Giáo án các môn học khối 2 - Tuần 9 năm 2008

Giáo án các môn học khối 2 - Tuần 9 năm 2008

I. MỤC TIÊU

° Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

° HS đọc đúng, nhanh các bài tập đọc đã học. Yêu cầu đọc 45, 50 chữ/ phút và trả lời đúng các câu hỏi theo nội dung bài tập đọc.

° Học thuộc bảng chữ cái.

° Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về từ chỉ người, chỉ vật, chỉ con vật, chỉ cây cối.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

° Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học.

° Bút dạ và 3, 4 tờ giấy khổ to ghi Bài tập 3, 4.

 

doc 25 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 05/11/2018 Lượt xem 567Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học khối 2 - Tuần 9 năm 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 9:
 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 .
TiÕng viƯt : 
 «n tËp – kiĨm tra .(TiÕt 1:)
I. MỤC TIÊU 
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng..
HS đọc đúng, nhanh các bài tập đọc đã học. Yêu cầu đọc 45, 50 chữ/ phút và trả lời đúng các câu hỏi theo nội dung bài tập đọc..
Học thuộc bảng chữ cái.
Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về từ chỉ người, chỉ vật, chỉ con vật, chỉ cây cối. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học.
Bút dạ và 3, 4 tờ giấy khổ to ghi Bài tập 3, 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
ND- TG.
 Hoạt động dạy 
 Hoạt động học 
1.GTB; 2’
2 . ¤n tËp ®äc vµ HTL:
 10
3 §äc thuéc lßng BCC:7’
Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng.
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc..
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc..
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.
- Cho điểm trực tiếp từng HS
- Gọi 1HS khá đọc thuộc.
- Cho điểm HS.
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc bảng chữ cái.
- Gọi 2HS đọc lại.
 -Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
- Đọc và trả lời câu hỏi .
- Theo dõi và nhận xét.
- Đọc bảng chữ cái, cả lớp theo dõi.
- 3 HS đọc nối tiếp từ đầu đến hết bảng chữ cái.- 2 HS đọc.
4. ¤n tËp vỊ tõ chØ ng­êi,chØ vËt, chØc©y cèi ,chØ con vËt .
 12’
5. Cđng cè , dỈn dß : 3’ 
Bài 3
-Gọi 1 HS đọcyêu cầu.
-Gọi 4 HS lên bảng làm bài và yêu cầu cả lớp làm giấy nháp.
- Chữa bài, nhẫn xét cho điểm.
Bài 4
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Chia nhóm và phát giấy có sẵn bảng như BT3 cho từng nhóm.
- Gọi từng nhóm đọc nội dung từng cột trong bảng từ sau khi đã làm bài xong.
-Tuyên dương những nhóm hoạt động tích cực.
* Kh¾c s©u ND bµi .
 - VỊ xem l¹i c¸c BT.
- Đọc yêu cầu.
- Làm bài.
- Đọc yêu cầu.
- 4 nhóm cùng hoạt động, tìm thêm các từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối vào đúng cột.
- 1 nhóm đọc bài làm của nhóm, các nhóm khác bổ sung những từ khác từ của nhóm bạn.
ChØ 
ng­êi 
ChØ
®åvËt
ChØ
convËt
ChØ
c©ycèi
b¹nbÌ
Hïng
bµn
xe®¹p
thá
mÌo
chuèi
xoan
TiÕng viƯt :
 «n tËp – KiĨm tra .( TiÕt 2: )
I. MỤC TIÊU
Ôn luyên tập đọc và học thuộc lòng.
Ôn luyện cách đặt câu theo mẫu Ai ( cái gì, con gì) là gì?
Ôn cách xếp tiên riêng theo đúng thứ tự chữ cái.
II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
Bảng phụ kẻ sẵnbảng ở BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
ND – TG.
