Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần thứ 15 - Trường tiểu học Đồng Tân

Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần thứ 15 - Trường tiểu học Đồng Tân

Taọp ủoùc

 HAI ANH EM

I/ Muùc tieõu :

- Bieỏt ngaột nghổ hụi ủuựng choó, bửụực ủaàu bieỏt ủoùc roừ lụứi dieón taỷ yự nghú cuỷa nhaõn vaọt trong baứi.

- Hieồu noọi dung: sửù quan taõm lo, laộng cho nhau, nhửụứng nhũn nhau cuỷa hai anh em ( traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi trong SGK).

- GD tỡnh caỷm ủeùp ủeừ giửừa anh em trong gia ủỡnh.

- Giúp HS xaực ủũnh giaự trũ.

II/ Đồ dùng dạy học :

- SGK

- Baỷng phuù vieỏt caực caõu vaờn caàn hửụựng daón luyeọn ủoùc

 

doc 53 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 17/12/2019 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần thứ 15 - Trường tiểu học Đồng Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Taọp ủoùc
 HAI ANH EM
I/ Muùc tieõu : 
- Bieỏt ngaột nghổ hụi ủuựng choó, bửụực ủaàu bieỏt ủoùc roừ lụứi dieón taỷ yự nghú cuỷa nhaõn vaọt trong baứi.
- Hieồu noọi dung: sửù quan taõm lo, laộng cho nhau, nhửụứng nhũn nhau cuỷa hai anh em ( traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi trong SGK).
- GD tỡnh caỷm ủeùp ủeừ giửừa anh em trong gia ủỡnh.
- Giúp HS xaực ủũnh giaự trũ.
II/ Đồ dùng dạy học : 
SGK
Baỷng phuù vieỏt caực caõu vaờn caàn hửụựng daón luyeọn ủoùc 
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 Tiết 1
1.Kieồm tra baứi cuừ:
 Nhaộn tin.
-Goùi HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi baứi Nhaộn tin.
-Nhaọn xeựt cho ủieồm tửứng HS.
 2.Baứi mụựi 
 a) Giụựi thieọu :
-Treo bửực tranh vaứ hoỷi: Tranh veừ caỷnh gỡ?
-Tuaàn trửụực chuựng ta ủaừ hoùc nhửừng baứi taọp ủoùc naứo noựi veà tỡnh caỷm giửừa ngửụứi thaõn trong gia ủỡnh.
-Baứi hoùc hoõm nay chuựng ta tieỏp tuùc tỡm hieồu veà tỡnh caỷm trong gia ủỡnh ủoự laứ tỡnh anh em.
 b) Hướng dẫn luyện đọc
HĐ1/ẹoùc maóu 
-GV ủoùc maóu : ẹoùc maóu toaứn baứi gioùng chaọm raừi, tỡnh caỷm.
- Yeõu caàu ủoùc tửứng caõu .
Ruựt tửứ khoự
HĐ2/ ẹoùc tửứng ủoaùn : 
-Yeõu caàu tieỏp noỏi ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp.
- Laộng nghe vaứ chổnh sửỷa cho hoùc sinh .
- Hửụựng daón ngaột gioùng :
- Yeõu caàu ủoùc tỡm caựch ngaột gioùng moọt soỏ caõu daứi , caõu khoự ngaột thoỏng nhaỏt caựch ủoùc caực caõu naứy trong caỷ lụựp 
+ Giải nghĩa từ:
-Yeõu caàu ủoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm .
- Hửụựng daón caực em nhaọn xeựt baùn ủoùc .
HĐ3/ Thi ủoùc 
-Mụứi caực nhoựm thi ủua ủoùc .
 -Yeõu caàu caực nhoựm thi ủoùc 
-Laộng nghe nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm .
 *Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh ủoaùn 1. 
 Tieỏt 2
