Giáo án môn học lớp 2 - Tuần dạy 27 năm học 2010

Giáo án môn học lớp 2 - Tuần dạy 27 năm học 2010

LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC

I . Muïc tieâu :

- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác .

- Biết cư sử phù hợp khi đến nhà bạn bè , người quen

- Biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác .

 II .Chuaån bò :

 Truyeän keå ñeán chôi nhaø baïn . Phieáu hoïc taäp .

 III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :

 

doc 19 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 25/11/2019 Lượt xem 264Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 2 - Tuần dạy 27 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 21/3/2010
 Ngày dạy:Thứ 2/22/3/2010
Tiết 1 Chào cờ 
_________________________________
Tiết 2 Đạo đức
LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC
I . Muïc tieâu : 
- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác .
- Biết cư sử phù hợp khi đến nhà bạn bè , người quen 
- Biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác .
 II .Chuaån bò :
 Truyeän keå ñeán chôi nhaø baïn . Phieáu hoïc taäp .
 III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :	
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1.Khôûi ñoäng: HS haùt.
2. Baøi môùi:
* Hoaït ñoäng 1: Theá naøo laø lòch söï khi ñeán chôi nhaø ngöôøi khaùc ? 
- Chia lôùp thaønh 4 nhoùm yeâu caàu caùc nhoùm suy nghó thaûo luaän ñeå tìm nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm khi ñeán chôi nhaø ngöôøi khaùc . 
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû . 
- Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt .
- GV nhaän xeùt boå sung .
* Hoaït ñoäng 2: Xöû lí tình huoáng .
- Chia lôùp thaønh caùc nhoùm .Phaùt phieáu hoïc taäp yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän ñeå xöû lí caùc tình huoáng sau vaø ghi vaøo phieáu .
- Noäi dung phieáu : Ñaùnh daáu x vaøo tröôùc caùc yù theå hieän thaùi ñoä cuûa em : 
a/ Höông ñeán nhaø Ngoïc chôi , thaáy trong tuû cuûa Ngoïc coù con buùp beâ raát ñeïp Höông lieàn laáy ra chôi .
- Ñoàng tình - Phaûn ñoái - Khoâng bieát 
b/ Khi ñeán nhaø Taâm chôi Lan gaëp baø Taâm môùi ôû queâ ra Lan laùnh maët khoâng chaøo baø cuûa Taâm .
- Ñoàng tình - Phaûn ñoái - Khoâng bieát 
c / Khi ñeán nhaø Nam chôi Long töï yù baät ti vi leân xem vì ñaõ ñeán chöông trình phim hoaït hình. 
- Ñoàng tình - Phaûn ñoái - Khoâng bieát 
2/ Vieát laïi caùch cö xöû cuûa em trong nhöõng tröôøng hôïp sau :
- Em ñeán chôi nhaø baïn nhöng trong nhaø ñang coù ngöôøi oám .
- Em ñöôïc meï baïn môøi aên baùnh khi ñeán chôi nhaø baïn 
- Em ñang ôû chôi nhaø baïn thì coù khaùch cuûa ba meï baïn ñeán chôi .
- Yeâu caàu lôùp nhaän xeùt sau moãi laàn baïn ñoïc . 
- Khen ngôïi nhöõng em bieát cö xöû lòch söï khi ñeán chôi nhaø ngöôøi khaùc .
 3. Cuûng coá daën doø :
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Daën veà nhaø aùp duïng vaøo cuoäc soáng . 
HS haùt: Hoa laù muøa xuïaân
- Lôùp chia caùc nhoùm vaø thaûo luaän theo yeâu caàu .
-Ví duï : Caùc vieäc leân laøm : Goõ cöûa hoaëc baám chuoâng tröùc khi vaøo nhaø. Leã pheùp chaøo hoûi moïi ngöôøi trong nhaø.Noùi naêng nheï nhaøng , roõ raøng ,...
+ Caùc vieäc khoâng neân laøm : Ñaäp cöûa aàm ó . Khoâng chaøo hoûi ai.Chaïy lung tung trong nhaø. Noùi cöôøi to.Töï yù laáy ñoà duøng trong nhaø.
