Giáo án Tổng hợp Khối 2 - Tuần 14 - Năm học: 2009-2010

Giáo án Tổng hợp Khối 2 - Tuần 14 - Năm học: 2009-2010

Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009

Tập đọc

Tiết 40 , 41 : Bài : Câu chuyện bó đũa .

I/ Mục tiêu :

- Đọc đúng rõ ràng toàn bài . Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ . Biết đọc rõ ràng lời nhân vật trong bài .

- Hiểu ND : Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh . Anh chị em phải đoàn kết , thương yêu nhau ( TL được các câu hỏi 1 , 2 , 3, 4 , 5 SGK ) .

 GDBVMT : GD tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong nhà .

II/ ĐDDH : trang SGK , bảng phụ .

III/ Các HĐDH chủ yếu :

 

doc 31 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 20/08/2021 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp Khối 2 - Tuần 14 - Năm học: 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUAÀN 14
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 
Tập đọc
Tiết 40 , 41 : Bài : Câu chuyện bó đũa .
I/ Mục tiêu :
- Đọc đúng rõ ràng toàn bài . Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ . Biết đọc rõ ràng lời nhân vật trong bài .
- Hiểu ND : Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh . Anh chị em phải đoàn kết , thương yêu nhau ( TL được các câu hỏi 1 , 2 , 3, 4 , 5 SGK ) .
 GDBVMT : GD tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong nhà .
II/ ĐDDH : trang SGK , bảng phụ .
III/ Các HĐDH chủ yếu :
GV
HS
A. Ổn định :
B . KTBC : 
- Nhận xét , phê điểm .
- Nhận xét bước KT .
C. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Trong tuần 14 , 15 các em sẽ học chủ điể về tình anh em 
- Tranh vẽ gì ?
- Truyện mở đầu chủ điểm anh em là chuyện ngụ ngôn khuyên các em về tình cảm anh em trong nhà , đó là câu chuyện bó đũa .
- Ghi tưạ .
2/ Luyện đọc :
2.1. Đọc mẫu toàn bài .
2.2 Đọc từng câu :
 - Ghi các từ khó lên bảng ( LĐ ) . HD hs đọc : va chạm , buồn phiền , lần lượt , đoàn kết .
2.3 : Đọc từng đoạn trong nhóm :
 - Đưa bảng phụ HD hs đọc câu khó : 
+ Một hôm ,/ ông đặt  trên bàn ,/ rồi gọi các con ,/ cả trai ,/ gái ,/ dâu ,/ rễ ,/ lại và bảo .//
+ Người cha bèn .. ra ,/ rồi thong thả / bẻ gãy .. dễ dàng .//
2.4 . Đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hát 
- 2 hs đọc bài Quà của bố tlch nội dung đọan đọc .
- 1 hs nói nội dung bài .
- Mở SGK/ 111 . Quan sát tranh chủ điểm 
- Mở SGK / 112 . QST
- 1 cụ già tay cầm 1 bó cây và 1 túi , bên cạnh đó còn có 2 người nam và 2 người nữ
- 1 hs đọc lại .
- Nối tiếp mỗi em đọc 1 câu 
- Cá nhân , cả lớp .
- Nối tiếp mỗi em đọc 1 đọan .
- Cá nhân , cả lớp . Nêu giải nghĩa SGK.
- Đọc bài theo nhóm 2 .
2.5 . Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm :
- Nhaän xeùt tieát 1 
 *****
Tieát 2
3/ HD tìm hieåu baøi :
Caâu 1 : Caâu chuyeän naøy coù nhöõ nhaân vaät naøo ?
- Hoûi theâm : Thaáy caùc con khoâng yeâu thöông nhau oâng cuï laøm gì ?
Caâu 2 : Taïi sao 4 ngöôøi con khoâng ai beû gaõy boù ñuõa ?
Caâu 3 : Ngöôøi cha beû gaõy boù ñuõa baèng caùch naøo ?
 Caâu 4 : Moät chieác ñuõa ñöôïc ngaàm so saùnh vôùi gì ? Caû boù ñuõa ñöôï ngaàm so saùnh vôùi gì? 
