Giáo án Toán 2 - Tuần 21 đến 24

Giáo án Toán 2 - Tuần 21 đến 24

*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.

Mục tiêu: Hs biết tìm số , tính theo mẫu, giải bài toán.

Bài tâp 1 : Tính nhẩm?

-Gv nhận xét

Bài tập 2 : Tính ( theo mẫu)

Mẫu : 2cm x 3 = 6cm

Bài tập 3 : Toán đố.

-Gv gợi ý hướng dẫn

-chấm chữa bài.

*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4,5.

Mục tiêu: Hs viết được số thích hợp vào ô trống.

Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

-Gv hướng dẫn.

-Nhận xét .

Bài tập 5: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

-Gv hướng dẫn.

-Nhận xét

 

docx 40 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 413Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Toán 2 - Tuần 21 đến 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 21
Thø hai ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: : -Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 5 qua thực hành tính.
1.2. Kĩ năng: - Giải bài toán về nhân 5. 
1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Ghi nhớ bảng nhân 5 và vận dụng vào giải bài tốn.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
3.2. Các hoạt động dạy học 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tìm số , tính theo mẫu, giải bài toán.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm? 
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Tính ( theo mẫu)
Mẫu : 2cm x 3 = 6cm
Bài tập 3 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4,5.
Mục tiêu: Hs viết được số thích hợp vào ô trống.
Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét .
Bài tập 5: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét
-Hs đọc đề.
-4 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng làm. Lớp làm vào bảng con.
-Hs làm vào VBT. 5 hs lên bảng làm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Đọc thuộc lịng bảng nhân 5.
- GV nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
- HS đọc thuộc lịng bảng nhân 5.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Đường gấp khúc- độ dài đường gấp khúc.
Thø ba ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2018
TOÁN
ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Nhận biết đương gấp khúc.
1.2. Kĩ năng: - Biết tính độ dài đường gấp khúc (Khi biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc)
1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Biết tính độ dài đường gấp khúc.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc” 
3.2. Các hoạt động dạy học 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Cả lớp 
Mục tiêu: Giúp hs nhận biết và vẽ đường gấp khúc.
-Gv vẽ và giới thiệu đường gấp khúc lên bảng.
-Gv hướng dẫn để hs nhận dạng đường gấp khúc và độ dài của 3 đoạn .
AB = 2cm ; BC = 4cm ; CD = 3cm
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết vẽ, tính độ dài đường gấp khúc và giải bài toán.
Bài tập 1 : Nối các điểm để được đường gâp khúc gồm :
a)hai đoạn thẳng ; b) ba đoạn thẳng
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Tính độ dài đường gấp khúc theo mẫu : 
-Gv kẻ đường gấp khúc lên bảng
-Chữa bài.
Bài tập 3 : Toán đố
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs nhắc lại.
-Đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng vẽ. Lớp vẽ vào vở.
-Hs đọc đề.
-Hs dưụa vào mẫu ở ohần a để làm phần b. Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi làm.
4. Kiểm tra, đánh giá
-Biết tính độ dài dường gấp khúc.
- GV nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
Tính độ dài đường gấp khúc
3cm
4cm
5cm
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Luyện tập.
Thø t­ ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: Củng cố về nhận biết đường gấp khúc.
1.2. Kĩ năng: Tính độ dài đường gấp khúc.
1.3. Thái độ: Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
2.1. Cá nhân: Tính được độ dài đường gấp khúc
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập” 
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Hs biết nêu độ dài đường gấp khúc, giải bài toán.
Bài tâïp 1 : Yêu cầu hs đọc đề. 
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Toán đố
-Gv hướng dẫn
-Gv chấm bài, nhận xét
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 3.
Mục tiêu: Hs ghi tên được đường gấp khúc.
Bài tập 3: Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết :
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét .
-Hs đọc đề.
-4 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở .
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng ghi.
