Giáo án các môn khối 2 - Tuần số 12 năm học 2013

Giáo án các môn khối 2 - Tuần số 12 năm học 2013

Tập đọc

SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I. Mục tiêu .

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở câu có nhiều dấu phẩy .

- Hiểu nội dung : Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con.(trả lời được câu hỏi 1,2,3,4 )

- HS khá , giỏi trả lời đợc câu hỏi 5 .

- Giáo dục tình cảm đẹp đẽ với cha mẹ .

II. Đồ dùng dạy học .

- Tranh minh hoạ bài tập đọc SGK. Bảng ghi nội dung luyện đọc .

 

doc 33 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 27/11/2019 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 2 - Tuần số 12 năm học 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 12 
Thø hai ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 20113
Chµo cê 
Nhµ tr­êng nhËn xÐt __________________________________________________
TËp ®äc
Sù tÝch c©y vó s÷a 
I. Môc tiªu .
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng ë c©u cã nhiÒu dÊu phÈy .
- HiÓu néi dung : T×nh c¶m yªu th­¬ng s©u nÆng cña mÑ dµnh cho con.(tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2,3,4 )
- HS kh¸ , giái tr¶ lêi ®îc c©u hái 5 .
- Gi¸o dôc t×nh c¶m ®Ñp ®Ï víi cha mÑ .
II. §å dïng d¹y häc .
- Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc SGK. B¶ng ghi néi dung luyÖn ®äc .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
TiÕt 1
1. KiÓm tra bµi cò.
- §äc bµi “C©y xoµi cña «ng em”
- NhËn xÐt cho ®iÓm .
- 2 HS ®äc .
2. Bµi míi .
2. 1. Giíi thiÖu bµi 
2.2. Néi dung .
a.LuyÖn ®äc .
* GV ®äc mÉu toµn bµi .
- Gäi HS kh¸ , giái ®äc l¹i bµi .
* §äc tõng c©u .
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 1 , GV söa ngäng cho HS vµ ®­a ra mét sè tõ ng÷ khã cho HS luyÖn ®äc . 
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 2 
- HS chó ý nghe , ®äc thÇm 
- HS kh¸ , giái ®äc l¹i bµi .
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u vµ söa ngäng , sai .
- Cho HS ph¸t ©m c¸ nh©n , ®ång thanh c¸c tõ :
 n¬i , la cµ , në tr¾ng ...
- §äc .
* §äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- Gäi HS chia ®o¹n vµ ®äc nèi tiÕp ®o¹n tr­íc líp .
- GV ®­a ra c©u khã , h­íng dÉn HS ng¾t giäng , nhÊn giäng vµ cho HS luyÖn ®äc c©u khã trªn b¶ng phô .
- §äc nèi tiÕp ®o¹n 
- HS ng¾t giäng c©u khã vµ ®äc trªn b¶ng phô.
 Mét h«m , / võa ®ãi / võa rÐt ,/ l¹i bÞ trÎ lín h¬n ®¸nh ,/ cËu .... mÑ , /liÒn t×m ®­êng vÒ nhµ .//
- Gäi HS ®äc l¹i ®o¹n cã c©u khã.
- Gäi HS ®äc chó gi¶i .
- Yªu cÇu HS ®äc thÇm vµ nªu giäng ®äc cho bµi .
- HS ®o¹n cã c©u khã .
- §äc .
- §äc thÇm vµ nªu .
 Giäng : nhÑ nhµng , tha thiÕt .
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- HS ®äc theo nhãm
* Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
* Cho HS ®äc ®ång thanh . 
- §¹i diÖn c¸c nhãm thi ®äc ®ång thanh c¸ nh©n , tõng ®o¹n , c¶ bµi .
- §äc ®ång thanh ®o¹n 2 .
TiÕt 2
b. T×m hiÓu bµi .
- Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái :
- 1 HS ®äc , líp ®äc thÇm ®o¹n 1.
+ V× sao cËu bÐ bá nhµ ra ®i ?
+ CËu bÐ ham ch¬i bÞ mÑ m¾ng, vïng v»ng bá ®i.
- Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái :
- HS ®äc thÇm ®o¹n 2 , tr¶ lêi c©u hái .
+ V× sao cuèi cïng cËu bÐ l¹i t×m ®­êng vÒ nhµ ?
+ §i la cµ kh¾p n¬i cËu võa ®ãi võa rÐt, l¹i bÞ trÎ lín h¬n ®¸nh, cËu míi nhí mÑ vµ trë vÒ nhµ.
+ Trë vÒ nhµ kh«ng thÊy mÑ cËu ®· lµm g× ?
