Thiết kế bài dạy môn học khối 2 - Tuần 11 năm học 2012

Thiết kế bài dạy môn học khối 2 - Tuần 11 năm học 2012

TUẦN 11

Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2011

Tiết 1: HĐTT: CHÀO CỜ

Tiết 2+3: Tập đọc- kể chuyện: ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU

 A/ Mục tiêu :

- Tập đọc:

+ Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện với lời nhân vật

+ Hiểu ý nghĩa: Đất đai Tổ Quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

- Kể chuyện: Biết sắp xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự và kể lại được lại từng đoạn câu chuện dựa vào tranh minh hoạ.

 B/ Chuẩn bị : Tranh minh họa truyện trong SGK.

 

doc 24 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy môn học khối 2 - Tuần 11 năm học 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 11
Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2011
Tiết 1: HĐTT: CHÀO CỜ
Tiết 2+3: Tập đọc- kể chuyện: ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU
 A/ Mục tiêu : 
- Tập đọc:
+ Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện với lời nhân vật
+ Hiểu ý nghĩa: Đất đai Tổ Quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Kể chuyện: Biết sắp xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự và kể lại được lại từng đoạn câu chuện dựa vào tranh minh hoạ.
 B/ Chuẩn bị : Tranh minh họa truyện trong SGK.
 C/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 em đọc bài “Thư gửi bà “ và TLCH: 
+ Trong thư Đức kể với bà những gì?
+ Qua thư, em thấy tình cảm của Đức đối bà ở quê như thế nào?
- Nhận xét ghi điểm. 
 2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu :
 b) Luyện đọc: 
* Đọc diễn cảm toàn bài. Cho HS quan sát tranh.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.
- Theo dõi sửa sai cho HS. 
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Kết hợp giải thích các từ mới trong SGK: cung điện, khâm phục, 
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 
 + Gọi 1HS đọc lời viên quan (ở đoạn 2). 
 + Yêu cầu các nhóm tiếp nối đọc đồng thanh 4 đoạn trong bài. 
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
 - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH:
+ Hai người khách được vua Ê - ti - ô - pi - a tiếp đãi thế nào ?
- Yêu cầu HSđọc thầm phần đầu đoạn 2 (Từ lúc hai người ... làm như vậy), TLCH:
+ Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất ngờ đã xảy ra ?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm phần cuối đoạn 2 của bài.
+ Vì sao người Ê - ti - ô - pi - a không để cho khách mang đi một hạt cát nhỏ ?
- Mời 3HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bài. 
+ Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê - ti - ô - pi - a đối với quê hương ?
*Giáo viên chốt ý như sách giáo viên 
 d) Luyện đọc lại : 
- Đọc diễn cảm đoạn 2 trong bài .
- Hướng dẫn HS cách đọc.
- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em phân vai thi đọc đoạn 2. 
- Mời 1 em đọc cả bài.
- Nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất.
 ­) Kể chuyện : 
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ: SGK.
2. Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh 
Bài tập 1: - Gọi 2HS đọc yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện.
- Gọi HS nêu kết quả.
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét.
Bài tập 2 : - Yêu cầu từng cặp HS dựa tranh đã được sắp xếp thứ tự để tập kể.
- Gọi 4HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp theo 4 bức tranh .
- Mời 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện theo tranh.
- Nhận xét bình chọn HS kể hay nhất.
 đ) Củng cố dặn dò : 
- Hãy đặt tên khác cho câu chuyện.
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện. 
- 2HS lên đọc bài và TLCH.
- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc bài. 
- Lớp nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp. Luyện đọc các từ mới
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
Tìm hiểu nghĩa của các từ: Cung điện, khâm phục, khách du lịch, sản vật.
- Các nhóm luyện đọc.
- 1HS đọc lời viên quan.
- Các nhóm đọc đồng thanh 4 đoạn của bài.
- Lớp đọc thầm đoạn 1.
+ Mời họ vào cung, mở tiệc cghiêu đãi, tặng những sản vật quý, sai người đưa xuống tận tàu.
- Học sinh đọc thầm phần đầu đoạn 2.
+ Viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra để họ cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để khách xuống tàu trở về nước.
- Học sinh đọc thầm phần cuối đoạn 2. 
+ Vì người Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý và coi mảnh đất quê hương họ là thứ thiêng liêng cao quý nhất.
- 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.
+ Người dân Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý, trân trọng mảnh đất của hương/ Coi đất đai của tổ quốc là tài sản quí giá thiêng liêng nhất ...
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu. 
- Các nhóm thi đọc phân theo vai
( người dẫn chuyện, viên quan, hai người khách ).
- 1HS đọc cả bài.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay nhất.
- Lắng nghe nhiệm vụ tiết học .
- Cả lớp quan sát tranh minh họa , sắp xếp lại đúng trình tư của câu chuyệnï.
- 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.
(Thứ tự của tranh: 3 - 1 - 4 -2)
- Từng cặp tập kể chuyện,
- 4 em nối tiếp kể theo 4 tranh.
- 1HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất. 
- Mảnh đất thiêng liêng/ Một phong tục lạ lùng/ Tấm lòng yêu quý đất đai/ ...
Tiết 4: Đạo đức: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC TRƯỜNG VIỆC LỚP ( Tiết 1)
 A/ Muïc tieâu: 
- Biết : HS phải có bổn phận tham gia việc trường việc lớp
- Nêu được một vài việc nên làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn
- Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngay.
 B/Taøi lieäu vaø phöông tieän : 
 C/ Hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Baøi môùi: 
* Khôûi ñoäng : Hoïc sinh haùt taäp theå baøi haùt :”Em yeâu tröôøng em “
ª Hoaït ñoäng 1: Phaân tích tình huoáng 
- Laàn löôït treo caùc böùc tranh leân baûng .
- Yeâu caàu quan saùt vaø traû lôøi noäi dung töøng böùc tranh .
Neâu caùc tình huoáng nhö saùch giaùo vieân .
- Yeâu caàu giaûi quyeát caùc tình huoáng ñaõ neâu. 
- Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi : - Neáu laø baïn Huyeàn ai seõ choïn caùch giaûi quyeát a ? b ? c ?d 
- Yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän roài cöû ñaïi dieän leân ñoùng vai öùng xöû .
- Yeâu caàu caû lôùp quan saùt vaø nhaän xeùt.
- Keát luaän : SGV. 
ªHoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù haønh vi 
- Yeâu caàu laøm BT2 - VBT ñieàn Ñ hay S vaøo oâ troáng.
- Yeâu caàu lôùp ñoäc laäp laøm baøi vaø chöõa baøi. 
- Keát luaän : Vieäc laøm cuûa caùc baïn trong tình huoáng c, d laø ñuùng ; a, b laø sai.
ªHoaït ñoäng 3: Baøy toû yù kieán 
- Laàn löôït ñoïc töøng yù kieán yeâu caàu hoïc sinh suy nghó vaø baøy toû yù kieán cuûa mình. 
- Yeâu caàu lôùp töï suy nghó veà caùc lí do thaùi ñoä ñoái vôùi töøng yù kieán .
- Yeâu caàu lôùp nhaän xeùt , goùp yù. Keát luaän theo saùch giaùo vieân . 
* Keát luaän: Caùc yù kieán a, b, d laø ñuùng ; yù kieán c laø sai.
* Höôùng daãn thöïc haønh:
- Tìm hieåu caùc taám göông tích cöïc tham gia vaøo vieäc lôùp.
- Tham gia laøm vaø laøm toát 1 soá vieäc lôùp, vieäc tröôøng phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình.
- Caû lôùp haùt baøi “Em yeâu tröôøng em”
- HS quan saùt caùc böùc tranh, neâu noäi dung cuûa töøng böùc tranh .