GDBVMT : 
 Caâu 5 : Ngöôøi cha muoán khuyeân caùc con ñieàu gì ?
- Tình anh em trong nhaø bieát thöông yeâu nhau , ñoaøn keát ñuøm boïc laø tình thöông ñeïp ñeõ ñaùng hoïc hoûi , laøm theo 
4/ Luyeän ñoïc laïi :
- HD ñoïc theo vai .
-Nhaän xeùt uoán naén .
5/ Cuûng coá , daën doø :
- Haõy ñaët teân khaùc cho caâu chuyeän 
- Em hieåu noäi dung theá naøo ?
- Veà ñoïc baøi , taäp keå chuyeän .
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc laïi .
- Ñaïi dieän nhoùm ñoïc ñoaïn 2 , 3 .
- Nhaän xeùt bình choïn tuyeân döông .
 ****
- Ñoïc thaàm caû baøi .
- Coù 5 ngöôøi : oâng cuï vaø 4 ngöôøi con .
- Oâng cuï raát buoàn phieàn , beøn tìm caùch daïy baûo caùc con . Oâng ñaët moät tuùi tieàn vaø moät boù ñuõa leân baøn roài goïi caùc con laïi vaø noùi seû thöôûngû tuùi tieàn cho ai beûe gaõy boù ñuõa .
- Vì caàm caû boù ñuõa maø beû / Vì boù ñuõa quaù cöùng khoâng beû noåi .
-Ngöôøi cha côûi boù ñuõa ra roài thoâng thaû beû gaõy töøng chieác moät caùch deã daøng .
- Moät chieác ñuõa vôùi töøng ngöøi con / vôùi söï chia seû / vôùi söï maát ñoaøn keát . Moät boù ñuõa nhö vôùi boán ngöôøi con / Vôùi söï thöông yeâu ñuøm boïc / vôùi söï ñoaøn keát.
- Anh em trong nhaø phaûi bieát thöông yeâu ñuøm boïc laãn nhau . Ñoaøn keát môùi taïo neân söùc maïnh , chia leû thì yeáu .
- Vaøi nhoùm ( Moãi nhoùm 6 em ) theå hieän tröôùc lôùp .
- Vaøi hs yeáu ñoïc tröôùc lôùp .
- Ñoaøn keát laø söùc maïnh / Anh em yeâu thöông nhau .
- Ñoaøn keát môùi coù söùc maïnh . Anh em 1 nhaø phaûi thöông yeâu nhau .
RUÙT KINH NGHIEÄM
Toaùn
Tieát 66 . Baøi : 55 – 8 , 56 – 7 , 37 – 8 , 68 – 9
I / Muïc tieâu :
- Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù trong phaïm vi 100 daïng 55 – 8 , 56 – 7 , 37 – 8 , 68 – 9
- Bieát tìm soá haïng chöa bieát cuûa moät toång .
* Hoïc sinh khaù gioûi laøm theâm B2c ) ( neáu coøn thôøi gian )
II/ ÑDDH : Baûng nhoùm BT2
III / Caùc HÑDH chuû yeáu :
GV
HS
A. OÅn ñònh :
B. KTBC :
- Nhaän xeùt böôùc pheâ ñieåm .
- Nhaän xeùt böôùc KT .
C. Daïy baøi môùi :
1/ Giôùi thieäu baøi : 55 – 8 , 56 – 7 , 37 – 8 , 68 – 9
- Ghi töïa
2/ Höôùng daãn thöïc hieän caùc pheùp tröø :
- Coù 55 que tính , bôùt ñi 8 que tính . Hoûi coøn bao nhieâu que tính ? Muoán bieát coøn bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? 
- Nhaän xeùt , choát yù ñuùng .
- Thöïc hieän töông töï laàn löôït vôùi caùc pheùp tính : 56 – 7 , 37 – 8 , 68 – 9 .
3/ Luyeän taäp , thöïc haønh :
Baøi 1. Tính ( coät 1 , 2 ,3 )
- Baøi toaùn yeâu caàu ta laøm gì ?