-Hs đọc lại tên đường gấp khúc.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết tính độ dài đường gấp khúc
- Ghi nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc.
- GV nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
3cm
Tính độ dài dường gấp khúc:
4cm
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Luyện tập chung. Trang 105
Thø n¨m ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2,3,4,5 bằng thực hành và giải toán.
1.2. Kĩ năng: - Tính độ dài đường gấp khúc.
1.3. Thái độ: Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân. Ghi nhớ bảng nhân 2,3,4,5. Tính được độ dài đường gấp khúc.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm, điền dấu, điền số.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm
-Yêu cầu hs nêu miệng lại các bảng nhân 2,3,4,5.
Bài tập 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu)
-Gv ghi mẫu lên bảng.
-Nhận xét.
Bài tập 3 : Tính.
- Gv ghi phép tính
- Chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4,5.
Mục tiêu: Hs biết giải toán và tính độ dài đường gấp khúc.
Bài tập 4: Toán đố
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét .
Bài tập 5: Tính độ dài đường gáp khúc.
-Gv hướng dẫn.
-Chữa bài.
-Hs đọc đề.
-4 hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-4 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào VBT. 2 hs lên bảng làm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Thuộc bảng nhân 2,3,4,5. Áp dụng vào giải bài tốn cĩ lời văn. 
- GV nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
 Tính:
 5 x 5 + 6; 2 x 9 + 16; 4 x 8 - 17
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Luyện tập chung. Trang 106
Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân đã học bằng thực hành và giải toán.
1.2. Kĩ năng:- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.
 - Biết đo và tính độ dài đường gáp khúc.
1.3. Thái độ: - Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân. Ghi nhớ các bảng nhân. Biết đo và tính độ dài đường gấp khúc.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
3.2. Các hoạt động dạy học 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm, điền dấu, điền số.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm
-Yêu cầu hs nêu miệng lại các bảng nhân 2,3,4,5.
Bài tập 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
-Gv đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét.
Bài tập 3 : >, < =
-Gv ghi phép tính
-Chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4,5.
Mục tiêu: Hs biết giải toán và tính độ dài đường gấp khúc.
Bài tập 4: Toán đố
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét .
Bài tập 5: Tính độ dài đường gấp khúc.
-Gv vẽ đường gáp khúc và hướng dẫn.
-Nhận xét
-Hs đọc đề.
-4 hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc đề.
- 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm bảng con.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Đọc thuộc các bảng nhân. Đo và tính độ dài đường gấp khúc .
- GV nhận xét. Khen học sinh làm bài tốt, nhắc nhở học sinh sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs đọc lại các bảng nhân 2,3,4,5.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Phép chia.
TUẦN 22
Thø hai ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 2018
TOÁN
KIỂM TRA
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Tổng của nhiều số. Biết tính nhẩm.
 - Thuộc lòng bảng nhân 2 đến 5.
1.2. Kĩ năng: - Biết nhận dạng, đặt tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc.
1.3. Thái độ: -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác. 
2. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT :
1. Tính
	9 + 9 + 9 = . . .	2 + 2 + 2 + 2 = . . .
	10 + 10 + 10 = . . .	3 + 3 + 3 + 3 = . . .
2. Tính nhẩm :
	a) 3 x 3 = 	b) 4 x 4 =	c) 5 x 10 =
	 3 x 5 =	 4 x 3 =	 5 x 9 =
	 3 x 9 =	 4 x 2 =	 5 x 8 =
	 3 x 1 =	 4 x 5 =	 5 x 3 =
3. Tính (theo mẫu) : 
	Mẫu	5 x 4 – 9 = 20 – 9
	 = 11
	a) 5 x 7 – 15 =
	b) 5 x 8 – 20 =
4. Mỗi con ngỗng có 2 chân. Hỏi 5 con ngỗng có bao nhiêu chân ?
5. Tính độ dài đường gấp khúc sau :
	4cm	4cm	4cm
6. Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống :
Thø ba ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2018
TOÁN
PHÉP CHIA
 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Bước đầu nhận biết phép chia trong mối quan hệ với phép nhân.
1.2. Kĩ năng: - Biết đọc, viết và tính kết quả của phép chia.
1.3. Thái ... 
Mẫu : X x 2 = 10
 X = 10 : 2 
 X = 5
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Tìm y