 Hoạt động dạy 
 Hoạt động học 
1. GTB: 2’ 
2. ¤ luyƯn tËp ®äc , HTL:
 10’
3. ¤n ®Ỉt c©utheo mÉu:
Ai lµ g×?
 8’
- Nêu mục tiêu tiết học,ø ghi tên bài 
 Tiến hành tương tự tiết 1.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Treo bảng phụ ghi sẵn BT 2.
- Gọi 2HS khá đặt câu theo mẫu.
- Gọi 5 đến 7 HS dưới lớp nói câu mình. Chỉnh sửa cho các em.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.
- HS lªn bèc th¨m råi ®äc vµ TLCH nd bµi .
- Đặt 2 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì ?
- Đọc bảng phụ.
Đọc bài: Bạn Lan là học sinh giỏi.
- Thực hiện yêu cầu.
- Thực hiện yêu cầu của GV.
4. ¤n luyƯn vỊ xÕp tªn ng­êi theo TTBCC: 10’
5. Cđng cè, dỈn dß:5’ 
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- Chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu nhóm 1 tìm các nhân vật trong các bài tập đọc của tuần 7, nhóm 2 tìm các nhân vật trong các bài tập đọc của tuần 8.
- Yêu cầu từng nhóm đọc tên các nhân vật vừa tìm được, khi các nhóm đọc, GV ghi lên bảng.
- T/C cho hs thi xÕp theo TTBCC.
.- Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà học lại bài. 
- Đọc yêu cầu.
- Thực hiện yêu cầu.
- Nhóm 1: Dũng, Khánh.
- Nhóm 2: Minh, Nam, An.
- Hai nhóm thi đua với nhau, sau 3 phút GV và các thư kí thu kết quả, nhóm nào có nhiều bạn làm đúng hơn là nhóm thắng cuộc.
- An- Dũng- Khánh- Minh- Nam.
To¸n: 
LÍT ( l )
I Mơc tiªu : 
* HS cã biĨu tù¬ng vỊ nhiỊu h¬n , Ýt h¬n ( víi n­íc , s÷a) .
* HS nhËn biÕt ®¬n vÞ ®o thĨ tÝch , tªn gäi , kÝ hiƯu : Thùc hµnh lµm tÝnh cã ®¬n vÞ ®o lµlÝt.
* Gi¸o dơc HS yªu thÝch häc m«n to¸n.
II §å dïng d¹y häc : - Ca , can ,x«.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
ND – TG.
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KT:5’ 
2. GTB: 1’ 
3. Lµmquen víibiĨut­ỵng dung tÝch :5’
4. Giíi thiƯu LÝt:7’ 
5.Thùchµnh:
* BT1:5’
* BT2:7’
* BT3:5’
* BT4:6’
6.Cđng cè , dỈn dß :3’
- Gäi 2 HS lªn b¶ng , c¶ líp lµm nh¸p
- NhËn xÐt cho ®iĨm 
.- Trùc tiÕp + Ghi b¶ng . 
*Giíi thiƯu nhiỊu h¬n vµ Ýt h¬n:
 - GV lµm ®å dïng nh­ SGK
- GV dïng n­íc ®Ĩ thùc hµnh.
*. Giíi thiƯu lÝt(l)
- GV : §Ĩ biÕt c¸c vËt ®ùng ( chøa) bao nhiªu níc ta dïng ®¬n vÞ ®o lµ lÝt ; lÝt viÕt t¾t lµ l
- GV ®a ra 1 can vµ mét ca n­íc ®Ĩ so s¸nh sù Ýt h¬n vµ nhiỊu h¬n. 
*Luyªn tËp thùc hµnh:
Bµi 1: Cho HS tù lµm bµi.
Cho HS nhËn xÐt , bỉ sung. 
 Bµi 2: - Cho HS nªu yªu cÇu 
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸c phÐp tÝnh trong bµi?
- Nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp tÝnh cã kÌm theo ®¬n vÞ ®o ?
