá meï, anh , chò 
Chæ ñoà vaät : baøn , xe ñaïp , gheá, saùch vôû ,...
Chæ con vaät : thoû , meøo , choù , lôïn , gaø ,...
 Chæ caây coái : chuoái , xoaøi , na , mít , nhaõn ,...
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .
- Ve ... á oâ vuoâng cuûa phaàn thöù hai ta ñöôïc soá oâ vuoâng cuûa phaàn thöù nhaát .
- Treo leân baûng hình veõ 2 phaàn baøi hoïc 
 Neâu : Coù taát caû 10 oâ vuoâng . Chia laøm 2 phaàn . Phaàn thöù hai coù 4 oâ vuoâng . Phaàn thöù nhaát chöa bieát ta goïi laø x . Ta coù : x oâ vuoâng coäng 4 oâ vuoâng baèng 10 oâ vuoâng .
- Vieát leân baûng : x + 4 = 10 
H: Haõy neâu caùch tính soá oâ vuoâng chöa bieát ?
- Vaäy ta coù soá oâ vuoâng chöa bieát baèng 10 - 4 
- Vieát leân baûng : x = 10 - 4 
H:Phaàn caàn tìm coù maáy oâ vuoâng ?
-Vieát leân baûng : x = 6 
- Yeâu caàu ñoïc baøi treân baûng .
- Hoûi töông töï ñeå coù : 6 + x = 10 
 x = 10 - 6 
 x = 4
 Böôùc 2 : - Ruùt ra keát luaän .
- Yeâu caàu hoïc sinh goïi teân caùc thaønh phaàn trong pheùp coäng cuûa baøi ñeå ruùt ra keát luaän .
- Yeâu caàu lôùp ñoïc ñoàng thanh , töøng baøn , töøng toå , caù nhaân ñoïc laïi .
 c) Luyeän taäp :
Baøi 1:
 - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .
- Yeâu caàu ñoïc baøi maãu .
-Yeâu caàu lôùp laøm baøi vaøo vôû .
-Yeâu caàu 2 em leân baûng laøm baøi .
- Môøi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
Baøi 2:
 - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi .
H: Caùc soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø nhöõng soá naøo trong pheùp coäng ?
- Yeâu caàu neâu caùch tìm toång , caùch tìm soá haïng coøn thieáu trong pheùp coäng .
- Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû .
- Môøi 2 em leân baûng laøm baøi .
 d) Cuûng coá - Daën doø:
- Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc khi thöïc hieän caùc baøi toaùn vaø ham thích hoïc toaùn.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .
-Hai em leân baûng moãi em laøm 2 pheùp tính .
-Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt .
-Vaøi em nhaéc laïi môc baøi.
+ Coù taát caû 10 oâ vuoâng chia thaønh 2 phaàn . Phaàn thöù nhaát coù 6 oâ vuoâng .Phaàn thöù 2 coù 4 oâ vuoâng 
+ 4 + 6 = 10 
+ 6 = 10 - 4
+ Phaàn thöù nhaát .
+ Phaàn thöù hai .
-Nhaéc laïi keát luaän 2- 4 em .
+ Laáy 10 tröø 4 ( vì 10 laø toång soá oâ vuoâng trong hình . 4 oâ vuoâng laø phaàn ñaõ bieát )
+ 6 oâ vuoâng 
-Muoán tìm soá haïng ta laáy toång tröø ñi soá haïng ñaõ bieát .
- Ñoïc laïi ghi nhôù nhieàu laàn .
- Moät em ñoïc ñeà baøi .
- Moät em ñoïc baøi maãu .
- Laøm baøi vaøo vôû .
- Hai em laøm baøi treân baûng , lôùp ñoåi vôû kieåm tra baøi nhau.
- Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .
-Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng .
- Laø toång hoaëc soá haïng coøn thieáu trong pheùp coäng .
- Neâu caùch tìm .
- Laøm baøi vaøo vôû .
- Nhaän xeùt baøi baïn .
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa luyeän taäp .
- Laéng nghe vaø ghi nhôù.
- Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi .
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
T2 – tiÕng viÖt:
kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× i (TiÕt 9) 
 (Ñeà chuyeân moân ra)
I. Muïc tieâu:
KiÓm tra (ViÕt) theo møc ®é cÇn ®¹t vÒ chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng gi÷a k× I:
- Nghe – viÕt chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶ (tèc ®é viÕt kho¶ng 35 ch÷/ 15 phót), kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi; tr×nh bµy s¹ch sÏ, ®óng h×nh thøc th¬ hoÆc v¨n xu«i.
