Bài giảng Toán - Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Bài giảng Toán - Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Bài 1: Tính nhẩm:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

b) 81 – 27 63 – 18 100 - 42

Dãy trong làm phép tính : 81 – 27

Dãy giữa làm phép tính : 63 - 18

 

ppt 10 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 24/11/2017 Lượt xem 452Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán - Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«n to¸n Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 2AGi¸o viªn d¹y: Ph¹m ThÞ CÈm Hµ Tr­êng : TiÓu häc Yªn Ph­¬ng Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừBài1: Tính nhẩm:9 + 7 =167 + 9 =1616 – 9 =16 – 7 =798 + 4 = 6 + 5 = 2 + 9 =4 + 8 = 5 + 6 = 9 + 2 =12 – 8 = 11 – 6 = 11 – 2 =12 – 4 = 11 – 5 = 11 – 9 =121248111156111192 Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừBài 1: Tính nhẩmBài 2: Đặt tính rồi tính:a) 38 + 42 47 + 35 36 + 64Dãy trong làm phép tính : 38 + 42 Dãy giữa làm phép tính: 47 + 35 Dãy ngoài làm phép tính: 36 + 64Đáp án đúng 38 47 36 + + + 42 35 64 80 82 100 Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n ¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừBài 1: Tính nhẩm:Bài 2: Đặt tính rồi tính:b) 81 – 27 63 – 18 100 - 42Dãy trong làm phép tính : 81 – 27Dãy giữa làm phép tính : 63 - 18 Dãy ngoài làm phép tính : 100 - 42 Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n ¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ Đáp án đúng 81 63 100 - - - 27 18 42 54 45 058 Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n ¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõBµi 1 : TÝnh nhÈmBµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnhBµi 3 : Sè ? a) + 1 + 79 9 + 8 = c) 9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 171715 15 Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Toán Ôn tập về phép cộng và phép trừBài 1: Tính nhẩm :Bài 2: Đặt tính rồi tính :Bài 3: Số ?Bài 4: Tóm tắtLớp 2A trồng : 48 câyLớp 2B trồng nhiều hơn: 12 câyLớp 2B trồng : ...... cây ? Bài giảiLớp 2B trồng được số cây là: 48 + 12 = 60 (cây) Đáp số: 60 cây Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010 Toán Ôn tập về phép cộng về phép trừBài 1: Tính nhẩmBài 2: Đặt tính rồi tínhBài 3: Số ?Bài 4:Bài 5: Số?a) 72 + = 72b) 85 - = 85 0 0TiÕt Häc §Õn §©y Lµ KÕt Thóc Xin ch©n thµnh c¶m ¬n Quý thÇy c« gi¸o ®· vÒ dù. kÝnh chóc quý thÇy c« vµ toµn thÓ c¸c em häc sinh søc kháe - h¹nh phóc

Tài liệu đính kèm:

  • pptGIAO AN DT TOAN.ppt