Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán, Tiếng Việt Lớp 3

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán, Tiếng Việt Lớp 3

đề kiểm tra GIữA Kỳ I

Môn:toán– Lớp 3. Năm học: 2006 – 2007

Họ và tên:.Lớp:.

Trờng: Tiểu học Mỹ Lâm 3 - Điểm.(.)

1/ Đặt tính và tính (4điểm)

 a/ 324 + 405 b/ 485 – 72 c/ 26 x 3 d/ 84 : 2

2/ Tìm của 69 kg ; 36 m ( 1 điểm)

3/ Điền dấu ? , ? ? ? vào ô trống ( 2 điểm)

 a-/ 4 x 7 4 x 6

 b-/ 16 : 4 16 : 2

4/ Năm nay Lan 7 tuổi , tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Lan . Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ? (2đ)

 

doc 5 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán, Tiếng Việt Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò kiÓm tra GI÷A Kú I
M«n:to¸n– Líp 3. N¨m häc: 2006 – 2007
Hä vµ tªn:..........................................................................Líp:................................
Tr­êng: TiÓu häc Mü L©m 3 - §iÓm......................................(...............................)
1/ §Æt tÝnh vµ tÝnh (4®iÓm)
 a/ 324 + 405 b/ 485 – 72 c/ 26 x 3 d/ 84 : 2 
 ................ .............. ............ ...........
 ................ .............. ............ ...........
 ................ .............. ............ ...........
 ................ .............. ............ ...........
2/ T×m cña 69 kg ; 36 m ( 1 ®iÓm)
 .............................................................. 
3/ §iÒn dÊu , = vµo « trèng ( 2 ®iÓm)
 a-/ 4 x 7 4 x 6
 b-/ 16 : 4 16 : 2
4/ N¨m nay Lan 7 tuæi , tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi Lan . Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi ? (2®)
Bµi gi¶i
 ...............................................................
 ...............................................................
 ................................................................
5/ VÏ mét ®o¹n th¼ng 6cm vµ ®Æt tªn cho ®o¹n th¼ng ®ã? ( 1 ®)
 .......................................................................
-HÕt-
®Ò kiÓm tra GI÷A Kú I
M«n:tiÕng viÖt – Líp 3. N¨m häc: 2006 – 2007
Hä vµ tªn:..........................................................................Líp:................................
Tr­êng: TiÓu häc Mü L©m 3 - §iÓm......................................(...............................)
 I/ KiÓm tra ®äc:
1/ §äc thµnh tiÕng ®o¹n 1+2 bµi : Ng­êi mÑ. (5 ®iÓm)
 Bµ mÑ ch¹y ra ngoµi, hít h¶i gäi con. Suèt mÊy ®ªm rßng thøc tr«ng con èm, bµ võa thiÕp ®i mét lóc, ThÇn ChÕt ®· b¾t nã ®i.
	ThÇn §ªm Tèi ®ãng gi¶ mét bµ cô mÆc ¸o choµng ®en, b¶o bµ:
	-ThÇn ChÕt ch¹y nhanh h¬n giã vµ ch¼ng bao giê tr¶ l¹i nh÷ng ng­êi l·o ®· c­íp ®i ®©u.
	Bµ mÑ khÈn kho¶n cÇu xin ThÇn chØ ®­êng cho m×nh ®uæi theo ThÇn ChÕt. ThÇn §ªm Tèi chØ ®­êng cho bµ.