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập : Toán đố
-Gv hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Hs theo dõi
-Hs đọc lại
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu kết quả nối tiếp
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
-2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT
4.Kiểm tra đánh giá
- Nhận biết được thừa số – tích, tìm một thừa số bằng cách lấy tích chia cho thừa số kia.
- Biết tìm thừa số x trong các bài tập dạng X x a = b; a x X = b (với a, b là các thừa số bé và phép tính tìm x là nhân hoặc chia trong phạm vi bảng tính đã học).
- Biết giải bài tốn cĩ một phép tính (trong bảng chia 2)
-GV nhận xét. Khen ngợi HS làm tốt bài, động viên, khích lệ HS làm sai sửa bài và cần chú ý hơn
5.Kiểm tra đánh giá
 5.1.Bài tập củng cố: 
Tìm x:X x 3 = 27
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài:Luyện tập(trang 117)
TUẦN 24
 Thø hai ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Giúp HS rèn kỹ năng giải bài toán tìm một thừa số chưa biết.
1.2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán có phép chia.
1.3. Thái độ: Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Biết tìm một thừa số của phép chia
- Nhĩm học tập: Thảo luận nhĩm làm BT3.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tìm thừa số chưa biết và điền số thích hợp vào ô trống..
Bài tâïp 1 : Tìm x : 
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Tìm y :
-Gv nhận xét tuyên dương
Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống 
-Gv đính bài tập lên bảng, hướng dẫn
-Nhận xét.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs giải toán.
Bài tập 4: Toán đố 
-Gv hướng dẫn.
-Chấm chữa bài. 
Bài tập 5: Toán đố
-Gv hướng dẫn.
-Gv nhận xét
-Hs đọc đề.
-3 Hs lên bảng làm.
-Lớp làm bảng con
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi làm.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng làm.
-Hs làm vào VBT.
-Hs đọc đề.
-2 nhóm thi làm
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Biết tìm thừa số x trong các bài tập dạng X x a = b; a x X = b (với a, b là các thừa số bé và phép tính tìm x là nhân hoặc chia trong phạm vi bảng tính đã học).
- Biết giải bài tốn cĩ một phép tính (trong bảng chia 2)
-GV nhận xét. Khen ngợi HS làm tốt bài, động viên, khích lệ HS làm sai sửa bài và cần chú ý hơn.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố: Tìm x: X x 2 = 4 2 x X = 12 3 x X = 27. 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
Xem bài: Bảng chia 4 (trang 118)
Thø ba ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2018
TOÁN
BẢNG CHIA 4
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Lập bảng chia 4.
1.2. Kĩ năng: Thực hành chia 4. 
1.3. Thái độ: Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Thuộc được bảng chia 3.
- Nhĩm học tập: Thảo luận lập bảng chia 4. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Bảng chia 4”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng chia 4 
Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng chia 4 và học thuộc lòng bảng chia.
-Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng chia 4 từ phép nhân 4
 -Gv ghi bảng : 4 x 3 = 12
 12 : 4 = 3
-Gv hướng dẫn tiếp và lập bảng chia 4
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết tính nhẩm phép nhân, giải bài toán 
Bài tập 1 : Tính nhẩm
Bài tập 2 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-Chấm chữa bài.
Bài tập 3 : Toán đố
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs đọc cá nhân + đồng thanh.
-Hs học thuộc lòng bảng chia.
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi làm.
4.Kiểm tra đánh giá
- HS đọc lại bảng chia 4
- Hs thuộc bảng chia 4
- GV nhận xét. Khen ngợi HS làm tốt bài, động viên, khích lệ HS làm sai sửa bài và cần chú ý hơn
5. Định hướng học tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố :
- HS đọc thuộc lịng bảng chia 3.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
Xem bài: Một phần tư (trang 119)
Thø t­ ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2018
TOÁN
MỘT PHẦN TƯ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận biết “Một phần tư”.
1.2. Kĩ năng: -Biết đọc và viết : 1
	 	 4
1.3. Thái độ: Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1.Cá nhân:
- Biết thực hành chia một nhĩm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
2.2.Nhĩm:Thảo luận nội bài tập 3 theo nhĩm 2
3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: “Một phần 4” 
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Giới thiệu “Một phần tư” 
