Giáo án các môn học khối 2, học kì I - Tuần 15

Giáo án các môn học khối 2, học kì I - Tuần 15

Tập đọc : Hai anh em .

I/ Mục đích yêu cầu :Nh­ sgv trang 252

II /Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa sỏch giỏo khoa

III/ Các hoạt động dạy học :

 

doc 31 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 05/11/2018 Lượt xem 225Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học khối 2, học kì I - Tuần 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUÇN 15
Thứ hai ngày8 tháng12 năm 2008
Ho¹t ®éng tËp thÓ : NhËn xÐt ®Çu tuÇn
Tập đọc : Hai anh em .
I/ Mục đích yêu cầu :Nh­ sgv trang 252
II /§å dïng d¹y häc: Tranh minh họa sách giáo khoa 
III/ Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
 A/ Kiểm tra bài cũ : 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc : “Nhắn tin” 
B.Bài mới : 1) Giới thiệu bµi :
 2) LuyÖn ®äc: 
 - GV ñoïc maãu vaø toùm taét noäi dung 
+ Baøi naøy coù maáy ñoaïn ? Neâu roõ töøng ñoaïn .
-GV goïi HS ñoïc baøi .
 * Luyeän phaùt aâm :
 -Yeâu caàu HS tìm vaø neâu töø khoù . 
-GV choát laïi vaø ghi baûng: nghĩ,nh­êng nhÞn ,lÊy lóa,ng¹c nhiªn.
- GV ñoïc maãu . 
+ Em hieåu coâng baèng laø theá naøo ?
+ Kì laï nghóa laø gì ?
 * Höôùng daãn ñoïc caâu vaên daøi :
- Ngày mùa đến , / họ gặt rồi bó lúa / chất thành hai đống bằng nhau ,/ để cả ở ngoài đồng .// Nếu phần lúa của mình / bằng phần lúa của anh / thì thật không công bằng // 
-GV ñoïc maãu .
-Höôùng daãn HS ñoïc baøi :Theå hieän ñuùng tình caûm cuûa caùc nhaân vaät .
 -Ñoïc töøng caâu. 
-Ñoïc töøng ñoaïn. 
-Thi ñoïc ñoaïn . 
- GV ñoïc maãu vaø toùm taét noäi dung. Nhaän xeùt tuyeân döông .
 -Ñoïc toaøn baøi .
 -Ñoïc ñoàng thanh . 
3) H­íng dÉn tìm hiểubµi: 
-Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi :
-Lóc ®Çu ,hai anh em chia lóa nh­ thÕ 
nµo ?
- Người em nghĩ g× vµ ®· lµm g× ? 
- Nghĩ vậy và người em đã làm gì ?
-Ng­êi anh nghÜ g× vµ ®· lµm g× ?
- Mçi ng­êi cho thÕ nµo lµ c«ng b»ng?
- Tình cảm của hai anh em đối với nhau như thế nào ? 
4) Thi ®äc bµi : 
GV h­íng dÉn HS thi ®äc l¹i truyÖn .
5) Củng cố,dÆn dß : 
-Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?
-Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên.
-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
Baøi coù 4 ñoaïn .
Ñ1: Töø ñaàu ÔÛ ngoaøi ñoàng . 
Ñ2 :Ñeâm hoâm cuûa anh .
Ñ3:Ñeâm aáy cuûa anh.
Ñ4 : Saùng hoâm sau oâm laáy nhau .
-HS ñoïc baøi .
HS tìm vaø neâu töø khoù . 
-HS ñoïc .
- Coâng baèng laø hôïp leõ phaûi .
- Laï ñeán möùc baát ngôø .
-HS ñoïc .
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu trong baøi . 
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi .
 -Ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc ñoaïn .
- 1 HS ñoïc .
- Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh .
Lớp đọc thầm đoạn 1 
-Hä chia lúa thành hai đống bằng nhau ,®Ó ngoµi ®ång.
