Giáo án khối lớp 2 - Tuần học 10

Giáo án khối lớp 2 - Tuần học 10

TẬP ĐỌC

SNG KIẾN CỦA B H

I.MỤC TIU

1.RÌn k n¨ng ®c ting:

-§c tr¬n toµn bµi,®c ®ĩng 1 s t kh trong bµi.

-Ng¾t ngh h¬i ®ĩng sau c¸c du chm du phy-gi÷a c¸c cơm t.

-Ph©n biƯt ging ng­i kĨ víi ging nh©n vt

- Hiểu nội dung bi sang kiến của b H tổ chức ngy lễ của ơng b thể hiện tấm lịng kính yu, sự quan tm tới ơng b. (trả lời được các câu hỏi trong sch gio khoa)

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Tranh sgk-b¶ng phơ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 47 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 08/11/2018 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án khối lớp 2 - Tuần học 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 10
 Thø hai ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009
TẬP ĐỌC
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I.MỤC TIÊU
1.RÌn kÜ n¨ng ®äc tiÕng:
-§äc tr¬n toµn bµi,®äc ®ĩng 1 sè tõ khã trong bµi.
-Ng¾t nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu chÊm dÊu phÈy-gi÷a c¸c cơm tõ.
-Ph©n biƯt giäng ng­êi kĨ víi giäng nh©n vËt
- Hiểu nội dung bài sang kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ơng bà thể hiện tấm lịng kính yêu, sự quan tâm tới ơng bà. (trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa) 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh sgk-b¶ng phơ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
5’
TIẾT 1
A.Bµi cị:
-KT sù chuÈn bÞ cđa h/s
30’
II-Bµi míi: 1.Giíi thiƯu: 
 -GV giíi thiƯu vµ ghi ®Çu bµi.
2-LuyƯn ®äc:
a.GV ®äc mÉu:
-1hs kh¸ ®äc.
-GV ®äc mÉu:giäng nhĐ nhµng, phï hỵp víi giäng cđa tõng nh©n vËt. 
b.HD luyƯn ®äc –kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
*Tõ, tiÕng cã ©m l-n: h»ng n¨m, ngµy lƠ , lËp ®«ng.
-GV ®äc mÉu.
--2-3 hs ®äc-§äc §T
*Tõ khã:rÐt, søc khoỴ
-2-3 hs ®äc.
*§äc tõng c©u:.
-HS ®äc nèi tiÕp c©u.
-GV sưa ph¸t ©m cho HS
*§äc tõng ®o¹n tr­íc líp:
-HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
-L§ c©u:
-1hs ®äc c©u v¨n
+Bè ¬i, sao kh«ng cã ngµy cđa «ng bµ , bè nhØ?
-HS nªu c¸ch ®äc,ng¾t nghØ,
+Hµ suy nghÜ m·i / mµ ch­a biÕt chuÈn bÞ quµ g× /biÕu «ng bµ.
NhÊn giäng ë tõ ng÷ g¹ch ch©n
GV h­íng dÉn HS ®äc,c¸ch ng¾t nghØ,nhÊn giäng ë tõ ng÷ g¹ch ch©n
-L§ c¸ nh©n-§T
-GV ®äc mÉu.
-Chĩ ý c©u1 lµ c©u hái cÇn lªn gÞng ë cuèi c©u.
*§äc tõng ®o¹n trong nhãm.
-§äc nhãm 4
*Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
-§äc c¸ nh©n-§T
*C¶ líp ®äc ®ång thanh.
TIẾT 2
TG
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
1.T×m hiĨu bµi
Ho¹t ®éng cđa trß
1h/s ®äc, c¶ líp ®äc thÇm 
20’
*C1: BÐ Hµ cã s¸ng kiÕn g×?
 TLCN
-1 hs ®äc ®o¹n 1,®2.
-Con hiĨu thÕ nµo lµ c©y s¸ng kiÕn?
1 em ®äc TN phÇn chĩ gi¶i.
-Hµ gi¶i thÝch v× sao cÇn cã ngµy lƠ cđa «ng bµ?
-3-4 hs nªu ý kiÕn
*C2:Hai bè con chän ngµy nµo lµm ngµy lƠ cđa «ng bµ? v× sao?
-LËp ®«ng lµ g×?
GV gi¶ng thªm:HiƯn nay trªn thÕ giíi ng­êi ta lÊy ngµy 1-10 lµ ngµy quèc tÕ ng­êi cao tuỉi.
-1hs ®äc TN phÇn chĩ gi¶i.
*C3: BÐ Hµ cßn b¨n kho¨n ®iỊu g×?
-Ai ®· gì bÝ giĩp bÐ Hµ?
*C 4:Hµ ®· tỈng «ng bµ mãn quµ g×?
-1 hs ®äc ®o¹n 3
-Mãn quµ cđa Hµ cã ®­ỵc «ng bµ thÝch kh«ng?
