Bài soạn các môn học khối 2 - Tuần 18

Bài soạn các môn học khối 2 - Tuần 18

TẬP ĐỌC.

ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T 1)

ĐỌC THÊM: THƯƠNG ÔNG

I. Mục đích, yêu cầu:

- Đọc rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học.

- Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu( BT2); biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học (BT3)

* HS khá, giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ( tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút).

doc 24 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 10/11/2018 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn học khối 2 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18 TỪ ( NGÀY 28 / 12 â 3 / 1 NĂM 2010
Thứ
TIẾT
MÔN
TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
18
52
53
86
18
Chào cờ
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Chào cờ
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Ôn tập về giải toán
Thực hành kĩ năng cuối học kì I
Thứ ba
18
35
87
18
Kể chuyện
Chính tả
Toán
Thủ công
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Luyện tập chung
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (T2)
Thứ tư
54
88
36
18
Tập đọc
Toán
Chính tả
TNXH
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Luyện tập chung
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp
 Thứ năm
18
89
LTVC
Toán
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Luyện tập chung
Thứ sáu
18
18
90
18
Tập làm văn
Tập viết
Toán
SHL
Kiểm tra Đọc (Đọc hiểu. Luyện từ và câu)
Kiểm tra Viết (chính tả, Tập làm văn )
Kiểm tra định kì (cuối học kì I )
Tổng kết tuần
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2009.
TẬP ĐỌC. 
ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T 1)
ĐỌC THÊM: THƯƠNG ÔNG
I. Mục đích, yêu cầu:
Đọc rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài; trả lời được câu hỏi về ý đoạn đã đọc. Thuộc 2 đoạn thơ đã học.
Tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu( BT2); biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học (BT3)
* HS khá, giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ( tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút).
II. Chuaån bò
GV: Phieáu vieát teân caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng ñaõ hoïc. Baûng vieát saün caâu vaên baøi taäp 2. 
HS: SGK.Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp moät. 
III. Caùc hoaït ñoäng dạy học
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Baøi môùi (30’)
a. Giôùi thieäu: (1’)
Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi ñaàu baøi leân baûng.
b. OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng
Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Theo doõi HS ñoïc chænh söûa loãi sai cho caùc em neáu coù vaø chaám ñieåm khuyeán khích:
+ Ñoïc ñuùng töø ñuùng tieáng: 7 ñieåm.
+ Nghæ ngôi ñuùng, gioïng ñoïc phuø hôïp: 1,5 ñieåm.
+ Ñaït toác ñoä 45 tieáng/ 1 phuùt: 1,5 ñieåm.
* Tìm töø chæ söï vaät trong caâu ñaõ cho
Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø ñoïc caâu vaên ñeà baøi cho.
Yeâu caàu gaïch chaân döôùi caùc töø chæ söï vaät trong caâu vaên ñaõ cho.
Yeâu caàu nhaän xeùt baøi baïn treân baûng.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Lôøi giaûi: Döôùi oâ cöûa maùy bay hieän ra nhaø cöûa, ruoäng ñoàng, laøng xoùm, nuùi non.
v Vieát baûn töï thuaät theo maãu
Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp vaø töï laøm baøi.
Goïi 1 soá em ñoïc baøi Töï thuaät cuûa mình.
Cho ñieåm HS.
3. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt chung veà tieát hoïc.
Daën doø HS veà nhaø oân laïi caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc.
Chuaån bò: Tieát 2.
7 ñeán 8 HS laàn löôït leân baûng, boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc sau ñoù ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi nhö trong phieáu ñaõ chæ ñònh.
Ñoïc baøi.
Laøm baøi caù nhaân. 2 HS leân baûng laøm baøi.
Nhaän xeùt baøi laøm vaø boå sung neáu caàn.
Laøm baøi caù nhaân.
- Moät soá HS ñoïc baøi. Sau moãi laàn coù HS ñoïc baøi, caùc HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
 RUÙT KINH NGIEÄM : 
Tieát 2 
I. Mục đích, yêu cầu:
 - Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö tieát 1.
