Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 8 - Hoàng Thị Sinh

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 8 - Hoàng Thị Sinh

Tập đọc

NGƯỜI MẸ HIỀN

I. Mục tiu:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ; bước đầu đọc r lời cc nhn vật trong bi .

- Hiểu ND : Cô giáo như mẹ hiền , vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em học sinh nên người ( trả lời được các CH trong SGK )

- GD học sinh thấy được tình cảm của thầy cơ gio đối với . Từ đó biết kính trọng thầy cô giáo.

II. Đồ dùng dạy học :

- Tranh minh hoạ SGK.

 

doc 17 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 14/12/2019 Lượt xem 179Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần 8 - Hoàng Thị Sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
NGƯỜI MẸ HIỀN
I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ; bước đầu đọc rõ lời các nhân vật trong bài .
- Hiểu ND : Cơ giáo như mẹ hiền , vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em học sinh nên người ( trả lời được các CH trong SGK )
- GD học sinh thấy được tình cảm của thầy cơ giáo đối với . Từ đĩ biết kính trọng thầy cơ giáo.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoạ SGK.
III. Các hoạt động dạy học
Tiết 1
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Bµi cị:
- Gäi 2 HS ®äc: Thêi kho¸ biĨu. 
2. Bµi míi 
 a) Giíi thiƯu :
 b) §äc mÉu 	
- §äc mÉu diƠn c¶m toµn bµi.
- Gäi mét em ®äc l¹i.
*H­íng dÉn ph¸t ©m: nÐn nỉi,l¸ch ra,lät, lÊm lem, lïi l¹i,
*H­íng dÉn ng¾t giäng:Y/c ®äc t×m c¸ch ng¾t giäng c©u dµi, c©u khã.
* §äc tõng ®o¹n: 
- L¾ng nghe vµ chØnh sưa cho häc sinh 
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n trong nhãm.
- Híng dÉn c¸c em nhËn xÐt b¹n ®äc.
* Thi ®äc;
- L¾ng nghe nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm.
c) T×m hiĨu néi dung ®o¹n 1,2. 
 - Giê ra ch¬i, Minh rđ Nam ®i ®©u? 
- C¸c b¹n Êy ®Þnh ra phè b»ng c¸ch nµo?
- Gi¶i nghÜa tõ “ g¸nh xiÕc, tß mß”
 - Khi Nam chui ra th× b¸c b¶o vƯ ?
TiÕt 2
d) LuyƯn ®äc ®o¹n 3.
- TiÕn hµnh t­¬ng tù.
e) T×m hiĨu ®o¹n 3.
- Khi Nam bÞ b¸c, c« gi¸o lµm g×?
- C« gi¸o lµm g× khi Nam khãc?
- Ng­êi mĐ hiỊn trong bµi lµ ai?
- L¸ch cã nghÜa lµ g×?
* LuyƯn ®äc l¹i :
- H­íng dÉn ®äc theo vai. Ph©n líp thµnh c¸c nhãm mçi nhãm 4 em.
- Theo dâi luyƯn ®äc trong nhãm.
- NhËn xÐt chØnh sưa cho häc sinh.
3. Cđng cè, dỈn dß : 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
- VỊ nhµ chuÈn bÞ tr­íc bµi míi
- Hai em ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Vµi em nh¾c l¹i tªn bµi.
- Líp l¾ng nghe. §äc chĩ thÝch 
- Mét em ®äc l¹i 
- HS luyƯn ®äc tõ khã.
- §Õn l­ỵt Nam/ ®ang cè l¸ch ra/ th× b¸c b¶o vƯ võa tíi, n¾m chỈt hai ch©n em: “ CËu nµo ®©y ? Trèn häc h¶?” Nam vïng vÉy.// 
- Nèi tiÕp ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
- Ba em ®äc tõng ®o¹n trong bµi.
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm. NhËn xÐt b¹n ®äc.
- C¸c nhãm thi ®ua ®äc bµi 
- Minh rđ Nam ®i xem xiÕc.
- C¸c b¹n ®Þnh ra b»ng c¸ch chui t­êng.
- Hs ®äc chĩ gi¶i
- B¸c n¾m chỈt hai ch©n em
- LuyƯn ®äc: lÊm lem, lïi l¹i 
- C« nhĐ nhµng kÐo Nam...