- Cho HS tù lµm bµi – nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n 
Bµi 3:-cho HS tù lµm bµi
- Cho HS nªu c¸ch lµm.
- Nªu kÕt qu¶ , nhËn xÐt.
 Bµi 4: - Yªu cÇu HS ®äc ®Ị .
- Bµi cho g×? §· biÕt g×?
- CÇn t×m g×?
- Nªu c¸ch lµm?Cho HS ch÷a bµi.
- GV chÊm ch÷a bµi , nhËn xÐt.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- VỊHS thùc hµnh ®ong n­íc ë nhµ.
- HS lªn b¶ng lµm :§ỈttÝnhråitÝnh:
37 + 63; 45 + 55
18 + 82; 10 + 90
- HS nghe.
- HS quan s¸t cèc n­íc vµ x« n­íc
----> nhËn xÐt.
- HS nghe.
- Vµi HS nªu l¹i 
- HS quan s¸t , nhËn xÐt.
+Ca nø¬c Ýt h¬n can níc 
- HS thùc hµnh ®ong c¸c can n­íc cã v¹ch vµ ®äc .
+ HS nªu yªu cÇu 
- HS tù lµm bµi
- §ỉi vë kiĨm tra chÐo.
+ HS nªu.
- Lµ c¸c sè ®o thĨ tÝch cã ®¬n vÞ ®o lµ lÝt- l.
- Thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh víi c¸c chØ sè ®o ghi kÕt qu¶ råi ghi ®¬n vÞ vµo sau kÕt qu¶ .
-1HS ®äc bµi.
- HS tù lµm bµi.
- HS nªu – HS nhËn xÐt.
+HS quan s¸t tranh SGK 
HS nªu bµi to¸n
HS tù tãm t¾t vµ gi¶i 
- HS nhËn xÐt , ch÷a b¶ng líp.
Thø ba ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2008. 
TiÕng viƯt :
 «n tËp – kiĨm tra .( TiÕt 4: )
 I. MỤC TIÊU
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Rèn kĩ năng nghe-viết chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
Bảng phụ chép sẵn ®oạn văn Cân voi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
 ND – TG. 
 Hoạt động dạy 
 Hoạt động học 
1. GTB: 2’
2:¤n luyƯn T§, HTL:10’
3. ViÕt CT’:
 20’ 
- RÌn KN viÕt CT’
4. Cđng cè , dỈn dß : 3’
 - Nêu mục tiêu và ghi tên bài lênbảng. 
- Tiến hành như tiết 1.
 a) Ghi nhớ nội dung
- Treo bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần chép và yêu cầu HS đọc.
- Đoạn văn kể về ai?
- Lương Thế Vinh đã làm gì?
b) Hướng dẫn cách trình bày
- Đoạn văn có mấy câu?
- Những từ nào được viết hoa? Vì sao phải viết hoa?
c) Hướng dẫn viết từ khó
- Gọi HS tìm từ khó viết và yêu cầu các em viết các từ nầy
- Gọi HS lên bảng viết 
- NX ,sưa sai .
d) Viết chính tả
- Ch¨m sãc hs viÕt
- Thu , chÊm 1 sè bµi . 
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị Tiết 5
- HS lªn bèc th¨m, chän bµi råi®äcvµ TLCH nd bµi .
- 3 HS đọc đoạn văn.
- Trạng nguyên Lương Thế Vinh.
- Dùng trí thông minh để cân voi.
- 4 câu.
- Các từ: Một, Sau, Khi viết hoa vì là chữ đầu câu. Lương Thế Vinh, Trung Hoa viết hoa vì là tên riêng.
- Đọc và viết các từ: Trung Hoa, Lương, xuống thuyền nặng, mức
- 2 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào nháp.
- HS viÕt bµi vµo vë .- Tù so¸t lçi 
TiÕng viƯt : 
 «n tËp – KiĨm tra. (TiÕt 5 )
 I. MỤC TIÊU
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Ôn luyện kÜ năng kể chuyện theo tranh.