-1 hs ®äc tõ ng÷ phÇn chĩ gi¶i
*C5: BÐ Hµ trong truyƯn lµ 1 c« bÐ ntn?
Chĩc thä
15’
2.LuyƯn ®äc l¹i:
-L.§äc ®o¹n.
-1-2 h/s ®äc tõng ®o¹n
-C©u chuþªn nµy cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
-h/s nªu 
-LÇn ®Çu GV lµ ng­êi dÉn chuyƯn-gäi 1nhãm lªn ®äc mÉu.
-C¸c nhãm tù ph©n vai-®äc.
-Thi ®äc theo vai.
2-3 nhãm ®äc
-GV nhËn xÐt-b×nh chän nhãm ®äc hay.
5’
3.Cđng cè - dỈn dß
-Em häc tËp ®­ỵc ®iỊu g× ë bÐ Hµ
. -1-2 HS tr¶ lêi
TỐN
LUYỆN TẬP
 I MỤC TIÊU
 Giĩp HS cđng cè vỊ:
Biết tìm x trong các bài tập dạng : x+a = b; a+ x = b (với a,b là các số khơng quá hai chữ số ).
Biết giải bàtốnĩa cĩ một phép tính trừ.bài tập cần làm :bài 1,bài2(cột 1,2) 4,5
3.RÌn ®øc tÝnh cÈn thËn cho häc sinh
 II.ĐỒ DÙNG:
 iii.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
5’
30’
5’
5’
I- Bµi cị: 
+ HS 1: x + 8 = 19 11 +x = 19 
+ HS 2: 41 + x = 75 x + 34 = 75
- TLCH: Nªu c¸ch t×m x? 
- Gv nhËn xÐt, cho ®iĨm.
II- Bµi míi:
1- Giíi thiƯu: GV giíi thiƯu vµ ghi ®Çu bµi
2- Néi dung:
 2.1- Bµi 1 : T×m x 
x + 8 = 10 
 x = 10 – 8
 x = 2
x + 7 = 10 
 x = 10 – 7
 x = 3
30 + x = 58 
 x = 58 – 30
 x = 28
? Nªu tªn c¸c thµnh phÇn cđa phÐp tÝnh vµ c¸ch t×m x?
- NhËn xÐt bµi HS , cho ®iĨm
 2.2- Bµi 2: TÝnh nhÈm
9 + 1= 10 (1)
 8 + 2 = 10
 3 + 7 = 10
10 – 1 = 9 (2)
10 – 8 = 2
10 – 3 = 7
10 – 9 = 1 (3)
10 – 2 = 8
10 – 7 = 3
? Tõ (1) cã thĨ ghi ngay kÕt qu¶ cđa (2),(3) ®­ỵc kh«ng ? V× sao?
- GV nhËn xÐt.
 2.4- Bµi 4: Gi¶i to¸n
- Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi
- Bµi to¸n cho biÕt g×? 
- Bµi to¸n hái g×? 
TÊt c¶ cã sè quýt lµ:
45 – 25 = 20 (qu¶)
§¸p sè: 20 qu¶ quýt.
? Bµi to¸n thuéc d¹ng nµo? (t×m 1 sè h¹ng ch­a biÕt)
 2.5 Bµi 5: Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tr­íc kÕt qu¶ ®ĩng.
 C : x = 0
3. Cđng cè – dỈn dß - H«m nay chĩng ta häc bµi g×?
- GV nhËn xÐt giê häc
- 2HS lªn b¶ng lµm vµ TLCH
- HS nh¾c l¹i
- §äc YC vµ lµm bµi.
- Ch÷a bµi
- 2 HS TL
- §äc YC vµ lµm bµi vµo vë
- 2 HS TL
- §äc YC -> Lµm bµi tËp
 - 2HS TL
- HS ®äc ®Ị bµi
- 2HS TL
- §èi chiÕu kÕt qu¶ vµ ch÷a bµi
- 1 HS ®äc YC
- Ch÷a miƯng, gi¶i thÝch
- 1HS TL
ĐẠO ĐỨC
CHĂM CHỈ HỌC TẬP
 i.Mơc tiªu
1.HS hiĨu: 
- Nh­ thÕ nµo lµ ch¨m chØ häc tËp. Ch¨m chØ häc tËp mang l¹i lỵi Ých g× 
2.HS thùc hiƯn giê giÊc häc bµi, lµm bµi ®Çy ®đ, ®¶m b¶o thêi gian tù häc ë tr­êng, ë nhµ.
3.HS cã th¸i ®é tù gi¸c häc tËp.
 ii.§å dïng - PhiÕu th¶o luËn, ®å dïng phơc vơ trß ch¬i.
 iii.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
5’
30’
3’
I- Bµi cị: 
? H·y kĨ nh÷ng viƯc lµm cđa em t.hiƯn viƯc ch¨m chØ häc tËp?