- C« xoa ®Çu Nam
- Lµ c« gi¸o.
- 2 HS tr¶ lêi.
- Tù ph©n ra c¸c vai : Ng­êi dÉn chuyƯn, c« gi¸o, b¸c b¶o vƯ, Nam, Minh.
- LuyƯn ®äc trong nhãm 
- Thi ®äc theo vai.
To¸n
36 + 15
I. Mục tiêu
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 36+15
- Biết giải toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.
II. Đồ dùng dạy học
- 4 bó que tính + 11 que tính rời 
III. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Bài cũ : 26 + 5
- HS đọc bảng cộng 6
2. Bài mới 
v Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 36 +15
- GV : Có 36 que tính, thêm 10 que tính nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu que tính?
GV chốt: 6 que tính rời, cộng 5 que tính bằng 1 bó (10 que tính) và 1 que tính rời, được 51 que tính
+ 15 = 51
v Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: Tính ( HS khá gỏi làm dòng 2)
- Nhận xét, củng cố.
Bài 2: (HS khá giỏi làm phần c)
- GV lưu ý cách đặt và cách cộng
Bài 3: GV yêu cầu.
Bài 4:HSKG
 3. Củng cố – Dặn dò 
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Về nhà chuẩn bị bài mới.
- HS lên bảng làm
- Lớp làm bảng con
-HS thao tác trên que tính và nêu kết quả
-HS lên trình bày
-HS đặt - Nêu
 36
+15
 51
6+5=11 viết 1 nhớ 1 
3+1=4 thêm 1 bằng 5, viết 5 viết 5
-HS đọc yêu cầu.
- Làm bảng con theo nhóm.
 25 44 18 39
+36 + 37 + 56 +16
 61 81 74 55
a) 36 và 18 b) 24 và 19
 36 24 
 +18 +19 
 54 43 
-HS đặt đề toán theo tóm tắt
-HS làm bài
- Làm miệng nêu kết quả.
Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010
Kể chuyện
NGƯỜI MẸ HIỀN
I. Mục tiêu:
- Dựa theo tranh minh họa , kể lại được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền 
- HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2)
 II. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Kiểm tra bài cũ: Người thầy cũ.
- Nhận xét- Đánh giá.
2. Bài mới: 
a, Giới thiệu bài mới : Ghi đầu bài:
b, HD Kể chuyện: 
* Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện.
- Treo tranh. 
? Hai nhân vật trong tranh là ai.Nĩi cụ thể về hình dáng từng nhân vật.
? Hai cậu trị chuyện với nhau điều gì.
- YC kể bằng lời kể của mình.
- YC kể tiếp đoạn 2,3,4.
* Kể lại tồn bộ câu chuyện.
- Nhận xét- đánh giá.
+học sinh khá,giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2)
3, Củng cố, dặn dị: 
- Nhận xét tiết học.
- 2học sinh kể trước lớp.
- Nhận xét
- Người mẹ hiền.
- Quan sát tranh, đọc lời nhân vật trong tranh để nhớ n/d.
- 1,2 học sinh kể mẫu đoạn 1 theo lời gợi ý.
+ Minh và Nam, Minh mặc áo hoa khơng đội mũ cịn Nam đội mũ mặc...
+ Minh thì thầm bảo Nam: “ Ngồi .
- Nhận xét – bổ sung.
- Luyện kể theo nhĩm 5.
- Đại diện các nhĩm thi kể trước lớp.
- Nhận xét- Bình chọn nhĩm kể hay.
Lần 1 nhìn sách, lần 2 tự kể.
- 3 tổ cử đại diện kể tồn bộ câu chuyện.
- Nhận xét về n/d, cách thể hiện
+ Lần 1: GV dẫn chuyện.
 Nam, Minh, bác bảo vệ, cơ giáo.
+ Lần 2: học sinh tự phân vai kể.
- Nhận xét- bình chọn.
- 1 học sinh kể tồn bộ câu chuyện
Chính tả (Tập chép)
NGƯỜI MẸ HIỀN
I. Mục tiêu: 
- Chép lại chính xác bài CT , trình bày đúng lời nĩi nhân vật trong bài .
