Giáo án lớp 2 môn học Tập viết - Tiết: Đ – đẹp trường đẹp lớp

Giáo án lớp 2 môn học Tập viết - Tiết: Đ – đẹp trường đẹp lớp

TẬP VIẾT

Tiết: Đ – Đẹp trường đẹp lớp

I. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng viết chữ.

- Viết Đ (cỡ vừa và nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu đều nét và nối nét đúng qui định.

Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy.

Góp phần rèn luyện tính cẩn thận

II. Chuẩn bị

- GV: Chữ mẫu Đ . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 911Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 môn học Tập viết - Tiết: Đ – đẹp trường đẹp lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÄP VIEÁT
Tieát: 	Ñ – Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp
I. Muïc tieâu: -Reøn kyõ naêng vieát chöõ.
Vieát Ñ (côõ vöøa vaø nhoû), caâu öùng duïng theo côõ nhoû, chöõ vieát ñuùng maãu ñeàu neùt vaø noái neùt ñuùng qui ñònh.
Daïy kyõ thuaät vieát chöõ vôùi reøn chính taû môû roäng voán töø, phaùt trieån tö duy.
Goùp phaàn reøn luyeän tính caån thaän
II. Chuaån bò
GV: Chöõ maãu Ñ . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. æn ®Þnh : 
2. Baøi cuõ -Yeâu caàu vieát: D
Haõy nhaéc laïi caâu öùng duïng.
Vieát : Daân
 GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3. Baøi môùi: Giôùi thieäu + Ghi đề 
Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
* Gaén maãu chöõ Ñ.- Chöõ Ñ cao maáy li? 
Goàm maáy ñöôøng keû ngang?Vieát bôûi maáy neùt?
GV chæ vaøo chöõ Ñ vaø mieâu taû: 
+ Goàm 2 neùt laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn. 
GV vieát baûng lôùp.GV höôùng daãn caùch vieát.
GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
GV nhaän xeùt uoán naén.
* Treo baûng phuï ;Giôùi thieäu caâu: Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp
Quan saùt vaø nhaän xeùt:
Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi.
Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ.
- Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo?
GV vieát maãu chöõ: Ñeïp löu yù noái neùt Ñ vaø ep.
* Vieát: : Ñeïp 
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
v Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû taäp vieát::
GV neâu yeâu caàu vieát.
GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
Chaám, chöõa baøi.
GV nhaän xeùt chung.
4. Cuûng coá – Daën doø .
GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát.
- Haùt
- 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
- HS neâu caâu öùng duïng.
- HS quan saùt
- 5 li
- 6 ñöôøng keû ngang. 2 neùt
- HS quan saùt
- HS quan saùt.
HS taäp vieát treân baûng con
- HS ñoïc caâu
- Ñ, g, : 2,5 li; p: 2 li;- n, ö, ô, e : 1 li
- Daáu huyeàn (\) treân ô; Daáu saéc (/) treân ô; Daáu chaám (.) döôùi e
- Khoaûng chöõ caùi o
- HS vieát baûng con
- Vôû Taäp vieát
- HS vieát vôû
- Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp treân baûng lôùp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP VIET.doc