- Anh mình còn phải nuôi vợ con.Nếu phần lúa của mình cũng bằng của anh ... 
- Ra đồng lấy phần lúa của mình bỏ thêm vào phần lúa của anh .
- Em ta sống một mình vất vả . Nếu phần của ta bằng phần của chú ấy ...
-Anh hiÓu c«ng b»ng lµ chia cho em nhiÒu h¬n v× em sèng mét m×nh vÊt v¶ 
- Hai anh em rất thương yêu nhau / ...
Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và cá nhân đọc .
- Anh em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
Toán : 100 trừ đi một số .
A/ Mục tiªu: Nh­ sgv trang 127
B/ Lên lớp :	
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
 1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng bài tập về nhà 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép trừ dạng 100 trừ đi một số . 
*) phép trừ 100 - 36 
- Nêu bài toán : - Có 100 que tính bớt đi 36 que tính . còn lại bao nhiêu que tính ?
-Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ?
- Viết lên bảng 100 - 36 
* Yêu cầu 1 em lên bảng đặt tính tìm kết quả .
- Yêu cầu lớp tính vào nháp ( không dùng que tính ) .
- Ta bắt đầu tính từ đâu ?
- Hãy nêu kết quả từng bước tính ?
- Vậy 100 trừ 36 bằng bao nhiêu ?
-Yêu cầu nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 100 - 36 .
*) Phép tính 100 - 5 
- Yêu cầu lớp không sử dụng que tính .
- Đặt tính và tính ra kết quả .
- Mời 1 em lên bảng làm .
- Yêu cầu lớp làm vào nháp .
- Yêu cầu lớp đọc lại cách trừ 100 trừ đi một số 
b/ Luyện tập :
Bài 1:
 - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Yêu cầu 3 em lên bảng mỗi em làm 1 phép tính .
- Yêu cầu nêu rõ cách làm 100 - 4 và
 100 - 69 .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Yêu cầu 1 học sinh đọc đề.
- Mời một em nêu bài mẫu .
- Hướng dấn học sinh cách nhẩm 
 100 - 20 = ?
- 100 là bao nhiêu chục ?
- 20 là mấy chục ?
- 10 chục trừ 2 chục bằng mấy chục ?
Vậy 100 trừ 20 bằng bao nhiêu ?
- Yêu cầu lớp nhẩm và nêu kết quả các phép tính còn lại.
Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc đề bài .
-Bài toán cho biết gì ?
- Để giải được bài toán này ta phải thực hiện phép tính gì ? Vì sao ?
- Yêu cầu học sinh nêu tóm tắt bài toán và tự vẽ sơ đồ doạn thẳng vào vở .
- Gọi 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở . 
- Nhận xét bài làm học sinh . 
d) Củng cố ,dÆn dß:
- Yêu cầu học sinh thực hiện điền số thích hợp vào ô trống .
- Nêu rõ cách điền .
- Nhận xét đánh giá tiết học .
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai em lên bảng mỗi em làm một bài Trình bày bài trên bảng.
-Học sinh khác nhận xét .
-Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Quan sát và lắng nghe và phân tích đề toán .
- Thực hiện phép tính trừ 100 - 36
 - Đặt tính và tính .
 100 
- 36 
 064 *0 không trừ được 6 lấy 10 trừ 6 bằng 4 . Viết 4 , nhớ 1 .
* 3 thêm 1 bằng 4 , 0 không trừ được 4 lấy 10 trừ 4 bằng 6 , viết 6 nhớ 1 .
* 1 trừ 1 bằng 0 , viết 0 .
- 100 trừ 36 bằng 64 .
- Nhiều em nhắc lại cách trừ 100 - 36.
100 
- 5 
 95 * 0 không trừ được 5 lấy 10 trừ 5 bằng 5 . Viết 5 , nhớ 1 .
*0 không trừ được trừ 1 lấy 10 trừ 1 bằng 9 , viết 9.