- Gv nhËn xÐt 
II- Bµi míi:
1- Giíi thiƯu: GV giíi thiƯu vµ ghi ®Çu bµi
2- H­íng dÉn t×m hiĨu bµi:
2.1- Ho¹t ®éng 1: §ãng vai
- GV nªu t×nh huèng, Yc Hs th¶o luËn Nhãm 4 vỊ c¸ch øng xư sau ®ã thĨ hiƯn qua trß ch¬i s¾m vai.
T×nh huèng: H«m nay, khi Hµ c.bÞ ®i häc cïng b¹n th× bµ ngo¹i ®Õn ch¬i. §· l©u Hµ kh«ng ®­ỵc gỈp bµ nªn em mõng l¾m vµ bµ cịng mõng. Hµ b¨n kho¨n kh«ng biÕt nªn lµm thÕ nµo....
- Gäi vµi cỈp Hs lªn diƠn vai.
-> GV kÕt luËn: Hs cÇn ph¶i ®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê
2.2- Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm
- GV yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn c¸c néi dung trong phiÕu: 
- GV kÕt luËn 
2.3- Ho¹t ®éng 3: Ph©n tÝch tiĨu phÈm
- GV mêi líp xem tiĨu phÈm do 1 sè häc sinh líp diƠn
Trong giê ra ch¬i. B¹n An c¾m cĩi lµm bµi tËp. B¹n B×nh thÊy vËy lỊn b¶o: “Sao cËu kh«ng ra ch¬i mµ lµm viƯc g× vËy?”- An tr¶ lêi: “m×nh tranh thđ lµm bµi tËp ®Ĩ vỊ nhµ kh«ng ph¶i lµm bµi n÷a vµ ®­ỵc xem tivi cho tho¶ thÝch”
- GV h­íng dÉn ph©n tÝch tiĨu phÈm:
+ Lµm bµi trong giê ra ch¬i cã ph¶i lµ ch¨m chØ ko? V× sao? 
+ Em cã thĨ khuyªn b¹n An ntn?
3. Cđng cè – dỈn dß - H«m nay chĩng ta häc bµi g×?
- GV nhËn xÐt giê häc
- 2HS kh¸ + TBTL
- Nghe t×nh huèng
- Th¶o luËn nhãm 4 
- 3 nhãm diƠn vai
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt
- Chia nhãm 4 vµ T. luËn phiÕu häc tËp
- §¹i diƯn 1 nhãm tr×nh bµy.Nhãm kh¸c ®èi chiÕu
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt
- HS TL
Thứ tư ngày tháng năm 2009
TẬP ĐỌC
BƯU THIẾP
I-Mơc tiªu:
-§äc tr¬n toµn bµi. BiÕt nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ dµi.
-BiÕt ®äc 2 b­u thiÕp víi giäng t×nh c¶m, nhĐ nhµng. §äc phong b× th­ víi giäng râ rµng, m¹ch l¹c
-HiĨu ND cđa 2 b­u thiÕp, t¸c dơng cđa b­u thiÕp, c¸ch viÕt 1 b­u thiÕp, c¸ch ghi 1 phong b× th­.
II-§å dïng: B­u thiÕp, phong b× th­ - b¶ng phơ 
III-C¸c ho¹t ®éng chđ yªu:
TG
 Ho¹t ®éng cđa thÇy
 Ho¹t ®éng cđa trß
5’
1.Bµi cị: KT ®äc bµi: S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ
-Tr¶ lêi c©u hái 1,3 SGK
-2hs ®äc bµi vµ TLCH
30’
2-Bµi míi: 1.Giíi thiƯu: 
LuyƯn ®äc:
-GV ®äc mÉu :Giäng t×nh c¶m, nhĐ nhµng 
-1hs kh¸ ®äc.
b.HD luyƯn ®äc –kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
*Tõ, tiÕng khã ®äc: b­u thiÕp, n¨m míi, niỊm vui, Phan ThiÕt, B×nh ThËn, VÜnh Long.
--2-3 hs ®äc-§äc §T
-GV ®äc mÉu.
*§äc tõng b­u thiÕp , phong b× th­:
-HS ®äc nèi tiÕp c©u
-GV sưa ph¸t ©m cho HS
-L§c©u: Ng­êi gưi:// TrÇn Trung NghÜa// Së gi¸o dơc vµ ®µo t¹o B×nh ThuËn.//
-HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
-1 HS ®äc c©u v¨n
-hs nªu c¸ch ®äc,ng¾t nghØ,
-L§ c¸ nh©n -§T
*§äc trong nhãm.
-L§ nhãm
-Thi ®äc c¸ nh©n-§T
-HS ®äc thÇm-TLCH
-HS ®äc TN: b­u thiÕp 
-HS viÕt bµi
-2-3 h/s ®äc
HSTL
*Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
3.T×m hiĨu bµi:
C1.B­u thiÕp ®Çu lµ cđa ai giưi cho ai? Gưi ®Ĩ lµm g×?
