Khảo sát giữa kỳ I môn: Toán + Tiếng Việt

Khảo sát giữa kỳ I môn: Toán + Tiếng Việt

Trường Tiểu học Phúc Hoà

Họ và tên:

Lớp: 2 Kh¶o s¸tGIỮA KỲ I

MÔN: TOÁN + tiÕng viÖt

THỜI GIAN: 30 PHÚT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời: A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1/ Số liền sau số 79 là số nào dưới đây?

A. 78 B. 77 C. 80 D. 81

2/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm trong phép tính 9 + = 15 là số nào?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

3/ Số lớn nhất trong các số: 28; 30; 19; 31 là số:

A. 28 B. 30 C. 19 D. 31

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khảo sát giữa kỳ I môn: Toán + Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Phúc Hoà
Họ và tên: 
Lớp: 2
Kh¶o s¸tGIỮA KỲ I
MÔN: TOÁN + tiÕng viÖt
THỜI GIAN: 30 PHÚT
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời: A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1/ Số liền sau số 79 là số nào dưới đây? 
A. 78
 B. 77
 C. 80
D. 81
2/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm trong phép tính 9 +  = 15 là số nào? 
A. 4
 B. 5
 C. 6
D. 7
3/ Số lớn nhất trong các số: 28; 30; 19; 31 là số: 
A. 28
 B. 30
 C. 19
D. 31
II. PHẦN TỰ LUẬN: 
1/ Đặt tính rồi tính: 
32 + 43
........................
84 – 31
................................
2/ Lớp 2A có 27 học sinh, lớp 2B có 28 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh: 
Giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. tiÕng viÖt
1. Tõ nµo sau ®©y viÕt sai chÝnh t¶, hãy khoanh tròn vào đáp án .
A. Qu¶ sim	 B. Hoa soan	 C. Gi¸ dÎ	 D. RÎ qu¹t §. GiÎ r¸ch
2. C©u v¨n nµo d­íi ®©y cã h×nh so s¸nh.
A. Chim K¬ - póc m×nh ®á chãt vµ nhá nh­ qu¶ ít.
B. BÇy Thiªn Nga Tr¾ng muèt ®ang b¬i léi.
C. Nh×n tõ xa c©y ph­îng nh­ mét chiÕc « khæng lå rùc rì mµu ®á.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. KÓ tªn c¸c loµi c©y mµ em biÕt:
a.C©y l­¬ng thùc:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. C©y ¨n qu¶:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. C©y lÊy gç:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDe khao sat chat luong lop 2 2009 2010.doc