 Vậy 100 trừ 5 bằng 95
-Lớp đọc lại cách trừ 100 trừ đi một số 
- Một em đọc đề bài .
- Tự làm bài vào vở , 3 em làm trên bảng 
 100 100 100
 - 4 - 22 - 69
 96 78 39
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Tính nhẩm :
- 1 em đọc mẫu : 100 trừ 20 bằng 80.
- 100 là 10 chục .
- 20 là 2 chục .
- Bằng 8 chục .
- Vậy 100 trừ 20 bằng 80 .
- Tự nhẩm và ghi kết quả vào vở . 
-Đọc chữa bài .
- Đọc đề .
- Buổi sáng bán 100 hộp sữa , buổi chiều bán ít hơn 24 hộp sữa
- Làm phép tính trừ . Vì đây là toán ít hơn .
 100 hộp 
 24 hộp 
 ? hộp 
Bài giải :
Số hộp sữa buổi chiều bán :
 100 - 24 = 76 ( hộp ) 
Đáp số : 76 hộp sữa
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
Buæi chiÒu: 
To¸n: ¤n luyÖn
I/ Môc tiªu : 
Cñng cè cách thực hiện phép trừ dạng 100 trừ đi một số ( 100 trừ đi số có 2 chữ số , số có 1 chữ số ). áp dụng để giải các bài toán có lời văn , bài toán ít hơn .
II /C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Hướng dÉn HS lµm vë bµi tËp to¸n:
Bài 1:
 - Yêu cầu 1 em đọc đề bài : Đặt tính rồi 
tính
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở bµi tËp.
-Yêu cầu 3 em lên bảng làm .
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: 
- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài: Tìm nhẩm : Mời một em nêu bài mẫu .
- Hướng dấn học sinh cách nhẩm 
 100 - 20 = ?
- 100 là bao nhiêu chục ?
- 20 là mấy chục ?
- 10 chục trừ 2 chục bằng mấy chục ?
Vậy 100 trừ 20 bằng bao nhiêu ?
- Yêu cầu lớp nhẩm và nêu kết quả các phép tính còn lại.
Bài 3 : Gọi một em nêu yêu cầu đề bài :
-Bài toán cho biết gì ?
- Để giải được bài toán này ta phải thực hiện phép tính gì ? Vì sao ?
Bài 4:- Yêu cầu học sinh nêu tóm tắt bài toán và tự vẽ sơ đồ doạn thẳng vào vở .
- Gọi 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở . 
- Nhận xét bài làm học sinh
2)Naâng cao:
Haõy vieát caùc soá sau ñaây thaønh toång hai soá 
Lieàn nhau :
a,41 b,57 c,39 d,25
-Yeâu caàu 1 em leân baûng laøm baøi 
3 ,Củng cố - Dặn dß:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Một em đọc đề bài .
- Lớp thực hiện vào vở bµi tËp .
- 3 em lên bảng làm .
 100 100 100
 - 3 - 8 - 54
 97 92 46
Nhận xét bài bạn 
-Một em đọc đề bài 
- Tính nhẩm :
- 1 em đọc mẫu : 100 trừ 20 bằng 80.
- 100 là 10 chục .
- 20 là 2 chục .
- Bằng 8 chục .
- Vậy 100 trừ 20 bằng 80 .
- Tự nhẩm và ghi kết quả vào vở . 
- Đọc chữa bài .
-Buổi sáng bán 100 lít dầu , buổi chiều bán ít hơn 32 lít dầu .
- Làm phép tính trừ . Vì đây là toán ít hơn .
 Bàigiải : 
 Số lít dầu buổi chiều bán : 
 100 - 32 = 68 ( lít ) 
 Đáp số : 68 lít dầu 
 - Hai em nêu cách điền và điền số thích hợp .
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại
1 em leân baûng laøm baøi 
a,41= 20+21 b,57=28+29
c,39= 19+20 d,25= 12+13
Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
Thứ ba ngày9 tháng12 năm 2008
Toán : Tìm số trừ .