- ViÕt ®­îc m«t ®o¹n kÓ ng¾n (tõ 3 ®Õn 5 c©u) theo c©u hái gîi ý vÒ chñ ®iÓm nhµ tr­êng.
- GD ý thøc tù gi¸c tÝch cùc hoµn thµnh bµi kiÓm tra.
II. Chuaån bò :
- PhiÕu kiÓm tra
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
(Tæ chøc thi theo ph©n phèi CT)
 hhhTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThhh
ChiÒu, thöù s¸u ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2012
T1 – to¸n: (t¨ng)
luyÖn tËp: TÌM MOÄT SOÁ HAÏNG TRONG MOÄT TOÅNG
I. Muïc tieâu: Gióp häc sinh cñng cè vÒ:
Bieát caùch tìm x trong trong caùc daïng baøi taäp daïng : x + a = b; a + x = b ( vôùi a,b laø caùc soá coù khoâng quaù 2 chöõ soá ) baèng söû duïng moái quan heä giöõa thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp tính.
Bieát caùch tìm moät soá haïng khi bieát toång vaø soá haïng kia.
Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø.
Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc khi thöïc hieän caùc baøi toaùn vaø ham thích hoïc toaùn.
II. Chuaån bò :
 - Caùc hình veõ trong phaàn baøi hoïc .
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:	
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
 1.Baøi cuõ :
-Goïi 2 em leân baûng laøm baøi taäp veà nhaø .
- Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em.
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
 2.Baøi môùi: 
 a) Giôùi thieäu baøi: 
-Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà caùch “ Tìm moät soá haïng trong moät toång “ 
 c) Luyeän taäp :
Baøi 1:
 - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà baøi .
- Yeâu caàu ñoïc baøi maãu .
-Yeâu caàu lôùp laøm baøi vaøo vôû .
-Yeâu caàu 2 em leân baûng laøm baøi .
- Môøi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
Baøi 2:
 - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi .
H: Caùc soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø nhöõng soá naøo trong pheùp coäng ?
- Yeâu caàu neâu caùch tìm toång , caùch tìm soá haïng coøn thieáu trong pheùp coäng .
- Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû .
- Môøi 2 em leân baûng laøm baøi .
 d) Cuûng coá - Daën doø:
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Daën veà nhaø hoïc vaø laøm baøi taäp .
- Moät em ñoïc ñeà baøi .
- Moät em ñoïc baøi maãu .
- Laøm baøi vaøo vôû .
- Hai em laøm baøi treân baûng, lôùp ñoåi vôû kieåm tra baøi nhau.
- Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .
-Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng .
+ Laø toång hoaëc soá haïng coøn thieáu trong pheùp coäng .
- Neâu caùch tìm .
- Laøm baøi vaøo vôû .
- Nhaän xeùt baøi baïn .
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa luyeän taäp .
- Laéng nghe vaø ghi nhôù.
- Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi .
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
T2 – tiÕng viÖt: (t¨ng)
tù kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× i (TiÕt 8) ( Ñoïc hieåu, luyeän töø vaø caâu) 
I. Muïc tieâu:
- Kieåm tra ( ñoïc ) theo möùc ñoä caàn ñaït veà chuaån kieán thöùc, kó naêng giöõa HKI ( neâu ôû tieát 1, oân taäp ).
- KiÓm tra l¹i nh÷ng HS ®äc ch­a ®¹t vµ hoµn thµnh BT ®äc hiÓu ë Vë thùc hµnh TV.
II. Chuaån bò :
- PhiÕu kiÓm tra
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
 2.Baøi môùi 
 a) Phaàn giôùi thieäu :
Hoâm nay chuùng ta oân veà ñoïc hieåu vaên baûn vaø cuûng coá maãu caâu Ai laø gì ? .
 b) OÂn luyeän ñoïc hieåu vaên baûn . 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi “ Ñoâi baïn “ 
- Goïi HS ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm laïi baøi .
- Yeâu caàu lôùp thöïc haønh laøm vaøo vôû .
- Môøi hai em ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp .
-Goïi em khaùc nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc .
- Cho ñieåm tröïc tieáp töøng em .
 c) Cuûng coá daën doø : 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
- Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .
-Vaøi em nhaéc laïi môcbaøi
-Laàn löôït töøng em ñoïc baøi “ Ñoâi baïn “
- Ñoïc baøi , lôùp ñoïc thaàm laïi .
- Thöïc haønh laøm baøi vaøo vôû .
- Hai ñeán ba em neâu baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp .
- Caùc em khaùc laéng nghe nhaän xeùt baøi baïn .
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi .
- Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
t3 – tù häc (to¸n)
tù kiÓm tra kiÓm tra
I. Muïc tieâu: 
KiÓm tra tËp trung vµo néi dung sau:
- KÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng qua 10, céng cã nhí trong ph¹m vi 100.
- NhËn d¹ng h×nh ch÷ nhËt, nèi c¸c ®iÓm cho tr­íc ®Ó cã h×nh ch÷ nhËt .
- Gi¶i to¸n cã lêi v¨n d¹ng nhiÒu h¬n, Ýt h¬n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kg, lÝt.
- Gi¸o dôc HS yªu thÝch m«n häc vµ gióp HS cã tÝnh tÝch cùc tù gi¸c hoµn thµnh bµi tËp, kÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o trong viÖc gi¶i to¸n; h×nh thµnh b­íc ®Çu PP tù häc vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch khoa häc.
II. Chuaån bò :
- PhiÕu kiÓm tra
 III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
Tæ chøc cho HS lµm bµi kiÓm tra ë vë thùc hµnh To¸n.
hhhTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThhh
Thuû coâng 
 	Tieát 8 : GAÁP THUYEÀN PHAÚNG ÑAÙY KHOÂNG MUI (T2) 
A/ Muïc tieâu :
- Bieát caùch gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui.
- Gaáp ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui. Caùc neáp gaáp töông ñoái phaúng, thaúng.
 * Loàng gheùp : - Giuùp HS höùng thuù gaáp hình . Giaùo duïc söï kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay.
B/ Chuaån bò : -Nhö tieát 1 .
C/ Leân lôùp :	
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Baøi cuõ:
-Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
2.Baøi môùi: 
 a) Giôùi thieäu baøi:
Hoâm nay caùc em thöïc haønh laøm “Thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui “
 b) Khai thaùc:
Hoaït ñoäng 3 :- Yeâu caàu thöïc haønh gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui
-Goïi moät em neâu laïi caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui .
-Löu yù hoïc sinh trang trí thuyeàn baèng caùch duøng maûnh giaáy hình chöõ nhaät gaøi vaøo hai beân khe ôû 2 beân maïn thuyeàn ñeå laøm mui thuyeàn .
- Yeâu caàu lôùp tieán haønh gaáp thuyeàn .
-Ñeán töøng nhoùm quan saùt vaø giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh coøn luùng tuùng .
-Yeâu caàu caùc nhoùm tröng baøy saûn phaåm cuûa nhoùm .
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông caùc saûn phaåm ñeïp .
- Cuoái giôø cho HS thi thaû thuyeàn . Nhaéc HS giöõ traät töï , veä sinh an toaøn khi thaû thuyeàn .
 d) Cuûng coá - Daën doø:
-Yeâu caàu nhaéc laïi caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui .
* Loàng gheùp : - Giuùp HS höùng thuù gaáp hình . Giaùo duïc söï kheùo leùo cuûa ñoâi baøn tay.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù veà tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp hoïc sinh . Daën giôø hoïc sau mang giaáy thuû coâng , giaáy nhaùp , buùt maøu ñeå hoïc “ Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ” 
-Caùc toå tröôûng baùo caùo veà söï chuaån bò cuûa caùc toå vieân trong toå mình .
-Lôùp theo doõi giôùi thieäu baøi 
-Hai em nhaéc laïi töïa baøi hoïc .
- Hai em neâu laïi trình töï caùc böôùc gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui .
-Böôùc 1 :Gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu .
- Böôùc 2 Gaáp taïo thaân vaø muõi thuyeàn .
- Böôùc 3 Taïo thaønh thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui vaø söû duïng .
- Caùc nhoùm thöïc haønh gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui baèng giaáy thuû coâng theo caùc böôùc ñeå taïo ra caùc boä phaän cuûa chieác thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui theo höôùng daãn giaùo vieân .
- Caùc nhoùm toå chöùc tröng baøy saûn phaåm . 
- Caùc toå cöû ngöôøi ra thaû xem saûn phaåm cuûa toå naøo caân ñoái hôn , ñeïp maét hôn .
- Lôùp nhaän xeùt bình choïn toå thaéng cuoäc .
- Hai em nhaéc laïi qui trình gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui . 
- Ghi nhôù
- Chuaån bò ñaày ñuû ñeå tieát sau hoïc gaáp “ Thuyeàn phaúng ñaùy coù mui “ .

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP2 T9 THUYV.doc