Giáo án các môn học khối lớp 2 - Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tuần 18

Giáo án các môn học khối lớp 2 - Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tuần 18

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Ôn luyện về từ chỉ sự vật.

- Ôn luyện kỹ năng sử dụng mục lục sách.

- Ôn luyện, củng cố cách viết tự thuật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ viết câu văn của BT2

 

doc 6 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 03/12/2019 Lượt xem 200Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học khối lớp 2 - Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 18
Ngµy so¹n: 5 / 12 / 2009
Ngµy gi¶ng: Thø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009
TËp ®äc
TiÕt 25 ¤n tËp cuèi häc kú I
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Ôn luyện về từ chỉ sự vật.
- Ôn luyện kỹ năng sử dụng mục lục sách.
- Ôn luyện, củng cố cách viết tự thuật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết câu văn của BT2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Bài ôn
Bài 1: Tìm các từ chỉ sự vật trong các câu sau: 
- GV mở bảng phụ đã viết nội dung 2 câu văn. Cho HS lên bảng làm. (gạch chân các từ chỉ sự vật trong câu)
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bài 2: Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách TV2, tập 1 theo mục lục.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- GV tổ chức cho các nhóm HS thi.
- GV nhận xét, khen ngợi.
Bài 3: Viết bản tự thuật theo mẫu đã học.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS làm bài tốt.
2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà làm các bài tập.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm lại.
- HS làm bài vào vở. 
- 2 HS lên bảng làm.
- Lớp nhận xét bài trên bảng.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS đọc tên bài tập đọc, các nhóm dò nhanh theo mục lục sách, nói to tên bài và số trang.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở.
- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bản tự thuật.
Bồi dưỡng và PĐHS
Tiết 13 TËp lµm v¨n
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Biết cách thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú.
- Biết viết được bưu thiếp chúc mừng sinh nhật.
* Viết được 1, 2 câu chúc mừng sinh nhật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ chép tình huống.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bài ôn
- GV nêu mục đích yêu cầu của giờ học.
 Bài 1
- Treo bảng phụ chép tình huống.
* Bố (mẹ) đi công tác về, tặng em một gói quà. Mở gói quà ra, em rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy một cái mũ rất đẹp. Em sẽ nói như thế nào để thể hiện sự ngạc nhiên và thích thú ấy.
 Bài 2: Hãy viết từ 2 đến 3 câu chúc mừng bạn em nhân dịp sinh nhật bạn.
- GV nhận xét, sửa lỗi.
 2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS hoàn thành bài viết.
- 1 em đọc yêu cầu và tình huống.
- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.
- Các em khác nhận xét, bổ sung.
- HS làm bài vào vở.
- 4, 5 em đọc lại bài viết của mình.
Ngµy so¹n: 7 / 12 / 2009
Ngµy gi¶ng: Thø hai ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009
TËp ®äc
TiÕt 26 ¤n tËp cuèi häc kú I
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Ôn luyện về cách tự giới thiệu.
- Ôn luyện về cách nói lời an ủi và cách hỏi để người khác tự giới thiệu về mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết câu văn của BT2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Bài ôn
Bài 1: Tự giới thiệu (Miệng)
- GV mở bảng phụ đã viết nội dung 2 tình huống:
1, Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em khi em đến nhà bạn chơi lần đầu.
2, Tự giới thiệu về em với bạn của chị em khi em đi cùng chị đến nhà bạn chị chơi.
- GV nhận xét.
Bài 2: Đóng vai chú công an hỏi chuyện em bé. (BT4 Tiết 4 SGK TV trang 149)
- GV tổ chức cho HS thực hành đóng vai hỏi đáp.
- GV nhận xét, kết luận.
