Bài soạn dự thi giáo viên giỏi năm học 2009 - 2010 môn Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Bài soạn dự thi giáo viên giỏi năm học 2009 - 2010 môn Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

I. MỤC TIÊU:

· Biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy.

· Biết đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Bài tập 3 viết sẵn trên bảng lớp.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 

doc 3 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn dự thi giáo viên giỏi năm học 2009 - 2010 môn Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bµi so¹n dù thi gi¸o viªn giái n¨m häc 2009-2010
Ngµy d¹y: Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m häc 2009
Ng­êi d¹y: NguyƠn TiÕn H¶i
§¬n vÞ: Tr­êng TiĨu häc TT Phè Míi
..
 M«n: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
 LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI 
I. MỤC TIÊU: 
Biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy.
Biết đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Bài tập 3 viết sẵn trên bảng lớp.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC:6”
-Ba em lªn b¶ng ®Ỉt 2 c©u hái: Mét c©u dïng hái ng­êi kh¸c, mét c©u tù hái m×nh .
-§øng t¹i chç tr¶ lêi c©u hái:
+C©u hái dung ®Ĩ lµm g×? vi dơ?
+NhËn biÕt c©u hái nhê dÊu hiƯu nµo? VÝ dơ?
+Khi nµo dïng c©u hái ®Ĩ tù hái m×nh? VÝ dơ?
-NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa hs vµ ghi ®iĨm.
-Gäi hs nhËn xÐt c©u trªn b¶ng-ghi ®iĨm.
2. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài:1’
 b. Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài 1: 5”
- HS đọc yêu cầu và nội dung.
-Học sinh tự làm bài.
- Gọi học sinh phát biểu ý kiến.
- Sau mỗi học sinh đặt câu GV hỏi: - Ai còn cách đặt câu khác ?
-Nhận xét, kết luận chung các câu hỏi học sinh đặt.
 Bài 2: 7’
- HS đọc yêu cầu.
- HS tự làm bài.
-Gọi HS đọc câu mình đặt trên bảng.
-HS cả lớp nhận xét câu bạn đặt. 
-Sau đó HS đọc lại câu vừa đặt.
 Bài 3: 4’
- HS đọc yêu cầu.
-Nội dung bài này yêu cầu làm gì?
- Học sinh tự làm bài.
- Nhận xét kết luận lời giải đúng.
Bài 4: 5’
- HS đọc yêu cầu.
- HS đọc lại từ nghi vấn ở bài tập 3.
- HS tự làm bài.
- HS nhận xét chữa bài của bạn.
- GV nhận xét, chữa lỗi.
- Gọi 1 hoặc 2 HS dưới lớp đặt câu 
-Cho điểm những câu đặt đúng.
Bài 5 : 5’
- HS đọc yêu cầu.
- Học sinh trao đổi trong nhóm.
- GV gợi ý : 
Thế nào là câu hỏi ? 
- Trong 5 câu có dấu chấm hỏi trong SGK có những câu không phải là câu hỏi. Vậy câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi.
- Gọi học sinh phát biểu. HS khác bổ sung.
-GV kết luận. 
3. Củng cố – dặn dò: 2’
-Nhận xét tiết học.
-Về nhà đặt 3 câu hỏi và 3 câu có từ nghi vấn, chuẩn bị bài sau.
-3 HS lên bảng viết. 
-3 em tr¶ lêi.
Nhận xét câu trả lời và bài làm của bạn.( §ĩng /sai)
-Lắng nghe.
-1 HS đọc.
-2 học sinh ngồi cùng bàn trao đổi đặt câu và sửa cho nhau.
a/ H¨ng h¸i nhÊtvµ khoỴ nhÊt lµ ai?
Ai h¨ng h¸i nhÊt vµ khoỴ nhÊt?
b/Tr­íc giê häc , chĩng em th­êng lµm g×?
Chĩng em th­êng lµm g× tr­íc giê häc?
c/BÕn c¶ng nh­ thÕ nµo?
d/Bän trỴ xãn em hay th¶ diỊu ë ®©u?
-1 HS đọc.
-HS tự làm bài tập vào vở nháp hoặc vở BTTV4.
-HS có thể đặt các câu.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc.
-Ai gâ cưa ®Êy?
-C¸c b¹n ®ang lµm c¸i g× ®Êy?
-B¹n xin giÊy ®Ĩ lµm g×?
-ThÕ nµo gäi lµ tÝnh tõ/?
-V× sao mµ s©n tr­êng ån µo thÕ?
-Bao giê líp m×nh ®i tham quan?
-Nhµ b¹n ë ®©u?
-1 HS đọc.
+Gạch chân các từ nghi vấn.
+Dùng phấn màu gạch chân các từ nghi vấn trong đoạn văn. 
a/ Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất nung không ? 
b/ Chú bé Đất trở thành chú Đất nung phải không ?
c/ Chú bé Đất trở thành chú Đất nung à ?
- HS đọc.
- Các từ nghi vấn : có phải - không ? 
phải không ? - à ? 
- 3 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp đặt câu vào vở.
- Nhận xét chữa bài trên bảng.
- Tiếp nối đọc câu mình đặt.
* Có phải cậu học lớp 4 A không ? 
* Cậu muốn chơi với chúng tớ phải không ? 
*B¹n míi mua quyĨn s¸ch nµy µ ?
- Học sinh đọc 
- 2 em cùng bàn trao đổi thảo luận 
- Câu hỏi dùng để hỏi những điều chưa biết.
- Phần lớn các câu hỏi dùng để hỏi người khác nhưng cũng có câu hỏi là để tự hỏi mình. Câu hỏi thường có các từ nghi vấn. Khi viết cuối câu hỏi có dấu chẩm hỏi.
-HS phát biểu.
- Câu b, c và e không phải là câu hỏi vì chúng không phải dùng để hỏi về điều mà mình chưa biết.
- HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docluyen tap cau hoi -hai.doc