 - Đọc đúng rõ ràng toàn bài. Mức yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
 - Biết đặt câu tự giới thiệu mình với người khác(BT2).
 - Bước đầu biết dùng dấu chấm để tách đoạn văn thành 5 câu và viết lại cho đúng CT (BT3).
II. Chuaån bò
GV: Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc. Tranh minh hoïa baøi taäp 2. Baûng phuï cheùp noäi dung ñoaïn vaên baøi taäp 3.
HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Baøi môùi: (30’)
v OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng
Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Theo doõi HS ñoïc chænh söûa loãi sai cho caùc em neáu coù vaø chaám ñieåm khuyeán khích:
+ Ñoïc ñuùng töø ñuùng tieáng: 7 ñieåm.
+ Nghæ ngôi ñuùng, gioïng ñoïc phuø hôïp: 1,5 ñieåm.
+ Ñaït toác ñoä 45 tieáng/ 1 phuùt: 1,5 ñieåm.
v Ñaët caâu töï giôùi thieäu
Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
Goïi 1 HS khaù ñoïc laïi tình huoáng 1.
Yeâu caàu 1 HS laøm maãu. Höôùng daãn em caàn noùi ñuû teân vaø quan heä cuûa em vôùi baïn laø gì?
Goïi moät soá HS nhaéc laïi caâu giôùi thieäu cho tình huoáng 1.
Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå tìm caùch noùi lôøi giôùi thieäu trong hai tình huoáng coøn laïi.
Ví duï:
+ Chaùu chaøo baùc aï! Chaùu laø Sôn con boá Tuøng ôû caïnh nhaø baùc. Baùc laøm ôn cho boá chaùu möôïn caùi kìm aï!
+ Em chaøo coâ aï! Em laø Ngoïc Lan, hoïc sinh lôùp 2C. Coâ Thu Nga baûo em ñeán phoøng coâ, xin coâ cho lôùp em möôïn loï hoa aï!
Goïi moät soá HS noùi lôøi giôùi thieäu. Sau ñoù, nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
v OÂân luyeän veà daáu chaám
Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø ñoïc ñoaïn vaên.
Yeâu caàu HS töï laøm baøi sau ñoù cheùp laïi cho ñuùng chính taû.
Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi baïn treân baûng. Sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Lôøi giaûi:
Ñaàu naêm hoïc môùi, Hueä nhaän ñöôïc quaø cuûa boá. Ñoù laø moät chieác caëp raát xinh. Caëp coù quai ñeo. Hoâm khai giaûng, ai cuõng phaûi nhìn Hueä vôùi chieác caëp môùi. Hueä thaàm höùa hoïc chaêm, hoïc gioûi cho boá vui loøng.
3. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt chung veà tieát hoïc.
Chuaån bò: Tieát 3
- 7 ñeán 8 HS laàn löôït leân baûng, boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc sau ñoù ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi nhö trong phieáu ñaõ chæ ñònh.
3 HS ñoïc, moãi em ñoïc 1 tình huoáng.
Töï giôùi thieäu veà em vôùi meï cuûa baïn em khi em ñeán nhaø baïn laàn ñaàu.
1 HS khaù laøm maãu. Ví duï: Chaùu chaøo baùc aï! Chaùu laø Mai, hoïc cuøng lôùp vôùi baïn Ngoïc. Thöa baùc Ngoïc coù nhaø khoâng aï
Thaûo luaän tìm caùch noùi. 
1 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm.
 2 HS laøm treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm baøi trong Vôû baøi taäp.
RUÙT KINH NGHIEÄM: ..
TOAÙN
 OÂN TAÄP VEÀ GIAÛI TOAÙN
I-Muïc tieâu:
 - Biết tự giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn , ít hơn một số đơn vị.
 - HS làm được Bài 1; Bài 2; Bài 3.
- GD hS chăm học
II. Chuaån bò
GV: SGK. Baûng phuï.
HS: Vôû baøi taäp.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1.Baøi cuõ: OÂn taäp veà ño löôøng.
Con vòt naëng bao nhieâu kíloâgam?