- C2. B­u thiÕp thø hai lµ cđa ai giưi cho ai? Gưi ®Ĩ lµm g×?
C3. B­u thiÕp dïng ®Ĩ lµm g×?
C4.ViÕt 1 b­u thiÕp chĩc thä hoỈc mõng sinh nhËt «ng bµ. Nhí ghi ®Þa chØ ngoµi phong b×.
-Chĩc thä lµ g×?
4.L§ l¹i -HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng b­u thiÕp.
5’
5-Cđng cè-dỈn dß: B­u thiÕp cã t¸c dơng g×?
Thø ba ngµy th¸ng n¨m 200
TỐN
SỐ TRỊN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
I.MỤC TIÊU
 Giĩp HS :
biết thực hiện hép trừ cĩ nhớ trong phạm vi 100-trường hợp số bị trừ là số trịn chục ,số trừ là số cĩ 1 hoặc 2 chữ số .
biết giải bàtốnĩa cĩ một phép trừ (số trịn chục trừ đi một số ).Làm BT 1,3
 3.RÌn kü n¨ng tr×nh bµy vµ ý thøc tr×nh bµy bµi.
 II.ĐỒ DÙNG: Bộ đồ dùng học tốn 2
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1’
34’
I - ỉn ®Þnh 
II- Bµi míi:
1- Giíi thiƯu: GV giíi thiƯu vµ ghi ®Çu bµi
2- Néi dung:
2.1- Giíi thiƯu phÐp tÝnh : 40 - 8
B­íc 1: Nªu bµi to¸n: 
- Cã 40 que tÝnh, bít ®i 8 que tÝnh. Hái cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh? 
? Muèn biÕt cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ta ph¶i lµm g×? 
-> ViÕt b¶ng: 40 – 8 
B­íc 2: T×m kÕt qu¶ 
- Th¸o 1 bã que tÝnh rêi ra thµnh 10 que tÝnh , trõ ®i 8 que tÝnh ®­ỵc bao nhiªu que tÝnh? 
? VËy 40 – 8 b»ng bao nhiªu? 
-> GV ghi b¶ng : 40 – 8 = 32 
B­íc 3: H­íng dÉn ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh.
-
 40 * GV nhÊn m¹nh thao t¸c m­ỵn 1 chơc lµ 
 8 10 trõ 8 cßn 2 , viÕt 2 nhí 1.
 32 
2.2- Giíi thiƯu phÐp tÝnh: 40 – 18 
- GV h­íng dÉn t­¬ng tù
- NhËn xÐt 2 bµi to¸n-> C¸ch thùc hiƯn
2.3- LuyƯn tËp 
 * Bµi 1: TÝnh
 90
 2
 88
 30
 11
 19
 80
 17
 63
 50
 5
 45
 60
 9
 51
Khi ®Ỉt tÝnh cÇn chĩ ý ®iỊu g×? - Nªu d¹ng to¸n
- HS nh¾c l¹i
- Nghe vµ ph©n tÝch
- Thùc hiƯn phÐp trõ 
 40 -8 
- 2que tÝnh
- Lµ 32 que tÝnh
- 1HS lªn b¶ng thùc hiƯn
- Nªu miƯng
- §ång thanh
- HS nghe vµ thùc hiƯn
- §äc ®ång thanh.
- Më SGK: (47)
- §äc YC , lµm bµi tËp
 * Bµi 2: T×m x.
a. x + 9 = 30 
 x = 30 – 9 
 x = 21
b. 5 + x = 20 
 x = 20 – 5
 x = 15 
? x lµ g× trong phÐp to¸n? 
? Nªu c¸ch t×m x? 
 * Bµi 3: Gi¶i to¸n
- H­íng dÉn HS ph©n tÝch ®Ị
- §ỉi 2 chơc = ? que tÝnh.
Cßn l¹i sè que tÝnh lµ:
20 - 5 = 15 (que tÝnh)
§¸p sè: 15 que tÝnh
- §äc YC vµ ph©n tÝch
-Lµm bµi tËp -> Ch÷a bµi
- HS kh¸ tr¶ lêi
- §äc ®Ị to¸n-> ph©n tÝch
- Lµm bµi tËp vµ ch÷a bµi
5’
3. Cđng cè - dỈn dß 
- H«m nay chĩng ta häc bµi g×?
- Tỉng kÕt giê häc
- HS TB tr¶ lêi
KỂ CHUYỆN
 SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
 I.MỤC TIÊU
1-RÌn kÜ n¨ng nãi:
-Dùa vµo tranh, hs kĨ ®­ỵc c©u chuyƯn.
