Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn: Tiếng Việt lớp 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn: Tiếng Việt lớp 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2010 - 2011

Môn:Tiếng Việt Lớp 2

A.PHẦN I : ĐỌC HIỂU

I.Đọc hiểu: Đọc thầm bài sau trong thời gian 10 phút

ÔNG TÔI

 Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của gia đình chúng tôi.

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ a hoặc b trước ý em cho là đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 5đ

1/ Bài văn trên nói về ai? (0,5đ)

a/Bố của tác giả b/ Ông của tác giả

2/ Ông của tác giả làm nghề gì? (0,5đ)

a/ Làm thợ gò hàn b/ Làm thợ điện

3/ Với gia đình tác giả, ông là gì? (0,5đ)

a/ Là ngưới khỏe mạnh nhất b/ Là niềm tự hào

4. Tìm tiếng trong bài có vần an (0,5đ)

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 09/12/2019 Lượt xem 135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn: Tiếng Việt lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO ÖÙNG HOAØ
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VAÏN THAÙI
 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn:Tiếng Việt Lớp 2 
A.PHẦN I : ĐỌC HIỂU 
I.Đọc hiểu: Đọc thầm bài sau trong thời gian 10 phút
ÔNG TÔI
 Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. 
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ a hoặc b trước ý em cho là đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 5đ
1/ Bài văn trên nói về ai? (0,5đ)
a/Bố của tác giả b/ Ông của tác giả
2/ Ông của tác giả làm nghề gì? (0,5đ)
a/ Làm thợ gò hàn b/ Làm thợ điện
3/ Với gia đình tác giả, ông là gì? (0,5đ)
a/ Là ngưới khỏe mạnh nhất b/ Là niềm tự hào
4. Tìm tiếng trong bài có vần an (0,5đ)
..
5. Trong bài có mấy dấu chấm(0,5đ)
.
6. Điền vần : ồng hay ong (0,5đ)
Chú em tr. cây ăn quả và nuôi .. lấy mật.
II. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
Bµi 1: ( 1 ®iÓm ) H·y s¾p xÕp c¸c tõ sau ®©y thµnh mét c©u cã nghÜa
 tr­êng, s¹ch, x©y dùng, ®Ñp, líp xanh, an toµn.
Baøi 2 : (1 ®iÓm)
 - ViÕt hoµn chØnh c¸c c©u sau : Thaày thi ñua .
Troø thi ñua..
B.PHẦN II: CHÍNH TẢ (5 điểm) 
HOA SẦU ĐÂU
Vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé lấm tấm mấy chấm đen nở từng chùm, đu đưa như võng mỗi khi có gió
2.Nghe – Viết: (3 điểm)
...
...
3.Bài tập: (2 điểm)
Chän ch÷ trong dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho thÝch hîp :
a-(Nµo ,lµo): ThÕ ; Thuèc .
b-(Ra, Da) :..vµo; cÆp .
Đáp án chấm
I -Đọc- hiểu: 
HS trả lời đúng mỗi câu 0,5đ (1,2,3)
Câu 4: hàn, tán ( 0,5đ)
Câu 5: 5 dấu chấm( 0,5đ)
 - Câu 6: Chú em trồng cây ăn quả và nuôi ong lấy mật (0,5đ)
II. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
HS xeáp ñuùng : X©y dùng tr­êng, líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn. ( 1 ñ)
HS ñieàn ñuùng : Thaày thi ñua daïy toát .(0,5ñ)
 Troø thi ñua hoïc toát . (0,5ñ)
B.PHẦN II: CHÍNH TẢ (5 điểm) 
1- Chính tả 
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng bài văn(3đ).
Sai 2 lỗi trừ 1đ. Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách kiểu chữ, trình bày không đúng thể thức, bôi xóa bẩn; trừ 1đ toàn bài
2- ñieàn ñuùng moãi chöõ vaøo choã troáng cho 0,5ñieåm.
 Vaïn Thaùi : 9 / 9/ 2010
 Toå tröôûng 
 Trònh Quyeát Chieán

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi khao sat dau nam 2010 2011.doc