Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Bảng trừ

Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Bảng trừ

 Hoïat ñoäng 1 : Vận dụng

Hoïat ñoäng 2 : Củng cố

Bài 1: : Tính nhẩm

11 – 4 18 – 9 15 – 6 12 – 4

13 – 8 14 – 7 16 – 9 17 – 8

dựa vào màu sắc các hình tròn, giải thích các phép tính phù hợp

 

ppt 16 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Bảng trừ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các con đến với tiết toán. 
Khởi động 
11 – 1 = 
12 – 2 = 
13 – 3 = 
Bảng trừ 
 Hoïat ñoäng 2 : Củng cố 
 Hoïat ñoäng 1 : Vận dụng 
Bài 1 : : Tính nhẩm 
11 – 4 18 – 9 15 – 6 12 – 4 
13 – 8 14 – 7 16 – 9 17 – 8 
 Bài 2 : 
 dựa vào màu sắc các hình tròn, giải thích các phép tính phù hợp 
Thi đua nhóm HS thực hiện đúng và nhanh các phép tính. 
 Bài 3 : Số  
Hs dựa vào bảng cộng, bảng trừ để thực hiện điền số vào dấu 
9 + 7 = ? 8 + 3 = ? 6 + 7 = ? 
16 – 7 = ? 11 - ? = 8 13 - ? = 7 
16 – 9 = ? 11 - ? = 3 13 - ? = 6  
Lúc đầu trên xe có 12 bạn, sau đó 3 bạn xuống xe. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn ? 
BAØI 4 : 
Hoïc sinh laøm nhanh nhaát seõ leân baûng söûa baøi 
Giải 
12 - 3 = 9 ( bạn) 
Trên xe còn lại 9 bạn 
Hoïat ñoäng 2 : Cuûng coá 
 Ai maø taøi theá? 
 Giaùo vieân phoå bieán luaät chôi 
 Hoïc sinh söû duïng baûng A-B-C ñeå löïa choïn keát quaû ñuùng 
15 - 7 = 
Số cần điền vào là : 
A. 6 
 B. 7 
 C. 8 
Gioûi gheâ 
Số cần điền vào là : 
 A. 16 
 B. 17 
 C. 18 
 Gioûi gheâ 
8 + 9 = 
Kính chào tạm biệt quý thầy cô! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_2_bai_bang_tru.ppt