- Caùc nhoùm thaûo luaän ñeå ñöa caùch xöû lí tình huoáng vaø ghi vaøo phieáu hoïc taäp .
- Moät soá em neâu keát quaû tröôùc lôùp .
-Laéng nghe vaø nhaän xeùt baïn ñaùnh daáu vaøo caùc yù theå hieän thaùi ñoä cuûa mình nhö theá ñaõ lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc hay chöa . 
- Neáu chöa thì caû lôùp cuøng choïn yù ñuùng hôn trong töøng tröôøng hôïp .
- Hoïc sinh töï suy nghó vaø vieát laïi veà nhöõng laàn em ñeán nhaø ngöôøi khaùc chôi gaëp tröôøng hôïp nhö treân vaø keå laïi caùch cö xöû cuûa em luùc ñoù .
- Laàn löôït moät soá em ñoïc baøi laøm tröôùc lôùp 
- Lôùp nhaän xeùt veà caùch cö xöû cuûa baïn .
- Thöïc haønh vaøo cuoäc soáng
_______________________________
Tiết 3 Toán
 SOÁ 1 TRONG PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA
I. Muïc tieâu
- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó .
- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó .
- Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó . 
* Baøi taäp caàn laøm : 1,2,3
II. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ : 
 - Thu moät soá vôû baøi taäp ñeå chaám. 
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 
2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi töïa. 
* Giôùi thieäu pheùp nhaân coù thöøa soá laø 1
 - GV neâu pheùp nhaân 1 x 2 vaø yeâu caàu HS chuyeån pheùp nhaân thaønh toång töông öùng.
 + Vaäy 1 nhaân 2 baèng maáy ?
 - GV thöïc hieän tieán haønh vôùi caùc pheùp tính 1 x 3 vaø 1 x 4
 + Töø caùc pheùp nhaân 1 x 2 = 2, 1 x 3 = 3, 1 x 4 = 4 caùc em coù nhaän xeùt gì veà keát quaû cuûa caùc pheùp nhaân cuûa 1 vôùi moät soá ?
 - GV yeâu caàu HS thöïc hieän tính : 
 2 x 1 ; 3 x 1 ; 4 x 1
 + Khi ta thöïc hieän pheùp nhaân cuûa moät soá naøo ñoù vôùi 1 thì keát quaû cuûa pheùp nhaân coù gì ñaëc bieät ?
Keát luaän : Soá naøo nhaân vôùi 1 cuõng baèng chính soá ñoù.
* Giôùi thieäu pheùp chia cho 1
 - GV neâu pheùp tính 1 x 2 = 2.
 - GV yeâu caàu HS döïa vaøo pheùp nhaân treân ñeå laäp caùc pheùp chia töông öùng.
 -Vaäy töø 2 x 1 = 2 ta coù ñöôïc pheùp chia töông öùng 
 2 : 1 = 2.
 - Tieán haønh töông töï nhö treân ñeå ruùt ra caùc pheùp tính 3 : 1 = 3 vaø 4 : 1 = 4.
 + Töø caùc pheùp tính treân caùc em coù nhaän xeùt gì veà thöông cuûa caùc pheùp chia coù soá chia laø 1 ?
Keát luaän : Soá naøo chia cho 1 cuõng baèng chính soá ñoù.
* Luyeän taäp :
Baøi 1 :Tính nhaåm 
 - GV yeâu caàu HS töï laøm baøi taäp.
 - GV goïi HS ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp.
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
Baøi 2 - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
 - GV yeâu caàu HS töï laøm baøi.
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
Baøi 3:Tính.
 - GV ghi baûng : 4 x 2 x 1 =
 + Moãi daõy tính coù maáy daáu tính ?
 + Vaäy khi thöïc hieän tính ta phaûi laøm nhö theá naøo ?
 - Goïi HS leân baûng laøm caû lôùp laøm vaøo baûng con 
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
4. Cuûng coá : Hoûi töïa 
 - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi keát luaän moät soá nhaân vôùi 1 vaø 1 soá chia cho 1.