Biết nhận xét lời bạn kể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
Phiếu ghi tên các bài tâp đoc.
Tranh minh họa trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
ND – TG.
 Hoạt động dạy 
 Hoạt động học 
1 . GTB: 2’
2. ¤n luyƯn T§ , HTL: 10’
3. KĨ chuyƯn theo tranh:20’
4. Cđng cè , dỈn dß :3’
 - Nêu mục tiêu tiết họcvà ghi tên bàilênbảng 
 - Tiến hành tương tự tiết 1.
 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Treo 4 bức tranh có ghi gợi ý.
- Để làm tốt bài này các em cần chú ý điều gì?
- Yêu cầu HS tự làm.
- Gọi một số HS đọc bài làm của mình.
Gọi HS nhận xét bạn. GV chỉnh sửa cho các em.
 Cho điểm các em viết bµi tốt.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài 
- HS lªn bèc th¨m - §äc vµ TLCH
Dựa theo tranh trả lời câu hỏi.
- Quan sát kỹ từng bức tranh, đọc câu hỏi và trả lời. Các câu trả lời phải tạo thành một câu chuyện.
- HS tự làm vào Vở bài tập.
- Đọc bài làm của mình.
- Ví dụ: Hằng ngày, mẹ vẫn đưa Tuấn đi học. Hôm nay, chẳng may mẹ bị ốm phải nằm ở nhà. Tuấn rót nước mẹ uống. Tuấn tự đi bộ đến trường.
 To¸n:
LuyƯn tËp .
 I- Mơc tiªu: *HS ®­ỵc cđng cè vỊ ®¬n vÞ ®o thĨ tÝch lÝt ( lÝt )
*HS thùc hiƯn phÐp céng , trõ víi sè ®o thĨ tÝch cã ®¬n vÞ ®o lµ lÝt ( lÝt )
*Gi¸o dơc HS tÝnh cùc, tù gi¸c trong häc tãan ¸p dơng gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II- §å dïng d¹y häc: - Tranh bµi 2, 2 cèc ( lo¹i 0,5 l ) 4 cèc ( lo¹i 0,25 l)
II – C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 ND – TG.
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. KT: 4’
2. GTB: 1’
3. LuyƯn tËp :
* BT1: 8’ 
* BT2: 6’
* BT3:7’ 
* BT4:5’ 
4- Cđng cè dỈn dß: 3’
- GV cho HS ®äc bµivµ lµm nh¸p.
- GV nhËn xÐt , bỉ sung.
- Trùc tiÕp + Ghi b¶ng .
* LuyƯn tËp:- GV cho HS lµm bµi 1, 2, 3, 4.
- GV theo dâi giĩp ®ì HS yÕu 
*H/dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1:- Cho HS lµm bµi
 - GV gäi 3 HS yÕu lªn b¶ng lµm bµi. 
-Cho HS kh¸ giái ch÷a bµi.
- Nªu c¸ch tÝnh 35 l – 12 l 
Bµi 2: - GV treo tranh phÇn a.
- Cã mÊy cèc n­íc.®äc sè ®o ghi trªn cèc n­íc?
- Bµi yªu cÇu ta lµm g× ?
- Ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt sè níc trong c¶ ba cèc ?
- KÕt qu¶ lµ bao nhiªu? 
- T­¬ng tù c¸c phÇn cßn l¹i
+ Yªu cÇu nh×n tranh nªu bµi  ... 
 C« Hµ d¹y .
Thđ c«ng : 
GÊp thuyỊn ®¸y ph¼ng cã mui .
 I.Mục tiêu:
-Học sinh biết vận dụng cách gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui
-Gấp được thuyền phẳng đáy có đuôi mui
-Học sinh yêu thích gấp thuyền.