+ Gäi mÑ kh¶n c¶ tiÕng råi «m lÊy mét c©y xanh trong v­ên mµ khãc.
- Gäi HS ®äc ®o¹n 3 , líp ®äc thÇm vµ th¶o luËn nhãm ®«i c©u hái :
- HS ®äc phÇn cßn l¹i .
+ Thø qu¶ l¹ xuÊt hiÖn trªn c©y nh­ thÕ nµo ? 
+ Tõ c¸c cµnh l¸ nh÷ng cµnh hoa bÐ tÝ træ ra, në tr¾ng nh­ m©y; råi hoa rông, qu¶ xuÊt hiÖn
+ ThÊy qu¶ ë c©y nµy cã g× l¹ ?
+ Lín nhanh da c¨ng mÞn mµu xanh ãng ¸nhtù r¬i vµo lßng bÐ.
+ Nh÷ng nÐt nµo ë c©y gîi lªn h×nh ¶nh cña mÑ ?
+ MÑ lu«n lµ ng­êi th­¬ng yªu nu«i nÊng , che chë , chóng ta . C¸c em cÇn thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi mÑ nh­ thÕ nµo
+ §Ó biÕt ¬n sù ch¨m lo cña mÑ , c¸c em cÇn lµm g× ? 
+ L¸ ®á hoe nh­ m¾t mÑ khãc chê con. C©y xoÌ cµnh «m cËu bÐ nh­ tay mÑ ©u yÕm vç vÒ.
+ Yªu th­¬ng quý mÕn mÑ , lu«n ®ì ®Çn mÑ c¸c c«ng viÖc nhÑ nhµng trong gia ®×nh .....
+ Ch¨m ngoan , häc giái ...
+ Theo em nÕu ®­îc gÆp l¹i mÑ cËu bÐ sÏ nãi g× ?
+ Con ®· biÕt lçi xin mÑ tha thø cho con
+ C©u chuyÖn cho em biÕt ®iÒu g×?
+ T×nh c¶m yªu th­¬ng s©u nÆng cña mÑ ®èi víi con .
c. LuyÖn ®äc l¹i .
- C¸c nhãm thi ®äc
- C¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt.
- GV nhËn xÐt, b×nh chän
3. Cñng cè, dÆn dß .
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ cho giê kÓ chuyÖn.
__________________________________________________
To¸n
T×m sè bÞ trõ
I. Môc tiªu.
 - BiÕt t×m x trong c¸c bµi tËp d¹ng : x - a = b ( víi a , b lµ c¸c sè cã kh«ng qu¸ 2 ch÷ sè ) b»ng sö dông mèi quan hÖ gi÷a thµnh vµ kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh . ( BiÕt c¸ch t×m sè bÞ trõ khi biÕt hiÖu vµ sè trõ ) .
 - VÏ ®­îc ®o¹n th¼ng , x¸c ®Þnh ®iÓm lµ giao ®iÓm cña hai ®o¹n th¼ng c¾t nhau vµ ®Æt tªn ®iÓm ®ã .
II. §å dïng .
- C¸c « vu«ng nh­ vÏ trong SGK .
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1. KiÓm tra bµi cò .
- T×m x: Yªu cÇu HS lµm b¶ng con
- Mêi 2 em lªn b¶ng
x + 18 = 52
 x = 52 – 18
 x = 34
27 + x = 82
 x = 82 – 27
 x = 55
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi 
2.1. Giíi thiÖu bµi .
2.2.Néi dung .
a. Giíi thiÖu c¸ch t×m sè bÞ trõ ch­a biÕt.
- GV nªu bµi to¸n :
 Cã 10 « vu«ng (®­a m¶nh giÊy cã 10 « vu«ng). Bít ®i 4 « vu«ng
( dïng kÐo c¾t 4 « vu«ng ) . Hái cßn bao nhiªu « vu«ng ?
+ Muèn biÕt cßn l¹i bao nhiªu « vu«ng ta lµm thÕ nµo ? 
+ H·y gäi tªn vµ c¸c thµnh phÇn trong phÐp tÝnh ?
- Nghe vµ ph©n tÝch bµi to¸n .
- Thùc hiÖn phÐp trõ : 
 10 – 4 = 6
 SBT ST HiÖu
- Gäi sè « vu«ng ban ®Çu ch­a biÕt lµ x. Sè « vu«ng bít ®i lµ 4. Sè « vu«ng cßn l¹i lµ 6.
- Chó ý .
+ §äc phÐp tÝnh t­¬ng øng ?
 x - 4 = 6
 x = 6 + 4
 x = 10
+ x ®­îc gäi lµ g× ?