5. Nhaän xeùt, daën doø : 
- Veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp ôû vôû baøi taäp. 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
 - HS : 1 x 2 = 1 + 1 = 2
 1 x 2 = 2
 - HS thöïc hieän ñeå ruùt ra :
1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3 Vaäy 1 x 3= 3
1 x 4 = 1 +1 + 1 +1 = 4 Vaäy1 x 4 = 4
 -Soá 1 nhaân vôùi soá naøo cuõng baèng chính soá ñoù.
- HS neâu keát quaû.
 -Thì keát quaû laø chính soá ñoù.
 - Vaøi HS nhaéc.
- HS laäp 2 pheùp chia töông öùng :
 2 : 1 = 2 , 2 : 2 = 1
- Caùc pheùp chia coù soá chia laø 1 thì thöông baèng soá bò chia.
 - HS nhaéc laïi.
1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 	1 x 5 = 5
2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 5 x 1 = 5 
2 : 1 = 2 	 3 : 1 = 3	5 : 1 = 5
 - Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
 - HS leân baûng laøm caû lôùp laøm vaøo baûng con. 
 x 2 = 2 5 x = 5 3 : = 3
‚ x 1 = 2 5 :  = 5  x 4 = 4 
- Coù 2 daáu tính.
 -Thöïc hieän töø traùi sang phaûi.
4 x 2 x 1= 8 x 1 	4 : 2 x 1 = 2 x 1 
 = 8	= 2 
4 x 6 :1 = 24 : 1 
 = 24
-2 HS nhaéc laïi.
_______________________________________
Tiết 4: Tập đọc
 OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ II ( T2 )
I. Muïc tieâu
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Nắm được một số từ ngữ về bốn mùa ( BT2) ; Biết đặt dấu vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn 
( BT3 ) 
II. Chuaån bò
GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 19 ñeán tuaàn 26. Baûng ñeå HS ñieàn töø trong troø chôi.
HS: SGK, vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi töïa. 
* Kieåm tra taäp ñoïc :
-GV ñeå caùc thaêm ghi saün caùc baøi taäp ñoïc leân baøn.
 - GV goïi HS leân boác thaêm baøi ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc.
 -Yeâu caàu HS nhaän xeùt baïn ñoïc.
 -GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 
Baøi 2 : Troø chôi môû roäng voán töø veà boán muøa.
 - GV phaân chia nhoùm vaø phaùt phieáu hoïc taäp.
 *Nhoùm 1 :Muøa xuaân coù nhöõng loaïi hoa quaû naøo ? Thôøi tieát nhö theá naøo ? 
 *Nhoùm 2 :Muøa haï coù nhöõng loaïi hoa quaû naøo ? Thôøi tieát nhö theá naøo ? 
 *Nhoùm 3 :Muøa thu coù nhöõng loaïi hoa quaû naøo ? Thôøi tieát nhö theá naøo ? 
 *Nhoùm 4 :Muøa ñoâng coù nhöõng loaïi hoa quaû naøo ? Thôøi tieát nhö theá naøo ?
 -Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo. 
 - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm laøm ñuùng.
Baøi 3 :Ngaét ñoaïn trích thaønh 5 caâu vaø cheùp vaøo vôû. Nhôù vieát hoa chöõ ñaàu caâu.
 -Goïi HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp. 
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
 + Khi ñoïc gaëp daáu chaám chuùng ta phaûi laøm gì ?
 4. Cuûng coá : Hoûi töïa 
 + Moät naêm coù maáy muøa ? Neâu roõ ñaëc ñieåm töøng muøa ? 
 + Khi vieát chöõ caùi ñaàu caâu phaûi vieát nhö theá naøo 
5. Nhaän xeùt, daën doø :
-Veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp ôû vôû baøi taäp. 
 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. 
 - Laàn löïôt töøng HS leân boác thaêm veà chuaån bò 2 phuùt.
 - HS ñoïc baøi roài traû lôøi caâu hoûi theo yeâu caàu. 
 -HS nhaän xeùt.
 -HS thaûo luaän nhoùm cöû thö kyù ghi vaøo phieáu hoïc taäp.
