Kế hoạch bài học môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 4, Tiết 7: Một người chính trực

Kế hoạch bài học môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 4, Tiết 7: Một người chính trực

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

Tuần 4. (chuẩn KTKN: 10 ; SGK: 36)

A. MỤC TIÊU: (Theo chuẩn kiến thức và kĩ năng).

 - Đọc rành mạch, trôi chảy; biết đọc phân biệt lới các nhân vật, bước đầu đọc diễ cảm được một đoạn trong bài.

 - Hiểu ND : Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa. (trả lời được các CH trog SGK).

B. CHUẨN BỊ:

GV : Giấy khổ to viết câu , đoạn cần hướng dẫn HS đọc .

HS : SGK

C. LÊN LỚP:

a. Khởi động: Hát “Em yêu hoà bình”

b. Bài cũ : Người ăn xin

- Đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét về khả năng đọc, cách trả lời câu hỏi. Cho điểm.

c- Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 13/08/2021 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học môn Tập đọc Lớp 4 - Tuần 4, Tiết 7: Một người chính trực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Taọp ủoùc. KEÁ HOAẽCH BAỉI HOẽC 
 Ngaứy daùy: 31 thaựng 08 naờm 2010. 
Tieỏõt7: 	 MOÄT NGệễỉI CHÍNH TRệẽC 
Tuaàn 4. (chuaồn KTKN: 10 ; SGK: 36)
A. MUẽC TIEÂU: (Theo chuaồn kieỏn thửực vaứ kú naờng).
	 - ẹoùc raứnh maùch, troõi chaỷy; bieỏt ủoùc phaõn bieọt lụựi caực nhaõn vaọt, bửụực ủaàu ủoùc dieó caỷm ủửụùc moọt ủoaùn trong baứi.	
 - Hieồu ND : Ca ngụùi sửù chớnh trửùc, thanh lieõm, taỏm loứng vỡ daõn vỡ nửụực cuỷa Toõ Hieỏn Thaứnh – vũ quan noồi tieỏng cửụng trửùc thụứi xửa. (traỷ lụứi ủửụùc caực CH trog SGK).
B. CHUAÅN Bề:
GV : 	 Giaỏy khoồ to vieỏt caõu , ủoaùn caàn hửụựng daón HS ủoùc .
HS : SGK
C. LEÂN LễÙP:
a. Khụỷi ủoọng: Haựt “Em yeõu hoaứ bỡnh”
b. Baứi cuừ : Ngửụứi aờn xin
- ẹoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Nhaọn xeựt veà khaỷ naờng ủoùc, caựch traỷ lụứi caõu hoỷi. Cho ủieồm.
c- Baứi mụựi
Phửụng phaựp : Laứm maóu , giaỷng giaỷi , thửùc haứnh , ủoọng naừo , ủaứm thoaùi.
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1 . Giụựi thieọu baứi 
2. Caực hoaùt ủoọng:
Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn ủoùc 
- Chổ ủũnh 1 HS ủoùc caỷ baứi. Phaõn 3 ủoaùn.
- Toồ chửực ủoùc caự nhaõn. Keỏt hụùp khen ngụùi nhửừng em ủoùc ủuựng, nhaộc nhụỷ HS phaựt aõm sai, ngaột nghổ hụi chửa ủuựng hoaởc gioùng ủoùc chửa phuứ hụùp .
- GV ủoùc dieón caỷm.
Hoaùt ủoọng 2 : Tỡm hieồu baứi :
* ẹoaùn 1 : ( tửứ ủaàu  laứ vua Lớ Cao Toõng)
- Cho HS ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi
* ẹoaùn 2 : Tieỏp theo  thaờm Toõ Hieỏn Thaứnh ủửụùc 
- Cho HS ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
* ẹoaùn 3 : Phaàn coứn laùi.
- HS ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
+ Vỡ sao nhaõn daõn ca ngụùi nhửừng ngửụứi chớnh trửùc nhử oõng Toõ Hieỏn Thaứnh ? (HSG)
 Hoaùt ủoọng 3 : ẹoùc dieón caỷm :
- HD ủoùc dieóm ủoaùn 3.
- GV ủoùc maóu .
- GV nhaọn xeựt.
a) ẹoùc thaứnh tieỏng: 
* Chia ủoaùn. Tieỏp noỏi nhau ủoùc 3 ủoaùn
( ẹoùc 2 - 3 lửụùt) . 
-ẹoùc thaàm phaàn chuự giaỷi.
* Luyeọn ủoùc theo caởp .
* Vaứi em ủoùc caỷ baứi .
b) ẹoùc tỡm hieồu baứi
- HS ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
* ẹoaùn naứy keồ chuyeọn gỡ ?
* Trong vieọc laọp ngoõi vua, sửù chớnh trửùc cuỷa Toõ Hieỏn Thaứnh ủửụùc theồ hieọn nhử theỏ naứo ?
- HS ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
* Khi Toõ Hieỏn Thaứnh oỏm naởng, ai thửụứng xuyeõn saờn soực oõng ?
- HS ủoùc thaàm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi.
* Toõ Hieỏn Thanh tieỏn cửỷ ai seừ thay theỏ oõng ủửựng ủaàu trieàu ủỡnh ?
* Vỡ sao Thaựi haọu ngaùc nhieõn khi Toõ Hieỏn Thaứnh tieỏn cửỷ Traàn Trung Taự ?
* Trong vieọc tỡm ngửụứi giuựp nửụực, sửù chớnh trửùc cuỷa oõng Toõ Hieỏn Thaứnh theồ hieọn nhử theỏ naứo ?
- HS phaựt bieồu.
c) ẹoùc dieón caỷm
- Boỏn HS ủoùc tieỏp noỏi nhau 4 ủoaùn.
- Luyeọn ủoùc theo caởp.
- Thi ủoùc dieón caỷm.
d. Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
- Vỡ sao nhaõn daõn ca ngụùi nhửừng ngửụứi chớnh trửùc nhử oõng Toõ Hieỏn Thaứnh ?
- Nhaọn xeựt hoaùt ủoọng cuỷa HS trong giụứ hoùc.
- Luyeọn ủoùc truyeọn treõn theo caựch phaõn vai .
- Sửu taàm theõm nhửừng caõu chuyeọn veà nhửừng ngửụứi ngay thaỳng chớnh trửùc.
- Chuaồn bũ : Tre Vieọt Nam.
 Boồ sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_bai_hoc_mon_tap_doc_lop_4_tuan_4_tiet_7_mot_nguoi_c.doc