- Làm đúng BT2 ; BT(3) a 
- GD học sinh cĩ ý thức rèn chữ , giữ vở đẹp ,yêu thích mơn học chính tả.
 II. Đồ dùng dạy học:
 - BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3.
III. Các hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Kiểm tra bài cũ: Đọc các từ: 
- Nhận xét. 
2. Bài mới: 
a, Đọc đoạn viết.
? Cơ giáo nĩi với hai bạn điều gì.
? Đoạn chép cĩ những dấu câu nào.
? Trường hợp nào viết hoa.
* HD viết từ khĩ:
- Ghi từ khĩ:
- Nhận xét – sửa sai.
*HD viết bài: Đọc lại đoạn viết.
GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết của h/s.
* Chấm, chữa bài: Chấm 7- 8 bài.
c, HD làm bài tập:
* Bài 2: (61)
- Treo Bảng phụ nội dung bài tập 2.
- Yêu cầu thảo luận nhĩm đơi.
* Bài 3: (61)
- Yêu cầu làm bài- chữa bài.
- Nhận xét - đánh giá.
3, Củng cố – dặn dị: 
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS lên bảng viết – cả lớp viết b/c
 Lớp, lời, dạy, giảng, trong.
- Nghe – 2 học sinh đọc lại.
- Từ nay em cĩ trốn học đi chơi nữa.
- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm,.
- Đầu dịng, sau dấu chấm, tên riêng.
- xấu hổ, bật khĩc, xoa đầu, thập thị, trốn, xin lỗi. 
- Viết bảng con.
- Nhìn bảng đọc thầm viết bài.
- Dùng bút chì gạch chân chữ sai.
* Điền vào chỗ trống: ao / au.
a. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
b. Trèo cao ngã đau
- Nhận xét. 
 - Con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập....
 - dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ cĩ rặt.
- Nhận xét.
Tốn
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
- Thuộc bảng 6,7,8,9 cộng với một số .
- Biết cách thực hiện phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ .
- Biết nhận dạng hình tam giác .
II. Đồ dùng dạy học:
SGK
III. Các hoạt độngd¹y häc
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Bài cũ: 36 + 15
2. Bài mới 
v Bài 1: Tính nhẩm
- GV ghi kết quả
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
- Giáo viên nhận xét chốt kết quả.
Bài 3: Số(HSKG)
Bài 4: 
- Gv nhËn xÐt ch÷a bµi .
Bài 5: Hình bên có
3. Củng cố – Dặn dò 
- GV cho HS thi đua điền số
- Nhận xét tiết học
-HS sửa bài
6 + 5 = 11 6 + 7 = 13 5 + 6 = 11 
6 + 8 = 14 6 + 6 = 12 4 + 6 = 10
6 + 10 = 16 7 + 6 = 13
- HS làm bảng con
- HS chữa bài nhận xét
Số hạng
26
26
17
38
26
15
Số hạng
5
25
36
16
9
36
Tổng
- HS làm miệng.
-HS dựa vào tóm tắt đọc đề.
-HS làm bài, sửa bài
-3 hình tam giác
Thư ù tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
BÀN TAY DỊU DÀNG
I.Mục tiêu.
- Ngắt , nghỉ hơi đúng chỗ ; bước đầu biết đọc lời nhân vật phù hợp với nội dung .
- Hiểu ND : Thái độ ân cần của thầy giáo đã giúp An vượt qua nổi buồn mất bà và động viên bạn học tốt hơn , khơng phụ lịng tin yêu của mọi người .( TL các CH trong SGK )
- GD học sinh cĩ tình cảm yêu thương kính trọng thầy cơ giáo.
II.Đồ dùng dạy học :
 - Tranh minh hoạ SGK.
III. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Kiểm tra bài cũ : 
 - Nhận xét đánh giá .
2. Bài mới 
a.Giới thiệu bài: Ghi đầu bài 
b. Luyên đọc :
a, GV đọc mẫu .
b, HD luyện đọc, giải nghĩa từ .
* Luyện đọc câu:Yêu cầu đọc nối tiếp.
* Luyện đọc đoạn 
- Yêu cầu
Giảng từ : âu yếm, 
thì thào
- Nêu cách đọc tồn bài.
- Yêu cầu đọc nối tiếp.
* Đọc trong nhĩm.