Goùi ñöôøng naëng maáy kíloâgam?
Baïn gaùi naëng bao nhieâu kíloâgam?
GV nhaän xeùt.
2. Baøi môùi ( 35’)
a. Giôùi thieäu: (1’)
GV giôùi thieäu ngaén goïn roài ghi teân baøi leân baûng.
b. OÂn taäp
Baøi 1:
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì?
(Baøi toaùn cho bieát buoåi saùng baùn ñöôïc 48l daàu, buoåi chieàu baùn ñöôïc 37l daàu.)
Baøi toaùn hoûi gì?
(Baøi toaùn hoûi caû hai buoåi cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu lít daàu ?)
Muoán bieát caû hai buoåi baùn ñöôïc bao nhieâu lít daàu ta laøm theá naøo?
Ta thöïc hieän pheùp coäng 48 + 37 )
Taïi sao?
(Vì soá lít daàu caû ngaøy baèng caû soá lít daàu buoåi saùng baùn vaø soá lít daàu buoåi chieàu baùn goäp laïi.)
Yeâu caàu HS laøm baøi. 1 HS leân baûng laøm baøi. Sau ñoù nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
	Toùm taét
Buoåi saùng: 48 lít
Buoåi chieàu: 37 lít
Taát caû: . lít?
 Baøi giaûi
Soá lít daàu caû ngaøy baùn ñöôïc laø:
	48 + 37 = 85 (l)
	Ñaùp soá: 85 lít
Baøi 2:
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì?
Baøi toaùn hoûi gì?
Baøi toaùn thuoäc daïng gì? Vì sao?
Yeâu caàu HS toùm taét baøi toaùn baèng sô ñoà roài giaûi. 
 Toùm taét
	32 kg	
Bình 	/-------------------------/----------/
An	/-------------------------/ 6 kg
	? kg
Baøi 3:
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì?
Baøi toaùn hoûi gì?
Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
Yeâu caàu HS toùm taét baèng soá ño vaø giaûi.
	Toùm taét
	24 boâng
Lan	/--------------------------/ 6 boâng
Lieân	/--------------------------/---------/
	? boâng
Baøi 4: Coøn thôøi gian cho HS gioûi laøm
GV toå chöùc cho HS ñieàn soá haïng 
ÑAÙP AÙN
1
2
3
4
5
8
11
14
3. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò: Luyeän taäp chung.
- HS traû lôøi. Baïn nhaän xeùt.
Ñoïc ñeà
- HS traû lôøi
Laøm baøi.
Ñoïc ñeà baøi.
Baøi toaùn cho bieát Bình caân naëng 32 kg. An nheï hôn Bình 6 kg.
Hoûi An naëng bao nhieâu kg?
Baøi toaùn thuoäc daïng baøi toaùn veà ít hôn. Vì nheï hôn coù nghóa laø ít hôn.
Laøm baøi
 Baøi giaûi
	 Baïn An caân naëng laø:
	32 – 6 = 26 (kg)
 Ñaùp soá: 26 kg.
Ñoïc ñeà baøi.
Lan haùi ñöôïc 24 boâng hoa. Lieân haùi ñöôïc nhieàu hôn Lan 16 boâng hoa.
Lieân haùi ñöôïc maáy boâng hoa?
Baøi toaùn veà nhieàu hôn.
Laøm baøi
 Baøi giaûi
	Lieân haùi ñöôïc soá hoa laø:
	26 + 14 = 40 (boâng)
 Ñaùp soá: 40 boâng hoa.
- HS gioûi laøm.
RUÙT KINH NGHIEÄM: 
ÑAÏO ÑÖÙC
THÖÏC HAØNH KÓ NAÊNG CUOÁI HOÏC KÌ I
I- Muïc tieâu:
Giuùp hs heä thoáng laïi.
Nhöõng chuû ñeà ñaõ hoïc trong chöông trình töø tuaàn 1 – 16
Neâu ñöôïc nhöõng vieäc neân laøm,khoâng neân laøm ñeå thöïc hieän toát caùc chuû ñeà treân.
Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa nhuõng vieäc ñaõ laøm theo töøng chuû ñeà .
II-Taøi lieäu vaø phöông tieän:
moät soá caâu hoûi – phieáu tham gia thaûo luaän .
III-Caùc Hoaït ñoäng daïy hoïc :
oån ñònh :
KTBC(3’) tieát tröôùc hoïc baøi gì ?
- neâu nhöõng vieäc ñaõ laøm ñeå giöõ traät töï,veä sinh nôi coâng coäng ?
Giöõ traät töï veä sinh toát nhöõng nôi coâng coäng ñem laïi lôïi ích gì ?
Ñoïc thuoäc 2 caâu thô khuyeân ta neân giöõ veä sinh traät töï nôi coâng coäng . 
 nhaän xeùt phaàn KTBC
3-Baøi môùi: (30’) Tieát ñaïo ñöùc hoâm nay caùc em oân laïi nhöõng chuû ñeà ñaõ hoïc töø ñaàu naêm ñeán nay.”Oân taäp” ghi baûng.
Hoaït ñoäng 1: ñaøm thoïai
Chaêm chæ hoïc taäp vaø sinh hoaït ñuùng giôø coù lôïi gì ?
Em haõy ñoïc thôøi gian bieåu ngaøy thöù 2 cuûa em?em ñaõ thöïc hieän ñuùng theo thôøi gian bieåu buoåi saùng chöa ?
Em caàn nhaän loãi vaø söûa loãi khi naøo?
- Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi coù lôïi gì ?
(- Giuùp em mau choùng tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quùy.)
Soáng goïn gaøng ngaên naép coù lôïi gì ?
(- Laøm cho nhaø cöûa saïch ñeïp khi duøng k ... oaït ñoäng 1: Nhaän bieát tröôøng hoïc saïch ñeïp vaø bieát giöõ tröôøng hoïc saïch ñeïp.
Böôùc 1:
Höôùng daãn HS quan saùt tranh aûnh trang 38, 39vaø traû lôøi caâu hoûi:
Tranh 1:
Böùc aûnh thöù nhaát minh hoïa gì?
Neâu roõ caùc baïn laøm nhöõng gì?
Duïng cuï caùc baïn söû duïng?
Vieäc laøm ñoù coù taùc duïng gì?
Tranh 2:
Böùc tranh thöù 2 veõ gì?
Noùi cuï theå caùc coâng vieäc caùc baïn ñang laøm?
Taùc duïng?
Tröôøng hoïc saïch ñeïp coù taùc duïng gì?
Böôùc 2:
Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi:
Treân saân tröôøng vaø xung quanh tröôøng, xung quanh caùc phoøng hoïc saïch hay baån?
Xung quanh tröôøng hoaëc treân saân tröôøng coù nhieàu caây xanh khoâng? Caây coù toát khoâng?
Khu veä sinh ñaët ôû ñaâu? Coù saïch khoâng? Coù muøi hoâi khoâng?
Tröôøng hoïc cuûa em ñaõ saïch chöa?
Theo em laøm theá naøo ñeå giöõ tröôøng hoïc saïch ñeïp?
Keát luaän: Nhaán maïnh taùc duïng cuûa tröôøng hoïc saïch ñeïp.
Nhaéc laïi vaø boå sung nhöõng vieäc neân laøm vaø neân traùnh ñeå giöõ tröôøng hoïc saïch ñeïp.
v Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh laøm veä sinh tröôøng, lôùp hoïc
Böôùc 1:
Phaân coâng vieäc cho moãi nhoùm.
Phaùt cho moãi nhoùm moät soá duïng cuï phuø hôïp vôùi töøng coâng vieäc.
Höôùng daãn HS bieát caùch söû duïng duïng cuï hôïp lí ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø giöõ veä sinh cô theå. VD: Ñeo khaåu trang, duøng choåi coù caùn daøi, vaåy nöôùc khi queùt lôùp, queùt saân hoaëc sau khi laøm veä sinh tröôøng, lôùp; nhoå coû  phaûi röûa tay baèng xaø phoøng.