- Caùc nhoùm thaûo luaän theo töøng yù trong töøng böùc tranh vaø vôùi tình huoáng giaùo vieân ñöa ra 
- Sau khi thaûo luaän xong ñaïi dieän caùc nhoùm cöû caùc baïn leân ñoùng vai ñeå xöû lí tình huoáng 
- Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt vaø ñi ñeán keát luaän caùch giaûi quyeát nhö (d) laø hôïp lí nhaát .
- Caû lôùp laøm baøi ôû VBT.
- HS ñoïc keát , lôùp nhaän xeùt chöõa baøi.
- Laàn löôït töøng em neâu yù kieán veà thaùi ñoä cuûa mình tröôùc lôùp theo ba thaùi ñoä: taùn thaønh, khoâng taùn thaønh vaø löôõng löï, giaûi thích. 
- Lôùp trao ñoåi nhaän xeùt vaø boå sung neáu coù.
- Thöïc hieän toát ñieàu ñaõ ñöôïc hoïc.
Tiết 5: Toán: BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP (tiếp theo)
 A/ Mục tiêu 
- Bước đầu biết giải bài toán và trình bày bài giải bằng hai phép tính
- Làm được các bài tập 1, 2, 3 (dòng 2)
 B/Lên lớp :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Bài cũ :
 Nhận xét đánh giá bài KT giữa học kì I.
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: 
b) Khai thác :
Bài toán 1: - Đọc bài toán, ghi tóm tắt lên bảng:
Thứ bảy: 6 xe
Chủ nhật: ? xe
- Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán. 
- Yêu cầu HS nêu điều bài toán cho biết và điều bài toán hỏi. 
- Nêu câu hỏi :
+ Bước 1 ta đi tìm gì ?
+ Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 ta tìm gì? 
- Hướng dẫn học sinh thực hiện tính ra kết quả và cách trình bày bài giải như sách giáo khoa. 
 b) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập.
+ Em hãy nêu điều bài toán đã cho biết và điều bài toán hỏi.
- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán. 
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng giải .
- Nhận xét đánh giá.
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
Bài 2 : - Yêu cầu học sinh nêu và phân tích bài toán. 
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở. 
- Mời một học sinh lên giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Mời 1 học sinh lên bảng giải ( dòng 1). Dòng 2 Không viết phép tính.
- Yêu cầu cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra .
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
c) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học và xem lại các bài tập đã làm.
- Lắng nghe để rút kinh nghiệm.
*Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- 2HS đọc lại bài toán.
- Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu điều bài cho biết và điều bài toán hỏi.
+Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: ( 6 x 2) = 12 (xe)
 +Tìm số xe đạp cả hai ngày: 6+12=18(xe)
- Đọc bài toán.
- Học sinh vẽ tóm tắt bài toán. 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở. 
- Một học sinh lên trình bày bài giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Giải :
Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là : 5 x 3 = 15 ( km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là : 5 +15 = 20 (km )
 Đ/S :20 km 
- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán. 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở
- Một học sinh lên giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Giải :
Số lít mật lấy từ thùng mật ong là :
24 : 3 = 8 ( l )
Số lít mật còn lại là :
24 - 8 = 16 ( l )
 Đ/S : 16 lít mật ong 
- Một em nêu đề bài tập 3 .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Một học sinh lên giải .
 5 x 3 + 3 = 15 + 3 7 x 6 – 6 = 42 – 6 
 = 18 = 36
Dòng 2 HS trả lời, không viết phép tính.
Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2011
Tiết 1: Toán: LUYỆN TẬP 
 A/ Mục tiêu: 
- Biết giải bài toán bằng hai phép tính
 B/ Chuẩn bị: 
 C/ Lên lớp :	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Bài cũ :
- Gọi em lên bảng làm BT3 trang 51.