* Thi đọc.
Nhận xét- Đánh giá.
*Luyện đọc tồn bài:
c, Tìm hiểu bài: 
? Vì sao An buồn như vậy?
? Tìm những từ ngữ cho thấy An buồn.
? Vì sao thầy khơng trách An?
? Vì sao An lại nĩi với thầy...
? Câu chuyện cho ta thấy ?
*Luyện đọc lại.
- Yêu cầu đọc phân vai.
3.Củng cố dặn dị: 
- Nhận xét tiết học.
- 4 học sinh đọc kết hợp trả lời câu hỏi.
- Nhắc lại.
- Lắng nghe.
- Mỗi học sinh đọc một câu 
- dịu dàng, lặng lẽ, khẽ nĩi, trở lại lớp 
- Ngắt giọng: Thế là / chẳng bao giờ An cịn được nghe bà kể chuyện cổ tích,/ chẳng bao giờ an được bà âu yếm,/ vuốt ve.//
- Biểu lộ tình thương yêu bằng cử chỉ. Lời nĩi. Nĩi rất nhỏ với người khác.
- 1 học sinh đọc - lớp nhận xét.
- 3 học sinh đọc 3 đoạn.
- Luyện đọc nhĩm đơi.
- Các nhĩm cử đại diện thi đọc đoạn 3.
Lớp nhận xét bình chọn.
- 3 học sinh đọc cả bài.
- An buồn vì bà mới mất.
- Lịng An lặng trĩu nỗi buồn. Nhớ bà,
- Thầy khơng trách An, thầy chỉ 
- Vì thầy cảm thơng với nỗi buịn của.....
 - Thầy giáo rất thương yêu học trị.
- Mỗi nhĩm 3 học sinh đọc nối tiếp đoạn.
Tốn
BẢNG CỘNG
I.Mục tiêu
Thuộc bảng cộng đã học.
Biết thực hiện phép cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100.
Biết giải bài tốn về nhiều hơn.
II.Đồ dùng dạy học :
GV:SGK, Bảng phụ, bút dạ
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Bài cũ 
Nhận xét 
2. Bài mới 
Bài 1:
- Gv cho HS ôn lại bảng cộng : 9 cộng với 1 số ... bơng, Øa ch¶y, giun s¸n.
4. Cđng cè:
 - HƯ thèng bµi, nhËn xÐt giê häc.
5. DỈn dß:
 - Thùc hµnh theo ND bµi häc; xem tr­íc bµi sau
- H¸t
- 2 HS nªu
- Líp nhËn xÐt
- Quan s¸t tranh
- Nghe
- Lµm viƯc nhãm 2, quan s¸t tranh
- 2, 3 nhãm tr×nh bµy
- Líp nhËn xÐt
- Nghe, ghi nhí
- Lµm viƯc theo cỈp 
- 3 cỈp tr×nh bµy
- Líp nhËn xÐt
- Nghe
- Th¶o luËn nhãm 2
- C¸c nhãm hái ®¸p tr­íc líp
- Líp nhËn xÐt
- Nghe
- Nghe, ghi nhí
- NhËn nhiƯm vơ.
Thđ c«ng
GÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui (tiÕt 2)
I.Mơc tiªu:
- BiÕt c¸ch gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui b»ng giÊy.
- GÊp ®­ỵc thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui, c¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi ph¼ng, th¼ng.
II.§å dïng d¹y häc:
 - ThÇy: H×nh gÊp mÉu, giÊy, tranh quy tr×nh gÊp.
 - Trß: GiÊy nh¸p, giÊy mµu.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2.KiĨm tra bµi cị: 
 - KiĨm tra vËt liƯu cđa HS
3.Bµi míi:
 3.1.Giíi thiƯu bµi:
 3.2.Néi dung bµi:
 - Giíi thiƯu thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui gÊp s½n.
 - Gië h×nh chiÕc thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui ra:
 - §Ýnh tranh quy tr×nh, HD gÊp
 - Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui .
* H­íng dÉn thùc hµnh
 - Giao nhiƯm vơ: gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui theo HD
 - Theo dâi, giĩp ®ì.
4.Cđng cè: 
- HƯ thèng bµi, nh¾c l¹i c¸ch gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui .
5.DỈn dß:
 - ChuÈn bÞ giÊy, giê sau gÊp thuyỊn ph¼ng ®¸y cã mui.
- H¸t
- ChuÈn bÞ vËt liƯu
- Nghe
- Nghe, quan s¸t vµ nªu cÊu t¹o
- Quan s¸t
- 2 em nh¾c l¹i c¸ch gÊp.
 + B­íc 1: GÊp c¸c nÕp gÊp c¸ch ®Ịu + B­íc 2: T¹o th©n vµ mịi thuyỊn 
+ B­íc 3: T¹o thuyỊn ph¼ng ®¸y kh«ng mui 
 + B­íc 4: L¾p hoµn chØnh m¸y bay vµ sư dơng 
- Thùc hµnh gÊp trªn giÊy nh¸p
- Nghe
- NhËn nhiƯm vơ.
Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
Luyện từ và câu
TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI – DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:
Nhận biết và bước đầu biết dùng một số từ chỉ hoạt động , trạng thái của lồi vật và sự vật trong câu ( BT1,BT2) .
Biết đặt dấu phẩy và chỗ thích hợp trong câu ( BT3 ) 
II. Đồ dùng dạy học:
 - Viết sẵn một số câu để trống các từ chỉ HĐ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Kiểm tra bài cũ:
 - Nhận xét, đánh giá.
2. HD làm bài tập:
* Bài 1: Y/C
? Các câu đĩ nĩi gì.
? Tìm những từ chỉ hoạt động( Gạch dưới những từ chỉ HĐ, trạng thái)
Từ ăn, uống, toả là những từ chỉ hoạt động, trạng thái
*Bài 2:
- Y/C quan sát tranh.
Giĩ, đuổi, chạy, nhẹ, luồn là từ chỉ HĐ. 
*Bài 3: 
- Nêu y/c.
- Treo bảng phụ.
? Trong câu cĩ mấy từ chỉ hoạt động của người, các từ ấy TLCH gì.
? Để tách rõ hai từ cùng TLCH làm gì? trong câu, ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào.
- Nhận xét - đánh giá.
3. Củng cố dặn dị: 
- Nhận xét giờ học. 
- 2 hs lên bảng thực hiện.
 - Nhận xét.
* Tìm các từ chỉ hoạt động trạng thái..
- ý nĩi tên các con vật, sự vật trong mỗi câu (con trâu, đàn bị )
- Các từ chỉ h/đ “ăn”, “uống”, “toả”.
a. Con trâu ăn cỏ.
b. Đàn bị uống nước dưới ruộng.
c. Mặt trời đang toả ánh nắng.
* Chọn từ điền vào chỗ trống.
- Thảo luận nhĩm đơi làm bài.
Con Mèo, con Mèo
Đuổi theo con Chuột
Giơ vuốt nhe nanh
Con chuột chạy quanh
Luồn hang luồn hốc.
- Lớp làm bài – 3 em lên bảng làm bài.
a. Lớp em học tập tốt lao động tốt.
- Cĩ 2 từ chỉ h®: Học tập và lao động.
-§ặt dấu phẩy vào sau chữ học tập tốt.
b. Cơ giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.
c. Chúng em luơn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cơ giáo.
- Nhận xét.
Tập viết
CHỮ HOA G
I. Mục tiêu: 
- Viết đúng chữ hoa G ( 1 dịng cỡ vừa , 1 dịng cỡ nhỏ ) , chữ và câu ứng dụng : Gĩp ( 1 dịng cỡ vừa , 1 dịng cỡ nhỏ ) Gĩp sức chung tay ( 3 lần )
II. Đồ dùng dạy học: 
 - Chữ hoa G. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét - đánh giá.
2. Bài mới: a, GT bài: 
b. HD viết chữ hoa: G
- Chữ hoa G gồm mấy nét? Là những nét nào?
- Em cĩ nhận xét gì về độ cao các nét?
- Viết mẫu chữ hoa G, vừa viết vừa nêu cách viết.
- Yêu cầu viết bảng con
- Nhận xét sửa sai.
c. HD viết câu ư/d: Gĩp sức chung tay.
- Em hiểu gì về nghĩa của câu này?
? Nêu độ cao của các chữ cái?
