Giáo án khối lớp 2 môn Tiếng Việt - Ôn: Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà

Giáo án khối lớp 2 môn Tiếng Việt - Ôn: Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà

 I- MỤC TIÊU : Rèn kĩ năng đọc thành tiếng , đọc trơn toàn bài. - Đọc đúng từ ngöõ :saùng kieán , ngaïc nhieân , suy nghó,ngaøyleã , laäp ñoâng.

- Biết nghỉ hơi hợp lý.

-Phân biệt lời kể các nhân vật.

-Hiểu ý nghĩa : B H rất yu quý, kính trọng ơng b . Đểthể hiện tình cảm đĩcủa mình b đ suy nghĩ v cĩ sng kiến phải chọn một ngy lễ cho ơng b . Cu chuyện khuyn cc em phải biết kính trọng, yu thương ơng b của mình.

II-CHUẨN BỊ: GA - SGK

III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 1 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 09/11/2018 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối lớp 2 môn Tiếng Việt - Ôn: Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN: 10 TIẾT : 1 ND :
 ÔN : TẬP ĐỌC 
 SAÙNG KIEÁN CUÛA BEÙ HAØ
 I- MỤC TIÊU : Rèn kĩ năng đọc thành tiếng , đọc trơn toàn bài.. - Đọc đúng từ ngöõ :saùng kieán , ngaïc nhieân , suy nghó,ngaøyleã , laäp ñoâng.
Biết nghỉ hơi hợp lý.
-Phân biệt lời kể các nhân vật.
-Hiểu ý nghĩa : Beù Haø raát yeâu quyù, kính troïng oâng baø . Ñeåtheå hieän tình caûm ñoùcuûa mình beù ñaõ suy nghó vaø coù saùng kieán phaûi choïn moät ngaøy leã cho oâng baø . Caâu chuyeän khuyeân caùc em phaûi bieát kính troïng, yeâu thöông oâng baø cuûa mình.
II-CHUẨN BỊ: GA - SGK 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1- Giới thiệu bài: [ gv ghi tựa]
-Gọi HS đọc toàn bài 
- Gọi HS đọc nối tiếp, gv chú ý sửa những em phát âm sai .
-Hỏi : Bài chia mấy đoạn?[ 3 đ ]
-GV cho HS đọc nhóm 3
-GV cho HS thi đọc [ doạn ] , [cả bài ].
-Gọi các em đọc chậm đọc lại
 2- TÌM HIỂU BÀI :
a- Beù Haø coù saùng kieán gì ?
b- Hai boá con beù Haøquyeát ñònh choïn ngaøy naøo laøm leã cuûa oâng baø? Vì sao?
c- Saùng kieán cuûa beù Haø ñaõ cho em thaáy, beù Haø coù tình caûm nhö theá naøo vôùi oâng baø?
d- Beù Haø baên khoaên ñieàu gì ?
e- Neáu laø em, em se õtaëng oâng baø caùi gì?
 - Nội dung bài nói gì ?
-GV cho HS đọc theo vai , lôùp nhaän xeùt
3 –CỦNG CỐ :
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
-4- NHẬN XÉT – DẶN DÒ :
-Nhận xét tiết học 
- Về nhà đọc lại bài
 - HS lặp lại tựa bài
 - HS đọc toàn bài
 - HS đọc nối tiếp
 -HS trả lời
 - HS đọc nhóm 3
 - HS thi đọc theo nhóm3
- HS đọc lại
 - HS trả lời , lớp nhận xét
- HS đọc theo vai ,lôùp nx
 - HS đọc toàn bài
 * RÚT KINH NGHIỆM :

Tài liệu đính kèm:

  • docTIENG VIET TUẦN 10 T 1.doc