2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà làm các bài tập.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm lại.
- HS phát biểu. 
- Lớp nhận xét.
- 1 HS đọc tình huống và yêu cầu bài.
- Từng cặp HS thực hành hỏi đáp 
- Lớp nhận xét
Chính tả
Tiết 25 ¤n tËp cuèi häc kú I
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Ôn luyện về từ chỉ đặc điểm.
- Rèn luyện kỹ năng viết chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết câu văn BT1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Bài ôn
Bài 1: Tìm các từ chỉ đặc điểm của người và vật trong những câu sau (BT2 tiết 7)
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
Bài 2: Viết chính tả (Đoạn văn trang 147)
- GV đọc 1 lần đoạn văn.
+ Bài chính tả có mấy câu ?
+ Những chữ nào trong đoạn cần viết hoa?
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại cho HS soát lỗi.
- GV chấm 5, 7 bài, nêu nhận xét.
2. Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà viết lại những chữ đã viết sai.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Lớp làm vào giấy nháp.
- 1 HS làm bài vào bảng phụ (gạch chân những từ chỉ đặc điểm của người và vật).
- Lớp nhận xét.
- 2 HS đọc lại.
- Bài chính tả có 5 câu.
- Những chữ đầu câu và tên riêng của người.
- HS luyện viết bảng con những chữ dễ viết sai.
- HS nghe Gv đọc chép bài vào vở.
- HS đổi vở cho nhau để chữa lỗi.
Ngày soạn: 9 / 12 / 2009
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009
Chính tả
Tiết 26 ¤n tËp cuèi häc kú I
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Ôn luyện về cách nói đồng ý, không đồng ý.
- Ôn luyện về cách tổ chức câu thành bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết sẵn BT1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Bài ôn
Bài 1: Nói lời đáp của em (BT2 tiết 8)
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
Bài 2: Viết khoảng 5 câu nói về một bạn lớp em.(BT3 tiết 8)
- GV nhắc HS chọn viết về một bạn trong lớp. Không cần viết dài. Cố gắng viết chân thật, câu văn rõ ràng, sáng sủa.
- GV chấm điểm một số bài, nêu nhận xét
2. Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về nhà hoàn thành bài viết.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
-Từng cặp HS thực hành: 1 em nói lời yêu cầu đề nghị - em kia đáp lời theo từng tình huống đã nêu.
- Lớp nhận xét.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS viết bài vào vở.
- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết.
- Lớp nhận xét về nội dung, cách diễn đạt, đặt câu.
	GDTT
TiÕt 18 S¬ kÕt tuÇn 18
I. Môc ®Ých yªu cÇu
- NhËn xÐt ­u, nh­îc ®iÓm cña líp.
- N©ng cao ý thøc phª vµ tù phª gi÷a c¸c tæ.
- §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn tíi.
II. ChuÈn bÞ
Néi dung sinh ho¹t
III. Lªn líp
LÇn l­ît c¸c tæ sinh ho¹t, chØ ra ­u, nh­îc ®iÓm cña tæ m×nh trong tuÇn qua.
Gi¸o viªn nhËn xÐt chung
* ¦u ®iÓm:
- VÒ ®¹o ®øc: Nh×n chung trong tuÇn qua c¸c em ®i häc ®Òu, ®óng giê, thùc hiÖn nghiªm tóc giê truy bµi, c¸c néi quy cña tr­êng, líp.
- VÒ häc tËp: C¸c em ®· lµm xong 2 bµi kiÓm tra cuèi häc kú I, tù gi¸c trong khi kiÓm tra. NhiÒu em cã ý thøc trong häc tËp, häc bµi vµ lµm bµi tr­íc khi ®Õn líp. Trong líp chó ý nghe gi¶ng, tÝch cùc x©y dùng bµi.
* Tån t¹i: VÉn cßn mét sè em l­êi häc, ch­a cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp, trong líp vÉn cßn nãi chuyÖn. VÉn cßn mét sè em ch­a cã ®Çy ®ñ ®å dïng häc tËp.
3. Tuyªn d­¬ng
................................................................................................................................
4. Phª b×nh
...............................................................................................................................
5. Ph­¬ng h­íng tuµn tíi
- Ph¸t huy tèt vai trß tù qu¶n cña c¸n bé líp.
- Duy tr× tèt c¸c nÒn nÕp cña líp, c¸c quy ®Þnh cña nhµ tr­êng.
- TiÕp tôc duy tr× sè l­îng, n©ng cao chÊt l­îng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 18 chieu.doc.doc