? Vị trí dấu thanh đặt như thế nào ?
? Khoảng cách các chữ như thế nào ?
- Viết mẫu chữ “Gĩp” HD viết.
- Nhận xét- sửa sai.
d. HD viết vở tập viết: 
- Quan sát uốn nắn.
đ. Chấm chữa bài: - Thu vở chấm 
- Nhận xét bài viết.
3. Củng cố- Dặn dị: 
Nhận xét tiết học
- 2 hs lên bảng viết.
- Nhận xét.
- Nhắc lại.
* Quan sát chữ mẫu.
- Chữ hoa G gồm 2 nét: Nét 1 là nét kết hợp nối liền nhau tạo thành vịng xoắn to ở đầu chữ.
- Cao 8 li.(9 dịng kẻ) 
- Nét 1: Viết tương tự chữ C hoa, dừng bút ở dịng kẻ 3 trên.
- Nét 2 : Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng xuống,
- Viết bảng con 2 lần.
- 2, 3 hs đọc câu ư/d.
- Cùng gĩp sức để làm việc lớn.
- Quan sát TL: Chữ o, u, ư, c, n, a. cao 1 li.Chữ: y, g , h cao 2,5 li. Chữ: p cao 2 li. Chữ: s cao 1,25 li.
- Dấu sắc đặt trên o ở chữ gĩp,...
 - Các chữ cách nhau một con chữ o.
- Viết bảng con 2 lần.
- Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.
Tốn
Luyện tập
I.Mục tiêu : 
- Ghi nhí vµ t¸i hiƯn nhanh b¶ng céng trong ph¹m vi 20 ®Ĩ tÝnh nhÈm; céng cã nhí trong ph¹m vi 100.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp céng.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Bài cũ: Bảng cộng 
- Nhận xét cho điểm HS 
2. Bµi míi
 Bài 1: Yêu cầu
- Chốt lại: Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi.
 Bài 2:(HSKG)
- Yêu cầu.
- Giải thích tại sao 8 + 4 + 1 = 8 + 5? 
 Bài 3: 
- Y/c 
- NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®ĩng.
 Bài 4:
- Y/ c
- NhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®ĩng.
 Bài 5(HSKG)
4. Củng cố – Dặn dò 
-2HS lên bảng ®äc bảng cộng
- Tính nhẩm trong từng cột tính 
6 cộng 9 bằng 15 
9 cộng 6 bằng 15 
- Nêu kết quả tính nhẩm : 
	3 + 8 = 11 , 5 + 8 = 13
- 1 HS đọc bài 
- Vì 	8 = 8 , 4 + 1 = 5 
- Nên 	8 + 4 + 1 = 8 + 5 
- HS chữa trên bảng lớp 
- HS tự tóm tắt và trình bày: 
Gi¶i
MĐ vµ chÞ h¸i ®­ỵc sè qu¶ cam lµ:
38 + 16 = 54 ( quả )
ĐS : 54 quả cam
- NhÈm miƯng nªu kÕt qu¶.
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
Chính tả (Nghe viết)
BÀN TAY DỊU DÀNG
I. Mục tiêu: 
- Chép chính xác bài CT , trình bày đúng đoạn văn xuơi ; ghi đúng các dấu câu trong bài 
- Làm đúng BT2 ; BT(3) / b.
- GD học sinh cĩ ý thức rèn chữ , giữ vở đẹp ,yêu thích mơn học chính tả.
II. Đồ dùng dạy học:
 - BP: Viết sẵn các bài tập 2,3.
III. Các Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV	
Hoạt động của HSø
1, Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét. 
2, Bài mới: 
a,Đọc đoạn viết.
? Khi biết An chưa làm bài tập thái độ của thầy giáo như thế nào.
? Những chữ nào được viết hoa.
* HD viết từ khĩ: - Nhận xét – sửa sai.
*HD viết bài: Đọc đoạn viết.
- Đọc lại bài, đọc chậm
GV qs, uốn nắn tư thế ngồi viết của h/s.
* Chấm, chữa bài: Thu 7- 8 bài chấm.
b, HD làm bài tập:
* Bài 2: (61)
- Treo BP nội dung bài tập 2.
- Yêu cầu thảo luận nhĩm đơi.
* Bài 3: (61)
- Yêu cầu làm bài- chữa bài.