- Nhận xét, ghi điểm.
2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
 b) Luyện tập:
Bài 1: - Yêu cầu 2 em nêu bài tập 1.
- GV ghi tóm tắt bài toán.
 Có: 45 ô tô
 Rời bến: 18 ô tô và 17 ô tô.
 Còn lại: ... ô tô ?
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS làm vào vở.
- Mời một học sinh lên bảng giải .
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
Bài 2 : - Yêu cầu học sinh đọc bài toán, phân tích bài toán rồi tự làm vào vở.
- Mời một học sinh lên bảng giải bài.
- Nhận xét bài làm của học sinh. 
Bài 3: - Gọi một học sinh nêu yêu cầu BT3.
- Treo BT3 đã ghi sẵn lên bảng.
 14 bạn
HSG:
HSK: ... dạy học
Định lượng
Đội hình luyện tập
 1/Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 
- HS giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong sân xoay các khớp . 
- Chơi trò chơi : ( Chui qua hầm )
 2/Phần cơ bản :
* Ôn 5 động tác đã học :
- Yêu cầu lớp ôn lần lượt từng động tác : vươn thở, tay, chân, lườn, bụng. Giáo viên theo dõi sửa chữa.
- Giáo viên hô cho học sinh thực hiện mỗi lần tập 2 x 8 nhịp.
- Cho HS luyện tập theo tổ.
- Cho các tổ thi đua với nhau 1 lần. GV nhận xét tuyên dương.
* Học động tác toàn thân:
- Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm . 
- Vừa làm mẫu vừa giải thích về động tác cho học sinh làm theo. 
- Mời 3 – 4 học sinh thực hiện tốt lên làm mẫu.
- Cả lớp tập luyện theo nhịp hô của GV.
- HS tập luyện theo tổ, GV theo dõi uốn nắn.
+ Nhịp 1: Bước chân trái ra trước 1 bước, trọng tâm dồn vào chân trước, chân sau thẳng kiểng gót, hai tay đưa ra trước - lên cao thẳng hướng, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.
+ Nhịp 2: Đưa chân trái về với chân phải, đồng thời gập thân trên về trước - xuống thấp, hai chân và tay thẳng, hai bàn tay chạm mu bàn chân.
+ Nhịp 3: Khuỵu gối, lưng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn phía trước.
+ Nhịp 4: Về TTCB.
+ Các nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân.
* Chơi trò chơi : “ Nhóm ba nhóm bảy “ 
- Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và cho HS chơi.
- Giám sát cuộc chơi nhắc nhớ kịp thời các em tránh vi phạm luật chơi .
- Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn trong luyện tập và trong khi chơi 
 3/Phần kết thúc:
- HS đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.
6phút
24 phút 
2-3lần
5phút 
§ § § § § § § § 
§ § § § § § § §
§ § § § § § § § 
§ § § § § § § §
 GV
 GV
Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2011
Tiết 1: Chính tả: 	VẼ QUÊ HƯƠNG
 A/ Mục tiêu 
- Nhớ viết đúng bài CT; trình bày sạch sẽ và đúng hình thức bài thơ 4 chữ
- Làm đúng BT2 a/b
 B/ Chuẩn bị : 
 C/ Lên lớp :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2HS lên bảng thi tìm nhanh, viết đúng các từ có tiếng chữa vần ươn/ ương.
- Nhận xét đánh giá
 2.Bài mới 
 a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc đoạn thơ trong bài: từ đầu đến Em tô đỏ thắm.
- Yêu cầu hai em đọc thuộc lòng lại .
- Lớp theo dõi đọc thầm theo , trả lời câu hỏi :
+ Vì sao bạn nhỏ lại thấy bức tranh quê hương rất đẹp ? 
+ Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa ?
- Yêu cầu lấy bảng con nhớ lại và viết các tiếng khó. 
* Yêu cầu HS nhớ - viết đoạn thơ vào vở. 
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. 
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2b : - Nêu yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài ào VBT.
- Dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3HS lên thi làm bài, đọc kết quả.
- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi 3 - 4 em đọc lại bài làm trên bảng.
d) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới. 
- 2HS lên bảng thi làm bài.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài 