+ x lµ sè bÞ trõ ch­a biÕt
+ 6 ®­îc gäi lµ g× ?
+ 6 lµ sè hiÖu
+ 4 ®­îc gäi lµ g× ?
+ 4 lµ sè trõ
+ Muèn t×m sè bÞ trõ ta lµm thÕ nµo ?
+ LÊy hiÖu céng víi sè trõ
- Gäi nhiÒu HS nªu l¹i .
- NhiÒu HS nªu l¹i
b. LuyÖn tËp .
*Bµi 1 . 
- Gäi HS ®äc yªu cÇu . 
- T×m x .
- GV h­íng dÉn HS lµm phÇn a
- Chó ý .
a) x – 4 = 8
 x = 8 + 4
 x = 12
b)
x – 9 = 18
 x = 18 + 9
 x = 27
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
c)
x – 10 = 25
 x = 25 + 10
 x = 35
+ Muèn t×m sè bÞ trõ ta lµm nh­ thÕ nµo ?
*Bµi 2 .
+ Bµi tËp yªu cÇu g× ?
+ LÊy hiÖu céng víi sè trõ .
+ ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng 
- Cho HS nªu l¹i c¸ch t×m hiÖu, t×m sè bÞ trõ sau ®ã yªu cÇu HS tù lµm .
- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi .
- HS lµm bµi vµo nh¸p .
- 3 HS lªn b¶ng
Sè bÞ trõ
11
21
49
62
94
Sè trõ
4
12
34
27
48
- NhËn xÐt ch÷a bµi
HiÖu
7
9
15
35
46
*Bµi 3 .
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi .
+ Bµi to¸n cho biÕt g× vÒ c¸c sè cÇn ®iÒn ?
- Yªu cÇu HS ®iÒn vµ ch÷a bµi .
- Sè
+ Lµ sè bÞ trõ trong phÐp trõ.
- §iÒn vµ ch÷a bµi .
+ 7 trõ 2 b»ng 5 (®iÒn 7)
+ 10 trõ 4 b»ng 6 (®iÒn 10)
+ 5 trõ 5 b»ng 0 (®iÒn 5)
*Bµi 4 .
- Cho HS chÊm 4 ®iÓm vµ ghi tªn (nh­ SGK)
- VÏ ®o¹n th¼ng AB vµ ®o¹n th¼ng CD. C¾t nhau t¹i ®iÓm 0. Ghi tªn ®iÓm 0.
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
3. Cñng cè , dÆn dß .
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau .
__________________________________________________________
Thø ba ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2013
LuyÖn tõ vµ c©u
Tõ ng÷ vÒ t×nh c¶m 
DÊu phÈy
I. Môc tiªu .
- BiÕt ghÐp tiÕng theo mÉu ®Ó t¹o c¸c tõ chØ t×nh c¶m gia ®×nh , biÕt dïng mét sè tõ t×m ®­îc ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c©u ( BT1, BT2 ) ; nãi ®­îc 2 , 3 c©u vÒ ho¹t ®éng cña mÑ vµ con ®­îc nãi trong tranh (BT3).
- BiÕt ®Æt dÊu phÈy vµo chç hîp lÝ trong c©u ( BT4 chän 2 trong sè 3 c©u 
- Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u hoµn chØnh ( Ch¸u ... «ng bµ ; Con ... cha mÑ ; Em ... anh chÞ .) ( BT 2 ) . Nh×n tranh SGK , nãi 2 - 3 c©u vÒ ho¹t ®éng cña mÑ vµ con ( BT 3 ) . Gi¸o dôc t×nh c¶m yªu th­¬ng g¾n bã víi gia ®×nh .
II. §å dïng d¹y häc .
- B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp 1.
- Tranh minh ho¹ bµi tËp 3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
1. KiÓm tra bµi cò .
+ Nªu c¸c tõ ng÷ chØ ®å vËt trong gia ®×nh vµ t¸c dông cña ®å vËt ®ã 
- 2 HS nªu
- C¸c HS kh¸c nhËn xÐt.
2. Bµi míi .
2.1. Giíi thiÖu bµi .
2.2.Néi dung .
*Bµi 1. (MiÖng)
+ Bµi yªu cÇu g× ?
+ GhÐp c¸c tiÕng sau thµnh nh÷ng tõ cã 2 tiÕng: yªu, th­¬ng, quý, mÕm, yªu, mÕn, kÝnh.
- Yªu cÇu ®äc c©u mÉu
 MÉu: Yªu mÕn, quý mÕn
- Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm
- NhËn xÐt ch÷a bµi .