- Vaøi hs neâu caùch tính , , coù hs yeáu 
- Nhaän xeùt .
Baøi 2 . Tìm x . ( boû phaàn c )
a) x + 9 = 27 b) 7 + x = 35 
- x coù teân goïi laø gì ?
- Tìm x laø tìm gì ?
- Muoán tìm moät soá haïng ta laøm theá naøo ?
Hoaït ñoäng noái tieáp BT2c)
 * x + 8 = 46 
- Ghi baûng .
4/ Cuûng coá :
- Neâu pheùp tính tröø ôû baûng tröø .
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Haùt 
- Vaøi hs ñoïc baûng tröø 15 , 16 , 17 , 18 tröø ñi moät soá .
- Laáy 55 – 8 , 1 hs neâu caùch ñaët , 1 hs neáu caùch tính , 1hs leân baûng thöïc hieän .
- Nhaän xeùt .
- Laëp laïi vaøi em , coù hs yeáu laëp laïi .
- Môû SGK / 66
- Ñoïc yeâu caàu BT1 .
- Tính hieäu.
- HS noái tieáp neâu caùch tính .
- Coät 1 laøm baûng con , coù hs yeáu ñem baûng leân tröôùc lôùp .
- Coät 2 , 3 laøm vaøo SGK .
Noái tieáp neâu caùch tính , moãi em neâu 1 pheùp tính , coù hs yeáu neâu .
- Nhaän xeùt , chöõa baøi .
- Ñoïc yeâu caàu BT2 , neâu caùch tìm x , coù hs yeáu nhaéc laïi .
- Soá hgaïng .
- Tìm soá haïng chöa bieát .
- Muoán tìm moät soá haïng ta laáy toång tröø ñi soá haïng kia .
- 2 hs laøm ôû baûng nhoùm . Caû lôùp laøm vaøo vôû 
- Nhaän xeùt baøi ôû baûng nhoùm .
- Chöõa baøi .
* 2 hs khaù , gioûi thi ñua laøm nhanh , ñuùng tröôùc lôùp .
- Nhaän xeùt , tuyeân döông .
-Hoïc thuoäc loøng baûng tröø 15 , 16 , 17 , 18 tröø ñi moät soá .
- HS yeáu troû lôøi keát quaû pheùp tính .
RUÙT KINH NGHIEÄM
 Keå chuyeän
Tieát 13. Baøi . Caâu chuyeän boù ñuõa .
I/ Muïc tieâu :
- Döïa theo tranh vaø gôïi yù döôùi moãi tranh , keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän .
* HS khaù , gioûi bieát phaân vai döïng laïi caâu chuyeän ( BT2 ) 
 GDBVMT : Giaùo duïc tình caûm ñeïp ñeõ giöõa anh em trong gia ñình .
II/ ÑDDH : Tranh sgk .
III/ Caùc HÑDH chuû yeáu :
GV
HS
A. OÅn ñònh :
B. KTBC : 
- Nhaän xeùt pheâ ñieåm .
- Nhaän xeùt böôùc KT .
C/ Daïy baøi môùi :
1/ Giôùi thieäu baøi : Caâu chuyeän boù ñuõa .
Ghi baûng .
2/ Höôùng daãn keå chuyeän :
Baøi 1 : Döïaa theo tranh keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän boù ñuõa .
 - Gôïi yù : Döôùi tranh laø gôïi yù baét ñaàu ND cuûa caâu chuyeän theo tranh .
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh .
- Chia lôùp thaønh nhoùm 4.
- Keå chuyeän tröôùc lôùp .
* Baøi 2 : Phaân vai döïng laïi caâu chuyeän 
3/ Cuûng coá , daën doø : 
 GDBVMT : Caâu chuyeän khuyeân ta ñieàu gì ? 
- Veà taäp keå chuyeän cho ngöôøi thaân nghe 
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Haùt 
- 2 hs moãi em 2 ñoaïn keå caâu chuyeän : Boâng hoa Nieàm Vui .
