Bài dạy Chính tả 2: Mưa bóng mây

Bài dạy Chính tả 2: Mưa bóng mây

THIẾT KẾ BÀI DẠY

 Môn : Chính tả

 Bài : NV – MƯA BÓNG MÂY.

 Tuần : 20

 Ngày dạy :

I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng

1. Nghe viết đúng, trình bày đúng 12 dòng thơ trong bài “Thư trung thu” theo cách trình bày thơ 5 chữ.

2. Làm đúng các bài tập phân biệt những chữ có âm đầu và dấu thanh dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương : l/ n, dấu hỏi/ dấu ngã.

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng phụ + bút dạ + giấy khổ to.

- Sách giáo khoa.

 

doc 3 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1395Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy Chính tả 2: Mưa bóng mây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIEÁT KEÁ BAỉI DAẽY
	Moõn :	Chớnh taỷ
	Baứi :	NV – MệA BOÙNG MAÂY.
	Tuaàn :	20
	Ngaứy daùy :	
I./ MUẽC TIEÂU: Sau khi hoùc xong baứi, HS coự khaỷ naờng
Nghe vieỏt ủuựng, trỡnh baứy ủuựng 12 doứng thụ trong baứi “Thử trung thu” theo caựch trỡnh baứy thụ 5 chửừ.
Laứm ủuựng caực baứi taọp phaõn bieọt nhửừng chửừ coự aõm ủaàu vaứ daỏu thanh deó vieỏt sai do aỷnh hửụỷng cuỷa caựch phaựt aõm ủũa phửụng : l/ n, daỏu hoỷi/ daỏu ngaừ.
II./ ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
Baỷng phuù + buựt daù + giaỏy khoồ to.
Saựch giaựo khoa.
III./ CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
1.	Khụỷi ủoọng :	1’
Baứi cuừ : 4’
(GV kieồm tra 2 HS ủoùc baứi laự thử nhaàm ủũa chổ).
- 2 HS vieỏt baỷng lụựp, caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng con hoaởc giaỏy nhaựp caực chửừ : Vụừ toồ, baừo taựp, naỷy boõng.
Baứi mụựi :	
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
2’ 1. Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi – Ghi ủeà
15’ 2. Hoùat ủoọng 2 : Hửụựng daón nghe vieỏt.
- Hửụựng daón HS chuaón bũ.
Muùc tieõu : Giuựp HS vieỏt ủuựng 12 doứng thụ cuỷa baứi “ Thử trung thu”.
Caựch tieỏn haứnh : 
+ Hửụựng daón HS chuaồn bũ : 
 GV ủoùc 12 doứng thụ.
- Noọi dung baứi thụ noựi ủieàu gỡ ?
- Hửụựng daón HS nhaọn xeựt.
- Baứi thụ cuỷa Baực Hoà coự nhửừng tửứ xửng hoõ naứo ?
- Nhửừng chửừ naứo trong baứi phaỷi vieỏt hoa ? Vỡ sao ? 
- HS vieỏt vaứo baỷng con nhửừng tieỏng deó vieỏt sai (GV ủoùc). 
GV ủoùc tửứng doứng thụ cho HS vieỏt moói doứng ủoùc 2 – laàn.
- Thaàm, chửừa baứi.
10’ 3. Hoùat ủoọng 3 : Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ.
Muùc tieõu : Cuỷng coỏ quy taộc chớnh taỷ vụựi thanh hoỷi/ thanh ngaừ.
Caựch tieỏn haứnh : 
+ Baứi 2: Mụứi caỷ lụựp ủoùc thaàm laùi yeõu caàu cuỷa baứi – Quan saựt tranh neõu teõn caực vaọt trong tranh.
+ Baứi 3 : GV daựn 3, 4 tụứ giaỏy khoồ to leõn baỷng ủaừ vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 3, phaựt buựt daù mụứi HS thi laứm ủuựng nhanh.
- GV caỷ lụựp nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng.
3’ 4. Hoùat ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ.
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- HS nhaộc laùi ủeà baứi
 2, 3 HS ủoùc laùi.
- Baực Hoà raỏt yeõu thieỏu nhi, Baực mong thieỏu nhi hoùc haứnh thaọt gioỷi.
 Baực + caực chaựu.
- HS traỷ lụứi.
- HS vieỏt: Ngoan ngoaừn, tuoồi, tuyứ, giửừ gỡn 
- HS vieỏt baứi.
- Hoùc sinh neõu.
- Vaứi HS phaựt aõm laùi cho chớnh xaực.
- HS laứm baứi treõn phieỏu – Sau ủoự ủoùc keỏt quaỷ.
IV./ RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAẽY:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • docMUA BONG MAY 20.doc