Mục tiêu: Giúp hs nhận biết và viết được 1
4
-Gv đính hình vuông lên bảng.
-Hướng dãn hs tìm một phần tư hình vuông bằng cách chia thành bốn phần bằng nhau (SGK)
 -Gv ghi bảng : Một phần tư viết là 1
 4
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết tô màu hình, nhận dạng hình.
Bài tập 1 : Đã tô màu 1/4 hình nào ?
Bài tập 2 : Hình nào có 1/4 số ô vuông được tô màu ?.
-Gv đính các hình cho hs quan sát .
-Nhận xét.
Bài tập 3 : Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con thỏø ?
 -Gv cho hs quan sát hình SGK.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs theo dõi
-Hs đọc cá nhân.
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc đề.
-Hs thảo luận theo cặp.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs quan sát.
-Hs nêu miệng lại kết quả.
4.Kiểm tra đánh giá
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần tư”,
- Biết đọc, viết 1/4.
- Biết thực hành chia một nhĩm đồ vật thành 4 phần bằng nhau. 
-GV nhận xét. Khen ngợi HS làm tốt bài, động viên, khích lệ HS làm sai sửa bài và cần chú ý hơn
5.Định hướng học tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố :
Yêu cầu học sinh chuẩn bị 1 tờ giấy hình chữ nhật và chia tờ giấy đĩ thành 4 phần bằng nhau.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Luyện tập (trang 120)
Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2018
TOÁN
LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Giúp hs học thuộc lòng bảng chia 4.
1.2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng bảng chia đã học.
1.3. Thái độ: Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân :Thuộc được bảng chia 4
2.2.Nhĩm:Thảo luận bài 1,2 theo nhĩm 2
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tính nhẩm, giải toán.
Bài tâïp 1 : Tính nhẩm : 
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Tính nhẩm :
-Gv nhận xét.
Bài tập 3: Toán đố :
-Gv hướng dẫn
-Nhận xét.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5.
Mục tiêu: Hs giải toán, tìm ¼.
Bài tập 4: Toán đố 
-Gv hướng dẫn.
-Chấm chữa bài. 
Bài tập 5: Hình nào đã khoan vào ¼ số con hươu ?
-Gv nhận xét
-Hs đọc đề.
-Hs nêu kết quả nối tiếp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp kết qủa.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng làm.
-Hs làm vào VBT.
-Hs đọc đề.
-Hs nêu miệng kết quả.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs nêu lại kết quả bài tập 1.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
4.Kiểm tra đánh giá
- Thuộc bảng chia 4.
- Biết giải bài tốn cĩ một phép tính chia (trong bảng chia 4).
-GV nhận xét. Khen ngợi HS làm tốt bài, động viên, khích lệ HS làm sai sửa bài và cần chú ý hơn
5.Định hướng học tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
HS đọc thuộc lịng bảng nhân 4 và bảng chia 4
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Bảng chia 5 (trang 121)
Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 2 n¨m 2018
TOÁN
BẢNG CHIA 5
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Lập bảng chia 5.
1.2. Kĩ năng: Thực hành chia 5.
1.3. Thái độ: Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1.Cá nhân: Thuộc được bảng chia 5.
2.2.Nhĩm: Thảo luận bài 1 theo nhĩm 2
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Bảng chia 5”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng chia 5 
Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng chia 5 và học thuộc lòng bảng chia.
-Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng chia 5 từ phép nhân 5
 -Gv ghi bảng : 5 x 4 = 20
 20 : 5 = 4
-Gv hướng dẫn tiếp và lập bảng chia 5
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết tìm thương, giải toán.
Bài tập 1 : Số ?
-Gv đính bài tập lên bảng.
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-Chấm chữa bài.
Bài tập 3 : Toán đố
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs đọc cá nhân + đồng thanh.
-Hs học thuộc lòng bảng chia.
-Đọc yêu cầu.
-5 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con, đọc lại kết quả.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi làm.
4.Kiểm tra đánh giá
-HS đọc lại bảng chia 5
-Hs thuộc bảng chia 5
-GV nhận xét. Khen ngợi HS làm tốt bài, động viên, khích lệ HS làm sai sửa bài và cần chú ý hơn
5.Định hướng học tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố :
- HS đọc thuộc lịng bảng chia 5.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
Xem bài: Một phần năm (trang 122)

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_2_tuan_21_den_24.docx