-BiÕt kĨ chuyƯn tù nhiªn, phèi hỵp lêi kĨ víi ®iƯu bé, biÕt thay ®ỉi giäng kĨ cho phï hỵp.
 2-RÌn kÜ n¨ng nghe: biÕt theo dâi b¹n kĨ, biÕt nx b¹n kĨ.
3-Gi¸o dơc cho HS cÇn biÕt quan t©m, th­¬ng yªu «ng bµ, cha mĐ.
 II.ĐỒ DÙNG tranh SGK.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
 Ho¹t ®én ... huéc lêi bµi h¸t theo nhãm, bµn, c¸ nh©n ơn bài hát
- Thi h¸t theo nhãm 4 thực hiện
- GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng
3. H­íng dÉn HS mĩa phơ ho¹ theo lêi bµi h¸t theo dõi
- HS ho¹t ®éng theo nhãm 5 th¶o luËn vµ t×m nh÷ng ®éng t¸c phï hỵp víi lêi bµi h¸t.
- GV thµnh lËp ban gi¸m kh¶o
-
 C¸c nhãm thi ®ua tr×nh bµy
- GV vµ ban gi¸m kh¶o nhËn xÐt, tÝnh ®iĨm thi dua
C - Cịng cè, dỈn dß
GV nhËn xÐt giê häc , tuyªn d­¬ng
Ho¹t ®éng ngoµi giê: t×m hiĨu ®­êng bé
I. Mơc ®Ých yªu cÇu: ( SGV)
II. §å dïng d¹y - häc:
- 4 tranh nhá cho HS th¶o luËn
- HS quan s¸t con ®­êng h»ng ngµy em ®i häc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng 1: KT vµ giíi thiƯu bµi míi
A, Mơc tiªu; HS nhí l¹i tªn ®­êng phè n¬i em ë vµ nãi vỊ c¸c hµnh vi an toµn cđa ng­êi ®i bé.
B, TiÕn hµnh:
? Khi ®i häc em th­êng ®i ë ®©u ®Ĩ ®­ỵc an toµn?
- GV giíi thiƯu bµi
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu ®Ỉc ®iĨm ®­êng phè , nhµ em ( tr­êng em)
A, HS m« t¶ l¹i ®­êng phè n¬i em ë
- KĨ tªn vµ m« t¶ l¹i ®­êng phè n¬i em ®i qua
B, C¸ch tiÕn hµnh
- Chia líp thµnh 5 nhãm th¶o luËn 
- GV ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm( ND phiÕu SGV)
- C¸c nhãm th¶o luËn cư ®¹i diƯn tr×nh bµy
- C¸c nhãm kh¸c bỉ sungý kiÕn
GV kÕt luËn: C¸c em cÇn nhí tªn ®­êng phè n¬i em ë, nh÷ng ®Ỉc ®iĨm ®­êng em ®i häc. Khi ®i trªn ®­êng ph¶i cÈn thËn( ®i trªn vØa hÌ, phÇn ®­¬pngf dµnh cho ng­êi ®ii bé), quan s¸t kÜ tr­íc khi qua ®­êng
D - Cịng cè, dỈn dß
 - GV nhËn xÐt giê häc
- DỈn HS thùc hiƯn theo nh÷ng ®iỊu ®· häc
Ngµy so¹n
Ngµy gi¶ng:
KĨ chuyƯn:	s¸ng kiÕn cđa bÐ hµ
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
SGK trang 193.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: B¶ng phơ viÕt s½n ý chÝnh cđa tõng ®o¹n.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. ỉn ®Þnh tỉ chøc
B. Bµi míi
a. Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị:
b. H­íng dÉn HS kĨ chuyƯn
* kĨ tõng ®o¹n c©u chuyƯn dùa vµo c¸c ý chÝnh.
- 1 HS ®äc y/c cđa bµi.
- GV treo b¶ng phơ ®· viÕt ý chÝnh lªn b¶ng.
- GV h­íng dÉn HS kĨ mÉu §1 theo ý 1.
1 HS kĨ mét ®o¹n lµm mÉu.
- GV ®Ỉt c©u hái gỵi ý nÕu HS cßn lĩng tĩng.
? BÐ Hµ vèn lµ mét c« bÐ nh­ thÕ nµo?
? BÐ Hµ cã s¸ng kiÕn g×?
? BÐ Hµ gi¶i thÝch v× sao ph¶i cã ngµy lƠ «ng, bµ? V× sao?
- KĨ chuyƯn trong nhãm.
HS tiÕp nèi nhau kĨ tõng ®o¹n cđa truyƯn trong nhãm. HÕt 1 l­ỵt quay l¹i tõ §1, nh­ng thay ®ỉi ng­êi kĨ ...
- KĨ chuyƯn tr­íc líp
§¹i diƯn c¸c nhãm lªn thi kĨ chuyƯn
Líp, GV nhËn xÐt.