 - Muøa xuaân coù hoa mai, ñaøo, hoa thöôïc döôïc. Quaû coùmaän, quyùt, xoaøi, vaûi, böôûi, döa haáuThôøi tieát aám aùp coù möa phuøn.
 -Muøa haï coù hoa phöôïng, hoa baèng laêng, hoa loa keøn Quaû coù nhaõn, vaûi, xoaøi, choâm choâmThôøi tieát oi noàng, noùng böùc coù möa to.
 - Muøa thu coù loaøi hoa cuùc. Quaû coù böôûi, hoàng, cam, na...Thôøi tieát maùt meû naéng nheï maøu vaøng.
 -Muøa ñoâng coù hoa maän coù quaû saáu,leâ Thôøi tieát laïnh giaù, coù gioù muøa ñoâng baéc.
 - Caùc nhoùm laàn löôït leân baùo caùo. 
 -HS ñoïc yeâu caàu.
 -1 HS leân baûng laøm caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp. 
 Trôøi ñaõ vaøo thu. Nhöõng ñaùm maây bôùt ñoåi maøu. Trôøi bôùt naëng. Gioù hanh heo ñaõ raûi khaép caùnh ñoàng. Trôøi xanh vaø cao daân leân. 
- Phaûi nghæ hôi.
 -2 HS traû lôøi caâu hoûi.
_____________________________________________________________
	Ngày soạn:21/3/2010
Ngày dạy:Thứ 3/23/3/2010
Tiết 1 Thể dục
GV bộ môn dạy
_________________________________
 Tiết 2 Toán
SOÁ 0 TRONG PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA
I. Muïc tieâu : 
 -Soá 0 nhaân vôùi soá naøo cuõng cho keát quaû laø 0. Soá naøo nhaân vôùi 0 cuõng baèng 0.
 -Khoâng coù pheùp chia cho 0.
 III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ : 
- GV thu vôû baøi toaùn chaám 5 em.
 - GV nhaän xeùt chung 
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi töïa. 
a. Giôùi thieäu pheùp nhaân coù thöøa soá laø 0 :
 - Neâu pheùp nhaân 0 x 2 vaø YC HS chuyeån pheùp nhaân naøy thaønh toång töông öùng. 
 +Vaäy 0 nhaân 2 baèng maáy ?
 - Tieán haønh töông töï vôùi pheùp tính : 0 x 3 
 + Vaä ... uùp HS :
 -Töï laäp baûng nhaân vaø baûng chia 1.
 -Cuûng coá veà pheùp nhaân coù thöøa soá 1 vaø 0, pheùp chia coù soá bò chia laø 0.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ : Hai HS leân laøm baøi taäp. Caû lôùp laøm baûng con.
Nhaän xeùt cho ñieåm.
2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi töïa. 
*Höôùng daãn HS luyeän taäp:
 Baøi 1 : Baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
 - Yeâu caàu HS töï tính nhaåm, sau ñoù noái tieáp nhau ñoïc töøng pheùp tính cuûa baøi.
 -GV nhaän xeùt ghi baûng.
 1 x 1 = 1 	1 x 6 = 6
 1 x2 = 2 	1 x 7 = 7
 1 x 3 = 3 	1 x 8= 8
 1 x 4 = 4 	1 x 9 = 9
 1 x 5 = 5	 1 x 10 = 10
 1 :1 = 1 	6 :1 = 6
 2 : 1 = 2 	7 : 1= 7
 3 : 1 = 3 	8 : 1 = 8 
 4 : 1 = 4 	9 : 1 = 9
 5 : 1 = 5 	 10 : 1 = 10
-Goïi HS ñoïc baûng nhaân 1 vaø baûng chia 1. 
Baøi 2 : Tính nhaåm.
 + Moät soá coäng vôùi 0 cho keát quaû nhö theá naøo ?
 + Moät soá nhaân vôùi 0 cho keát quaû nhö theá naøo ?
 + Khi coäng theâm 1 vaøo moät soá naøo ñoù thì khaùc gì vôùi vieäc nhaân soá ñoù vôùi ?.