- 1hs noùi yù nghóa caâu chuyeän .
- Môû SGK/ 113 
- Ñoïc yeâu caàu BT1 .
- Ñoïc caùc töø ôû döôùi tranh cho lôùp nghe , ghi nhôù . 
- Quan saùt 5 tranh .
- 1 hs kha gioûi noùi vaén taét ND töøng tranh cho lôùp nghe .
+ Tranh 1 : Vôï choàng ngöôøi anh vaø vôï choàng ngöôøi em caõi nhau . Oâng cuï raát buoàn phieàn .
 + Tranh 2 : OÂng cuï laáy chuyeän boù ñuõa ñeå daïy caùc con .
 + Tranh 3 : Hai anh em ra söùc beû boù ñuõa maø khoâng gaõy noåi .
 + Tranh 4 : OÂng cuï beû gaõy töøng chieác ñuõa 1 caùch deã daøng .
 + Tranh 5 : Caùc ngöôøi con hieåu ra lôøi khuyeân cuûa cha .
- Keå chuyeän theo nhoùm .
- Ñaïi dieän nhoùm keå moãi nhoùm 1 ñoaïn .
- Nhoùm 4 em keå noái tieáp ( 2 löôït )
- Nhaän xeùt , tuyeân döông .
- Ñoïc yeâu caàu BT2 .
-HS khaù , gioûi töï phaân vai : Ngöôøi daãn chuyeän , oâng cuï , 4 ngöôøi con .
- Döïng laïi caâu chuyeän tröùc lôùp .
- Nhaän xeùt , bình choïn , tuyeân döông .
- Anh em moät nhaø phaûi bieát yeâu thöông nhau . Ñoaøn keát môùi coù söùc maïnh . 
RUÙT KINH NGHIEÄM
 Chính tả ( Nghe viết )
Tiết 27. Bài : Câu chuyện bó đũa .
I/ Mục tiêu : 
- Nghe viết chính xác bài chính tả , trình bày đúng đọan văn xuôi có lời nhân vật . Không mắc quá 5 lỗi chính tả .
- Làm được BT2 , a/b/c hoặc BT (3)a/b/c .
II/ ĐDDH : 
III/ Các HĐDH chủ yếu :
GV
HS
A. Ổn định :
B. KTBC :
-Nhận xét , sửa sai .
- Nhận xét bước KT .
C. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Nghe viết Câu chuyện bó đũa .
- Ghi tựa .
2/ HD nghe viết CT :
- Đọc bài chính tả .
- Tìm lời người cha trong bài chính tả .
- Lời người cha được ghi sau những dấu câu gì ?
- Nêu lần lượt : đùm bọc , đòan kết , bẻ gãy , đều .
- Đọc lại cả bài .
- Đọc lần lượt từng câu .
- Đọc lại cả bài .
3/ Chấm chữa bài :
- Chấm 5 , 7 tập .
- Nhận xét từng tập .
4/ HD làm BTCT :
Bài ( 2 ) : b) c) Điền vào chỗ trống :
b) i hay iê ?
 mải m  t , hiểu b  t , ch m sẻ , đ  mười .
c) ăt hay ăc ? 
- chuột nh  , nh . nhở , đ . tên , thắc m  .
- Đưa bảng phụ ghi bài tập .
- Nhận xét chốt ý đúng .
b) miết , biết , chim , điểm .
c) nhắt , nhắc , dặt , mắc .
5/ Củng cố , dặn dò : 
- Về tìm thêm các từ có vần ăt , ăc .
- Chữa lỗi viết sai .
- Nhận xét tiết học .
- Hát .
- 1 hs giỏi tự làm và đọc cho hs giỏi viết bảng con : 4 tiếng bắt đầu bằng r , d hoặc gi ?
- Mở SGK/112 
- Dò SGK . 1hs đọc lại .
- Đúng như thế là  Sức mạnh .
- Dấu hai chấm , dấu gạch ngang đầu dòng .
- Viết bảng con .
- Dò SGK.
- Viết vào vở .
- Soát lại . Mở SGK chữa bài .
