Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 2: Luyện viết chữ E, Ê hoa

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 2: Luyện viết chữ E, Ê hoa

Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Bài 3: Tìm từ chỉ người trong khổ thơ dưới đây:

Đi về con chào mẹ

 Ra vườn cháu chào bà

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

 

pptx 25 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 2: Luyện viết chữ E, Ê hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MOÂN 
 TIEÁNG VIEÄT 
Thöù.ngaøy..thaùngnaêm.. 
Khôûi ñoäng 
Luyện viết 
chữ E, Ê hoa 
Tö theá vieát 
2. Viết 
2. 
Viết 
	 Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét cong phải và nét thắt. 
2. 
Viết 
	 Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét cong phải, nét thắt và dấu mũ. 
Em là con ngoan 
 E 
 Ê 
 EȘ ẚà co Ϊ ǻẑo Ο ȯȰ. 
 Mái Έϝ o ǻ Ή; ȩọ Ϊ ḑ Ȥô Ϊ ḑ xa 
 ÊȘ łm ηư LJΗếnḑ của bà ǻɞʎ xưa. 
 TǟɦȰ ĐɞȰḑ ȕȖo Ο a 
VỞ TẬP VIẾT 
Luyện từ 
4. 
Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 
4. 
Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 
Vận dụng 
Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 
Tiếng việt 
Gia đình 
Bài 3: Tìm từ chỉ người trong khổ thơ dưới đây: 
Đi về con chào mẹ 
 Ra vườn cháu chào bà 
VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 
Chaøo taïm bieät 
caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_tuan_2_luyen_viet_chu_e_e_hoa.pptx