+Pheùp chia coù soá bò chia laø 0 thí keát quaû nhö theá naøo?
Baøi 3 : Baøi taäp yeâu caàu laøm gì ?
 - Toå chöùc cho HS thi noái nhanh pheùp tính vôùi keát quaû.
- GV nhaän xeùt tuyeân döông.
3. Cuûng coá : 
-Goïi HS leân ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân vaø chia 1.
 -GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 
4. Nhaän xeùt, daën doø :
-Veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp ôû vôû baøi taäp. 
 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. 
- Hai HS leân laøm baøi taäp
- 1 HS ñoïc yeâu caàu – lôùp ñoïc thaàm.
 -Laäp baûng nhaân 1, chia 1.
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV 
 - 2 HS ñoïc.
- Lôùp laøm baøi vaøo vôû,2HS laøm baûng lôùp.
0 + 3 = 3 5 + 1 = 6 4 : 1 = 4 
3 + 0 = 3 1 + 5 = 6 0 : 2 = 0 
0 x 3 = 0 1 x 5 = 5 	0 : 1 = 0
3 x 0 = 0	5 x 1 = 5 	1 : 1 = 1 
 -Moät soá khi coäng vôùi 0 cho keát quaû laø o
 -Moät soá khi nhaân vôùi 0 cho keát quaû laø o 
 - Khi coäng theâm 1 vaøo moät soá naøo ñoù thì soá ñoù seõ taêng theâm 1 ñôn vò. Coøn khi nhaân moät soá vôùi 1 thì keát quaû vaãn baèng chính noù.
 - Pkeùp chia coù soá bò chia laø khoâng ñeàu coù keát quaû baèng 0.
 - Tìm keát quaû naøo laø o keát quaû naøo laø 1.
-3 -4 HS ñoïc baûng nhaân vaø baûng chia 1.
_________________________________
Tiết 2: 	Thể dục
 GV bộ môn dạy
_________________________________
Tiết 3 Tập đọc
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( Tiết 2 )
 I. Mục tiêu : 
- Đọc rõ ràng rành mạch các bài tập đọc đã học trong học kỳ 2, hiểu nội dung và trả lời đúng câu hỏi.
- Kiểm tra kỹ năng đọc và hiểu nội dung bài.
 -Vận dụng làm tốt bài tập.
 II. Đồ dùng dạy học : 
 -Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.
 -Bảng để HS điền từ trong trị chơi.
 III. Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài mới : Kiểm tra tập đọc :
 - GV gọi HS lên bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
 -Yêu cầu HS nhận xét bạn đọc.
 -GV nhận xét ghi điểm. 
2. Bài tập
Bài 2 : Tro chơi mở rộng vốn từ vê bốn mùa
 - GV phân chia nhóm và phát phiếu học tập.
 -Nhóm 1 :Mùa xuân có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ? 
 -Nhóm2 :Mùa hạ có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ? 
 -Nhóm 3 :Mua thu có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ? 
 -Nhóm 4 :Mùa đông có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ?
 -Gọi đại diện các nhóm báo cáo. 
 - GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng.
Bài 3 :Ngắt đoạn trích thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu.
 -YC lớp làm vào vở. 
 -Gvchấm, nhận xét sửa sai. 
 + Khi đọc gặp dấu chấm chúng ta phải làm gì ?
 3. Củng cố,dặn dò: 
 + Một năm có mấy mùa ? Nêu rõ đặc điểm từng mùa ? 
 + Khi viết chữ cái đầu câu phải viết ntn?
-Nhận xét đánh giá tiết học. 
 - Lần lựơt từng HS lên bốc thăm về chuẩn bị 2 phút.
 - HS đọc bài rồi TLCH theo yêu cầu. 
 -HS nhận xét.
 -HS thảo luận nhĩm cử thư ký ghi vào phiếu học tập.
 - Mùa xuân có hoa mai, đào, hoa thược dược. Quả mận, quýt, xồi, vải, bưởi,  Thời tiết ấm áp có mưa phùn.
 - Mùa hạ có hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa loa kèn . Quả có nhãn, vải, xồi, chôm chôm Thời tiết oi nồng, nóng bức có mưa to.