Böôùc 2:
Toå chöùc cho caùc nhoùm kieåm tra ñaùnh giaù.
Ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc.
- Tuyeân döông nhöõng nhoùm vaø caù nhaân laøm toát.
3. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Sau baøi hoïc ngaøy hoâm nay em ruùt ra ñöôïc ñieàu gì?
Keát luaän: Tröôøng lôùp saïch ñeïp seõ giuùp chuùng ta khoeû maïnh vaø hoïc taäp toát hôn.
Chuaån bò: Baøi 19.
 - HS neâu, baïn nhaän xeùt.
HS quan saùt theo caëp caùc hình ôû trang 38, 39 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi.
Caûnh caùc baïn ñang lao ñoäng veä sinh saân tröôøng.
Queùt raùc, xaùch nöôùc, töôùi caây
Choåi nan, xoâ nöôùc, cuoác, xeûng
Saân tröôøng saïch seõ
Tröôøng hoïc saïch ñeïp.
Veõ caûnh caùc baïn ñang chaêm soùc caây hoa.
Töôùi caây, haùi laù khoâ giaø, baét saâu
Caây moïc toát hôn, laøm ñeïp ngoâi tröôøng.
Baûo veä söùc khoeû cho moïi ngöôøi, GV, HS hoïc taäp giaûng daïy ñöôïc toát hôn.
Nhôù laïi keát quaû, quan saùt vaø traû lôøi.
Khoâng vieát, veõ baån leân baøn, leân töôøng.
Khoâng vöùt raùc, khoâng khaïc nhoå böøa baõi.
Khoâng treøo caây, beû caønh, haùi vöùt hoa, daãm leân caây.
Ñaïi, tieåu tieän ñuùng nôi qui ñònh
Tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng laøm veä sinh tröôøng lôùp, töôùi chaêm soùc caây coái.
Laøm veä sinh theo nhoùm.
Phaân coâng nhoùm tröôûng.
Caùc nhoùm tieán haønh coâng vieäc:
+ Nhoùm 1: Veä sinh lôùp.
+ Nhoùm 2: Nhaët raùc, queùt saân tröôøng
+ Nhoùm 3: Töôùi caây xanh ôû saân tröôøng
+ Nhoùm 4: Nhoå coû, töôùi hoa ôû saân tröôøng.
Nhoùm tröôûng baùo caùo keát quaû.
Caùc nhoùm ñi xem thaønh quaû laøm vieäc, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù.
Bieát ñöôïc theá naøo laø tröôøng lôùp saïch ñeïp vaø caùc bieän phaùp ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp,
RUÙT KINH NGHIEÄM: .
Thöù naêm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
LUYỆN TÖØ VAØ CAÂU
OÂN TAÄP HOÏC KÌ I
Tieát 7
I. Muïc tieâu
 - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
 - Tìm được từ chỉ đặc điểm trong câu (BT2).
 - Viết được một bưu thiếp chúc mừng thầy cô giáo(BT3)
II. Chuaån bò
GV: Phieáu ghi teân baøi thô, taäp nhö tieát 1.
HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Baøi môùi (35’)
a. Giôùi thieäu: (1’)
- Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi ñaàu baøi leân baûng.
b. OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng
Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Theo doõi HS ñoïc chænh söûa loãi sai cho caùc em neáu coù vaø chaám ñieåm khuyeán khích:
+ Ñoïc ñuùng töø ñuùng tieáng: 7 ñieåm.
+ Nghæ ngôi ñuùng, gioïng ñoïc phuø hôïp: 1,5 ñieåm.
+ Ñaït toác ñoä 45 tieáng/ 1 phuùt: 1,5 ñieåm.
v OÂn luyeän veà töø chæ ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi vaø vaät.
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2.
Söï vaät ñöôïc noùi ñeán trong caâu caøng veà saùng, tieát trôøi caøng laïnh giaù laø gì?
Caøng veà saùng tieát trôøi ntn?
Vaäy töø naøo laø töø chæ ñaëc ñieåm cuûa tieát trôøi khi veà saùng?
Yeâu caàu töï laøm caùc caâu coøn laïi vaø baùo caùo keát quaû laøm baøi.