+ C¸c tõ ng÷ võa t×m ®­îc thuéc chñ ®Ò nµo ?
- Lµm .
+ T×nh c¶m ....
*Bµi 2. (MiÖng)
- Gäi HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS chän c¸c tõ võa t×m ®­îc trong bµi 1 ®Ó ®iÒn vao chç trèng .
- Chän tõ ng÷ nµo ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u hoµn chØnh.
- Chän vµ ®iÒn .
- Gäi HS ®äc c¸c c©u võa hoµn thµnh .
+ C¸c c©u c¸c em võa hoµn thµnh thuéc chñ ®Ò nµo ?
+ C¸c em thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi «ng , bµ , cha , mÑ , anh , chÞ , em ... nh­ thÕ nµo ?
+ Em cã viÖc lµm nµo ®Ó thÓ hiÖn ®iÒu ®ã ?
a. Ch¸u (kÝnh yªu) «ng bµ.
b. Em (yªu quý) cha mÑ.
c. Em (yªu mÕn) anh chÞ .
 - NhiÒu HS ®äc .
 + Thuéc chñ ®Ò t×nh c¶m gia ®×nh .
 + Lu«n yªu quý, kÝnh träng mäi ng­êi trong gia ®×nh ...
+ Lµm nh÷ng viÖc võa søc ®Ó gióp ®ì mäi ng­êi trong gia ®×nh , ch¨m ngoan , häc giái , v©ng lêi «ng bµ , cha mÑ ...
*Bµi 3. (MiÖng)
+ Bµi tËp yªu cÇu g× ?
+ Nh×n tranh nãi 2 - 3 c©u vÒ ho¹t ®éng cña mÑ con.
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh.
- HS quan s¸t tranh.
- Gîi ý HS ®Æt c©u kÓ ®óng néi dung tranh.
+ Ng­êi mÑ ®ang lµm g× ?
+ B¹n g¸i ®ang lµm g× ?
+ Em bÐ ®ang lµm g× ?
+ Em bÐ ®ang ngñ trong lßng mÑ. + B¹n häc sinh ®­a mÑ xem quyÓn vë ghi mét ®iÓm 10. MÑ rÊt vui, mÑ khen con g¸i giái qu¸.
- Gäi nhiÒu HS tiÕp nèi nhau nãi theo tranh.
- GV nhËn xÐt cho HS.
- NhiÒu HS nãi .
*Bµi 4 .
- Gäi HS ®äc ®Ò bµi vµ c¸c c©u v¨n 
- 1 HS ®äc to , c¶ líp ®äc thÇm.
- Mêi 1 HS lµm mÉu a
a. Ch¨n mµn quÇn ¸o ®­îc xÕp gän gµng.
- Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng lµm tiÕp ý b, c.
+ ë mäi lóc mäi n¬i ®Ó gän gµng ng¨n n¾p tÊt c¶ c¸c lo¹i ®å dïng cã lîi g× ?
b. Gi­êng tñ bµn ghÕ ®­îc kª ngay ng¾n.
c. Giµy dÐp mò nãn ®­îc ®Ó ®óng chç.
+ Khi t×m cã thÓ thÊy ngay vµ nhµ cöa líp häc .... ®­îc gän gµng , ng¨n n¾p .
3. Cñng cè , dÆn dß .
+ T×m nh÷ng tõ chØ ®å vËt trong gia ®×nh em ?
- NhËn xÐt tiÕt häc .
_______________________________________________
ChÝnh t¶ ( Nghe viÕt )
Sù tÝch c©y vó s÷a
I. Môc tiªu .
- Nghe -viÕt chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶ , tr×nh bµy ®óng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i .
- Lµm ®­îc BT2 ; BT3a / b ; hoÆc BT chÝnh t¶ ph­¬ng ng÷ do GV so¹n .
II. §å dïng d¹y häc .
- B¶ng líp viÕt quy t¾c chÝnh t¶ víi ng/ngh
- B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp 2, 3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
1. KiÓm tra bµi cò .
- KiÓm tra vë chÝnh t¶ cña HS .
- NhËn xÐt .
2. Bµi míi .
2.1. Giíi thiÖu bµi .
2. 2. Néi dung .
a.H­íng dÉn tËp chÐp .
- GV ®äc bµi viÕt .
- Gäi HS ®äc l¹i .
- HS nghe , ®äc thÇm .
- 2 HS ®äc l¹i
+ Tõ c¸c cµnh l¸ nh÷ng ®µi hoa xuÊt hiÖn nh­ thÕ nµo ?
+ Træ ra bÐ tÝ në tr¾ng nh­ m©y.