 - Mùa thu có lồi hoa cúc. Quả bưởi, hồng, cam, na...Thời tiết mát mẻ nắng nhẹ màu vàng.
 - Mùa đông có hoa mận có quả sấu, lê  Thời tiết lạnh giá, có gió mùa đơng bắc.
 - Các nhóm lần lượt lên báo cáo. 
 - Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dân lên. 
 - Phải nghỉ hơi.
-2 HS trả lời câu hỏi.
-H lắng nghe.
_______________________________________
Tiết 4 Luyện từ và câu
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 3 )
 I. Mục tiêu :
- Đọc rõ ràng rành mạch các bài tập đọc đã học trong học kỳ 2, hiểu nội dung và trả lời đúng câu hỏi.
- Kiểm tra kỹ năng đọc và hiểu nội dung bài.
- H có ý thức trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học : 
 -Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và HTL từ tuần 19 đến tuần 26.
 III. Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
1. Bài mới : Giới thiệu bài ghi tựa. 
*. Kiểm tra tập đọc :
 - GV để các thăm ghi sẵn các bài tập đọc .
 - GV gọi HS lên bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
 - GV nhận xét ,ghi điểm.
*. Ôn luyện cách đặt và TLCH “ Ở đâu?”:
Bài 2: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
 + Câu hỏi “Ở đâu ?” dùng để hỏi về ND gì + Hãy đọc câu văn trong phần a.
 + Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?
 + Vậy bộ phận nào TLCH “Ở đâu?” 
 - GV yêu cầu HS làm bài phần b.
 -GV nhận xét sửa sai. 
Bài 3: GV yêu cầu HS đọc đề bài.
 - Gọi HS đọc câu văn phần a
 + Bộ phận nào trong câu trên được in đậm ?
 + Bộ phận này dùng để chỉ điều gì ?
 +Vậy ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này ntn?
 -Tương tự trên hướng dẫn HS làm phần b.
b. Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm 
 -GV nhận xét, sửa sai. 
*Ôn cách nói lời đáp lời của em:
Bài 4 : Nói lời đáp của em.Thảo luận N2
a. Khi bạn xin lỗi vì đã vô ý làm bẩn quần áo em.
b. Khi chị xin lỗi vì đã trách mắng lầm em.
c. Khi bác hàng xóm xin lỗi vì làm phiền gia đình em. 
 -H lên đóng vai thể hiện lại từng tình huống.
 -GV nhận xét sửa sai. 
2. Củng cố,dặn dò
 + Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về nd gì ?
 + Khi đáp lại lời xin lỗi của người khác, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào ?
-Nhận xét đánh giá tiết học. 
 - HS nhắc.
 - HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.
 - HS đọc và trả lời câu hỏi.
 - HS theo dõi và Nhận xét 
 -Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”
 -Hỏi về địa điểm.
 -Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.
 - Hai bên bờ sông 
 -Hai bên bờ sông .
 - HS suy nghĩ và trả lời : Trên những cành cây.
 - HS làm bài.
 -Đặt CH cho bộ phận câu được in đậm.
 - Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông 
 -Bộ phận “Hai bên bờ sông ”
 -Chỉ địa điểm.
 - Trăm hoa khoe sắc thắm ở đâu?
 -1 HS lên bảng làm, lớp làm vở. 
-HS đọc yêu cầu.Hoạt động N2
 a. Có gì đâu./ Không có gì, bạn cần cẩn thận hơn nhé./ 
b. Thưa bác không có gì đâu ạ/.
 - Từng cặp lần lượt lên đóng vai.
 -Hỏi về địa điểm.
-Thể hiện thái độ sự lịch sự, đúng mực.
-H lắng nghe.
____________________________________________________________
Ngày soạn:21/3/2010
Ngày dạy:Thứ5/25/3/2010
Tiết 1 Toán
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu
- Thuộc bảng nhân , bảng chia đã học 
- Biết tìm thức số , số bị chia .
- Biết nhân ( chia ) số tròn chục với ( cho ) số có một chữ số .