A/ Mục tiªu: Như sgv trang 128
B/ Đồ dùng dạy học: Hình vẽ trong SGK phóng to .
 C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu về dạng toán “ Tìm số trừ chưa biết “
b) GV h­íng dÉn HS c¸ch t×m sè trõ khi biÕt sè bÞ trõ vµ hiÖu: 
- Tìm số bị trừ : 
* Bước 1 :Thao tác với đồ dùng trực quan 
- Bài toán 1 : Có 10 ô vuông sau khi bớt đi một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông . Hỏi đã bớt đi bao nhiêu ô vuông ?
- Lúc đầu có bao nhiêu ô vuông ?
- Phải bớt đi bao nhiêu ô vuông ?
-Gắn thanh thẻ ghi tên gọi .
- Gọi số ô vuông chưa biết là x . 
-Còn lại là bao nhiêu ô vuông ? 
- 10 ô vuông bớt đi x ô vuông còn lại là 6 ô vuông , hãy đọc phép tính tương ứng .
- Ghi bảng : 10 - x = 6 .
-Muốn biết số ô vuông chưa biết ta làm như thế nào ?
- Ghi bảng : x = 10 - 6 
 x = 4 
-Yêu cầu đọc thành phần trong phép tính 
 10 - x = 6 .
 - Vậy muốn tìm số trừ x ta làm thế nào ? 
- Gọi nhiều em nhắc lại .
 c/ Luyện tập :
Bài 1: Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm
 thÕ nµo ?
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Yêu cầu 3 em lên bảng làm .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: Yêu cầu 1 em đọc đề 
-Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë 
- Mêi 2 em lªn b¶ng lµm bµi 
- Yªu cÇu líp ®æi vë ®Ó kiÓm tra 
NhËn xÐt bµi lµm häc sinh 
Bµi 3:
-Bài toán yêu cầu làm gì ?
- Bài toán cho biết gì ?
- Muốn tính số ô tô rời bến ta làm như thế nào ? 
- Yêu cầu học sinh tự làm bài .
- Mời 1 em lên làm bài trên bảng .
- Nhận xét bài làm của học sinh .
 d) Củng cố ,dÆn dß:
-Nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai em lên bảng mỗi em thực hiện phép tính
 HS1 : 100 - 4 ; 100  ... ừng em .
 Bài 4. - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
 x là gì chưa biết ?Muốn tìm số hạngch­a biÕt ta làm thÕ nµo ?
- Ý b: x gọi là gì ? Muốn tìm SBT ta làm sao ?
Ý c: x là gì ? Muốn tìm số trừ em làm thế nào ?
- Mời 3 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Nhận xét bài làm học sinh .
Bài 5. 
- Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Bài này thuộc dạn toán gì ?
-Yêu cầu học sinh tự tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi tự làm bài .
- Yêu cầu 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng .
c) Củng cố - Dặn dß:
Nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
* Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Một em đọc thành tiếng , lớp đọc thầm theo 
- Tự nhẩm và ghi ngay kết quả vào vở .
- Nối tiếp nhau mỗi em đọc kết quả 1 phép tính
- Theo dõi nhận xét bài bạn .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- 3 em lên bảng làm mỗi em 2 phép tính .
- Ở lớp làm bài vào vở .
- Nhận xét bài bạn trên bảng .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- Tính .
- Tính trừ trái sang phải .
- 4 em lên bảng làm mỗi em 1 phép tính .
- Ở lớp làm bài vào vở .
 42 - 12 - 8 = 12 ; 36 + 14 - 28 = 22
 58 - 24 - 6 = 28 ; 72 - 36 + 24 = 12
- Em khác nhận xét bài bạn trên bảng 
- Đọc đề : Tìm x
- x là số hạng . Tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .
- x là số bị trừ , tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ .
- x là số trừ , tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi hiệu .
x + 14 = 40 52 - x = 17 x - 22 = 38 
x = 40 - 14 x = 52 - 17 x = 22 + 38 
x = 26 x = 35 x = 60
- Nhận xét bài bạn trên bảng .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- Toán ít hơn .
- 1 em lên bảng làm bài .
 65 cm
Đỏ : 
 17 cm
Xanh : 
Bµi giải :
Băng giấy màu đỏ dài là :
 65 - 17 = 48 ( cm )
 иp sè : 48 cm
- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập .
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
tập làm văn : Chia vui - kể về anh chị em .
A/ Mục đích yêu cầu : Nh­ sgv trang 278
B/ §å dïng d¹y häc : - Tranh vẽ minh họa . 
C/ Lên lớp :	
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
 1/ Kiểm tra bài cũ : 
- 1 HS lên bảng đọc bài làm bài tập 1 .
- 2 HS ®äc nh¾n tin vÒ nhµ ®· lµm
- Nhận xét ghi điểm từng em .
2.Bài mới:
 a/ Giới thiệu bài : 
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
*Bài 1+2: -Treo tranh minh họa .
- Mời một em đọc yêu cầu .
- Bức tranh vẽ gì ?
-Chị Liên có niềm vui gì ?
- Nam chúc mừng chị Liên như thế nào ? 
- Nếu là em , em sẽ nói gì với chị Liên để chúc mừng chị ?
- Mời lần lượt học sinh nói liền mạch .
- Nhận xét sửa cho học sinh .
- Nhận xét tuyên dương những em nói tốt .
*Bài 3 
-Mời một em đọc nội dung bài tập 3.
- Yêu cầu học sinh tự viết vào vở .
- Mời một số HS đọc lại bài viết của mình.
- Nhận xét ghi điểm học sinh .
 c) Củng cố - Dặn dß:
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
- 3 em lên đọc bài làm trước lớp .
- Lắng nghe nhận xét bài bạn .
- Quan sát tìm hiểu đề bài .
- Một bạn trai đang ôm bó hoa tặng chị 
- bạn Nam chúc mừng chị Liên đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi tỉnh .
- Đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh 
- Tặng hoa và nói : Em chúc mừng chị : Chúc chị sang năm đạt giải nhất .
-Lần lượt từng em lên nói trước lớp .
- Em xin chúc mừng chị / Chúc chị đạt thành tích cao hơn / Em rất khâm phục chị ...
- Nhận xét lời của bạn .
- Hãy viết từ 3 - 4 câu kể về anh , chị , em trong gia đình .
- Viết bài vào vở .
- Em rất yêu bé Hoa . Hoa năm nay hai tuổi . Môi bé Hoa đỏ hồng , da trắng . Hoa tươi cười thật ngộ nghĩnh. 
 / Anh trai em tên là Minh . Năm nay hai mươi tuổi . dáng người cao , khuôn mặt bầu , vầng trán cao rất thông minh . 
-Đọc bài viết trước lớp để lớp nghe và nhận xét .
- Nhận xét bài bạn .
-Hai em nhắc lại nội dung bài học .
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
Thủ công : Gấp , cắt , dán hình tròn ( tiết 2 )
A/ Mục đích yêu cầu :Học sinh biết gấp cắt dán hình tròn bằng giấy thủ công .
 -Làm được hình tròn đúng qui trình kĩ thuật .Yêu thích các sản phẩm đồ chơi .
B/ Đồ dùng dạy học: -Như tiết 1 .
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cò:
-Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
Hôm nay các em thực hành làm “hình tròn “
 b) Khai thác:
*Hoạt động 3 :- Yêu cầu thực hành gấp , cắt , dán hình tròn 
-Gọi một em nêu lại các bước gấp , cắt dán hình tròn 
-Lưu ý học sinh trang trí hình tròn bằng cách làm bông hoa , chùm bóng bay để sản phẩm thêm đẹp .