* KĨ toµn bé c©u chuyƯn:
- 3 HS ®¹i diƯn nhãm 1 tiÕp nèi nhau kĨ 3 ®o¹n cđa truyƯn. Sau ®ã ®Õn 3 HS cđa N2, N3 ...
- 3 HS ®¹i diƯn 3 nhãm thi kĨ, mçi em kĨ mçi ®o¹n, em kh¸c kĨ nèi tiÕp.
-> NhËn xÐt, c«ng bè ng­êi th¾ng cuéc.
C. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
Tự học To¸n:	
sè trßn chơc trõ ®i mét sè
I. Mơc tiªu:
SGK trang 95.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: 4 bã, mçi bã cã 10 que tÝnh. B¶ng gµi que tÝnh.
- HS: 4 bã, mçi bã cã 10 que tÝnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
B.KiĨm tra bµi cị.
? Muèn t×m mét sè h¹ng trong mét tỉng ta lµm nh­ thÕ nµo? (LÊy tỉng trõ ®i sè h¹ng kia).
1 HS lªn b¶ng gi¶i: x + 7 = 10.
-> NhËn xÐt, ghi ®iĨm.
B. Bµi míi
a. Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị:
b. Giíi thiƯu c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ 40 - 8 vµ tỉ chøc thùc hµnh.
- GV g¾n c¸c bã que tÝnh trªn b¶ng (nh­ SGK).
- GV h­íng dÉn HS lÊy ra 4 bã, mçi bã cã mét chơc que tÝnh.
? Cã 4 chơc th× viÕt 4 vµo cét nµo? (cét chơc).
ViÕt 0 vµo cét nµo? (cét ®¬n vÞ).
GV: Cã 4 chơc que tÝnh. CÇn lÊy bít ®i 8 que tÝnh. Em lµm nh­ thÕ nµo ®Ĩ biÕt cßn bao nhiªu que tÝnh?
- HS nh¾c l¹i vÊn ®Ị cÇn gi¶i quyÕt.
- GV h­íng dÉn HS tù viÕt.
- HS th¶o luËn N4 tù t×m ra c¸ch bít 8 tõ 40.
? Cã 40 que tÝnh, lÊp bít ®i 8 que tÝnh, cßn l¹i mÊy que tÝnh? (32 que tÝnh).
40 - 8 = ? (40 - 8 = 32)
GV ghi b¶ng: 40 - 8 = 32.
HS tù ®Ỉt tÝnh råi tÝnh, 1 HS lªn b¶ng ®Ỉt tÝnh trõ.
GV h­íng dÉn HS trõ tõ ph¶i sang tr¸i.
HS nh¾c l¹i c¸ch trõ.
* GV h­íng dÉn HS lµm bµi 1 vµo vë, chØ thùc hiƯn c¸c phÐp trõ.
Khi ch÷a bµi, y/c HS nªu c¸ch lµm.
c. Giíi thiƯu c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ 40 - 18 vµ tỉ chøc thùc hnµh.
B1: Giíi thiƯu phÐp trõ 40 - 18
HS lÊy 4 bã, mçi bã 1 chơc que tÝnh
? Cã mÊy chơc que tÝnh? (4 chơc).
GV: Cã 40 que tÝnh, bít ®i 18 que tÝnh, ph¶i lµm phÐp tÝnh nh­ thÕ nµo? (phÐp tÝnh trõ).
GV viÕt b¶ng: 40 - 18 = ?
B2: HS tù thùc hiƯn phÐp trõ 40 - 18 (dïng que tÝnh).
Tõ 4 bã, lÊy 1 bã, cßn l¹i 3 bã. Th¸o rêi bá que tÝnh võa lÊy ®­ỵc 10 que tÝnh, bít ®i 8 que tÝnh, cßn 2 que tÝnh.
Tõ 3 bã cßn l¹i, lÊy tiÕp 1 bã que tÝnh n÷a, cßn l¹i 2 bã, tøc lµ cßn l¹i 2 chơc que tÝnh. Nh­ thÕ tõ 4 chơc que tÝnh, lÊy 1 chơc que tÝnh, råi lÊy mét chơc que tÝnh n÷a tøc lµ lÊy ®i 1 thªm 1 lµ 2 (chơc que tÝnh), cßn l¹i 2 chơc que tÝnh.
KÕt qu¶ lµ: Cßn l¹i 2 bã vµ 2 que tÝnh rêi, nªn cßn l¹i 22 que tÝnh.
B3: HS tù ®Ỉt tÝnh råi trõ tõ ph¶i sang tr¸i.
HS nh¾c l¹i c¸ch trõ.
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi 1 vµo vë, chØ thùuc hiƯn c¸c phÐp trõ.
C.Thùc hµnh
Bµi 2: HS ®äc y/c
- HS nh¾c l¹i c¸ch t×m 1 sè h¹ng ch­a biÕt khi biÕt tỉng vµ sè h¹ng kia.