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng nhân 4 ) 
* Baøi taäp caàn laøm : 1,2,3
 II. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ : 
- Goïi 2 HS leân laøm baøi taäp 2. 
-GV nhaän xeùt ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi töïa. 
a. Höôùng daãn luyeän taäp.
 Baøi 1: Tính nhaåm:
 - Yeâu caàu HS nhaåm tính.
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
 + Khi ñaõ bieát 2 x 3 = 6, coù theå ghi ngay keát quaû cuûa 6 : 2 vaø 6 : 3 hay khoâng, vì sao ?
Baøi 2 : Tính nhaåm 
 - GV giôùi thieäu caùch nhaåm :
 + 20 coøn goïi laø maáy chuïc ?
 - Ñeå thöïc hieän 20 x 2 ta coù theå tính 
 2 chuïc x 2 = 4 chuïc, 4 chuïc laø 40 
 Vaäy 20 x 2 = 40.
 - Yeâu caàu HS laøm tieáp phaàn coøn laïi cuûa baøi taäp. 
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
Baøi 3. Tìm x :
 - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tìm thöøa soá chöa bieát trong pheùp nhaân vaø soá bò chia chöa bieát trong pheùp chia.
 -GV nhaän xeùt söûa sai. 
 Baøi 4 :
 + Coù taát caû bao nhieâu tôø baùo ?
 + Chia ñeàu cho 4 toå nghóa laø chia nhö theá naøo ?
 + Baøi toaùn hoûi gì ?
 + Laøm theá naøo ñeå bieát moãi toå nhaän ñöôïc maáy tôø baùo
 - GV yeâu caàu HS laøm baøi.
Toùm taét
4 toå : 24 tôø baùo
1 toå : ? tôø baùo
 Baøi 5: Xeáp 4 hình tam giaùc thaønh hình vuoâng
 - Goïi HS leân baûng xeáp hình. 
3. Cuûng coá : 
+ Muoán tìm thöøa soá chia bieát ta laøm nhö theá naøo ?
+ Muoán tìm soá bò chia bieát ta laøm nhö theá naøo ?
4. Nhaän xeùt, daën doø : 
- Veà nhaø hoïc baøi cuõ, laøm baøi taäp ôû vôû baøi taäp. 
 -Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. 
-Luyeän taäp.
2 x 3 = 6 4 x 3 =12 5 x 1 =5
6 : 2 = 3 12 : 3 = 4 5 : 5 = 1
6 : 3 = 2 12 : 4 = 3	5 : 1 = 5
-Vì khi laáy tích chia cho thöøa soá naøy ta seõ ñöôïc thöøa soá kia.
-2 chuïc.
30 x 3 = 90 60 : 2 = 30
20 x 3 = 60 80 : 2 = 40
 20 x 4 = 80 40 x 2 = 80
 90 : 3 = 30
 - HS ñoïc yeâu caàu.
 - Goïi HS leân baûng laøm caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp. 
X x 3 = 15 X x 3 = 15 
 X = 15 : 3 X = 15 : 3 
 X = 5 X = 5 
Y: 2 = 2 Y : 5 = 3 
 Y = 2 x 2 Y = 5 x 3 
 Y = 4 Y = 15 
 - HS ñoïc ñeà baøi
 - Coù 24 tôø baùo.
 -Chia thaønh 4 phaàn baèng nhau.
 -Moãi toå nhaän ñöôïc maáy tôø baùo.
 -Thöïc hieän pheùp chia 24 : 4
 - Goïi HS leân baûng laøm caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp.
Baøi giaûi
Moãi toå nhaän ñöôïc soá tôø baùo laø :
24 : 4 = 6 (tôø baùo)
Ñaùp soá : 6 tôø baùo.
2 HS traû lôøi.
Ta laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát
___________________________________
Tiết 2 	Tập viết 
ÔN TẬP KIỂM TRA
___________________________________
Tiết 3 Tập làm văn
 CHUYÊN MÔN TRƯỜNG RA ĐỀ
_________________________________
Tiết 4	Chính tả
 CHUYÊN MÔN TRƯỜNG RA ĐỀ
________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 27lien.doc