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- Học sinh đọc lại bài .
+ Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương. 
+ Chữ cái đầu câu, đầu dòng thơ, tên riêng 
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con .
- Cả lớp viết bài vào vở.
- 2HS đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp thực hiện vào VBT.
- 3 em làm bài trên bảng. 
- Lớp nhận xét bài bạn .
 Vần cần tìm là: 
Vườn – vấn vương – cá ươn – trăm đường 
- HS đọc lại bài trên bảng.
Tiết 2: Tự nhiên xã hội: Thực hành: phân tích và vẽ sơ đồ
 Mối quan hệ họ hàng (tt)
 A/ Mục tiêu : 
- Biết mối quan hệ, biết cách xưng hô đúng với những người trong họ hàng
- Phân tích mối quan hệ họ hàng một số trường hợp cụ thể
 B/ Chuẩn bị : 
 C/ Lên lớp :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Vẽ sơ đồ quan hệ họ hàng.
* Bước 1 : Hướng dẫn .
-Vẽ mẫu và giới thiệu về sơ đồ gia đình .
Bước2 : Làm việc cá nhân .
- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ và điền tên những người trong gia đình của mình vào sơ đồ.
Bước 3: - Gọi học sinh lên giới thiệu về sơ đồ về mối quan hệ họ hàng vừa vẽ. 
 *Hoạt động Chơi TC xếp hình .
- Chia nhóm.
- Yêu cầu từng nhóm đem ảnh từng người trong gia đình ở các thế hệ khác nhau sắp xếp trình bày trên tờ giấy khổ lớn theeo cách trang của mỗi nhóm sao cho đẹp.
- Mời từng nhóm giới thiệu về sơ đồ của nhóm mình.
- Nhận xét tuyên dương.
* Củng cố - Dặn dò:
- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống trong gia đình mình .
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Lớp theo dõi mẫu về sơ đồ gia đình .
- Tiến hành vẽ sơ đồ gia đình mình vào tờ giấy khổ lớn điền tên những người trong gia đình mình vào sơ đồ .
- Lần lượt từng em lên chỉ vào sơ đồ giới thiệu về họ hàng của mình trước lớp .
- Các nhóm cử đại diện lên trình bày .
- Các nhóm trưng bày các bức ảnh của gia đình mình và nói cho nhau nghe về mối quan hệ họ hàng của mình .
- Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn nhóm giới thiệu hay nhất.
Tiết 3: Toán: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
 A/ Mục tiêu : 
- Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
- Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân
 B/ Chuẩn bị : 
 C/ Lên lớp :	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Bài cũ :
- Gọi 2 em lên bảng đọc thuộc bảng nhân 8.
- Kiểm tra vở BT của HS
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài: 
 b) Khai thác:
* Hướng dẫn thực hiện phép nhân 123 x 2.
- Ghi bảng : 123 x 2 =?
- Yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc.
- Yêu cầu tìm kết quả của phép nhân 
Bằng kiến thức đã học 
- Hướng dẫn đặt tính và tính như sách giáo viên.
* Giáo viên nêu phép nhân 326 x 3 = ? 
- Yêu cầu học sinh nhận xét đặc điểm phép tính .
- Yêu cầu dựa vào ví dụ 1 để đặt tính và tính ra kết quả.
c) Luyện tập:
Bài 1: - Gọi em nêu bài tập 1. 
- Gọi một em làm mẫu một bài trên bảng .
- Yêu cầu học sinh tự tính kết quả.
- Gọi 4 em lên tính mỗi em một phép tính .
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa bài. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :
- Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Yêu cầu đổi vở để chấm và chữa bài .
- Nhận xét bài làm của học sinh .
Bài 3 - Treo bảng phụ .
- Gọi học sinh đọc bài .
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài. 
-Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Gọi một học sinh lên bảng giải .
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
d) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- 2 HS đọc lại bảng nhân 8 .
*Lớp theo dõi giới thiệu bài
- HS đọc phép nhân.
- 1 HS lên bảng đặt tính, cả lớp đặt tính ra giấy nháp.
