Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 22 (buổi chiều)

Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 22 (buổi chiều)

TUẦN 22

Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2013

ĐẠO ĐỨC: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ

I) Mục tiêu:

 - Biết một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự.

 - Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.

 - Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày.

* Các kĩ năng cơ bản được giáo dục:

- Kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.

- Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.

II) Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh họa trong VBT đạo đức

 - Phiếu thảo luận nhóm hoạt động 2

 

doc 7 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 06/12/2019 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 2 - Tuần 22 (buổi chiều)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22
Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2013
ĐẠO ĐỨC: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ
I) Mục tiêu:
 - Biết một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự.
 - Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.
 - Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày.
* Các kĩ năng cơ bản được giáo dục:
- Kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.
- Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
II) Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh họa trong VBT đạo đức
 - Phiếu thảo luận nhóm hoạt động 2
III) Hoạt động dạy học: Tiết 2
Gi¸o viªn
Häc sinh
1) Ổn định lớp
* Hoạt động cá nhân 
 - HS nhắc lại tựa bài
 + Muốn nhờ người khác giúp đỡ mình các em cần phải làm gì?
 + Khi cần người khác giúp đỡ em cần phải nói như thế nào?
 - Nhận xét ghi điểm
*Hoạt động thực hành
a) Giới thiệu bài: Để các em nắm vững về cách nói lời yêu cầu, đề nghị thế nào cho đúng. Hôm nay các em học đạo đức bài: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị.
 - Ghi tựa bài
* Hoạt động 1: Tự liên hệ
 - Nêu yêu cầu: Em đã biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự cần được giúp đỡ? Em hãy kể một vài trường hợp cụ thể.
 - HS phát biểu
 - Tuyên dương HS
* Hoạt động 2: Đóng vai
 - Chia lớp thành 3 nhóm và thảo luận tình huống.
 + Tình huống 1: Em muốn được bố hoặc mẹ cho đi chơi vào ngày nghỉ chủ nhật. Em sẽ nói thế nào?
 + Tình huống 2: Em muốn hỏi thăm chú công an đường đi đến nhà một người quen.
 + Tình huống 3: Em muốn nhờ em bé lấy hộ chiếc bút rơi.
 - HS thảo luận nhóm
 - HS đóng vai
 - HS nhận xét: lời nói, cử chỉ, hành động khi đề nghị được giúp đỡ của các nhóm.
 => Kết luận: khi cần đến sự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp.
* Hoạt động 3: Trò chơi
