Giáo án Toán 2 - Tuần 5 đến 8

Giáo án Toán 2 - Tuần 5 đến 8

*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng

38 + 25

Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng dạng 38 + 25 (dạng tính, dọc ngang)

-Gv ghi phép cộng 38 + 25 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả .

*Hoạt động 2: Thực hành

Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 38 + 25 có nhớ. Giải bài toán có lời văn, so sánh điền dấu.

Bài tập 1 : Tính.

 

docx 40 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 283Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán 2 - Tuần 5 đến 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5
Thø hai ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
38 + 25
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết)
1.2. Kĩ năng: 
 - Củng cố phép tính cộng đã học dạng 8 + 5 ; 28 + 5;
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Nắm được cách thực hiện phép cộng cĩ nhớ dưới dạng tính viết.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “38 + 25”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 
38 + 25
Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng dạng 38 + 25 (dạng tính, dọc ngang)
-Gv ghi phép cộng 38 + 25 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả .
28
_
 5
33
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 38 + 25 có nhớ. Giải bài toán có lời văn, so sánh điền dấu..
Bài tập 1 : Tính.
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Y/C học sinh đọc đề.
-Gợi ý, vẽù tóm tắt lên bảng, hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs dùng que tính thực hành theo.
-Nêu lại cách tính
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs thi nhau làm.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: HS nhắc lại cách thực phép tính cộng cĩ nhớ.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Luyện tập.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø ba ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
LUYỆN TẬP
 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Củng cố rèn kỹ năng thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, 28 + 5 ; 38 + 25 .
 1.2. Kĩ năng: 
 - Củng cố giải toán có lời văn. Bước đầu làm quen với dạng bài tập trắc nghiệm.
 1.3. Thái độ:
- Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, 28 + 5 ; 38 + 25. Giải toán có lời văn. Bước đầu làm bài với dạng bài tập trắc nghiệm.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Hs làm được tính nhẫm, tính viết dạng có nhớ..
Bài tâïp 1 : Tính nhẫm
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT3,4,5.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán có lời văn dạng tìm tổng, tìm kết quả điền vào chỗ trống, làm bài toán dạng trắc nghiệm.
Bài tập 3 : GV ghi tóm tắt lên bảng.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : Gv kẻ bài tập lên bảng. 
Bài tập 5 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Gv nhận xét.
-Hs nối tiếp nhau nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-5Hs lên bảng đặt tính rồi tính.
-Hs nhìn vào tóm tắt đọc đề.
-1 Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs trao đổi nhóm đôi tìm kết quả.
-Đại diện phát biểu.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
Đặt tính rồi tính: 
8 + 5 28 + 5 38 + 25 48 + 35
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau:
 - Cá nhân: HS xem trước bài “Hình chữ nhật, hình tứ giác”. Tập vẽ hình chữ nhật, hình tứ giác.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø t­ ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Nhận dạng được hình chữ nhật, hình tứ giác (qua hình dạng tổng thể)
1.2. Kĩ năng: 
 - Bước đầu vẽ được hình chữ nhật, hình tứ giác (nối các điểm cho sẳn trên giấy kẻ ô ly)
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: Nhận dạng được hình chữ nhật, hình tứ giác (qua hình dạng tổng thể).
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Hình chữ nhật – Hình tứ giác”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu hình chữ nhật – Hình tứ giác
Mục tiêu: Giúp hs nhận biết hình chữ nhật, hình tứ giác.
-Gv vẽ hình như SGK và đưa các vật thật, cho hs nhận dạng hình
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS nối được các hình theo điểm đã cho sẳn, nhận dạng hình.
Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Gv chấm các điểm lên bảng
 A= =B
 =C
 E= =D
 M= = N
 Q = = P 
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
Bài tập 3 : Cho hs dọc yêu cầu.
-Gv Nhận xét.
-Hs theo dõi nhận dạng hình.
-Đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng vẽ.
-Hs đọc yêu cầu.
-Thảo luận nhóm đôi xem có bao nhiêu hình tứ giác.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên vẽ hình.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
-Cho 4 hs lên thi nhau vẽ hình chữ nhật, hình tứ giác.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài “Bài tốn nhiều hơn”
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
 BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Củng cố khái niệm “Nhiều hơn”. Biết cách giải trình bài giải bài toán về nhiều hơn.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Rèn kỹ năng giải toán về nhiều hơn.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: Biết cách giải trình bài giải bài toán về nhiều hơn.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Bài tốn về nhiều hơn”
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu bài toán về nhiều hơn.
Mục tiêu: Giúp hs hiểu và giải được bài toán về nhiều hơn.