- HS lµm bµi vµo vë. 2 HS lªn b¶ng lµm -> CH÷a bµi.
Bµi 3: HS ®äc bµi to¸n.
? Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?
HS tù gi¶i bµi to¸n vµo vë.
-? §ỉi chÐo vë, kiĨm tra bµi.
C. Cịng cè, dỈn dß
GV chÊm mét sè bµi -> NhËn xÐt, s÷a lçi.
- DỈn: ¤n bµi.
Tự học tiếng việt
ChÝnh t¶ (tËp chÐp):
ngµy lƠ
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
SGK trang 194.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: B¶ng phơ viÕt néi dung ®o¹n v¨n cÇn chÐp.
b¶ng giÊy viÕt néi dung c¸c BT2, 3b.
- HS: Vë BT.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. ỉn ®Þnh líp
B. Bµi míi
a. Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị:
b. H­íng dÉn HS tËp chÐp:
GV ®äc ®o¹n v¨n ®· chÐp trªn b¶ng phơ - 2 HS ®äc l¹i.
GV chØ nh÷ng ch÷ viÕt hao trong bµi chÝnh t¶ (Ngµy quèc tÕ phơ n÷, ngµy quèc tÕ lao ®éng ...)
? Nh÷ng ch÷ nµo trong tªn ¸cc ngµy lƠ ®­ỵc viÕt hoa? (Ch÷ ®Çu cđa mçi bé phËn tªn).
- HS viÕt b¶ng con: Quèc tÕ, Lao ®éng, Ng­êi cao tuỉi, ThiÕu nhi ....
- HS chÐp bµi vµo vë. GV theo dâi, uèn n¾n.
- ChÊm, ch÷a bµi.
C. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶.
Bµi 2: GV nªu y/c, chän cho HS lµm bµi 3b
2 HS lµm vµo b¨ng giÊy ®· chuÈn bÞ.
Líp lµm bµi vµo vë.
2 HS lµm bµi ë giÊy d¸n bµi lªn b¶ng.
Líp nhËn xÐt, s÷a lçi. HS ®äc bµi lµm cđa m×nh.
Líp nhËn xÐt vỊ c¸ch ph¸t ©m
-> Chèt lêi gi¶i ®ĩng.
HS ch÷a bµi ë vë (nÕu cÇn).
C. Cịng cè, dỈn dß.
GV khen nh÷ng HS viÕt bµi chÝnh t¶ ®Đp, râ rµng, ®ĩng
- DỈn: Nh÷ng HS viÕt bµi ch­a ®¹t vỊ nhµ tËp chÐp -Líp ghi nhí nh÷ng ngµy lƠ võa häc
TËp ®äc:	b­u thiÕp
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
SGK trang 195.
II. §å dïng d¹y häc:
- HS: Mçi HS mang 1 b­u thiÕp, 1 phong b× th­.
- GV: b¶ng phơ viÕt nh÷ng c©u v¨n trong b­u thiÕp vµ trªn phong b× th­.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.KiĨm tra bµi cị.
3 HS ®äc 3 ®o¹n cđa bµi "S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ".
Tr¶ lêi c¸c c©u hái g¾n víi néi dung ®o¹n
-> NhËn xÐt, ghi ®iĨm.
B. Bµi míi
a. Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị:
b. LuyƯn ®äc:
GV ®äc mÉu tõng b­u thiÕp
* H­íng dÉn HS luyƯn ®äc, kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ.
- §äc tõng c©u.
GV kÕt hỵp h­íng dÉn HS ng¾t h¬i ë mét sè c©u.
GV giĩp HS hiĨu nghÜa tõ míi
GV giíi thiƯu 1 sè b­u thiÕp.
- §äc trong nhãm.
-Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
c. H­íng dÉn HS t×m hiĨu bµi
C©u 1: B­u thiÕp dÇu lµ cđa ai? gưi cho ai?
? Gưi ®Ĩ lµm g×?
C©u 2:
B­u thiÕp thø hai lµ cđa ai? gưi cho ai?
? Gưi ®Ĩ lµm g×?
C©u 3:
ViÕt mét b­u thiÕp chĩc thä hoỈc mõng sinh nhËt «ng (bµ). Nhí ghi ®Þa chØ cđa «ng, bµ
- GV gi¶i nghÜa tõ "chĩc thä"
- GV l­u ý HS: ViÕt b­u thiÕp ng¾n gän, ghi râ ®Þa chØ.
HS chĩ ý l¾ng nghe.
HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi.
b­u thiÕp, Phan ThiÕt ...
HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng b­u thiÕp vµ phÇn ®Ị ngoµi phong b×
HS ®äc phÇn hcĩ gi¶i
HS quan s¸t.
HS sinh ho¹t N3.
tõng b­u thiÕp, phÇn ®Ị ngoµi phong b×.