 Văn minh, lịch sự
 - Phổ biến luật chơi: Người chủ đứng nói câu đề nghị nào đó với các bạn trong lớp. Ví dụ:
 + Mời các bạn đứng lên
 + Mời các bạn ngồi xuống
 - Nếu lời đề nghị lịch sự thì HS trong lớp làm theo. Nếu chưa lịch sự thì các bạn không thực hiện. Nếu không thực hiện đúng luật chơi sẽ bị phạt do lớp đề nghị.
 - HS thực hành chơi
 - Nhận xét đánh giá
=> Kết luận ghi bảng: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hàng ngày là tự trọng và tôn trọng người khác.
 Ghi nhớ: 
 Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
- GDHS: Muốn nhờ người khác giúp mình cần nói lời yêu cầu, đề nghị với thái độ lịch sự.
- Hát vui
- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
- Cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị
- Cần phải nói lịch sự vui vẻ
- Nhắc lại
- Phát biểu 
- Thảo luận nhóm
- Đóng vai
- Chơi trò chơi
- Nhắc tựa bài
- Bạn làm ơn cho mình mượn quyển truyện một lúc nhé.
Buæi chiÒu:
GĐ BD T.VIỆT: Luyện chính tả: Ông Mạnh thắng Thần Gió( đoạn 3)
I .Môc tiªu
- Gióp c¸c em viÕt ®óng bµi “Ông Mạnh thắng Thần Gió( đoạn 3)”
- RÌn kü n¨ng viÕt chÝnh t¶ cho c¸c em
II.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
*Hoạt động thực hành
- Gi¸o viªn ®äc ®o¹n cÇn viÕt
- Yªu cÇu mét häc sinh ®äc l¹i
-Yªu cÇu HS viÕt tõ khã vµo b¶ng con: hoành hành,lồm cồm,ngạo nghễ,thỉnh thoảng,ngào ngạt.
- Gi¸o viªn ch÷a bµi cho c¸c em.
-Yeâu caàu HS töï neâu caâu hoûi vaø goïi baïn traû lôøi.
- Việc làm nào của Thần Gió khiến ông Mạnh nổi giận?
 -Ông Mạnh đã làm gì để chống lại Thần Gió? 
- Gi¸o viªn ®äc bµi cho c¸c em chÐp.
- ChÊm vë nhËn xÐt bµi
-Nhaän xeùt chung
- Mét HS ®äc
-C¶ líp viÕt vµo bảng con
-Gi¬ b¶ng
-Hoạt động cặp đôi một bạn hỏi một bạn trả lời
 C¶ líp chÐp vµo vë
G®-bd to¸n: LuyÖn: B¶ng nh©n 2
I:Muïc tieâu:
- Giuùp HS thöïc haønh tính, giaûi toaùn qua caùc baûng nhaân 2.
- RÌn kü n¨ng tÝnh nh©n cho c¸c em.
II:Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
Giaùo vieân
Hoïc sinh
*Hoạt động thực hành
-Cheùp leân baûng vaø neâu yeâu caàu HS laøm baøi.
Baøi 1:Tính nhaåm
 2 x 2 2x 8 2 x 5 2 x 7 
 2 x 10 2 x 6 2x 8 2 x9 
Bµi 2:
Moät can ñöïng 2 lít daàu aên. Coù 9 can nhö vaäy hoûi ñöïng bao nhieâu lít daàu aên?
- Thu vë chÊm nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c em.
* Dµnh cho HS kh¸ giái
TÝnh b»ng c¸ch nhanh nhÊt c¸c tæng sau
1+2+3+4+5+6+7+8+9
*Tính
2 x 5 + 21 =
2 x 9 – 18 =
2 x 7 + 9 =
- C¶ líp vµo vë bµi tËp.
-C¶ líp lµm vµo vë bµi tËp, mét em lªn b¶ng lµm
Gi¶i
Coù 9 can nhö vaäy hoûi ñöïng sè lít daàu aên lµ:
 2 x 9 = 18 (l)
 §¸p sè: 18 lít dầu ăn
Thứ ba, ngày 19tháng 02 năm 2013
Th-t.viÖt: tiÕt 1
I. Mục tiêu:
-HS đọc lưu loát mẫu truyện: Dạy em học chữ.
- Phát âm đúng các từ: nh¶y nhãt,trÌo leo
II. Các hoạt động dạy học: 
