Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 43: Điểm. Đoạn thẳng - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 43: Điểm. Đoạn thẳng - Năm học 2021-2022

HOẠT ĐỘNG 3:

 Luyện tập – Thực hành

Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau:

Điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm I,

điểm M, điểm N, điểm P, điểm Q, điểm E, điểm G

Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau:

 

pptx 36 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 43: Điểm. Đoạn thẳng - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Toán 
Lớp 2D 
Khởi động 
1 
Khám phá 
2 
Luyện tập - T hực hành 
3 
Vận dụng 
4 
Hoạt động 1: 
KHỞI ĐỘNG 
H 
HOẠT ĐỘNG 2: 
Khám phá 
Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Điểm – Đoạn thẳng 
. 
A 
Điểm A 
. 
B 
Điểm B 
Chấm 1 điểm 
vào bảng con và đặt tên. 
Điểm A 
Điểm B 
Đoạn thẳng AB 
. 
. 
A 
B 
Đoạn thẳng AB 
. 
. 
A 
B 
. 
. 
A 
B 
. 
. 
. 
A 
Điểm A 
. 
B 
Điểm B 
Đoạn thẳng AB 
. 
. 
A 
B 
HOẠT ĐỘNG 3: 
 Luyện tập – Thực hành 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau: 
A 
B 
. 
. 
C 
D 
. 
. 
H 
I 
P 
Q 
E 
G 
M 
N 
Điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm I, 
điểm M, điểm N, điểm P, điểm Q, điểm E, điểm G 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau: 
A 
B 
. 
. 
C 
D 
. 
. 
H 
I 
P 
Q 
E 
G 
M 
N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng trong hình sau: 
A 
B 
. 
. 
C 
D 
. 
. 
H 
I 
P 
Q 
E 
G 
M 
N 
Bài 2: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau (theo mẫu): 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 4 
Bài 2: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau (theo mẫu): 
Hình 1 
A 
B 
C 
Bài 2: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau (theo mẫu): 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 4 
4 
6 
5 
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li (theo mẫu): 
Mẫu: Vẽ đoạn thẳng AB 
Vẽ đoạn thẳng MN 
Vẽ đoạn thẳng PQ 
Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu) 
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li (theo mẫu): 
Bài 3: 
Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Điểm – Đoạn thẳng 
a) Vẽ đoạn thẳng MN 
. 
. 
M 
N 
Vẽ đoạn thẳng MN 
Vẽ đoạn thẳng PQ 
Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu) 
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li (theo mẫu): 
c. Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu) 
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li (theo mẫu): 
c. Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu): 
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li (theo mẫu): 
Bài 3: 
Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Điểm – Đoạn thẳng 
c) Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu): 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Bài 3: 
Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Điểm – Đoạn thẳng 
c) Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu): 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Bài 3: 
Thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Điểm – Đoạn thẳng 
c) Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu): 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Vẽ đoạn thẳng MN 
Vẽ đoạn thẳng PQ 
Vẽ hình vào vở ô li (theo mẫu) 
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy ô li (theo mẫu): 
HOẠT ĐỘNG 4: 
 Vận dụng 
 Bạn Voi thích dùng các đoạn thẳng để tạo hình các chữ cái và số. Em hãy dùng các đoạn thẳng để tạo hình tên của mình. 
4 
Hôm nay con được học thêm điều gì? 
DẶN DÒ 
KÝnh chóc c¸c thÇy c« 
Søc kháe - H¹nh phóc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_43_diem_doan_thang_nam_hoc_2021_202.pptx