Theo doõi vaø chöõa baøi.
v OÂn luyeän veà caùch vieát böu thieáp.
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 3
Yeâu caàu caàu HS töï laøm baøi sau ñoù goïi moät soá HS ñoïc baøi laøm, nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
3. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt chung veà tieát hoïc.
Chuaån bò: Tieát 8 Ktra HKI
- 7 ñeán 8 HS laàn löôït leân baûng, boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc sau ñoù ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi nhö trong phieáu ñaõ chæ ñònh.
1 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm.
Laø tieát trôøi
Caøng laïnh giaù hôn.
Laïnh giaù.
b) vaøng töôi, saùng tröng, xanh maùt.
c) sieâng naêng, caàn cuø.
2 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm.
Laøm baøi caù nhaân.
RUÙT KINH NGHIEÄM: 
..
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu
 - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.
 - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trong trường hợp đơn giản.
 - Biết giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.
 - Bài 1. Bài 2. Bài 3. 
 - GD HS töï giaùc hoïc taäp.
II. Chuaån bò	
GV: SGK. Baûng phuï.
HS: Vôû baøi taäp.
III. Caùc hoaït ñoängdaïy hoïc
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Baøi cuõ (3’) Luyeän taäp chung.
Söûa baøi 5.
GV nhaän xeùt.
2. Baøi môùi (35’)
a. Giôùi thieäu: (1’)
GV giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu baøi leân baûng.
b. OÂn taäp
Baøi 1:
Yeâu caàu HS ñaët tính roài thöïc hieän tính. 3 HS leân baûng laøm baøi.
Yeâu caàu neâu caùch thöïc hieän caùc pheùp tính: 
	38 + 27; 70 – 32; 83 –8.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS
Baøi 2:
Yeâu caàu HS neâu caùch thöïc hieän tính giaù trò bieåu thöùc coù ñeán 2 daáu pheùp tính roài giaûi.
	12 + 8 + 6 	= 20 + 6 = 26
 36 + 19 – 19 = 55 –1 9 = 36
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì? Vì sao?
Yeâu caàu HS toùm taét vaø laøm baøi.
 Toùm taét
	70 tuoåi
Oâng	/-------------------------/---------/
Boá	/-------------------------/ 32 tuoåi
	? tuoåi
Baøi 4: HS gioûi
Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Vieát leân baûng: 75 + 18 = 18 + £
Ñieàn soá naøo vaøo oâ troáng?
Vì sao?
Yeâu caàu HS laøm baøi tieáp.
Baøi 5: HS gioûi
Cho HS töï traû lôøi. Neáu coøn thôøi gian GV cho HS traû lôøi theâm caùc caâu hoûi:
	+ Hoâm qua laø thöù maáy? Ngaøy bao nhieâu vaø cuûa thaùng naøo?
	+ Ngaøy mai laø thöù maáy? Ngaøy bao nhieâu cuûa thaùng naøo?
	+ Ngaøy kia laø thöù maáy? Ngaøy bao nhieâu vaø cuûa thaùng naøo?
3. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: Thi HK1.
- 2 HS leân baûng söûa baøi. HS söûa baøi.
Ñaët tính roài tính.
3 HS traû lôøi.
Thöïc haønh tính töø traùi sang phaûi.
Laøm baøi.
25 + 15 – 30 = 40 – 30 = 10
51 – 19 –18 = 32 – 18 = 14
Ñoïc ñeà baøi.
Baøi toaùn veà ít hôn. Vì keùm coù nghóa laø ít hôn.
Giaûi baøi toaùn
 Baøi giaûi
	 Soá tuoåi cuûa boá laø:
	 70 – 32 = 38 (tuoåi)
 Ñaùp soá: 38 tuoåi
Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
Quan saùt.
Ñieàn soá 75.
Vì 75 + 18 = 18 + 75. Vì khi ñoåi choã caùc soá haïng trong moät toång thì toång khoâng ñoåi
	44 + 36 = 36 + 44
	37 + 26 = 26 + 37
	65 + 9 = 9 + 65
- HS traû lôøi. Baïn nhaän xeùt.