Giao viªn
Häc sinh
* Hoạt động cá nhân 
-Yêu cầu vở của HS.
-Nhận xét –đánh giá.
*Hoạt động thực hành
 Bài 1 Đọc truyện: lín nhÊt nhá nhÊt
-Ñoïc maãu vaø Hd caùch ñoïc.
-Theo doõi phaùt hieän töø hs ñoïc sai ghi baûng.
-Chia ñoaïn.
-Chia nhoùm
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng
-Yêu cầu HS đọc bài để chọn câu trả lời
-Kiểm tra bài làm tuần trước của HS.
-Noái tieáp ñoïc töøng caâu.
-Phaùt aâm laïi töø mình ñaõ ñoïc sai. Caù nhaân.
-Luyeän ñoïc trong ñoaïn.
-Neâu nghóa cuûa töø.
-Luyeän ñoïc trong nhoùm
-Cöû ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc.
- HS tr¶ lêi
G®-bd to¸n: Bảng nhân 3
I.Muïc tieâu.
 - Giuùp HS thµnh th¹o chia pheùp chia trong moái quan heä vôùi pheùp nhaân.
Bieát ñoïc, vieát, vaø tính toaùn keát quaû cuûa pheùp nhaân, chia.
II.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
Giaùo vieân
Hoïc sinh
*Hoạt động thực hành
Baøi 1:Số
3 x 2 =.. 3 x7 =..
3 x 4 =.. 3 x 9 =.
3 x 5 =. 3 x 10 =
Bài 2:Viết số thích hợp vapf ô trống 
3 x .= 9 3 x .= 15
3 x = 12 3 x.= 18
3 x.= 21 3 x.= 27
* Dµnh cho HS kh¸ giái
-Cã 45 qu¶ cam chia ®Òu xÕp vµo 5 tói. Hái mçi tói cã bao nhiªu qu¶ cam?
-Mổi bạn học sinh giỏi được 4 quyển vở.Hỏi 9 bạn học sinh giỏi được thưởng bao nhiêu quyển vở?
 Lớp làm vào vở sau đó đổi chéo vở kiểm tra lẩn nhau
- K.Cường lên bảng làm
Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2013
Buæi chiÒu:
Th- to¸n: tiÕt 1
I. Mục tiªu:
- Biết thực hiện phÐp tÝnh nhÈm b¶ng nh©n chia 2(bt1,2)
-Biết lµm bt 3 sè
-Giai bµi to¸n cã lêi v¨n(bt 4)
II. C¸c hoạt động dạy-học
Giáo viên
 Học sinh
* Hoạt động cá nhân 
-Yêu cầu:
-Nhận xét –đánh giá.
*Hoạt động thực hành
Bài 1: TÝnh nhÈm
-Yêu cầu HS lên bảng làm.
Bài 2 Sè
-HS lµm vµo vë thùc hµnh
Bài 3: Gäi hs ®äc ®Ò
Bµi to¸n cho biÕt g×?
Bµi to¸n hái g×?
-Gäi 1 hs lªn b¶ng lµm,líp lµm vµo vë
-Kiểm tra vài em.
- NhËn xÐt
Bµi 4 : ®ã vui
C¸c em tù lµm
- Theo tæ ®äc ®ång thanh b¶ng nh©n 3.
-HS làm vở, gọi HS đọc .
-2 HS lªn bảng làm,lớp làm vở .
- Cao lªn b¶ng lµm
- HS lµm bµi
G®-bd t.viÖt: Luyện: Tả ngắn về bốn mùa
I.Muïc tieâu.	
 - Rèn cho các em kể về mùa mà em yêu thích.
 - Viết được khoảng 4 -5 câu nói về mùa mình thích
IICaùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
Giaùo vieân
Hoïc sinh
*Hoạt động thực hành
? Trong bốn mùa các em thích mùa nào nhất.
 Các em hãy viết một đoạn văn kể về mùa mà mình thích theo các gợi ý sau.
+ Bạn thích mùa nào nhất?Mùa đó vào những thàng nào?
+ Thời tiết mùa đó như thế nào?
+ Mùa đó có những loại hoa và quả gì?
+ Bạn thường làm gì vào mùa đó?
Lắng nghe 
Lớp làm vào vở
Th-t.viÖt: tiÕt 2
I.Muïc tiªu:
- RÌn kü n¨ng cho häc sinh biÕt ph©n biÖt c¸c ©m s,x,iªc hoÆc iªt
- BiÕt quan ®iÒn vµo chç trèng dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm than