+ Qu¶ trªn c©y xuÊt hiÖn ra sao ?
+ Lín nhanh, da c¨ng mÞn xanh ãng ¸nh råi chÝn.
+ Bµi chÝnh t¶ cã mÊy c©u ?
+ Cã 4 c©u
+ Nh÷ng c©u nµo cã dÊu phÈy, em h·y ®äc l¹i c©u ®ã ?
+ HS ®äc c©u 1, 2, 4.
*ViÕt tõ  ... g dông.
- Nh¾c l¹i c¸ch viÕt côm tõ øng dông.
- ViÕt b¶ng .
- HS viÕt vµo vë 
- Nh¾c c¸c em ngåi ®óng t­ thÕ.
- NhËn xÐt .
3.Cñng cè dÆn dß .
- Hoµn thµnh nèt vë luyÖn viÕt.
- Quan s¸t vµ nªu ®é cao , ®é réng , c¸c nÐt c¬ b¶n , gièng vµ kh¸c nhau víi c¸c ch÷ ®· viÕt .
+ Ch÷ K cao 2 li , gåm 3 nÐt.
+ ViÕt nÐt 1 vµ nÐt 2 gièng ch÷ I, nÐt 3 lµ nÐt kÕt hîp cña nÐt mãc xu«i ph¶i, nÐt mãc ng­îc ph¶i nèi liÒn nhau t¹o thµnh vßng xo¾n nhá gi÷a th©n ch÷.
- Nh¾c l¹i .
- ViÕt K.
- KhÐo tay hay lµm .
- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ b»ng 1 ch÷ o, ch÷ K, h, l cao 2 li r­ìi, ch÷ t cao 1 li r­ìi, c¸c ch÷ cßn l¹i cao 1 li , dÊu ®Æt ®óng vÞ trÝ.
- NÐt cuèi cña ch÷ K nèi sang ch÷ h.
-ViÕt b¶ng KhÐo .
-ViÕt theo yªu cÇu cña GV.
__________________________________________________________
KÓ chuyÖn
Sù tÝch c©y vó s÷a
I. Môc tiªu .
- Dùa.vµo gîi ý kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn Sù tÝch c©y vó s÷a 
- HS kh¸ , giái nªu ®­îc kÕt thóc c©u chuyÖn theo ý riªng .
II. §å dïng d¹y häc . 
- Tranh minh ho¹ trong s¸ch gi¸o khoa.
- B¶ng phô ghi c¸c ý tãm t¾t ë bµi tËp 2
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
1. KiÓm tra bµi cò .
- KÓ l¹i c©u chuyÖn: Bµ ch¸u
- 2 HS kÓ
- NhËn xÐt cho ®iÓm.
2. Bµi míi .
2.1. Giíi thiÖu bµi .
2.2.Néi dung .
* H­íng dÉn kÓ chuyÖn .
*Bµi 1. 
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi .
- KÓ l¹i ®o¹n 1 c©u chuyÖn Sù tÝch c©y vó s÷a b»ng lêi kÓ cña em.
+ KÓ b»ng lêi cña m×nh nghÜa lµ nh­ thÕ nµo ?
+ KÓ theo néi dung vµ b»ng lêi cña m×nh.
- Yªu cÇu 1 HS kÓ mÉu
- 1 HS kh¸ kÓ
* Gîi ý : 
+ CËu bÐ lµ ng­êi nh­ thÕ nµo ?
+ Ngµy x­a cã mét cËu bÐ rÊt l­êi biÕng vµ ham ch¬i. 
+ CËu ë cïng mÑ trong mét ng«i nhµ nhá cã v­ên réng. MÑ cËu lu«n vÊt v¶ mét h«m do m¶i ch¬i®îi con vÒ.
+ CËu ë víi ai ? T¹i sao cËu bá nhµ ra ®i ? Khi cËu ra ®i mÑ lµm g× ?
- Gäi nhiÒu HS kÓ l¹i
- NhiÒu HS kÓ b»ng lêi cña m×nh.
- GV theo dâi nhËn xÐt.
*Bµi 2 . 
+ Bµi tËp yªu cÇu g× ?
+ KÓ l¹i phÇn chÝnh theo tõng ý tãm t¾t .
* KÓ theo nhãm
- HS tËp kÓ theo nhãm
- §¹i ®iÖn c¸c nhãm kÓ tr­íc líp 
*Bµi 3 .( HS kh¸ , giái )
- Gäi HS ®äc ®Ò bµi .
- KÓ ®o¹n kÕt cña chuyÖn theo mong muèn t­ëng t­îng.
