Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 76: Ngày, giờ

Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 76: Ngày, giờ

Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm. Ban ngày là lúc chúng ta nhìn thấy mặt trời, ban đêm chúng ta không nhìn thấy mặt trời.

Bài 1: Số ?

Em tập thể dục lúc. giờ sáng.

Mẹ em đi làm về lúc. giờ tra.

Em chơi bóng lúc.giờ chiều.

Lúc. giờ tối em xem phim truyền hình.

Lúc. giờ đêm em đang ngủ.

 

ppt 12 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Tiết 76: Ngày, giờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng cỏc thầy cụ giỏo 
về dự giờ hội giảng 
TOÁN - LỚP 2D 
11 
10 
8 
7 
5 
4 
2 
1 
3 
6 
12 
9 
9 giờ 
 Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 
Tuần 16: Toán: 
Tiết : 
Đọc giờ đỳng 
11 
10 
8 
7 
5 
4 
2 
1 
3 
6 
12 
9 
1 giờ 
11 
10 
8 
7 
5 
4 
2 
1 
3 
6 
12 
9 
7 giờ 
KHỞI ĐỘNG 
 Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 
Tuần 16: Toán: 
Tiết 76: 
Ngày, giờ 
1. Giới thiệu ngày, giờ. 
Một ngày bao giờ cũng cú ngày và đờm. Ban ngày là lỳc chỳng ta nhỡn thấy mặt trời, ban đờm chỳng ta khụng nhỡn thấy mặt trời. 
Tuần: 16 
Tu ần 16: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 
Ti ết 76: Toán: N gày, giờ 
 Một ngày cú 24 giờ. 
 24 giờ trong một ngày được tớnh từ 12 giờ đờm hụm 
 trước đến 12 giờ đờm hụm sau. 
SÁNG 
1 giờ sỏng, 2 giờ sỏng, 3 giờ sỏng, 4 giờ sỏng,5 giờ sỏng, 
 6 giờ sỏng, 7 giờ sỏng, 8 giờ sỏng, 9 giờ sỏng, 10 giờ sỏng. 
CHIỀU 
1giờ chiều (13 giờ),2giờ chiều (14 giờ), 3giờ chiều(15 giờ) 
4giờ chiều (16 giờ),5giờ chiều (17 giờ), 6giờ chiều(18 giờ) 
 TRƯA 
11 giờ trưa, 12 giờ trưa. 
 ĐấM 
10giờ đờm (22giờ), 11giờ đờm (23giờ), 12giờ đờm (24giờ) 
 TỐI 
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ) 
24 giờ trong một ngày lại được chia ra theo cỏc 
buổi khỏc nhau là: sỏng, trưa, chiều, tối và đờm. 
 Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 
Tuần 16: Toán: 
Tiết 76: 
Ngày, giờ 
Ngày, giờ 
2. Luyện tập 
Bài 1: 
Số 
? 
1. Giới thiệu ngày, giờ. 
Em tập thể dục lúc.... giờ sáng. 
Mẹ em đi làm về lúc.... giờ trưa. 
Em chơi bóng lúc....giờ chiều. 
Lúc.... giờ tối em xem phim truyền hình. 
Lúc.... giờ đêm em đang ngủ. 
Bài 1: 
Số? 
6 
12 
5 
7 
10 
Bài 1: Số ? 
1 
5 
4 
3 
2 
Bài 2: 
Bài 2 : Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh ? 
1 
4 
3 
2 
Bài 3: 
20 giờ hay. 
giờ tối 
 8 
Viết tiếp vào chỗ trống (theo mẫu) 
Tu ần 16: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 
Ti ết 76 : Toán: 
 N gày, giờ 
15 giờ hay 3 giờ chiều 
 Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 
Tuần 16: Toán: 
Tiết 76: 
Ngày, giờ 
 - Moọt ngaứy coự bao nhieõu giụứ ? Được tớnh bắt ủaàu tửứ maỏy giụứ ủeỏn maỏy giụứ? 
 - Moọt ngaứy chia laứm maỏy buoồi ? ẹoự laứ nhửừng buoồi naứo? 
Củng cố - dặn dũ 
 - Caực em veà xem laùi baứi hoùc. 
 - Chuaồn bũ baứi “ Thửùc haứnh xem ủoàng hoà”. 
Kớnh 
Chuực 
Quyự 
Thaày 
Coõ 
Sửực 
Khoeỷ 
Vaứ 
Thaứnh 
ẹaùt 
Chaõn Thaứnh Caựm ễn 
Quyự Thaày Coõ Cuứng Hoùc Sinh 
Giaựo Vieõn Thửùc Hieọn 
Bựi Thị Thu Phương 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_tiet_76_ngay_gio.ppt