- Thực hiện phép tính bằng cách đặt tính và tính như đối với bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số .
- Học sinh đặt tính và tính :
 123
 x 2
 246 
- Là phép tính số có 3 chữ số với số có 1chữ số.
- Học sinh đặt tính rồi tính ra kết quả. 
- Hai em nêu lại cách thực hiện phép nhân.
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 1 .
-Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- 4 em lên bảng thực hiện mỗi em một cột 
 341 213 212 203
 x 2 x 3 x 4 x 3
 682 639 848 609
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài cho bạn .
- Một học sinh nêu yêu cầu bài 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở 
- Hai em lên bảng đặt tính rồi tính. 
 437 205 319 171
 x 2 x 4 x 3 x 5
 874 820 957 855
 - Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau .
- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Cả lớp làm vào vào vở.
- Một em lên bảng giải bài :
Giải :
Số người trên 3 chuyến máy bay là:
116 x 3 = 348 (người )
Đ/S: 348 người
Tiết 4: Tập làm văn: NGHE KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU- NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG 
 A/ Mục tiêu: 
- Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang sống theo gợi ý (BT2)
 B/ Chuẩn bị : 
 C/ Lên lớp :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 - 4 HS đọc lá thư đã viết ở tiết TLV tieet trước.
- Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới 
a/ Giới thiệu bài :
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài tập 1: không làm
Bài tập 2:
- Gọi 1 em nêu yêu cầu bài.
- Nhắc học sinh có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp.
- Yêu cầu học sinh tập nói theo cặp. 
- Mời 5 - 7 em thi trình bày bài trước lớp. 
- Giáo viên theo dõi nhận xét, sửa chữa.
 c) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về viết lại những điều vừa kể về quê hương, chuẩn bị tốt cho tiết sau.
- đọc lá thư đã viết ở tiết trước.
- 1 em nêu yêu cầu bài. 
- Nhẩm các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp. 
- Từng cặp tập nói về quê hương.
- HS xung phong thi nói trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn nói tốt nhất.
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
Tiết 5: HĐTT: SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu
- Nhằm đánh giá lại quá trình học tập và rèn luyện của cả lớp trong tuần vừa qua.
- Biểu dương, khen ngợi những cá nhân xuất sắc trong học tập và rèn luyện, nhắc nhỡ những trường hợp thực hiện chưa tốt nhiệm vụ học tập.
- Thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện trong cả lớp.
II. Nội dung:
1, Đánh giá hoạt động Tuần 11:
* Lớp trưởng lên đánh giá lại tuần11:
* GV chốt lại:
 a) Về sĩ số: Duy trì tốt sĩ số trên lớp học. 
 b) Về học tập: - Phần lớn đều có ý thức học tập, hăng hái phát biểu bài như: Linh, Châu,...
- Có nhiều bạn đã đạt điểm 10 như: Châu, Phê...
- Thực hiện tốt phong trào “ Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” điển hình: Phê, Bui, Châu.
- Có nhiều cố gắng như: Xơ, Lư.
c) Hoạt động khác: - Công tác tự quản tốt. Có ý thức.
- Công tác vệ sinh: lớp học luôn sạch sẽ.
2) Kế hoạch tuần 12:
- “ Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” bằng các phong trào học tập:
+ Hoa điểm 10
+ Đôi bạn cùng tiến 
 - Thi làm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nộp lên Liên đội ( 17/11)
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào học tập. Tích cực học bài và làm bài tập ở nhà.
- Tiếp tục duy trì tốt sĩ số trên lớp học.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học. 
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “ Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”
- Tổ 2 làm trực nhật.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN L3 nam 20122013.doc