-BiÕt thay côm tõ khi nµo trong c¸c c©u sau b»ng côm tõ bao giê,lóc nµo,th¸ng mÊy,mÊy giê
II. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu:
Giaùo vieân
 Hoïc sinh
*Hoạt động thực hành
Baøi 1: §iÒn vµo chç trèng r hoÆc d hoÆc gi 
Gäi hs ®äc yªu cÇu
Yªu cÇu hs lµm 
NhËn xÐt ch÷a bµi 
Bµi 2: nèi A víi B t¶o c©u kiÓu ai thÕ nµo
- HS ®äc vµ lµm bµi
-NhËn xÐt ch÷a bµi
Baøi 2 :§iÒn vµo chç trèng dÊu chÊm hoÆc dÊu phÈy
- G äi 2 -3 hs ®äc
- Yªu cÇu hs lµm vµo vë thùc hµnh sau ®ã ®äc bµi lµm cña m×nh
- NhËn xÐt
-H/s ®äc bµi 
-HS lµm bµi
-3HS ñoïc ñeà baøi taäp.
- HS lµm bµi
 Thứ sáu, ngày 22 tháng 02 năm 2013
Buæi chiÒu:
Th-to¸n tiÕt 2
I. Mục tiêu
- BiÕt tÝnh nhÈm nhanh b¶ng chia 2( bt 1,2)
- Giai bµi to¸n cã lêi v¨n (bt 3)
- §è vui ( bt 4)
II. Các hoạt động dạy-học
Giáo viên
Học sinh
* Hoạt động cá nhân 
-Yêu cầu:
-Nhận xét –đánh giá.
*Hoạt động thực hành
 Bài 1, TÝnh nhÈm
- HS tr¶ lêi miÖng
Bài 2.TÝnh
Gäi hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vë
-Yêu cầu Hs làm bài
Bài 3.Gäi hs ®äc ®Ò bµi
-Bµi tËp y/c g×?
- Bµi tËp hái g×?
- HS tù lµm
Bµi 4 §è vui
-HS tù lµm
-Đọc hs ®äc b¶ng nh©n 2
-5 –6 HS, cả lớp đọc.
-HS làm vở.
-Đọc kết quả
-2 HS lên bảng làm,lớp làm vở .
- -HS tù lµm
TH TVIỆT TIẾT 3
I .Mục tiêu
- BiÕt ®iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh ®o¹n v¨n ( bt 1)
-ViÕt 3-4 c©u t¶ vÒ mét lo¹i chim(bt 2).
II.Hoạt động dạy học 
Giao viªn
Häc sinh
* Hoạt động cá nhân 
-HS nhắc đã học bài TLV nào?
-Nhận xét –đánh giá.
*Hoạt động thực hành
Bài 1: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh ®o¹n v¨n
-HS suy nghÜ tù lµm bµi
-NhËn xÐt
Bài 2:Viết 3 – 4 c©u vÒ mét loµi chim
-HS viết đoạn văn.
-GV giúp đỡ HS
-Gv theo dõi giúp đỡ
-HS nhắc
-Lµm bµi
-HS nêu
-HS viết
Sinh ho¹t tËp thÓ
NHẬN XÉT CUỐI TUẦN
I. Muïc tieâu.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù caùc hoïat ñoäng trong tuaàn
-Neâu phöông höôùng tuaàn tôùi.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu.
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1.OÅn ñònh toå chöùc
2.Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn qua
Yeâu caàu toång keát ñieåm thi ñua cuûa tuaàn qua.
-Nhaän xeùt – tuyeân döông nhaéc nhôû.
3.Daën doø
-Giao nhieäm vuï cuï theå.
-Hoïc bình thöôøng , chaêm soùc boàn hoa, c©y c¶nh.
-Thöïc hieän toát moïi noäi quy cuûa tröôøng ñeà ra.
+Ra chæ tieâu cho caùc em phaán ñaáu, moãi ngaøy 4-5 boâng hoa ñieåm 10
+Thöïc hieän hoïc taäp toát. 
+Veä sinh caù nhaân tèt.
-Töï thaûo luaän, toång keát keát quaû thi ñua cuûa tuaàn qua.
-Baùo caùo tröôùc lôùp.
-Lôùp tröôûng nhaän xeùt boå sung.
-Phaân coâng nhieäm vuï cho tuaàn tôùi.
-Veà thöïc hieän toát coâng vieäc ñöôïc giao.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 22 lanqt.doc