II.Chuẩn bị :
-Mẫu thuyền phẳng đáy có mui được gấp bằng tờ giấy thủ công hoặc giấy màu tương đương khổ A 4
-Mẫu gấp thuyền phẳng đáy không mui bài 4
-Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui có hình vẽ minh họa cho từng bứơc gấp.
-Giấy thủ công,hoặc giấy màu,giấy nháp,tương đương khổ A 4 để hướng dẫn gấp hình 
III .Các hoạt động dạy và học
Nội dung KT và kỹ năng cơ bản
Phương pháp
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ :3’
2.Bài mới 
hoạt động 1: giới thiệu
 2’
hoạt động 2 hướng dẫn học sin quan sát và nhận xét 
-Gọi học sinh nêu các bước gấp và gấp thực hành thuyỊn kh«ng mui.
-GV cho cả lớp xem bài mẫu.
-GV đưa vật mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui.
Tiết thủ công hôm nay cô sẻ hướng dẫn các em gấp thuyển phẳng đáy có mui-ghi bảng.
+Thuyền phẳng đáy có mui có hình dạng gì?
 2 Học sinh lên bảng
- Hs quan sát
- Hs quan sát
- Hs nhắc lại
- hình chữ nhật 
 5’
Hoạt động3 giáo viên hướng dẫn mẫu : 8’
-Bước 1:Gấp tạo mũi thuyền
-Bươcù 3:Gấp tạo thân và mũi thuyền.
-Bước 4:Tạo thuyền phẳng đáy có mui
-GV cho học sinh quan sát ,so sánh thuyền phẳng đáy có mui với thuyền phẳng đáy không mui để rút ra nhận xét về sự giống nhau và khác nhau giữa 2 loại thuyền
Kết luận : cách gấp hai loại thuyền tương tự nhau chỉ khác nhau ở bước tạo mui thuyền.
-Gọi học sinh mở mẫu thuyền phẳng đáy có mui ra.
-giáo viên gấp lại theo nếp gấp để được thuyền theo mẫu.
Treo quy trình các bước gấp( ở các bước có đính thêm các phần gấp ở từng bứơc)
Đặt ngang tờ giấy màu hình chữ nhật –Hs quan sát lên bàn gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2-3 ô (h1) sẻ được (h2) ,miết dọc theo 2 đường mới gấp cho phẳng .
- Các bước gấp tiếp theo tương tự như các bước gấp thuyền phảng đáy không mui.
-Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp h2 được h3.
-Gấp đôi mặt trước của hình3 đượ hình4.
-Lật hình4 ra mặt sau gấp đôi như mặt trước được hình 5.
-Gấp theo đường gấp của hình5 sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được hình6.Tương tự gấp theo đường dấu gấp hình6 được hình7.
-Lật hình7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như hình5,hình6 được hình8.
-Gấp theo dấu gấp hình8 được hình9.
-Lật hình9 ra mặt sau gấp giống mặt trước được hình10.
-Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép gấp các ngón còn lại cầm ở hai bên 
phía ngoài,lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền được thuyền giống h11.
- Hs thảo luận nhóm
Các nhóm trình bày bổ sung cho nhau.giống nhau về hình dáng của thân thuyền, đáy thuyền, mũi thuyền 
- khác nhau là một loại cómui và một loại không có mui ở 2 đầu 
- 1 Hs mở cả lớp quan sát-nhận xét 
- Hs quan sát
- Hs nhận xét hình5 trên quy trình
Hoạt động 4: Học sinh tập gấp: 15’
3.Củng cố dặn dò.3’
-Dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở 2 đầu thuyền như h 12 được thuyền có mui như h 13
-Gọi 2 học sinh lên thao tác lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui.
-Tổ chức cho cả lớp gấp bằng giấy nháp.
-Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh 
-Nhắc các em về nhà tập gấp
-Dặn chuẩn bị giấy màu,keo cho tiết sau
- Hs cả lớp quan sát nhận xét 
- Cả lớp thực hành.
 Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2008 .
 TiÕng viƯt :
«n tËp – kiĨm tra.( TiÕt 10)
I Mơc tiªu:
* HS rÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ , viÕt ®o¹n v¨n ng¾n theo chđ ®Ị th«ng kiĨm tra viÕt : ChÝnh t¶ - TËp lµm v¨n.
* Gi¸o dơc HS yªu thÝch m«n häc .
II §å dïng d¹y häc : 
- B¶ng phơ viÕt bµi : DËy sím.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
ND –TG. 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. GTB: 2’
2. KT:
a. CT’: 15’
b. TËp lµm v¨n:15’
3.Cđng cè dỈn dß: 3’
*.GV nªu yªu cÇu giê häc 
- HD hs lµm tõng bµi.
*.ViÕt bµi : DËy sím.
- GV treo b¶ng phơ 
- GV nh¾c HS c¸ch tr×nh bµy bµi th¬ 
- GV ®äc cho HS viÕt bµi.
*.TËp lµm v¨n:(T 76)
GV h­íng dÉn nh¾c nhë HS c¸ch lµm bµi.
*. GV thu vë chÊm bµi.
GV nhËn xÐt ,bỉ sung.
* BiĨu ®iĨm:- CT’:5®. Sai 1-2 lçi trõ 1®;qu¸ 3lçi trõ2®; qu¸ 10 lçi ®c o ®.
- TLV:5®.2-3 c©u:3®;1c©u : o ®iĨm.
GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn dß HS vỊ nhµ xem l¹i bµi.
- HS nghe.
- HS ®äc bµi: DËy sím.
- HS viÕt bµi.
- HS so¸t lçi
- HS ®äc ®Ị bµi
- Hs lµm bµi
- HS nghe dỈn dß.
Tù nhiªn x· héi :
®Ị phßng bƯnh giun s¸n .
I Mơc tiªu:
* Sau bµi häc HS hiĨu:
- Giun ®ịa th­êng sèng trong ruét ng­êi vµ mét sè n¬i kh¸c trªn th©n thĨ.Giun ®ịa g©y ra nhiỊu t¸c h¹i.
* Ng­êi ta th­êng bÞ nhiƠm giun th«ng qua ®­êng ¨n uèng.
* §Ị phßng bƯnh giun th«ng qua ®­êng: ¨n, uèng, ¨n s¹ch , uèng s¹ch , ë s¹ch .
II §å dïng d¹y häc:
- H×nh vÏ SGK.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
ND – TG.
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1 KT: 4’
2. GTB:2’
3. BƯnh giun.
 10’
- BiÕt n¬i sèng cđa giun .
 4. nguyªn nh©n g©y bƯnh nhiƠm giun:10’
5. Lµm thÕ nµo ®Ĩ ®Ị phßng bƯnh giun .: 10’
C. Cđng cè dỈn dß:3’
- V× sao ph¶i ¨n uèng s¹ch sÏ?
- ¨n uèng s¹ch sÏ cã t¸c dơng g×?
GV nhËn xÐt , bỉ sung.
*Khëi ®éng :C¶ líp h¸t bµi : Bµn tay s¹ch.
* * C¸ch tiÕn hµnh: - GV nªu c©u hái.
- C¸c em cã th­êng hay bÞ ®au bơng , Øa ch¶y , Øa ra giun kh«ng?
+GV gi¶ng gi¶i..
- Giun th­êng sèng ë ®©u trªn c¬ thĨ?
- Giun ¨n g× mµ sèng ®­ỵc ?
- T¸c h¹i mµ giun g©y ra?
+GV chèt:..
- Trøng giun vµ giun tõ trong ruét ng­êi bƯnh chui ra ngoµi b»ng c¸ch nµo ?
- Chĩng x©m nhËp vµo c¬ thĨ ng­êi b»ng c¸ch nµo?
+GV chèt l¹i ý chÝnh..