-Yêu cầu hs đọc bài toán.
-Gv đính hình quả cam như SGK và nêu gợi ý để giải bài toán.
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS giải được các bài toán về nhiều hơn.
Bài tập 1 : Y/C hs đọc đề.
Bài tập 2 : Y/C hs đọc đề.
-Gv ghi tóm tắt lên bảng, hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Y/C học sinh đọc đề.
-Gợi ý.
- Nhận xét. Đánh giá.
-Hs đọc.
-Hs trả lời câu hỏi và giải bài toán.
-Hs đọc đề.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc đề.
-Đại diện nhóm thi làm.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Luyện tập.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
LUYỆN TẬP
 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Giúp hs củng cố giải bài toán về nhiều hơn.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Giúp hs nắm vững phương pháp giải.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: Biết cách giải bài toán về nhiều hơn.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 3.2. Các hoạt động dạy học  
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Giúp hs giải được bài toán về nhiều hơn theo tóm tắt.
Bài tâïp 1 : Y/C hs quan sát hình SGK.
-GV gợi ý.
Bài tập 2 : Gv ghi tóm tắt lên bảng.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 3,4.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán theo sơ đồ đoạn thẳng.
Bài tập 3 : GV vẽ sơ đồ SGK lên bảng.
Bài tập 4 : Cho hs đọc yêu cầu.
 -Gv nêu câu hỏi.
-Nhận xét.
-Cho 2 hs lên vẽ đoạn thẳng CD.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở.
-Hs nhìn vào tóm tắt nêu đề toán.
-Làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-2 hs thi giải.
-Hs đọc yêu cầu
-Hs trả lời.
-Hs vẽ.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau:
	- Cá nhân: HS xem trước bài “7 Cộng với một số 7 + 5”. Tập thực hiện phép cộng dạng 7+ 5.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
 TUẦN 6
Thø hai ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
CỘNG VỚI MỘT SỐ 7 + 5
 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện phép cộng dạng 7+ 5, Từ đó lập và HTL bảng cộng 7 cộng với một số .
 1.2. Kĩ năng: 
 - Củng cố giải toán về nhiều hơn.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
2.1. Cá nhân: Biết cách thực hiện phép cộng dạng 7+ 5.
2.2. Nhĩm: Lập và HTL bảng cộng 7 cộng với một số .
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “7 Cộng với một số 7 + 5”
 3.2. Các hoạt động dạy học  
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 7 + 5
Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng dạng 7 + 5. Lập và HTL bảng cộng 7 cộng với một số .
-Gv ghi phép cộng 7 + 5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả và lập bảng cộng 7 cộng với một số.
-Yêu cầu học sinh HTL bảng cộng
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 7+ 5.Giải bài toán dạn ... ng 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính có nhớ dạng 26 + 5. Giải bài toán có lời văn, đo độ dài đoạn thẳng.
Bài tập 1 : Tính.
Bài tập 2 : Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Y/C hs đọc đề
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : GV vẽ hình lên bảng.
A
B
C
-Y/C hs lên bảng đo.
-Nhận xét.
-Hs dùng que tính thực hành theo.
-Nêu lại cách tính
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng đo.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
 37 + 51 ; 18 + 9 ; 36 + 5 ; 19 + 8;
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài 36 + 15. Tập thực hiện phép cộng dạng 36 + 15
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TUẦN 8
Thø hai ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2016
TOÁN
 + 15
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện phép cộng dạng 36 + 15 (cộng có nhớ dưới dạng tính viết)
1.2. Kĩ năng: 
 - Củng cố phép cộng dạng 6 + 5 ; 36 + 5. Tìm tổng của các số hạng đã biết, giải bài toán đơn về phép cộng.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
Cá nhân: Thực hiện được phép cộng dạng 6 + 5 ; 36 + 5. Tìm tổng của các số hạng đã biết, giải bài toán đơn về phép cộng.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: : “ 36 + 15”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
7 ph
8 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 
36 + 15
Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng dạng 36 + 15 (dạng tính dọc, ngang)
-Gv ghi phép cộng 36 + 15 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả .
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS tìm tổng của các số hạng đã biết có nhớ dạng 36 + 15.
Bài tập 1 : Tính.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Nhận xét tuyên dương.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn lamg BT 3, 4
Mục tiêu: HS Giải được bài toán tóm tắt dạng tìm tổng, nối kết quả với phép tính..
Bài tập 3 : Gv vẽ tóm tắt lên bảng.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : Y/C hs quan sát tranh SGK.
-Y/C hs tìm phép tính có kết quả là 45.
-Nhận xét.
-Hs dùng que tính thực hành theo.
-Nêu lại cách tính
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs thi đua làm.
-Hs nhìn vào tóm tắt đọc đề.
-Làm vào vở.
-Hs quan sát đọc yêu cầu.
-3 hs tìm.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
 36 + 18 ; 38 + 56 ; 39 + 16;
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài Luyện tập.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø ba ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
LUYỆN TẬP