HS ®äc c©u hái.
HS ®äc b­u thiÕp thø nhÊt
-> tr¶ lêi.
HS ph¸t biĨu
HS ®äc c©u hái.
HS ®äc §2 -> tr¶ lêi
HS ph¸t biĨu
HS ®äc c©u hái
HS ph¸t biĨu ý kiÕn
HS ®äc c©u hái.
HS viÕt b­u thiÕp vµ phong b× th­.
HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi.
Líp nhËn xÐt.
C.Cịng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c nhë HS thùc hµnh viÕt b­u thiÕp khi cÇn thiÕt.
- DỈn: VỊ hái bè mĐ vỊ ng­êi trong gia ®×nh, hä hµng néi ngo¹i.
Thứ năm ngày tháng năm
Tự học toan	
11 trõ ®i mét sè: 11 - 5
I. Mơc tiªu:
SGK trang 98.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: 1 bã 1 chơc que tÝnh vµ 1 que tÝnh rêi.
- HS: 1 bã 1 chơc que tÝnh vµ 1 que tÝnh rêi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.KiĨm tra bµi cị
GV chÊm vë bµi tËp To¸n (3 em)
1 HS ®äc bµi 3
-> NhËn xÐt, ghi ®iĨm.
B. Bµi míi
a. Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị:
b. H­íng dÉn HS: thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 11 - 5 vµ lËp b¶ng trõ (11 trõ ®i mét sè).
* H­íng dÉn HS lÊy 1 bã 1 chơc que tÝnh vµ 1 que tÝnh rêi.
? Cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh? (11 que tÝnh).
GV: Cã 11 que tÝnh, lÊy ®i 5 que tÝnh, cßn bao nhiªu que tÝnh?
HS thao t¸c trªn que tÝnh ®Ĩ t×m kÕt qu¶ -> HS nªu nhiỊu c¸ch lµm kh¸c nhau.
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm th«ng th­êng lµ lÊy 1 que tÝnh rêi råi th¸o bá que tÝnh lÊy tiÕp 4 que tÝnh n÷a (1 + 4 = 5)-> HS thao t¸c que tÝnh.
- Cã 11 que tÝnh lÊy ®i 5 que tÝnh, cßn l¹i mÊy que tÝnh?
HS nªu l¹i bµi to¸n, tr¶ lêi: Cã 11 que tÝnh, lÊy ®i 5 que tÝnh, cßn 6 que tÝnh.
? 11 - 5 = ? (11 - 5 = 6).
- GV h­íng dÉn HS ®Ỉt phÐp tÝnh theo cét
HS nªu c¸ch ®Ỉt tÝnh. GV ghi b¶ng.
(ViÕt 6 th¼ng cét víi 1 vµ 5).
- HS sư dơng 1 bã 1 chơc que tÝnh vµ 1 que tÝnh ®Ĩ tù lËp b¶ng trõ vµ tù viÕt hiƯu t­¬ng øng vµo tõng phÐp trõ.
- HS nªu l¹i tõng c«ng thøc trong b¶ng tÝnh vµ häc thuéc b¶ng tÝnh.
C. Thùc hµnh
Bµi 1: HS ®äc y/c
GV h­íng dÉn HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
HS nªu kÕt qu¶
HS nhËn xÐt vỊ ®® cđa 9 + 2 = .... vµ 2 + 9 = .....
HS nªu kÕt qu¶ cđa 11 - 9 = .... vµ 11 - 2 = .....
-> HS nhËn xÐt c¸c phÐp céng vµ c¸c phÐp trõ cđa cét tÝnh.
HS lµm bµi råi ch÷a bµi theo tõng cét tÝnh.
? Em cã nhËn xÐt g× vỊ kÕt qu¶ cđa 2 pt 11 - 1 - 6 vµ 11 - 7 (®Ịu cã kÕt qu¶ lµ 4).
GV: vËy 11 - 1 - 6 cịng b»ng 11 - 7 (v× cïng b»ng 4).
Bµi 3: HS ®äc y/c
HS tù ®Ỉt tÝnh råi lµm bµi -> Ch÷a bµi.
L­u ý HS: ViÕt ®¬n vÞ th¼ng cét víi ®¬n vÞ.
C. Cđng cè, dỈn dß.
- 1 HS ®äc thuéc b¶ng trõ.
- Ch¬i trß ch¬i "rång r¾n".
- GV phỉ biÕn trß ch¬i -> HS ch¬i.
- DỈn: VỊ lµm tiÕp c¸c bµi tËp cßn l¹i.
- NhËn xÐt giê häc.
- DỈn: Nh÷ng HS viÕt bµi ch­a ®¹t vỊ nhµ tËp chÐp l¹i
Líp ghi nhí nh÷ng ngµy lƠ võa häc

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao An lop 2 Tuan 10 CKTKN(1).doc