- Yêu cầu lớp tiến hành gấp cắt dán hình tròn .
-Đến từng nhóm quan sát và giúp đỡ những học sinh còn lúng túng .
-Yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm .
-Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản phẩm đẹp .
-Nhắc nhớ những HS chưa thực hiện tốt .
 d) Củng cố - Dặn dß:
-Yêu cầu nhắc lại các bước gấp cắt dán hình tròn .
-Nhận xét đánh giá về tinh thần thái độ học tập học sinh . Dặn giờ học sau mang giấy thủ công , giấy nháp , bút màu để “ Cắt biển báo hiệu giao thông” 
-Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình .
-Lớp theo dõi giới thiệu bài 
-Hai em nhắc lại tựa bài học .
- Hai em nêu lại trình tự các bước gấp cắt , dán hình tròn .
-Bước 1 :Gấp hình 
- Bước 2 Cắt hình tròn .
- Bước 3 Dán hình tròn .
 Các nhóm thực hành gấp cắt dán bằng giấy thủ công theo các bước để tạo ra hình tròn theo hướng dẫn giáo viên .
- Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm . 
- Các tổ cử người ra thi xem sản phẩm của tổ nào cân đối hơn , đẹp mắt hơn .
- Lớp nhận xét bình chọn tổ thắng cuộc .
-Hai em nhắc lại qui trình gấp cắt dán hình tròn . 
-Chuaån bị dụng cụ tiết sau “ Cắt dán biển báo hiệu giao thông“
Buæi chieàu
Tieáng vieät: Luyeän tËp lµm v¨n
I- Muïc ñích – yeâu caàu:
 - Luyeän keå veà anh em theå hieän söï quan taâm cuûa mình ñoái vôùi anh chò em. 
II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc :	
Hoaït ñoäng cuûa GV 
Hoaït ñoäng cuûa HS ø
1.Baøi môùi : 
 a) Giôùi thieäu baøi . 
Hoâm nay caùc em seõ tieáp tuïc thöïc haønh noùi lôøi chia vui ,Keå veà anh chò em.
b) Höôùng daãn trình baøy baøi taäp ñaõ laøm töø saùng 
 -Goïi HS leân baûng trình baøy laïi baøi laøm cuûa mình cho caû lôùp cuøng nghe .
c) Yeâu caàu nhöõng em chöa laøm xong baøi tieáp tuïc laøm cho hoaøn chænh
 - Giaùo vieân theo doõi 
3. Cuûng coá - daën doø :Veà nhaø hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi sau. 
 -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . 
- Hoïc sinh nhaéc laïi ñeà baøi. 
- HS ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình cho caû lôùp nghe vaø nhaän xeùt .
- Caû lôùp nhaän xeùt
- Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû.
Tập đọc : Thêm sừng cho ngựa .
A/ Mục đích yêu cầu- Đọc trơn cả bài đọc đúng các từ có các thanh : hỏi / ngã . Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu và các cụm từ . Giọng đọc vui , phân biệt được lời của nhân vật .Hiểu nội dung bài : - Cậu bé vẽ ngựa không ra ngựa , lại vẽ thêm sừng để nó thành bò .
 B/Chuan bị -Tranh minh họa bài tập đọc . Bảng phụ viết các từ , các câu cần luyện đọc .Tranh vẽ một con bò , một con ngựa . 
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cu:
-Gọi 3 em lên bảng đọc bài “ Gà tỉ tê với gà “ 
-Nhận xét đánh giá ghi điểm từng em .
- Nhận xét phần kiểm tra bài cũ .
 2.Bài mới a) Giới thiệu bài:
- Treo bức tranh và hỏi : Bức tranh vẽ cảnh gì ?