 GV yªu cÇu HS suy nghÜ vµ nªu .
- GV chèt l¹i ý chÝnh.+Gi÷ vƯ sinh ¨n uèng, ¨n chÝn, uèng s«i,
+Kh«ng ®i vƯ sinh bõa b·i,
- Thùc hµnh vƯ sinh c¸ nh©n.
- Th­êng xuyªn ¨n s¹ch uèng s¹ch .
- 6 th¸ng tÈy giun 1 lÇn.
- HS nªu.
- HS kh¸c nhËn xÐt , bỉ sung. 
- HS h¸t bµi: Bµn tay s¹ch.
- HS th¶o luËn.
- HS nªu c©u tr¶ lêi.
- HS kh¸c nhËn xÐt , bỉ sung.
- Giun th­êng sèng ë trªn thµnh ruét non cđa con ng­êi.
- Giun hĩt chÊt dinh d­ìng..lµm con ng­êi gÇy èm xanh xao,
- HS th¶o luËn nhãm.
- HS quan s¸t SGK.
- HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái.
- Qua ®­êng ph©n ng­êi.
- Qua nguån n­íc , ®Êt , ruåi,..
- HS lªn chØ ®­êng ®i cđa trøng giun ë s¬ ®å SGK.
- HS nghe.
- HS ht¶o luËn .
- HS suy nghÜ vµ nªu c©u tr¶ lêi.
- HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
- HS nghe dỈn dß vỊ nhµ liªn hƯ thùc tÕ ®· häc qua bµi häc ..
 To¸n :
T×m sè h¹ng trong mét tỉng .
I Mơc tiªu : * BiÕt c¸ch t×m sè h¹ng trong mét tỉng .
* ¸p dơng gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn t×m mét sè h¹ng trong mét tỉng.
* Gi¸o dơc HS yªu thÝch häc m«n to¸n.
II §å dïng d¹y häc :- C¸c h×nh vÏ trong phÇn bµi häc SGK.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
ND – TG .
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1 GTB:2’ 
2. Giíi thiƯu c¸ch t×m mét sè h¹ng trong mét tỉng .
 15’
3. Thùc hµnh:
* BT1:5’
* BT2:5’
* BT3: 5’
3. Cđng cè dỈn dß: 3’
- Trùc tiÕp + Ghi b¶ng . *- GV h­íng dÉn HS t×m nh­ SGK 
- Cã tÊt c¶ bao nhiªu h×nh vu«ng?
- §­ỵc chia lµm mÊy phÇn? Mçi phÇn cã bao nhiªu h×nh vu«ng?
GV gi¶ng gi¶i: Ta lÊy tỉng sè « vu«ng trõ ®i sè « vu«ng cđa phÇn thø nhÊt ta ®­ỵc sè « vu«ng cđa phÇn thø hai vµ ng­ỵc l¹i .
- GV nªu bµi to¸n nh­ SGK – Giíi thiƯu vµ viÕt lªn b¶ng : x+4= 10
- GV h­íng dÉn HS t×m x nh­ SGK .
* GV rĩt ra kÕt luËn :
Muèn t×m mét sè h¹ng ta lÊy tỉng trõ ®i sè h¹ng kia.
* HD hs lµm tõng bµi tËp .
Bµi 1: T×m x theo mÉu
x + 3 = 9 x+5 = 10
 x = 9 – 3 x + 8 = 19
 x = 6
- GV nhËn xÐt – cho ®iĨm .
Bµi 2: - Cho HS nªu yªu cÇu.
- GV nªu c©u hái.
- C¸c sè ®iỊn vµo « trèng lµ nh÷ng sè nµo?
12
9
15
 6
24
21
10
34
15
42
Bµi 3: Cho HS tù lµmbµi.
- GV giĩp ®ì HS yÕu.
- GV thu vë chÊm bµi.
*- Cđng cè giê häc .