 HĐ4/Tỡm hieồu noọi dung ủoaùn 1vaứ2 
-Yeõu caàu lụựp ủoùc thaàm ủoaùn 1, TLCH:
 Caõu 1 : Người em nghĩ gỡ và ủaừ làm gỡ?
 - Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc tieỏp ủoaùn 2 cuỷa baứi.
Caõu 2: Người anh nghĩ gỡ và ủaừ làm gỡ?
Caõu 3: Mỗi người cho thế nào là cụng bằng?
Caõu 4: - Hóy núi một cõu về tỡnh cảm của hai anh em?
*GV ruựt noọi dung baứi. 
 HĐ5/ Luyeọn ủoùc laùi truyeọn :
- Theo doừi luyeọn ủoùc trong nhoựm .
- Yeõu caàu laàn lửụùt caực nhoựm thi ủoùc .
- Nhaọn xeựt chổnh sửỷa cho hoùc sinh .
 3) Cuỷng coỏ daởn doứ :
- GD tỡnh caỷm ủeùp ủeừ giửừa anh em trong gia ủỡnh.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh gia.ự 
HS 1: ẹoùc maồu tin nhaộn 1 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: 
- HS 2: ẹoùc maồu tin nhaộn 2 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: 
- Hai anh em oõm nhau giửừa ủeõm beõn ủoỏng luựa.
- Caõu chuyeọn boự ủuừa. Tieỏng voừng keõu.
- Mụỷ SGK trang 119
Lụựp laộng nghe ủoùc maóu .
-Laàn lửụùt noỏi tieỏp ủoùc tửứng caõu cho heỏt baứi.
-Reứn ủoùc caực tửứ nhử : lấy lỳa, rất đỗi, vất vả, ngạc nhiờn
-Tửứng em noỏi tieỏp ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp .
- Boỏn em ủoùc tửứng ủoaùn trong baứi .
-Ngaứy muứa ủeỏn,/ hoù gaởt roài boự luựa/ chaỏt thaứnh 2 ủoỏng baống nhau,/ ủeồ caỷ ụỷ ngoaứi ủoàng.// 
	-Neỏu phaàn luựa cuỷa mỡnh/ cuừng baống phaàn cuỷa anh thỡ thaọt khoõng coõng baống.//
	-Nghú vaọy,/ ngửụứi em ra ủoàng/ laỏy luựa cuỷa mỡnh/ boỷ theõm vaứo phaàn cuỷa anh.//
+coõng baống,kỡ laù(SGK).
-ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm 4 em ) 
-Caực em khaực laộng nghe vaứ nhaọn xeựt baùn ủoùc .
- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
- Caực nhoựm thi ủua ủoùc baứi.
 - Lụựp ủoùc thaàm ủoaùn 1 
-Anh mỡnh coứn phaỷi nuoõi vụù con.Neỏu phaàn luựa cuỷa mỡnh cuừng baống phaàn cuỷa anh thỡ thaọt khoõng coõng baống.
-ẹoùc ủoaùn 2. 
-Em ta soỏng moọt mỡnh vaỏt vaỷ.Neỏu phaàn cuỷa ta cuừng baống phaàn chuự aỏy thỡ thaọt khoõng coõng baống.
-ẹoùc ủoaùn 3.
-Anh hieồu laứ chia cho em nhieàu hụn.Em hieồu laứ chia cho anh nhieàu hụn.
-Hai anh em ủeàu lo laộng cho nhau.
- Hai em nhaộc laùi noọi dung baứi .
- HS Luyeọn ủoùc 
Kú naờng soỏng
---------------------------------------------------
Toán
 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ
I/ Muùc tieõu :
-Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự daùng: 100 trửứ ủi moọt soỏ coự moọt hoaởc hai chửừ soỏ.
-Bieỏt tớnh nhaồm 100 trửứ ủi soỏ troứn chuùc.
*HS khaự gioỷi: baứi (3)
-Phaựt trieồn khaỷ naờng tử duy cuỷa hoùc sinh.
II/ Đồ dùng dạy học: 
Que tớnh .
 Baỷng gaứi .
 C/ Các hoat động dạy và học :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 1.Kiểm tra :