- Đọc yêu cầu BT ( 2 ) b) c) 
- Làm vào VBT .
- Lần lượt lên bảng làm .
- Nhận xét .
- Chữa bài .
 RÚT KINH NGHIỆM
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... 
- Chép bài vào vở .
- Chữa bài .
- Đọc yêu cầu BT2 .
- Lần lượt lên bảng điền vào chỗ trống ,có hs yếu lên bản điền .
- Nhận xét .
	RÚT KINH NGHIỆM
Toán
	Tiết 69 . Bài . Bảng trừ .	
I/ Mục tiêu :
- Thuộc các bảng trừ trong phạm vi 20 .
- Biết vận dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp .
* Tính nhanh đú phép tính có 2 dấu phép tính .
II/ Các HĐDH chủ yếu :	
GV
HS
A. Ổn định :
B . Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài :
- Bảng trừ .
- Ghi tựa.
2/ HD làm bài tập :
Bài 1 : Tính nhẩm :
 - Gắn bảng nhóm lần lượt các bảng trừ 11 , 12 , 13 ,14 , 15 , 16 ,17 ,18 trừ đi một số 
- Nhận xét , ghi bảng nhóm kết quả hs nêu đúng . Cất bảng nhóm .
- Theo dõi , giúp đỡ hs yếu làm bài .
- Nhận xét .
Bài 2 . Tính ( cột 1 )
 5 + 6 – 8 = 
8 + 4 – 5 =
 - Ghi lần lượt , theo dõi , giúp đỡ hs yếu .
- Nhận xét .
 * Bài 2 : Cột 2 , 3 ( HS khá , giỏi )
 9 + 8 – 9 = 3 + 9 – 6 = 
 6 + 9 – 8 =	 7 + 7 – 9 = 
3/ Củng cố , dặn dò : 
- Đưa bảng con ghi phép tính bảng trừ .
 - Về HTL bảng trừ . 
- Hát 
- Mở SGK / 69 .
- Đọc yêu cầu BT1 
- Nối tiếp nêu kết quả , mỗi em 1 phép tính theo cột dọc .
- Có hs yếu nêu kết quả .
- Đọc lại bảng trừ mỗi em 3 , 4 phép tính , có hs yếu đọc lại , làm vào SGK .
- Đọc bài làm , có hs yếu đọc .
- Đọc yêu cầu BT2 
- Làm vào bảng con .
5 + 6 – 8 = 11 – 8 
 = 3
8 + 4 – 5 = 12 – 5 
 = 7 
* 2 hs lên bảng tính nhanh , đúng .
- 2 hs lên bảng .
- Nhận xét , tuyên dương .
- Nêu phép tính và kết quả .
RÚT KINH NGHIỆM
Luyên từ và câu
Tiết 14 . Bài : Từ ngữ về tình cảm gia đình . Câu kiểu : Ai làm gì ?
Dấu chấm , dấu chấm hỏi .
I / Mục tiêu :
- Nêu được 1 số từ ngữ về tình cảm gia d0ình BT1 
- Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo mẫu ai làm gì ( BT2 ) ; Điền đúng dấu chấm , dấu chấm hỏi vào đọan văn có ô trống ( BT3 ) .
II/ ĐDDH : 2 bộ thẻ từ BT2 , băng giấy BT3 .
III/ Các HĐDH chủ yếu :
GV
HS
A Ổn định :
B. KTBC : 
- Hãy kể những việc em đã làm ở nhà để giúp cha mẹ ?
- Đọc lại các câu đã dặt được ở BT3 .
- Nhận xét , phê điểm .
- Nhận xét bước KT .
C . Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : 
-Từ ngữ về tình cảm gia đình . Câu kiểu : Ai làm gì ? Dấu chấm , dấu chấm hỏi .
- Ghi tựa .
2/ HD làm bài tập :
Bài 1 : Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em .
- Ghi nhanh lên bảng : giúp đỡ , chăm sóc , chăm lo , nhường nhịn , yêu thương , quý mến 
 - Chốt lại : Đó là từ ngữ về tình cảm gia đình giữa anh chị em .