- Cậu bé vẽ ra sao mà không biết con gì ? Để biết cậu bé định vẽ con gì .Bây giờ các em sẽ tìm hiểu về một đàn gà con dễ thương , ngộ nghĩnh qua bài : “ Thêm sừng cho ngựa “ 
 b) Luyện đọc:
 1/ Đọc mẫu lần 1 : chú ý đọc chậm rải , giọng mẹ : ngạc nhiên ; giọng cậu bé : hồn nhiên , tự tin.
 2/ Hướng dẫn phát âm từ khó : 
- Giới thiệu các từ khó phát âm yêu cầu đọc .
-Mời nối tiếp nhau đọc từng câu . 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh 
3/ Hướng dẫn ngắt giọng : 
- Treo bảng phụ hướng dẫn ngắt giọng theo dấu phân cách , hướng dẫn cách đọc ở các câu dài .
- Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc .
4/ Đọc từng đoạn và cả bài . 
-Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp .
 -Theo dõi nhận xét cho điểm .
- Yêu cầu luyện đọc theo nhóm 
-Theo dõi đọc theo nhóm .
5/ Thi đọc 
6/ Đọc đồng thanh 
 c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu một em đọc bài 
 -Bin ham vẽ như thế nào ? 
- Bin thường vẽ bằng gì ?
- Thấy Bin ham vẽ mẹ đã làm gì ?
- Mẹ muốn Bin vẽ con gì ?
-Nghe mẹ bảo Bin đã làm gì ?
-Gọi học sinh giải nghĩ từ hí hoáy .
- Vì sao mẹ hỏi con vẽ gì đây ?
- Thái độ của mẹ ra sao ?
-Bin định chữa bức vẽ như thế nào ? 
- Cho lớp xem bức vẽ con bò và con ngựa .
-Bức tranh Bin vẽ con gì ?
-Các em đã xem thấy bức tranh con bò và con ngựa Vậy hãy khuyên Bin thế nào để cậu bé khỏi buồn và vẽ lại .
d) Củng cố - Dặn do:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.
-Ba em lên đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc theo yêu cầu . 
- Tranh vẽ cậu bé đang khoe với mẹ bức vẽ .
- Mẹ không biết cậu bé vẽ con gì .
- Lắng nghe và nhắc lại tựa bài .
-Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo .
- Một em khá đọc mẫu lần 2 .
- Đọc bài cá nhân sau đó lớp đọc đồng thanh các từ khó : quyển vở , hí hoáy , vẽ ...
 -Mỗi em đọc một câu cho đến hết bài .
- Thực hành ngắt nhịp từng câu theo hình thức nối tiếp 
- Đúng ,/ không phải con ngựa .// Thôi, / để con vẽ thêm hai cái sừng / cho nó thành con bò vậy .// 
- Các câu còn lại nghỉ hơi cuối câu .
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn . 
- Lần lượt đọc trong nhóm .
-Thi đọc cá nhân .
-Cả lớp đọc đồng thanh .
-Một em đọc bài lớp đọc thầm theo .
-Trên nền nhà , ngoài sân gạch nơi nào cũng có bức vẽ của Bin .
- Bằng phấn , bằng than .
- Mua cho Bin một quyển tập vẽ và một hộp bút chì màu .
- Con ngựa nhà mình .
- Mang vở và bút ra tận chuồng ngựa vẽ rồi lại xóa , xóa rồi lại vẽ ,hí hoáy rất lâu rồi cũng xong .
- Đọc chú giải sách giáo khoa .
- Vì Bin vẽ chẳng giống con ngựa .
- Rất ngạc nhiên .
- Thêm hai cái sừng để con vật thành con bò .
- Quan sát tranh.
-Chẳng phải ngựa , chẳng phải bò .
- Cậu cứ tập vẽ đi rồi sẽ vẽ đẹp / Cậu hãy quan sát kĩ và vẽ lại nhé ! Cậu vẽ rất đẹp ./ chịu khó tập , lần sau cậu sẽ vẽ đẹp hơn .
- Hai em nhắc lại nội dung bài học .
-Về nhà học thuộc bài, xem trước bài mới . 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 15.doc