Luyeọn taọp.
-ẹaởt tớnh roài tớnh:
35 – 8 ; 57 – 9 ; 63 – 5 ; 72 – 34 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
 2.Baứi mụựi: 
 v Hoạt động 1:Giụựi thieọu baứi: 
-Trong tieỏt hoùc hoõm nay, chuựng ta seừ hoùc caựch thửùc hieọn caực pheựp trửứ coự daùng 100 trửứ ủi moọt soỏ.
 v Hoạt động 2:Khai thaực baứi: 
 a) Pheựp trửứ 100-36 
-Neõu baứi toaựn: Coự 100 que tớnh, bụựt 36 que tớnh. Hoỷi coứn laùi bao nhieõu que tớnh?
-ẹeồ bieỏt coứn laùi bao nhieõu que tớnh ta laứm nhử theỏ naứo?
-Vieỏt leõn baỷng 100 – 36.
-Hoỷi caỷ lụựp xem coự HS naứo thửùc hieọn ủửụùc pheựp tớnh trửứ naứy khoõng. Neỏu coự thỡ GV cho HS leõn thửùc hieọn vaứ yeõu caàu HS ủoự neõu roừ caựch ủaởt tớnh, thửùc hieọn pheựp tớnh cuỷa mỡnh. Neỏu khoõng thỡ GV hửụựng daón cho HS.
-Vaọy 100 trửứ 36 baống bao nhieõu?
Goùi HS khaực nhaộc laùi caựch thửùc hieọn
b) Pheựp tớnh 100-5 
- Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn
-Caựch trửứ:
100
 5
 95
 * 0 khoõng trửứ ủửụùc 5, laỏy 10 trửứ 5 baống 5, vieỏt 5, nhụự 1
 * 0 khoõng trửứ ủửụùc 1, laỏy 10 trửứ 1 baống 9, vieỏt 9, nhụự 1
 095 * 1 trửứ 1 baống 0, vieỏt 0
*Lửu yự: Soỏ 0 trong keỏt quaỷ caực pheựp trửứ 064, 095 chổ 0 traờm, coự theồ khoõng ghi vaứo keỏt quaỷ vaứ neỏu bụựt ủi, keỏt quaỷ khoõng thay ủoồi giaự trũ.
v Hoạt động 3:Luyeọn taọp :
Baứi 1:
- Yeõu caàu 1 em ủoùc ủeà baứi .
-Yeõu caàu lụựp tửù laứm baứi vaứo vụỷ .
-Yeõu caàu 5 em leõn baỷng moói em laứm 1 pheựp tớnh .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự
Baứi 2
- Hoỷi: Baứi toaựn yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
-Vieỏt leõn baỷng:
 Maóu 100 – 20 = ?
 10 chuùc – 2 chuùc = 8 chuùc
 100 – 20 = 80
-Yeõu caàu HS ủoùc pheựp tớnh maóu.
 100 laứ bao nhieõu chuùc?
 20 laứ maỏy chuùc?
 10 chuùc trửứ 2 chuùc laứ maỏy chuùc?
-Vaọy 100 trửứ 20 baống bao nhieõu?
-Tửụng tửù nhử vaọy haừy laứm heỏt baứi taọp.
Baứi 3 :Dành cho HS khá- giỏi. 
-Goùi HS ủoùc ủeà baứi.
-Baứi hoùc thuoọc daùng toaựn gỡ?
-ẹeồ giaỷi baứi toaựn naứy chuựng ta phaỷi thửùc hieọn pheựp tớnh gỡ? Vỡ sao?
Toựm taột
Buoồi saựng:	 100 hoọp
Buoồi chieàu baựn ớt hụn: 24 hoọp.
Buoồichieàu: hoọp?
3) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-4HS lên bảng thực hiện yêu cầu 
- Nhaọn xeựt baứi baùn .
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi.
- Nghe vaứ phaõn tớch ủeà toaựn.
- Thửùc hieọn pheựp trửứ 100 – 36.
 100
- 36
 064 * Vieỏt 100 roài vieỏt 36 dửụựi 100,sao cho 6 thaỳng coọt vụựi 0 vũ), 3 thaỳng coọt vụựi 0 (chuùc). Vieỏt daỏu – vaứ keỷ vaùch ngang.
0 khoõng trửứ ủửụùc 6, laỏy 10 trửứ 6 baống 4, vieỏt 4, nhụự 1.
3 theõm 1 baống 4, 0 khoõng trửứ ủửụùc 4, laỏy 10 trửứ 4 baống 6, vieỏt 6, nhụự 1
1 trửứ 1 baống 0, vieỏt khoõng
Vaọy 100 trửứ 36 baống 64.