 Bài 2 : Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu 
- Chọn 2 nhóm 4 , gắn 2 bộ thẻ từ lên bảng .
- Nhận xét , chốt ý đúng , bình chọn nhóm thắng cuộc .
- Nhận xét , uốn nắn .
Kết luận : Các em đã dùng các từ về tình cảm gia đình đặt thành câu theo kiểu Ai làm gì ?
 Bài 3 : Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi điền vào ô trống ?
 - Đưa băng giấy ghi BT3 
- Nhận xét , chốt ý đúng .
3/ Củng cố , dặn dò :
- Về tập đặt câu với từ ngữ về tình cảm gia đình .
- Hát 
- 2 hs 
- 2 hs 
- Mở SGK / 116 
- Đọc yêu cầu BT1 .
- Nối tiếp nêu trước lớp .
- Lặp lại vài em , có hs yếu .
- Nghe , ghi nhớ .
- Đọc yêu cầu BT2 .
- 2 nhóm thi đua gắn thẻ từ xếp thành câu 
- Cổ vũ , nhận xét .
- Tuyên dương .
- Đọc lại các câu vừa xếp trên bảng , có hs yếu đọc lại .
- Vài hs đọc các câu mình đặt khác với các câu trên bảng lớp . Có hs yếu đặt câu .
- Nghe , ghi nhớ .
- Đọc yêu cầu BT3 .
- 1hs đọc ở băng giấy .
- Làm vào SGK.
- 1 hs lên làm ở băng giấy .
- Nhận xét .
- Chữa bài .
- Nói lại các việc vừa học .
RÚT KINH NGHIỆM
.
Tập viết
Tiết 14 . Bài : Chữ hoa M
I/ Mục tiêu : 
- Viết đúng chữ hoa M 1 dong cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) . Chữ và câu ứng dụng Miệng ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) , Miệng nói tay làm ( 3 lần ) chữ viết rõ ràng , tương đối đều nét , thẳ hàng .
 II/ ĐDDH : Mẫu chữ hoa M , Bảng nhóm .
 III/ Các HĐDH chủ yếu : 	
GV
HS
A. Ổn định :
B. KTBC :
-Nhận xét , phê điểm .
- Nhận xét bước KT .
C. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài :
- Chữ hoa M 
- Ghi tựa .
2/ HD viết chữ hoa , câu ứng dụng :
- Đưa mẫu chữ hoa M .
- Chữ hoa M cao mấy li ?
- Gồm mấy nét ?
- Nét móc ngược trái , thẳng đứng , thẳng xiên , nét móc ngược phải .
- Viết chữ hoa M lên bảng , nói cách viết : 
 + Nét 1: ĐB trên đườ kẻ 2 viết nét móc từ dưới lên , lượn sang phải , DB ở ĐK6 .
 + Nét 2 : Từ điểm dừng bút của nét 1 đổi chiều bút viết 1 nét thẳng đứng xuống ĐK1 . 
 + Nét 3 : Từ điểm DB ở nét 2 đổi chiều bút viết 1 nét thẳng xiên ( hơi lượn ở 2 đầu ) lên ĐK6.
 + Nét 4 : Từ điểm dừng bút của nét 3 đổi chiều bút viết nét móc ngược phải DB trên ĐK2 .
- Viết lên bảng chữ hoa M 1 lần nữa , nói lại cách viết 1 lần nữa .
- Nhận xét , uốn nắn .
 HD viết câu ứng dụng :
- Miệng nói tay làm làlới nói đi đôi với việc làm .
- Viết lên bảng cụm từ ứng dụng .
- Cụm từ ứng dụng có những chữ nào cao 2,5 ô li ?
- Cao 1,5 li ?
- Cao 1 li ?
- Khỏang cách giữa các chữ thế nào ?
- Viết lên bảng chữ Miệng nối cách nối nét : Nét móc của M nối với nét hất của chữ I .
- Nhận xét , uốn nắn .
3/ HD viết vào vở tập viết :
- HD hs lần lượt viết vào vở như mục tiêu yêu cầu .