	§Õn mét ng· ba ®­êng, bµ mÑ kh«ng biÕt ph¶i ®i lèi nµo? n¬i ®ã cã mét bôi gai b¨ng tuyÕt b¸m ®Çy. Bôi gai b¶o:
	-T«i sÏ chØ ®­êng cho bµ, nÕu bµ ñ Êm t«i.
	Bµ mÑ «m gh× bôi gai vµo lßng ®Ó s­ëi Êm nã. Gai ®©m vµo da thÞt bµ, m¸u nhá xuèng tõng giät ®Ëm. Bôi gai d©m chåi, n¶y léc vµ në hoa ngay gi÷a mïa ®«ng buèt gi¸. Bôi gai chØ ®­êng cho bµ.
2/ §äc thÇm vµ lµm bµi tËp. (5 ®iÓm)
Khoanh trßn tr­íc ch÷ c¸i cho c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: Bµ mÑ ch¹y ®i d©u ®Ó t×m con. (1 ®iÓm).
Bµ mÑ ch¹y ra ngoµi.
Bµ mÑ ch¹y vµo rõng.
Bµ mÑ ch¹y lªn nói.
C©u 2: ThÇn §ªm Tèi ®ãng gi¶ lµ ai ? (1®iÓm).
ThÇn §ªm Tèi ®ãng gi¶ lµ mét bµ ¨n xin.
ThÇn §ªm Tèi ®ãng gi¶ mét bµ cô mÆc ¸o choµng ®en.
ThÇn §ªm Tèi ®ãng gi¶ lµ mét bµ tiªn.
C©u 3: Ng­êi mÑ ®· lµm g× ®Ó bôi gai chØ ®­êng cho bµ? (1 ®iÓm)
Bµ mÑ «m gh× bôi gai vµo lßng ®Ó s­ëi Êm nã.
Bµ mÑ cho bôi gai tiÒn.
Bµ mÑ khãc lãc víi bôi gai.
C©u 4: G¹ch ch©n d­íi nh÷ng tõ ng÷ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh trong ®o¹n v¨n sau. (1 ®iÓm).
	HÌ nµy, bè mÑ Nam ®­a vÒ quª th¨m «ng bµ néi. H«m Nam vÒ, c¸c chó b¸c ®Òu ®Õn ch¬i víi Nam. Cßn anh chÞ nhµ b¸c c¶ th× rñ Nam ra ®ång ch¬i th¶ diÒu.
C©u 5: T×m tõ tr¸i víi tõ tr¾ng:............................................. (1 ®iÓm).
II/ kiÓm tra viÕt:
1/ ChÝnh t¶: Nghe-viÕt (5 ®iÓm).
Bµi viÕt: Ng­êi mÑ (SGK líp 3, tËp 1, trang 29), viÕt ®o¹n 1 cña bµi (tõ )
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
2/ TËp lµm v¨n: (5 ®iÓm).
§Ò bµi: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (5 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ gia ®×nh em víi mét ng­êi b¹n míi quen biÕt.
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
	........................................................................................................................
-HÕt-
H­íng dÉn chÊm ®iÓm: Líp 2
	m«n to¸n
	Bµi 1: (1 ®iÓm)
	§óng mét sè ®­îc 1 ®iÓm.
	Bµi 2: (3 ®iÓm)
	Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm.
	Bµi 3: (3®iÓm) 
	Mçi phÐp tÝnh ®óng ®­îc 1 ®iÓm.
	Bµi 4: (1,5 ®iÓm)
	Khoanh ®óng ý (c) ®­îc (1,5 ®iÓm)
	Bµi 5: (1,5 ®iÓm).
	Sè lÝt n­íc m¾m can to ®ùng lµ:
 18 + 5 = 23 (lÝt)
 §¸p sè: 23 lÝt n­íc m¾m.
H­íng dÉn chÊm ®iÓm:
M«n tiÕng viÖt
I/ §äc.
1/ §äc thµnh tiÕng (5®iÓm)
§äc to, râ rµng 2 hoÆc 3 c©u: 5 ®iÓm.
§äc ch­a ®­îc râ rµng: tuú ë tõng møc ®é cho 4-3-2 ®iÓm 
2/ §äc thÇm vµ lµm bµi tËp: (5 ®iÓm)
Mçi c©u ®óng: 1 ®iÓm.
II/ ViÕt: 
1/ ChÝnh t¶: (5 ®iÓm).
Sai lçi + vÇn + dÊu: 3 ch÷ trõ 1 ®iÓm.
2/ TËp lµm v¨n: (5 ®iÓm).
ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n 5 ®Õn 7 c©u ®óng néi dung bµi, kh«ng sai lçi chÝnh t¶, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp (5 ®iÓm).
Tuú theo møc ®é bµi lµm chÊm 4-3-2-1 ®iÓm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_tieng_viet_lop_3.doc