- HS neõu caựch thửùc hieọn.
- HS laởp laùi.
- Lớp làm bài vào bảng con.
- Chữa bài - nhận xét.
 100 100 100 100 100
 - 4 - 9 - 22 - 3 - 69	
 96 91 78 97 31
HS ủoùc: 100 - 20
- Laứ 10 chuùc.
- Laứ 2 chuùc.
- Laứ 8 chuùc.
- 100 trửứ 20 baống 80.
- HS laứm baứi. Nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng, tửù kieồm tra baứi cuỷa mỡnh.
- 2 HS laàn lửụùt traỷ lụứi.
100 – 70 = 30; 100 – 40 = 60, 
100 – 10 = 90
- Neõu caựch nhaồm. Chaỳng haùn: 10 chuùc trửứ 7 chuùc baống 3 chuùc, vaọy 100 trửứ 70 baống 30.
ẹoùc ủeà baứi.
- Baứi toaựn veà ớt hụn.
- 100 trửứ 24. Vỡ 100 hoọp laứ soỏ sửừa buoồi saựng baựn. Buoồi chieàu baựn ớt hụn 24 hoọp sửừa neõn muoỏn tỡm soỏ sửừabaựn buoồi chieàu ta phaỷi laỏy soỏ sửừa baựn buoồi saựng trửứ ủi phaàn hụn.
- Laứm baứi. 1 HS laứm treõn baỷng lụựp
	 Baứi giaỷi
 Soỏ hoọp sửừa buoồi chieàu baựn laứ:
 100 – 24 = 76 (hoọp sửừa)
 ẹaựp soỏ: 76 hoọp sửừa.
Ôn Toán
 100 TRỪ ĐI MỘT SỐ
I/ Muùc tieõu :
-Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự daùng: 100 trửứ ủi moọt soỏ coự moọt hoaởc hai chửừ soỏ.
-Bieỏt tớnh nhaồm 100 trửứ ủi soỏ troứn chuùc.
II/ Đồ dùng dạy học :
VBT .
 C/ Các hoat động dạy và học :	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 1.Kiểm tra :
2.Baứi mụựi: 
 v Hoạt động 1:Giụựi thieọu baứi: 
-Trong tieỏt hoùc hoõm nay, chuựng ta seừ hoùc caựch thửùc hieọn caực pheựp trửứ coự daùng 100 trửứ ủi moọt soỏ.
 v Hoạt động2:Luyeọn taọp :
Baứi 1:
- Yeõu caàu 1 em ủoùc ủeà baứi .
-Yeõu caàu lụựp tửù laứm baứi vaứo vụỷ .
-Yeõu caàu 4 em leõn baỷng moói em laứm 1 pheựp tớnh .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự
Baứi 2
- Hoỷi: Baứi toaựn yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
-Vieỏt leõn baỷng:
 Maóu 100 – 20 = ?
 10 chuùc – 2 chuùc = 8 chuùc
 100 – 20 = 80
-Yeõu caàu HS ủoùc pheựp tớnh maóu.
 100 laứ bao nhieõu chuùc?
 20 laứ maỏy chuùc?
 10 chuùc trửứ 2 chuùc laứ maỏy chuùc?
-Vaọy 100 trửứ 20 baống bao nhieõu?
-Tửụng tửù nhử vaọy haừy laứm heỏt baứi taọp.
-Yeõu caàu HS neõu caựch nhaồm cuỷa tửứng pheựp tớnh.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 3 : 
-Goùi HS ủoùc ủeà baứi.
-Baứi hoùc thuoọc daùng toaựn gỡ?
-ẹeồ giaỷi baứi toaựn naứy chuựng ta phaỷi thửùc hieọn pheựp tớnh gỡ? Vỡ sao?
 Toựm taột
Buoồi saựng:	 100 lớt
Buoồi chieàu baựn ớt hụn: 32 lớt
Buoồichieàu: lớt daàu?
Baứi 4:GV hửụựng daón
GV nhaọn xeựt
3) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-Vaứi em nhaộc laùi teõn baứi.
- Lớp làm bài vào bảng con.
- Chữa bài - nhận xét.
 100 100 100 100 
 - 3 - 8 - 54 - 77 	
 97 92 46 23 
HS ủoùc: 100 - 20
- Laứ 10 chuùc.
- Laứ 2 chuùc.
- Laứ 8 chuùc.
- 100 trửứ 20 baống 80.
- HS laứm baứi. Nhaọn xeựt baứi baùn treõn baỷng, tửù kieồm tra baứi cuỷa mỡnh.