- Theo dõi , giúp đỡ hs yếu viết .
4/ Chấm chữa bài :
- Chấm 5 , 7 tập .
- Nhận xét từng tập .
5/ Dặn dò :
Về tập viết chữ hoa M.
- Nhận xét tiết học .
- Hát .
- 1hs viết bảng lớp . Lớp viết bảng con : L Lá .
- Quan sát .
- 5 li .
- 4 nét 
- Quan sát , ghi nhớ .
-Viết bảng con : M ( 2 lượt )
- 1 hs nêu câu ứng dụng : Miệng nói tay làm .
- Lặp lại .
- quan sát .
- M , g , l , y .	
- t .
- I , ê , n , o , a , m . 
- Bằng chữ cái o 
- Viết bảng con Miệng ( 2 lượt )
- Mở vở TV.
- Viết lần lượt vào vở TV.
- Nói lại câu ứng dụng .
RÚT KINH NGHIỆM
 Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009 
Thể dục
Giáo viên dạy chuyên 
******
 Âm nhạc 
Giáo viên chuyên
******
 Tập làm văn
Tiết 14 . Bài : Quan sát tranh trả lời câu hỏi . Viết nhắn tin .
I/ Mục tiêu :
- Biết quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh ( BT1 ) 
- Viết được một mẫu tin nhắn gắn gọn , đủ ý .( BT2 )
* BT1 trả lời cả 4 tranh có sáng tạo câu văn .
II/ ĐDDH : Tranh SGK phóng to , bảng phụ ( BT1 )	
III/ Các HĐDH : chủ yếu :
GV
HS
A. Ổn định :
B. KTBC :
- Nhận xét phê điểm .
C. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Quan sát tranh , trả lời câu hỏi . Viết nhắn tin .
 - Ghi tựa .
2/ HD làm bài tập :
 Bài 1 Quan sát tranh trả lời câu hỏi ( Miệng )
a) Bạn nhỏ đang làm gì ?
b) Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào ?
c) Tóc bạn như thế nào ?
d) Bạn mặc áo màu gì ?
- Đưa bảng phụ ghi các phần a ) b), c) , d)
- Chia lớp thành nhóm 2
-Giao việc : Quan sát tranh .
+ TLCH ở bảng phụ .
- Treo tranh phóng to lên bảng .
- Theo dõi , giúp đỡ hs yếu TLCH .
- Nhận xét tuyên dương .
Bài 2 : ( Viết ) Bà đến nhà đón em đi chơi . Hãy viết 1 vài câu nhắn lại để bố mẹ biết 
- Gợi ý : BT2 yêu cầu em viết nhắn tin cho ai ?
- Vì sao phải viết nhắn tin ?
- Nội dung nhắn tin gì ?
- Theo dõi giúp đỡ hs yêu viết bài .
Cho đủ ý , ngắn gọn .
- Hát .
- 2 , 3 hs kể về gia đình mình .
- Mở SGK/ 118 
- Đọc yêu cầu BT1
- Đọc ở bảng phụ 1 em
- Lớp thảo luận theo yêu cầu của gv .
- Vài nhóm trả lời câu hỏi trước lớp , có hs yếu rả lời .
- Nhận xét .
- * HS khá , giỏi trả lờ cả 4 câu hỏi , câu văn có sáng tạo :
- Bân nhỏ đang để búp bê vào lòng đút cho búp bê ăn . Mắt bạn nhìn búp bê đầy trìu mến , thương yêu . Tóc bạn cắt ngắn và buộc thành 2 bím có nơ . Bạn mặc một chiếc ao màu xanh tay ngắn rất đẹp .
- Đọc yêu cầu BT2 .
- Viết cho bố mẹ .
- Bố mẹ đi vắng chỉ có một mình em ở nhà . Bà đến đón em đi chơi . Nếu không nhắn tin , bố mẹ về sẽ không biết em đi đâu để tìm .
- Em đã đi chơi .
- Làm vào vở .
- Đọc bài viết của mình trước lớp . Có hs yếu đọc bài .