- Nhận xét - đánh giá.
3, Củng cố – dặn dị: 
 - Nhận xét tiết học.
- 2 HS lên bảng viết – cả lớp viết b/c
 Xấu hổ, cửa lớp, xin lỗi
- Nghe – 2 học sinh đọc lại.
- Th¸i ®é cđa thÇy gi¸o ©n cÇn tr×u mÕn...
- Các chữ đầu dßng viết hoa.
- Viết bảng con. Lµm bµi, tr×u mÕn
- Viết bài.
- Sốt lỗi dùng bút chì gạch chân.
* Tìm 3 từ mang vần : ao, au.
- Đai diện nhĩm đọc bài làm.
+ ao: con dao, nấu cháo, báo tin,...
+ au: báu vật, châu báu, nhàu nát.
- Nhận xét. 
b. §iỊn uơn, uơng vào chỗ trống.
+ Đồng ruộng quê em xanh tốt.
+Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn
- Nhận xét.
Tốn
PHÉP CỘNG CĨ TỔNG BẰNG 100
I.Mục tiêu
- Biết thực thực hiện phép cộng cĩ tổng bằng 100.
- Biết cộng nhẩm các số trịn chục .
- Biết giải bài tốn với một phép cộng cĩ tổng bằng 100. 
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Bảng phụ
III. Các hoạt động d¹y häc.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø
1. Bài cũ :Luyện tập 
- Nhận xét và cho điểm HS
2. Bài mới 
v Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 83 + 17 
- Nêu: có 83 que tính , thêm 17 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ? 
- Để biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ? 
- Thực hiện phép tính 
	 83 
	+ 17 
- Em đặt tính như thế nào ? 
v Hoạt động 2: Luyện tập. 
 Bài 1: 
- Yêu cầu 
- Chấm bài, nhận xét , chữa 
Bài 2:
- Yêu cầuà.
 60 + 40
- Yêu cầu HS nhẩm lại. 
Bài 3 (HSKG)
Bài 4:
- Chấm bài, nhận xét , chữa
3. Củng cố – Dặn dò
- Về nhà học bài và chuẩn bị trước bài mới.
- Các kết quả đều là số có 2 chữ số 
- Nghe và phân tích đề toán 
	83 + 17 
- 1 HS lên bảng cả lớp làm nháp . 
- HS nªu cách thực hiện phép tính 
- Hs lµm b¶ng con theo nhãm.
- Hs ch÷a bµi nhËn xÐt.
- Tính nhẩm : 
 60 + 40 = 100 
 80 + 20 = 100 
- NhÈm miƯng nªu kÕt qu¶.
- 1 HS đọc đề 
- HS làm bài 
Gi¶i
Buỉi chiỊu cưa hµng b¸n ®­ỵc sè kil«gam ®­êng lµ:
85 + 15 = 100 (kg)
§¸p sè: 100 kg.
Sinh hoạt sao
I. Mục tiêu
- Kiến thức : Biết sinh hoạt theo chủ đề văn hóa văn nghệ.
- Kĩ năng : Rèn tính mạnh dạn, tự tin.
- Thái độ : Có ý thức, kỉ cương trong sinh hoạt.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên : Bài hát, chuyện kể.
- Học sinh : Các báo cáo, số tay ghi chép.
III. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 : Kiểm điểm công tác.
-Ý kiến giáo viên.
-Nhận xét, khen thưởng.
Hoạt động 2 : Văn hóa, văn nghệ.
Sinh hoạt văn nghệ :
Thảo luận : Đề ra phương hướng tuần 9
-Ghi nhận: Duy trì nề nếp truy bài tốt.
-Xếp hàng nhanh, trật tự.
-Chuẩn bị bài đủ khi đến lớp.
-Không ăn quà trước cổng trường.
Hoạt động nối tiếp : Nhận xét, dặn dò.
-Tổ trưởng báo cáo các mặt trong tuần.
-Lớp trưởng tổng kết.
-Bình bầu thi đua. Lớp trưởng thực hiện. đề nghị tổ được khen.
-Hát 1 số bài hát đã học: 
-Thảo luận nhóm đưa ý kiến.
Đại diện nhóm trình bày.
Làm tốt công tác tuần 9

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 8lop2.doc