- 2 HS laàn lửụùt traỷ lụứi.
100 – 60 = 40; 100 – 90 = 60, 
100 – 30 = 70 100-40=60
ẹoùc ủeà baứi.
- Baứi toaựn veà ớt hụn.
- 100 trửứ 32. Vỡ 100 lớt laứ soỏ daàu buoồi saựng baựn. Buoồi chieàu baựn ớt hụn 32 lớt daàu neõn muoỏn tỡm soỏ daàu baựn buoồi chieàu ta phaỷi laỏy soỏ daõu2 baựn buoồi saựng trửứ ủi phaàn hụn.
- Laứm baứi. 1 HS laứm treõn baỷng lụựp
	 Baứi giaỷi
 Soỏ lớt daàu buoồi chieàu baựn laứ:
 100 – 32 = 68 (lớt)
 ẹaựp soỏ: 76 lớt daàu
-HS thửùc hieọn vụỷ
100-50=50 100-20=80 -30 ... ùc vaứ mửụùn saựch, ủeỏn phoứng y teỏ ủeồ khaựm beọnh khi caàn thieỏt, 
v Hoạt động 3: Troứ chụi hửụựng daón vieõn du lũch. 
GV phaõn vai vaứ cho HS nhaọp vai.
-1 HS ủoựng vai hửụựng daón vieõn du lũch: giụựi thieọu veà trửụứng hoùc cuỷa mỡnh.
-Giụựi thieọu hoaùt ủoọng dieón ra ụỷ thử vieọn.
-Giụựi thieọu hoaùt ủoọng dieón ra ụỷ phoứng y teỏ.
-Giụựi thieọu hoaùt ủoọng dieón ra ụỷ phoứng truyeàn thoỏng.
3) Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
-Tuyeõn dửụng nhửừng HS tớch cửùc 
Chuaồn bũ: Caực thaứnh vieõn trong nhaứ trửụứng.
ẹoùc teõn: B Taứ ẹaỷnh.
- ẹũa chổ: Aỏp Taõn Trung
- Neõu yự nghúa.
- HS neõu.
- Gaộn lieàn vụựi khoỏi. VD: Caực lụựp khoỏi 2 thỡ naốm caùnh nhau.
- Neõu vũ trớ.
- Tham quan phoứng laứm vieọc cuỷa Ban giaựm hieọu, phoứng hoọi ủoàng, thử vieọn, phoứng truyeàn thoỏng, phoứng ủeồ ủoà duứng daùy hoùc, 
- Quan saựt saõn trửụứng, vửụứn trửụứng vaứ nhaọn xeựt chuựng roọng hay heùp, troàng caõy gỡ, coự nhửừng gỡ, 
- HS noựi veà caỷnh quan cuỷa nhaứ trửụứng.
ễÛ trong lụựp hoùc.
- HS traỷ lụứi.
-HS traỷ lụứi
- ễÛ phoứng truyeàn thoỏng.
- Vỡ thaỏy trong phoứng coự treo cụứ, tửụùng Baực Hoà 
- ẹang quan saựt moõ hỡnh (saỷn phaồm)
- HS neõu.
- HS traỷ lụứi
1 HS ủoựng laứm thử vieọn
- 1 HS ủoựng laứm phoứng y teỏ
- 1 HS ủoựng laứm phoứng truyeàn thoỏng
- 1 soỏ HS ủoựng vai laứ khaựch tham quan nhaứ trửụứng: Hoỷi 1 soỏ caõu hoỷi.
HS TB-Y
HS TB-Y
HSTB-K
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-K
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-K
HS TB-K
HS K-G
Thuỷ coõng(T1)
TIEÁT 15 GAÁP,CAẫT,DAÙN BIEÅN BAÙO GIAO THOÂNG CAÁM XE ẹI NGệễẽC CHIEÀU
A/ Muùc tieõu : 
-Bieỏt caựch gaỏp,caột,daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu.
-Gaỏp,caột daựn ủửùục bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu.ẹửụứng caột coự theồ maỏp moõ.Bieồn baựo tửụng ủoỏi caõn ủoỏi.Coự theồ laứm bieồn baựo giao thoõng coự kớch thửụực to hoaởc beự hụn kớch thửụực giaựo vieõn hửụựng daón.
*HS khaự gioỷi: Vụựi HS kheựo tay: 
-Gaỏp,caột ,daựn ủửụùc bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu.ẹửụứng caột ớt maỏp moõ.Bieồn baựo caõn ủoỏi.
B/ Chuaồn bũ :
 -Biển báo mẫu.	