- Nhân xét , bình chọn bạn nhắn tin hay , tuyên dương .
 5 giờ chiều / 11 / 2009 
 Mẹ ơi ! Bà nội đến chơi . Bà đợi mãi mà mẹ chưa về . Bà đưa con đi dự sinh nhật em Lan con chú 6 . Khỏang 8 giờ tối chú Sáu sẽ đưa con về .
 Con 
 Văn Hiệp 
3/ Củng cố , dặn dò :
 - Về thực hành viết tin nhắn .
 - Nhận xét tiết học .
 *********
RÚT KINH NGHIỆM
 Toán
Tiết 70 . Bài : Luyện tập .
I/ Mục tiêu :
- Biết vạn dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm , trừ có nhớ trong phạm vi 100 , giải bài toán về ít hớn .
- Biết tìm số bị trừ , số hạng chưa biết .
* HS khá , giỏi làm BT3 , BT5.
II/ ĐDDH : thẻ phép tính , bảng nhóm , bảng phụ .
III/ Các HĐDH chủ yếu :
GV
HS
A. Ổn định :
B. KTBC : Đưa thẻ phép tính lần lượt :
- Nhận xét , phê điểm .
- Nhận xét bước KT .
C. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Luyện tập 
- Ghi tựa .
2/ HD làm bài tập :
 Bài 1 : Tính nhẩm 
 18 – 9 = 16 – 8 = 14 – 7= 17 – 9 =
 17 – 8 = 15 – 7 = 13 – 6 = 12 – 8 =
 16 – 4 = 14 – 6 = 12 – 5 = 16 – 6 =
 15 – 6 = 13 – 5 = 11 – 4 = 14 – 5 =
 12 – 3 = 12 – 4 = 10 – 3 = 11- 3 = 
- Ghi nhanh kết quả ở bảng nhóm .
Bài 2 . Đặt tính rồi tính cột 1 , 3 
Bài 3 . Tìm x : phần b)
- Nhận xét , chốt ý đúng .
Bài 4 . Thùng to có 45 kg đường , thùng bé có ít hơn thùng to 6 kg đường . Hỏi thùng bé có bao nhiêu kg đường ?
- Gợi ý : Bài tóan hỏi gì ?
- Muốn biết thùng bé có bao nhiêu lít ta làm sao ?
- Nhận xét , chốt ý đúng .
* Bài 3c) . Tìm x 
- Viết lên bảng lớp x – 15 = 15 ( 2 bên )
* Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
- Nhận xét , chốt ý đúng .
3/ Củng cố , dặn dò :
- Ghi 57 – 9 
- Về HTL bảng trừ .
- Nhận xét tiết học .
- Hát 
- Nêu phép tính và kết quả ,có hs yếu nêu 
- Mở SGK/ 70 
- Đọc yêu cầu BT1 .
- Nối tiếp nêu phép tính và kết quả theo cột dọc 1 lượt , hàng ngang 1 lượt .
- Có hs yếu nêu phép tính và kết quả .
- Nhận xét .
- 4 hs đọc lại , mỗi em 1 cột , hs yếu đọc cột 1 .
- Đọc yêu cầu BT2 .
- Làm vào vở .
- 4 hs đặt tính ở bảng nhóm mỗi em 1 phép tính . Có 1hs yếu làm 1 bảng nhóm .
- Nhận xét , chữa bài .
- Đọc yêu cầu BT3 .
- Làm vào bảng con .
- Đọc đề toán .
- Thùng bé có bao nhiêu lít ?
- Lấy số kg thùng to trừ đi số kg thùng bé ít hơn thùng to .
- Làm vào vở .
- 1hs làm ở bảng nhóm .
- Nhận xét 
- Chữa bài 
* 2 hs khá , giỏi thi đua làm nhanh , đúng .- Nhận xét , tuyên dương .
- Đọc yêu cầu BT5 .
* Hs khá , giỏi làm bảng con .
- Nêu đặt tính và tính .
RÚT KINH NGHIỆM
.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_khoi_2_tuan_14_nam_hoc_2009_2010.doc