*KÓ theo nhãm
- HS tËp kÓ theo nhãm
- Thi kÓ tr­íc líp 
- §¹i diÖn c¸c nhãm kÓ tr­íc líp 
- NhËn xÐt vµ b×nh chän b¹n kÓ hay .
3. Cñng cè , dÆn dß .
- NhËn xÐt tiÕt häc .
- VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe.
Thø t­ ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2011
TËp ®äc
MÑ
I. Môc tiªu .
- BiÕt ng¾t nghØ ®óng c©u th¬ lôc b¸t ( 2/4 vµ 4/4 ;riªng dßng 7,8 ng¾t 3/3vaf 3/5 )
- C¶m nhËn ®­îc nçi vÊt v¶ vµ t×nh th­¬ng bao la cña mÑ dµnh cho con 
( tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK;thuéc 6 dßng th¬ cuèi ).
II. ®å dïng d¹y häc .
- Tranh minh ho¹ bµi ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
1. KiÓm tra bµi cò.
- §äc bµi “Sù tÝch c©y vó s÷a”
- NhËn xÐt cho ®iÓm .
- 2 HS ®äc .
2. Bµi míi .
2. 1. Giíi thiÖu bµi 
2.2. Néi dung .
a.LuyÖn ®äc .
* GV ®äc mÉu toµn bµi .
- Gäi HS kh¸ , giái ®äc l¹i bµi .
* §äc tõng c©u .
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 1 , GV söa ngäng cho HS vµ ®­a ra mét sè tõ ng÷ khã cho HS luyÖn ®äc . 
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 2 
- HS chó ý nghe , ®äc thÇm 
- HS kh¸ , giái ®äc l¹i bµi .
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u vµ söa ngäng , sai .
- Cho HS ph¸t ©m c¸ nh©n , ®ång thanh c¸c tõ :
 lÆng råi , n¾ng oi , suèt ®êi .
- §äc .
* §äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- Gäi HS chia ®o¹n vµ ®äc nèi tiÕp ®o¹n tr­íc líp .
- GV ®­a ra c©u khã , h­íng dÉn HS ng¾t giäng , nhÊn giäng vµ cho HS luyÖn ®äc c©u khã trªn b¶ng phô .
- §äc nèi tiÕp ®o¹n 
- HS ng¾t giäng c©u khã vµ ®äc trªn b¶ng phô.
 Nh÷ng ng«i sao / thøc ngoµi kia 
 Ch¼ng b»ng mÑ /®· thøc v× chóng con. 
- Gäi HS ®äc l¹i ®o¹n cã c©u khã.
- Gäi HS ®äc chó gi¶i .
- HS ®o¹n cã c©u khã .
- §äc .
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- HS ®äc theo nhãm
* Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
* Cho HS ®äc ®ång thanh . 
- §¹i diÖn c¸c nhãm thi ®äc ®ång thanh c¸ nh©n , tõng ®o¹n , c¶ bµi .
- §äc ®ång thanh ®o¹n 2 .
b. T×m hiÓu bµi .
- Yªu cÇu HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái : 
+ H×nh ¶nh nµo cho em biÕt ®ªm hÌ rÊt oi bøc ?
- §äc vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ LÆng råi c¶ tiÕng con ve 
Con ve còng mÖt v× hÌ n¾ng oi .
+ MÑ ®· lµm g× ®Ó con ngñ ngon giÊc ?
+ MÑ ngåi ®­a vâng , mÑ qu¹t m¸t cho con .
+ Ng­êi mÑ ®· so s¸nh víi nh÷ng h×nh ¶nh nµo ?
* Liªn hÖ gi¸o dôc 
+ MÑ ®­îc so s¸nh víi nh÷ng ng«i sao “thøc , trªn bÇu trêi , víi ngän giã m¸t lµnh .
c. LuyÖn ®äc l¹i .
- Cho c¶ líp ®äc l¹i bµi vµ xãa dÇn cho HS ®äc thuéc lßng .
- Tæ chøc cho HS thi ®äc thuéc lßng .
- NhËn xÐt cho ®iÓm .
- §äc vµ häc thuéc lßng .
- Thi ®äc .
3. Cñng cè , dÆn dß .
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau .
____________________________________________
To¸n
33 – 5
I. Môc tiªu.
- BiÕt thùc hiÖn phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100,d¹ng 33 - 5.
- BiÕt t×m sè h¹ng ch­a biÕt cña mét tæng (®­a vÒ phÐp trõ d¹ng 33 - 5)
- C¸c bµi tËp cÇn lµm bµi 1 , 2( a ), 3( a , b )
II. ®å dïng d¹y häc .
- 3 bã 1 chôc que tÝnh vµ 3 que tÝnh rêi.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc .
1. KiÓm tra bµi cò.
+ §äc c«ng thøc 13 trõ ®i mét sè
- 2 HS ®äc
+ TÝnh nhÈm kÕt qu¶
13 – 5 13 – 8
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
2. Bµi míi .
2.1. Giíi thiÖu bµi .
2.2.Néi dung .
a. Giíi thiÖu phÐp trõ 33 – 5 .
*B­íc 1: Nªu vÊn ®Ò. 
 Cã 33 que tÝnh bít ®i 5 que tÝnh. Hái cßn bao nhiªu que tÝnh ?
- HS nh¾c l¹i ®Ò to¸n vµ ph©n tÝch ®Ò to¸n.
+ Muèn biÕt cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ta lµm thÕ nµo ?
+ Thùc hiÖn phÐp trõ.
- ViÕt 33 – 5
*B­íc 2: T×m kÕt qu¶
- Yªu cÇu HS lÊy 3 bã que tÝnh vµ 3 que tÝnh rêi, t×m c¸ch bít ®i 5 que tÝnh ?
- 33 que tÝnh bít 5 que tÝnh cßn l¹i 28 que tÝnh.
+ VËy 33 trõ 5 b»ng bao nhiªu ?
+ 33 trõ 5 b»ng 28
- ViÕt 33 – 5 = 28
* H­íng dÉn HS c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh .
33
5
28
+ Nªu c¸ch ®Æt tÝnh ?
+ ViÕt sè bÞ trõ 33 viÕt sè trõ 5 d­íi 3 sao cho hµng ®¬n vÞ th¼ng hµng ®¬n vÞ, hµng chôc th¼ng hµng chôc.
+ Nªu c¸ch thùc hiÖn ?
+ Thùc hiÖn tõ ph¶i sang tr¸i.
 . 3 kh«ng trõ ®­îc 5 lÊy 13 trõ 5 b»ng 8, viÕt 8, nhí 1.
. 3 trõ 1 b»ng 2, viÕt 2.
b. LuyÖn tËp .
*Bµi 1. 
+ Bµi tËp yªu cÇu g× ?
- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo b¶ng con .
+ TÝnh .
- Lµm b¶ng con .
+ Nªu c¸ch thùc hiÖn ?
63
23
53
73
9
6
6
4
54
18
47
69
*Bµi 2 .
+ Bµi to¸n yªu cÇu g× ?
+ §Æt tÝnh råi tÝnh
- Yªu cÇu 3 em lªn b¶ng , d­íi líp lµm b¶ng con .
43
93
33
5
9
6
38
84
27
+ BiÕt sè bÞ trõ vµ sè trõ muèn t×m hiÖu ta ph¶i lµm thÕ nµo ?
+ LÊy sè bÞ trõ trõ ®i sè trõ.
*Bµi 3 .
+ Bµi to¸n yªu cÇu g× ?
+ T×m x .
+ Muèn t×m sè h¹ng ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo ?
+ Muèn t×m sè h¹ng ch­a biÕt ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng ®· biÕt.
- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë
a)
x + 6 = 33
x = 33 – 6
x = 27
b)
8 + x = 43
 x = 43 – 8
 x = 35
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
c)
x - 5 = 53
x = 53 + 5
x = 58
*Bµi 4 .
- Yªu cÇu HS ®äc kü ®Ò to¸n.
- 1 HS ®äc yªu cÇu
- Yªu cÇu HS suy nghÜ råi lµm bµi nªu c¸c c¸ch vÏ kh¸c nhau.
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh 
3. Cñng cè , dÆn dß .
- NhËn xÐt giê häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau .
____________________________________________
TuÇn 13 
Thø hai ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2011
Chµo cê 
Nhµ tr­êng nhËn xÐt __________________________________________________
TËp ®äc
B«ng hoa niÒm vui . 
I.Môc tiªu.
- BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng ; ®äc râ lêi nh©n vËt trong bµi 
- C¶m nhËn ®­îc tÊm lßng hiÕu th¶o ®èi víi cha mÑ cña b¹n häc sinh trong c©u chuyÖn.( tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK )
II. §å dïng d¹y häc .
- Tranh ¶nh SGK.
III .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TiÕt 1
1. KiÓm tra bµi cò.
 - 2 HS ®äc thuéc lßng bµi th¬: MÑ 
- NhËn xÐt cho ®iÓm .
- 2 HS ®äc .
2. Bµi míi .
2. 1. Giíi thiÖu bµi 
2.2. Néi dung .
a.LuyÖn ®äc .