 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Củng cố các công thức cộng qua 10 (trong phạm vi 20) đã học dạng 9 + 5; 8 + 5; 7 + 5; 6 + 5;.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Rèn kỹ năng cộng qua 10 có nhớ, các số trong phạm vi 100. Giải toán về nhiều hơn, nhận dạng hình.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
Cá nhân: Thực hiện được phép cộng qua 10 có nhớ, các số trong phạm vi 100. Giải toán về nhiều hơn, nhận dạng hình hạng đã biết, giải bài toán đơn về phép cộng.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: : “Luyện tập”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3
Mục tiêu: Giúp hs thực hiện được các phép tính 9 + 5; 8 + 5; 7 + 5; 6 + 5 ; cộng có nhớ qua 10.
Bài tâïp 1 : Tính nhẫm .
Bài tập 2,3: Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán theo tóm tắt, nhận dạng hình.
Bài tập 4 : Vẽ sơ đồ tóm tắt SGK lên bảng.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Gv vẽ hình lên bảng.
 -Gv nêu câu hỏi.
-GV chốt ý : Có 3 hình tam giác, có 3 hình tứ giác.
-Hs nối tiếp nhau tìm kết quả .
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm theo nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs nhìn vào tóm tắt nêu đề toán.
-Hs làm vào vở.
 -Hs quan sát trả lời câu hỏi.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài “Bảng cộng”
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø t­ ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2017
TOÁN
BẢNG CỘNG
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Giúp HS ghi nhớ nhanh bảng cộng có nhớ.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Nhận dạng hình tam giác, tứ giác.
1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
Cá nhân: Ghi nhớ nhanh bảng cộng có nhớ.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: : “Bảng cộng”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng cộng
Mục tiêu: Giúp hs lập và HTL bảng cộng.
-Gv ghi các phép tính lên bảng và hướng dẫn hs tìm kết quả .
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS dựa vào bảng cộng để tìm kết quả các phép tính, giải bài toán dạng nhiều hơn. Nhận dạng hình.
Bài tập 1 : Tính nhẫm
Bài tập 2 : Tính.
Bài tập 3 : Y/C hs đọc đề.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : Gv vẽ hình lên bảng.
-Gv nêu câu hỏi.
-Nhận xét chốt ý có : 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác
-Hs nêu cá nhân.
-Đọc thuộc lòng bảng cộng.
-Hs nối tiếp nhau nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở.
-Hs quan sát hình.
-Hs phát biểu.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
15 + 9 ; 26 + 17 ; 36 + 8 ; 42 + 39;
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Luyện tập.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2016
TOÁN
LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Giúp hs củng cố cộng nhẩm trong phạm vi bảng cộng, có nhớ.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Rèn kỹ năng tính nhẫm và viết, giải bài toán, so sánh số có hai chữ số.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
Cá nhân: Cộng nhẩm trong phạm vi bảng cộng, có nhớ.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: : “Luyện tập”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3
Mục tiêu: Hs thực hiện được các phép tính nhẫm viết có nhớ.
Bài tâïp 1 : Tính nhẫm .
Bài tập 2 : Tính.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Tính
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán dạng nhiều hơn , điền số thích hợp.
Bài tập 4 : Y/C hs đọc đề.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Y/C hs đọc đề.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs nối tiếp nhau tìm kết quả .
-Hs đọc yêu cầu.
-Đại diện nhóm làm.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc đề
-Hs làm vào vở.
-Hs đọc.
-2 hs thi làm.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
 36 + 36 ; 35 + 47 ; 69 +8;
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cá nhân: HS xem trước bài “Phép cộng có tổng bằng 100”. Tập thực hiện được phép cộng có nhớ tổng bằng 100.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2016
TOÁN
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100
 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Hs thực hiện được phép cộng có nhớ tổng bằng 100.
1.2. Kĩ năng: 
 - Vận dụng phép cộng có tổng bằng 100 khi làm tính và giải toán
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
Cá nhân: Thực hiện được phép cộng có nhớ tổng bằng 100
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: : “Phép cộng có tổng bằng 100”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Thực hiện phép cộng
Mục tiêu: Giúp hs thực hiện được phép cộng có tổng bằng 100.
-Gv ghi các phép tính SGK : 83 + 17
 83 hướng dẫn hs tìm kết quả.
+
 17
 100
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS tìm kết quả của các phép tính dạng có tổng bằng 100, giải bài toán.
Bài tập 1 : Tính .
Bài tập 2 : Tính nhẫm (theo mẫu).
-Gv hướng dẫn mẫu.
Bài tập 3 : Số ?
-Gv đính bài tập lên bảng.
-Gv nhận xét tuyên dương.
Bài tập 4 : Y/C hs đọc đề.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Nhận xét, chữa bài.
-Hs dùng que tính thực hiện.
-Nêu lại cách tính.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc đề.
-Hs nối tiếp nhau nêu kết quả.
-2 hs thi nhu làm.
-Hs đọc đề.
-Làm vào vở.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: GV thu vở chấm và đánh giá
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
 60 + 40; 83+ 17; 57+ 43.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Lít.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_2_tuan_5_den_8.docx