RUÙT KINH NGHIEÄM: 
THÖÙ SAÙU NGAØY 19 THAÙNG 12 NAÊM 2008
TIEÁNG VIEÄT
KIEÅM TRA (2 tieát)
TOAÙN
KIEÅM TRA
KÍ DUYEÄT TUAÀN 18
..
..
CHÍNH TAÛ
OÂN TAÄP HOÏC KÌ I
Tieát 8
I. Muïc tieâu
Oân luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng.
Oân luyeän caùch noùi caâu ñoàng yù, khoâng ñoàng yù.
Oân luyeän caùch vieát ñoaïn vaên ngaén (5 caâu) theo chuû ñeà cho tröôùc.
II. Chuaån bò
GV: Phieáu ghi teân, ñoaïn thô caàn kieåm tra hoïc thuoäc loøng.
HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi môùi (30’)
a. Giôùi thieäu: (1’)
- Neâu muïc tieâu tieát hoïc vaø ghi ñaàu baøi leân baûng.
v Oân luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng
Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc.
Theo doõi HS ñoïc chænh söûa loãi sai cho caùc em neáu coù vaø chaám ñieåm khuyeán khích:
+ Ñoïc ñuùng töø ñuùng tieáng: 7 ñieåm.
+ Nghæ ngôi ñuùng, gioïng ñoïc phuø hôïp: 1,5 ñieåm.
+ Ñaït toác ñoä 45 tieáng/ 1 phuùt: 1,5 ñieåm.
v Oân luyeän caùch noùi caâu ñoàng yù, khoâng ñoàng yù.
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Yeâu caàu 2 HS laøm maãu tình huoáng 1.
Yeâu caàu 2 HS ngoài caïnh nhau thöïc haønh theo tình huoáng, sau ñoù goïi moät soá nhoùm trình baøy.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng caëp HS.
v Vieát khoaûng 5 caâu noùi veà moät baïn lôùp em.
Yeâu caàu 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Yeâu caàu HS töï laøm baøi sau ñoù goïi moät soá em ñoïc baøi laøm vaø chænh söûa loãi cho caùc em, neáu coù.
Chaám ñieåm moät soá baøi toát.
3. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt chung veà tieát hoïc.
Chuaån bò: Tieát 9
Haùt
7 ñeán 8 HS laàn löôït leân baûng, boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc sau ñoù ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi nhö trong phieáu ñaõ chæ ñònh.
1 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm.
Laøm maãu: Ví duï vôùi tình huoáng a):
+ HS 1 (vai baø): Haø ôi, xaâu giuùp baø caùi kim!
+ HS 2 (vai chaùu): Vaâng aï! Chaùu seõ giuùp baø ngay ñaây aï!/ Vaâng aï! Baø ñöa kim ñaây chaùu xaâu cho aï! . . .
Tình huoáng b):
+ HS 1: Ngoïc ôi! Em nhaët rau giuùp chò vôùi!
+ HS 2: Chò chôø em moät laùt. Em xong baøi taäp seõ giuùp chò ngay./ Chò ôi, moät tí nöõa em giuùp chò ñöôïc khoâng? Em vaãn chöa laøm xong baøi taäp 
Tình huoáng c):
+ HS 1: Haø ôi! Baøi khoù quaù, caäu laøm giuùp tôù vôùi.
+ HS 2: Ñaây laø baøi kieåm tra, mình khoâng theå laøm giuùp baïn ñöôïc, baïn thoâng caûm.
Tình huoáng d):
+ HS 1: Ngoïc ôi, cho tôù möôïn caùi goït buùt chì.
+ HS 2: Ñaây, caäu laáy maø duøng./ Ñaây noù ñaây./ Oâi mình ñeå queân noù ôû nhaø roài, tieác quaù
1 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm.
Laøm baøi vaø ñoïc baøi laøm.
RUÙT KINH NGHIEÄM: ..

Tài liệu đính kèm:

  • docGA L2 TUAN 18 CKTKN.doc