* GV ®äc mÉu toµn bµi .
- Gäi HS kh¸ , giái ®äc l¹i bµi .
* §äc tõng c©u .
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 1 , GV söa ngäng cho HS vµ ®­a ra mét sè tõ ng÷ khã cho HS luyÖn ®äc . 
- Gäi HS ®äc nèi tiÕp c©u lÇn 2 
- HS chó ý nghe , ®äc thÇm 
- HS kh¸ , giái ®äc l¹i bµi .
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u vµ söa ngäng , sai .
- Cho HS ph¸t ©m c¸ nh©n , ®ång thanh c¸c tõ :
 n¬i , la cµ , në tr¾ng ...
- §äc .
* §äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- Gäi HS chia ®o¹n vµ ®äc nèi tiÕp ®o¹n tr­íc líp .
- GV ®­a ra c©u khã , h­íng dÉn HS ng¾t giäng , nhÊn giäng vµ cho HS luyÖn ®äc c©u khã trªn b¶ng phô .
- §äc nèi tiÕp ®o¹n 
- HS ng¾t giäng c©u khã vµ ®äc trªn b¶ng phô.
 Mét h«m , / võa ®ãi / võa rÐt ,/ l¹i bÞ trÎ lín h¬n ®¸nh ,/ cËu .... mÑ , /liÒn t×m ®­êng vÒ nhµ .//
- Gäi HS ®äc l¹i ®o¹n cã c©u khã.
- Gäi HS ®äc chó gi¶i .
- HS ®o¹n cã c©u khã .
- §äc .
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- HS ®äc theo nhãm
* Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
* Cho HS ®äc ®ång thanh . 
- §¹i diÖn c¸c nhãm thi ®äc ®ång thanh c¸ nh©n , tõng ®o¹n , c¶ bµi .
- §äc ®ång thanh ®o¹n 2 .
TiÕt 2
A. KIÓm tra bµi cò.
- 2 HS ®äc
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: 
2. LuyÖn ®äc.
2.1. GV ®äc mÉu toµn bµi.
2.2. H­íng dÉn luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
- HS nghe.
a. §äc tõng c©u:
- HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi.
- §äc dóng c¸c tõ ng÷ ,söa ngäng.
- S¸ng tinh m¬, léng lÉy, chÇn chõ, hai b«ng n÷a, dÞu c¬n ®au.
b. §äc tõng ®o¹n tr­íc líp
- HS tiÕp nèi ®äc tõng ®o¹n trong bµi,
- Gi¶i nghÜa tõ nh­ SGK.
c. §äc tõng ®o¹n trong nhãm
- HS ®äc theo nhãm 4
d. Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
- §¹i diÖn thi ®äc ®ång thanh c¸ nh©n tõng ®o¹n, c¶ bµi.
e. C¶ líp ®äc ®ång thanh
TiÕt 2:
3. T×m hiÓu bµi:
-HS ®äc kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái .
? Míi s¸ng tinh m¬, Chi ®· vµo v­ên hoa ®Ó lµm g×?
- T×m b«ng hoa NiÒm Vui ®Ó ®em vµo bÖnh viÖn cho bè, lµm dôi c¬n ®au cña bè.
- V× sao Chi kh«ng tù ý h¸i b«ng hoa niÒm vui.
- Theo néi quy cña tr­êng, kh«ng ai ®­îc ng¾t hoa trong v­ên. 
- Khi biÕt Chi cÇn b«ng hoa c« gi¸o nãi nh­ thÕ nµo?
- C« c¶m ®éng tr­íc tÊm lßng hiÕu th¶o cña Chi, rÊt khen ngîi em.
-Theo em, b¹n Chi cã nh÷ng ®øc tÝnh g× ®¸ng quý?
-Liªn hÖ .
+ Th­¬ng bè, t«n träng néi quy, thËt thµ.
4. LuyÖn ®äc l¹i:
- §äc ph©n vai (Ng­êi dÉn chuyÖn, chi, c« gi¸o)
- Thi ®äc toµn chuyÖn.
 5. Cñng cè, dÆn dß:
- NhËn xÐt vÒ c¸c nh©n vËt (Chi, c« g¸o, bè cña Chi).
- Chi hiÕu th¶o, t«n träng néi quy chung, thËt thµ, c« gi¸o t×nh c¶m víi HS.
+ BiÕt khuyÕn khÝch HS lµm viÖc tèt
+ Bè chu ®¸o, nhµ tr­êng.
* VÒ nhµ ®äc chuyÖn giê kÓ chuyÖn

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 12.doc