- NhËn xÐt giê häc .
- DỈn dß vỊ nhµ xem l¹i bµi.
- HS nghe.
- H S quan s¸t h×nh vÏ SGK 
- cã 10 h×nh vu«ng.
- chia lµm 2 phÇn.
+ 1 phÇn cã 4 h×nh vu«ng, 1 phÇn cã 6 h×nh vu«ng.
- HS nghe vµ nh¸p t×m kq’.
- Gäi hs ®äc vµ ghi nhí.
* HS lµm tõng BT.
1- HS nªu yªu cÇu.
- HS ®äc bµi mÉu.
- 2 HS lµm b¶ng líp.
- C¶ líp lµm vë bµi tËp .
2- HS ®äc ®Ị bµi.
- Lµ tỉng , lµ sè h¹ng trong phÐp céng.
- H S tù lµm bµi vµo vë bµi tËp .
- HS ®ỉi vë kiĨm tra.
3- HS tù tãm t¾t vµ gi¶i
- HS tù lµm bµi
- HS nghe dỈn dß.
ThĨ dơc :
¤n bµi ThĨ dơc ph¸t triĨn chung
 §iĨm sè 1-2 ;1- 2 theo ®éi h×nh hµng ngang
I Mơc tiªu :
* HS tiÕp tơc «n bµi TDPTC.
* Bíc ®Çu hoµn thiƯn bµi tËp , tËp ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c ®Ịu vµ ®Đp .
* Häc ®iĨm sè 1-2; 1-2 theo ®éi h×nh hµng däc ®Ịu vµ ®Đp . §iĨm sè ®ĩng râ rµng .
*HS yªu thÝch m«n häc thĨ dơc.
II §å dïng d¹y häc :
 - S©n trêng, vƯ sinh n¬i tËp.
III C¸c hoat ®éng d¹y häc chđ yÕu :
ND- TG.
H§cđa thÇy .
H§cđa trß.
1.PhÇn më ®Çu : 3-4 phĩt
2. PhÇn c¬ b¶n : 
a. §iĨm sè :
 20-25 phĩt
b.¤n bµi TD:
6-8 phĩt
3-4 lÇn
c. T/C:Nhanh lªn b¹n ¬i.
6-8 phĩt
3. PhÇn kÕt thĩc:
3-4 phĩt
- GV nhËn líp.
- Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc .- Khëi ®éng .
*§iĨm sè 1-2 ;1-2 theo ®éi h×nh hµng ngang .
- GV h« cho HS tËp 
- Cho HS kh¸ lµm mÉu.
- GV nhËn xÐt uèn sưa cho HS.
* ¤n bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung.
- GV chia tỉ tËp luyƯn 
- GV uèn sưa cho HS .
* Trß ch¬i: “Nhanh lªn b¹n ¬i”
- GV nªu tªn trß ch¬i , nh¾c l¹i c¸ch ch¬i .
- Cho HS ch¬i.
*-Th¶ láng.
- GV hƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc giao bµi tËp vỊ nhµ .
- HS tËp hỵp 4 hµng däc , b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng : Ch¹y nhĐ nhµng
- §i dỊu vµ h¸t.
+ 1 nhãm 5-6 em lªn lµm mÉu.
+LÇn 1: GV h« cho HS cïng tËp theo .
+ LÇn 2: C¸n sù h« cho HS tËp ®iĨm sè theo tỉ.
+LÇn 3: C¶ líp tËp 
+LÇn 4: Thi ®iĨm sè theo tỉ.
- HS «n theo tỉ.
+HS thi tËp bµi TDPTC theo tỉ.
- C¸n sù tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn.
- HS ch¬i trß ch¬i theo híng dÉncđa GV
- HS ch¬i trß ch¬i.
+ HS ®i ®Ịu vµ h¸t .
- Cĩi th¶ láng.
- Nh¶y th¶ láng.
HS nghe dỈn dß.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 9.doc