- Quy trình gấp, cắt, dán có hình vẽ.
C/ Các hoạt động dạy và học 	
Hoaùt ủoọng cuỷa gv
Hoaùt ủoọng cuỷa hs
Phaõn hoaự
1. Kiểm tra 
-Kieồm tra duùng cuù hoùc taọp cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
2.Baứi mụựi: 
 v Hoạt động 1/ Giụựi thieọu baứi:
Trực quan : Hoõm nay caực em thửùc haứnh laứm “Gaỏp caột daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu ”
v Hoạt động 2: Hửụựng daón quan saựt vaứ nhaọn xeựt . 
-Cho HS quan saựt maóu bieồn baựo hai hỡnh maóu . 
-ẹaởt caõu hoỷi ủeồ hoùc sinh traỷ lụứi veà kớch thửụực , hỡnh daựng , maứu saộc hai hỡnh maóu ?
- Nhaộc nhụự hoùc sinh khi ủi ủửụứng caàn tuaõn theo luaọt leọ giao
thoõng nhử khoõng ủi xe vaứo khu vửùc coự bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu ( nhử hỡnh veừ )
*Hoaùt ủoọng 3 : Hửụựng daón maóu . 
* Bửụực 1 :Gaỏp caờt bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu chieàu 
- Gaỏp caột hỡnh troứn maứu ủo ỷtửứ hỡnh vuoõng coự caùnh 6oõ . Caột hỡnh chửừ nhaọt maứu traộng coự chieàu daứi 4 oõ roọng 1oõ . Caột hỡnh chửừ nhaọt maứu khaực coự chieàu daứi 10 oõ roọng 1oõ laứm chaõn bieồn baựo 
Bửụực 2 -Daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu . 
-Daựn chaõn bieồn baựo vaứo tụứ giaỏy maứu traộng H1.
- Daựn hỡnh troứnmaứu ủoỷchụứm leõn chaõn bieồn baựo khoaỷng nửỷa oõ H2. Daựn hỡnh chửừ nhaọt maứu traộng vaứo giửừa hỡnh troứn .
- Goùi 1 hoaởc 2 em leõn baỷng thao taực caực bửụực gaỏp caột , daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu caỷ lụựp quan saựt . -GV nhaọn xeựt uoỏn naộn caực thao taực gaỏp , caột , daựn. 
v Hoạt động 4:
GV toồ chửực cho caực em taọp gaỏp , caột , daựn thửỷ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu baống giaỏy nhaựp .
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tuyeõn dửụng caực saỷn phaồm ủeùp .
3) Cuỷng coỏ - Daởn doứ
- Yeõu caàu nhaộc laùi caực bửụực gaỏp , caột daựn bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu. 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc 
-Daởn veà hoùc baứi vaứ aựp duùng vaứo thửùc teỏ khi ủi ủửụứng
-Caực toồ trửụỷng baựo caựo veà sửù chuaồn bũ cuỷa caực toồ vieõn trong toồ mỡnh .
-Hai em nhaộc laùi teõn baứi hoùc 
 - Lụựp quan saựt vaứ neõu nhaọn xeựt veà hỡnh daựng , kớch thửụực vaứ maứu saộc 2 hỡnh maóu .
- Moói bieồn baựo coự 2 phaàn maởt bieồn baựo vaứ chaõn bieồn baựo . Maởt ủeàu laứ hỡnh troứncoự kớch thuụực gioỏng nhau nhửng maứu khaực nhau , moọt maứu xanh vaứ moọt maứu ủoỷ . ễÛ giửừa hỡnh troứn ủeàu coự hỡnh chửừ nhaọt maứu traộng . Chaõn bieồn baựo coự daùng hỡnh chửừ nhaọt .
- Quan saựt ủeồ naộm ủửụùc caựch taùo ra bieồn baựo giao thoõng caộm xe ủi ngửụùc chieàu .
 H1 H2 H3 
-Hai em nhaộc laùi caựch caột daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu .
 - Lụựp thửùc haứnh gaỏp caột daựn bieồn baựo giao thoõng giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn . gaỏp caột daựn bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu .
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-K
Mĩ thuật
Tieỏt 15 Vẽ trang theo maóu.
 VEế CAÙI COÁC(CAÙI LI)
I/ Mục tiêu
-Hieồu ủaởc ủieồm,hỡnh daựng moọt soỏ loaùi coỏc.
-Bieỏt caựch veừ caựi coỏc.
-Veừ ủửụùc caựi coỏc theo maóu.
*HS khaự gioỷi: saộp xeỏp hỡnh veừ caõn ủoỏi,hỡnh veừ gaàn vụựi maóu.
II/ Chuẩn bị 
 – Sáp màu, vở tập vẽ 2, bút chì,tẩy.
III/ Hoạt động dạy - học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Phaõn hoaự
1.Tổ chức. 
- Kiểm tra sĩ số lớp. 
2.Kiểm tra đồ dùng.
 - Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ 2.
3.Bài mới. 
a.Giới thiệu 
*GV ghi teõn baứi.
b.Bài giảng
v Hoạt động 1: Quan sát, Quan sát, nhận xét
 - Giáo viên giới thiệu mẫu (hình ảnh hay vật thật) và gợi ý để HS nhận xét có nhiều loại cốc. 
+ Loại có miệng và đáy bằng nhau.
+ Loại có đế, tây cầm.+ Trang trí khác nhau.
+ Làm bằng các chất liệu khác nhau: nhựa, thuỷ tinh ...
- G/viên chỉ vào hình vẽ cái cốc để HS nhận thấy hình dáng của nó được tạo bởi nét thẳng, nét cong.
vHoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ cái cốc:
- Giáo viên cho HS chọn một mẫu nào đó để vẽ:
- GV nhắc HS vẽ hình cái cốc vừa với phần giấy đã chuẩn bị hoặc ở vở tập vẽ .
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu và hình hướng dẫn để nhận ra cách vẽ cái cốc, nên theo thứ tự sau:
Lưu ý: Tỉ lệ chiều cao của thân, chiều ngang của 
miệng, đáy cốc.
- Gv cho HS xem một số cái cốc-gợi ý HS cách tr:
- Giáo viên gợi ý cho HS cách vẽ màu theo ý thích. 
vHoạt động 3: Hướng dẫn thực hành
+ Yêu cầu:	
- Vẽ hình vừa với phần giấy quy định.
- Trang trí: vẽ hoạ tiết, vẽ màu. vHoạt động 4: Nhận xét,đánh giá.
- Giáo viên gợi ý HS nhận xét:
+ Hình dáng cái cốc nào giống với mẫu hơn?+Cách trang trí(hoạ tiết và màu sắc).
- Giáo viên cho HS tự tìm ra bài vẽ mà mình thích. 
4.Dặn dò
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
HS nhaộc laùi teõn baứi
HS quan sát tranh-trả lời:
+ Loại cốc nào cũng có miệng, thân đáy:
+ Các nhóm hỏi lẫn nhau theo sự hướng dẫn của GV.
* HS làm việc theo nhóm (4 nhóm)
không to quá, không nhỏ quá hay xô lệch về một bên.
+ Vẽ phác hình bao quát.
+ Vẽ miệng cốc.
+ Vẽ thân và đáy cốc. 
- Vẽ tay cầm (nếu có).
-Tr2 ở miệng, thân,gần đáy.
+ Trang trí tự do bằng các hình hoa, lá ...
+ Bài tập: Vẽ cái cốc và trang trí theo ý thích.
HS TB-Y
HS TB-Y
HS K-G
HS TB-K
thể dục
Bài 30: Bài thể dục phát triển chung -
Trò chơi “Vòng tròn” 
	I. Mục tiêu:
	Thửùc hieọn ủửụùc ủi thửụứng theo nhũp(nhũp 1 bửụực chaõn traựi, nhũp 2 bửụực chaõn phaỷi)
-Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng caực ủoọng taực cuỷa baứi TD phaựt trieồn chung.
-Bieỏt caựch chụi vaứ tham gia chụi ủửụùc.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường,
- Phương tiện: còi, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm có bán kính 3m; 3,5m; 4m.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
- Xoay khớp cổ chân, khớp gối.
2phút
2phút
3phút
 ● ●
 ● ●
 ● GV ●
 ● ●
 ● ●
 ● ● 
Cơ bản
* Ôn bài thể dục phát triển chung, mỗi động tác 2 x 8 nhịp.
- Chia về các tổ cho học sinh luyện tập, sau đó gọi từng tổ trình diễn báo cáo.
* Trò chơi “Vòng tròn”: 
- Cho học sinh tập theo vòng tròn kết hợp đọc vần điệu, vỗ tay nghiêng người, nhún chân như múa theo nhịp, đến nhịp 8 nhảy chuyển từ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn và ngược lại.
4
4
6phút
12 phút
 ● ● ● ● ● ● 
 ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● 
 ●
Kết thúc
- Đi đều theo hàng dọc và hát
- Cúi người thả lỏng. 
- Nhảy thả lỏng.
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
8
4 -5
2phút
2phút
2phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ●
ÂM NHạC
Tieỏt 15 Õn taọp 3 baứi haựt: Chúc mừng sinh nhật, 
 Cộc cách tùng cheng, chiến sĩ tí hon 
 A/ Mục tiêu:
 - Biết haựt theo giai ủieọu vaứ ủuựng lời ca.
- Biết voó tay hoaởc goừ ủeọm theo baứi haựt.
-Bieỏt haựt keỏt hụùp vaọn ủoọng phuù hoaù ủụn giaỷn.
*HS khá giỏi: 
Bieỏt haựt ủuựng giai ủieọu vaứ thuoọc lụứi ca.
 B/ Chuẩn bị:
Nhạc cụ
 C/ Các hoạt động dạy và học
 Hoạt động của gv
 Hoạt động của hs
Phaõn hoaự
1/ ổn định lớp:	Kiểm tra sĩ số
	Hs hát một bài
 2/ Kiểm tra bài cũ:
Gv chỉ huy , bắt giọng cho cả lớp hát.
Gv nhận xét 
 3/ Bài mới:
 * Nội dung:- Ôn tập hát bài
 * Hoạt động1:- Ôn tập hát bài “Chuực mửứng sinh nhaọt”
-GV nghe sửỷa cho HS
-GV nhaọn xeựt ủaựnh giaự
* Hoạt động 2: Õn taọp baứi haựt “ Coọc caựch tuứng cheng”
-GV nghe sửỷa cho HS
-GV nhaọn xeựt ủaựnh giaự
 * Hoạt động 3: Õn baứi haựt “Chieỏn sú tớ hon
-GV nghe sửỷa cho HS
-GV nhaọn xeựt ủaựnh giaự
 4 . Củng cố:
Cho lớp hỏt đồng thanh một lần.
GV nhận xột tiết học, khen ngợi tinh thần thi đua.
 5. Dặn dũ:
Về nhà tập hỏt thuộc bài .
 - về nhà ôn lại 3 bài"Chiến sĩ tý hon, choc mừng sinh nhật, cộc cách tùng cheng".
-HS haựt
Taọp haựt thuoọc lụứi ca
Haựt keỏt hụùp roừ ủeọm
Taọp haựt noỏi tieỏp tửứng caõu ngaộn
Bieồu dieón ủụn ca hoaởc toỏp ca.Khi bieồu dieón vaọn ủoọng phuù hoaù ủụn giaỷn.
Taọp haựt thuoọc lụứi ca
Haựt keỏt hụùp troứ chụi roừ nhaùc cuù.
Taọp haựt thuoọc lụứi ca
Taọp ủeọm theo phaựch
Taọp haựt ủoỏi tửứng caõu ngaộn
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-Y
HS TB-K
HS TB-Y

Tài liệu đính kèm:

  • docgalop2 t15 2bngayCKTKN.doc