Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập chung Trang 10

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập chung Trang 10

 Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được

44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả

 cam?

Bài giải:

Số quả cam chị hái được là:

85 – 44 = 41 (quả )

 Đáp số : 41 quả cam

 

ppt 8 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập chung Trang 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LỚP 2 
Toán 
Luyện tập chung 
1 
Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu: 
25 = 20 + 5 
62 = 60 + 2 
99 = 90 + 9 
87 = 80 + 7 
39 = 30 + 9 
85 = 80 + 5 
Toán 
Luyện tập chung 
2 
Viết số thích hợp vào ô trống: 
a) 
Số hạng 
30 
52 
 9 
7 
Số hạng 
60 
14 
10 
2 
Tổng 
90 
66 
19 
9 
Số bị trừ 
90 
66 
19 
25 
Số trừ 
60 
52 
19 
15 
Hiệu 
30 
14 
 0 
10 
b) 
Toán 
Luyện tập chung 
3 
Tính: 
48 
30 
+ 
78 
65 
11 
 – 
54 
94 
42 
 – 
52 
32 
32 
+ 
64 
56 
16 
 – 
40 
Toán 
Luyện tập chung 
4 
 Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 
44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả 
 cam? 
 Bài giải: 
Số quả cam chị hái được là: 
85 – 44 = 41 (quả ) 
 Đáp số : 41 quả cam 
Toán 
Luyện tập chung 
5 
Số 
? 
1dm =  cm 
1cm =  dm 
10 
1 
Toán 
Luyện tập chung 
Xem bài sau: Phép cộng có tổng bằng 10. 
CHÚC 
CÁC 
EM 
GIỎI 
HỌC 
CHĂM 
NGOAN 
Kính chuùc quyù thaày coâ söùc khoûe! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_luyen_tap_chung_trang_10.ppt