Giáo án Toán - Tiết 37: Luyện tập (kỹ năng cộng qua 10 (có nhớ) các số trong phạm vi 100)

Giáo án Toán - Tiết 37: Luyện tập (kỹ năng cộng qua 10 (có nhớ) các số trong phạm vi 100)

Tiết 37 : LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu :

 - Giúp HS củng cố công thức cộng qua 10 .

 - Rèn kỹ năng cộng qua 10( có nhớ ) các số trong phạm vi 100

 - Củng cố kiến thức về giải toán , nhận dạng hình .

 - HS làm đúng ,chính xác các bài tập .

 - HS ham học toán phát triển trí tuệ .

B. Chuẩn bị :

 - GV : Đáp án các BT .

 - HS : Vở BT , bảng con .

C. Hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 603Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Tiết 37: Luyện tập (kỹ năng cộng qua 10 (có nhớ) các số trong phạm vi 100)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
To¸n :
TiÕt 37 : luyÖn tËp 
A. Môc tiªu :
	 - Gióp HS cñng cè c«ng thøc céng qua 10 .
	 - RÌn kü n¨ng céng qua 10( cã nhí ) c¸c sè trong ph¹m vi 100
	 - Cñng cè kiÕn thøc vÒ gi¶i to¸n , nhËn d¹ng h×nh . 
	 - HS lµm ®óng ,chÝnh x¸c c¸c bµi tËp .
	 - HS ham häc to¸n ph¸t triÓn trÝ tuÖ .
B. ChuÈn bÞ :
	 - GV : §¸p ¸n c¸c BT .
	 - HS : Vë BT , b¶ng con .
C. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng cña thÇy
I. KiÓm tra bµi cò :
Ch÷a BT 3, 4 
 GV kiÓm tra vë BT 1 sè em .
=> GV nhËn xÐt , cho ®iÓm .
II. Bµi míi : 
 1. Giíi thiÖu bµi : 
 GV nªu môc ®Ých , yªu cÇu giê häc .
 2. LuyÖn tËp 
Bµi 1 : TÝnh nhÈm .
 Yªu cÇu HS thuéc c«ng thøc céng qua 10 ®Ó tÝnh nhÈm råi ®iÒn ngay KQ .
 Bµi 2 : ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng .
 Cñng cè tÝnh tæng 2 sè h¹ng ®· biÕt 
 Bµi 3 : 
 5 + 6 = 11 
 11 + 6 = 17 .
 à GV nhËn xÐt :
 + C¸c sè theo hµng ngang lµ liªn tiÕp 
 10, 11, 12, 13, 14, .
 + Theo cét däc c¸ch nhau 6 ®¬n vÞ :
 4 , 10 , 16 , 
Bµi 4 :
 Gäi 1 em ®äc ®Ò to¸n .
Bµi 5 : 
 GV cã thÓ gîi ý :Nªn ®¸nh sè vµo h×nh råi ®Õm .
3. Cñng cè , dÆn dß :
 - GV thu 1 sè bµi chÊm råi nhËn xÐt .
 - DÆn dß : Hoµn thµnh bµi ë nhµ .
Ho¹t ®éng cña trß
- 2 HS lªn b¶ng lµm , líp theo dâi , nhËn xÐt .
-HS lµm miÖng .
-HS dùa vµo tÝnh viÕt ®Ó ghi ngay KQ tÝnh tæng ë dßng d­íi .
-HS tÝnh nhÈm råi ®iÒn KQ vµo « trèng .
-HS tù nªu ®Ò thao tãm t¾t råi gi¶i .
 §éi 2 trång ®­îc sè c©y lµ :
 46 + 5 = 51 ( c©y )
 §¸p sè : 51 c©y .
-Cã 3 h×nh : H1, , H3 , H ( 1 + 2 + 3 ) 
-Cã 3 tø gi¸c : H2 , H( 2 + 3 ) ,H ( 1 + 2 ) 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet b37 - luyen tap.doc