Giáo án khối lớp 2 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Xuân Lương

Giáo án khối lớp 2 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Xuân Lương

TẬP ĐỌC

Sáng kiến của bé Hà (2t)

I .Mục tiêu :

- Biết đọc đúng rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu , giữa các cụm từ

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người kể với lời các nhân vật ( Hà , ông , bà ).

- Hiểu nội dung của bài : Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện lòng kính yêu , sự quan tâm tới ông bà .

II .Đồ dùng dạy -học

 - GV: Tranh SGK cho HĐ1 , bảng phụ HD đọc

III .Các hoạt động dạy - học

 

doc 14 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 08/11/2018 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối lớp 2 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Xuân Lương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thø hai ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2009
 CHÀO CỜ
--------------------------------------
 TẬP ĐỌC
S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ (2t)
I .Mơc tiªu :
- BiÕt ®äc ®ĩng râ rµng toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i hỵp lÝ sau c¸c dÊu c©u , gi÷a c¸c cơm tõ 
- B­íc ®Çu biÕt ®äc ph©n biƯt lêi ng­êi kĨ víi lêi c¸c nh©n vËt ( Hµ , «ng , bµ ).
- HiĨu néi dung cđa bµi : S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ tỉ chøc ngµy lƠ cđa «ng bµ thĨ hiƯn lßng kÝnh yªu , sù quan t©m tíi «ng bµ .
II .§å dïng d¹y -häc 
 - GV: Tranh SGK cho H§1 , b¶ng phơ HD ®äc
III .C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa trß
Hç trỵ cđa G/v
* KiĨm tra
- §äc bµi Ng­êi mĐ hiỊn .
- Quan s¸t tranh chđ ®iĨm nªu ND 
- NhËn xÐt ,chÊm ®iĨm
- Giíi thiƯu chđ ®iĨm míi vµ bµi ®äc .
* HD LuyƯn ®äc
- §äc nèi tiÕp c©u 2 lÇn 
- §äc nèi tiÕp ®o¹n 2 lÇn 
- §äc trong nhãm .
- Thi ®äc 2 nhãm
- §äc ®ång thanh 
- Giĩp H/s ®äc ®ĩng tõ khã; 
- HD ng¾t nghØ ®ĩng, gi¶i nghÜa tõ : c©y s¸ng kiÕn , lËp ®«ng , chĩc thä. 
- NhËn xÐt cho ®iĨm
*HD T×m hiĨu bµi 
- H/s ®äc thÇm bµi ®Ĩ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK .
1tỉ chøc ngµy lƠ cho «ng bµ
2chän ngµy lËp ®«ng lµm ngµy lƠ cho «ng bµ
3Hµ b¨n kho¨n ch­a biÕt chän quµ g×
4Hµ tỈng «ng bµ chïm ®iĨm 10
5Hµ lµ c« bÐ ngoan
- Gỵi më giĩp HS hoµn thiƯn c©u tr¶ lêi vµ ®­a ra kÕt luËn sau mçi c©u hái.
- Giíi thiƯu vỊ ngµy 1/10
- Liªn hƯ h/s ? ®· tỈng quµ g× cho «ng bµ? vµo dÞp nµo? 
KL chung cÇn biÕt quan t©m tíi «ng bµ, ng­êi th©n trong gia ®×nh 
*LuyƯn ®äc l¹i
LuyƯn ®äc ph©n vai theo N4
Thi ®äc tr­íc líp
Giĩp ®ì H/s nhËn vai
Khen ngỵi HS
*Cđng cè dỈn dß.
- Nh¾c l¹i néi dung bµi 
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- DỈn dß vỊ ®äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi kĨ chuyƯn
To¸n 
LuyƯn tËp
I.Mơc tiªu :
Giĩp H/s :
 - BiÕt t×m trong c¸c d¹ng a + = b; + a = b (víi a, b lµ c¸c sã kh«ng qu¸ 2 ch÷ sè)
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp trõ
II §å dïng d¹y - häc
 - B¶ng phơ cã ND BT5
III .C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc 
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa trß
Hç trỵ cđa G/v
*KiĨm tra 
- Hs lµm bµi b¶ng con 
 x + 8 = 19 x + 13 = 38
- Nªu c¸ch t×m sè h¹ng ch­a biÕt trong mét tỉng .
- Gv nhËn xÐt , chÊm ®iĨm.
- Giíi thiƯu bµi .
*LuyƯn tËp 
Bµi 1 : t×m 
Lµm bµi c¸ nh©n .
1 em lµ b¶ng ®Ĩ ch÷a
Bµi 2(cét 1,2) : tÝnh nhÈm
Lµm miƯng , nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶ . 
Bµi 4 : Lµm bµi vµo vë .
- §ỉi chÐo vë kiĨm tra bµi lÉn nhau .
Bµi 5 : ®äc y/c BT
- nhÈm kÕt qu¶ råi ghi b¶ng con ®¸p ¸n ®ĩng (C. = 0)
- Giĩp HS cđng cè vỊ t×m sè h¹ng trong mét tỉng .
- Giĩp HS cđng cè vỊ phÐp céng trong ph¹m vi 10 .
- Giĩp HS gi¶i to¸n cã lêi v¨n b»ng mét phÐp tÝnh trõ.
- Giĩp HS lµm quen bµi to¸n tr¾c nghiƯm cã 4 lùa chän .
*Cđng cè dỈn dß
- Nh¾c l¹i c¸ch t×m sè h¹ng ch­a biÕt trong mét tỉng .
- NhËn xÐt tiÕt häc .DỈn dß chuÈn bÞ bµi sau .
 Thø ba ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
Sè trßn chơc trõ ®i mét sè
I.Mơc tiªu
BiÕt thùc hiƯn phÐp trõ cã nhí trong tr­êng hỵp sè bÞ trõ lµ sè trßn chơc, sè trõ lµ sè cã 1 hoỈc 2 ch÷ sè 
BiÕt gi¶i to¸n cã 1 phÐp trõ (sè bÞ trõ lµ sè trßn chơc trõ ®I 1 sè)
 II.§å dïng d¹y häc
Que tÝnh, b¶ng gµi.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
1-Giíi thiƯu c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ 40- 8 
2- HD thùc hiƯn 40-18
3- Thùc hµnh
- HS thao t¸c trªn que tÝnh ®Ĩ t×m ra : 40 - 8 = 32
Nªu c¸c c¸ch lµm theo nhiỊu c¸ch
- Líp lµm b¶ng con
- NhiỊu em nªu c¸ch trõ
- HS tù ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh råi nãi l¹i c¸ch trõ.
Bµi tËp 1: tÝnh
- HS lµm bµi vµo b¶ng con
Bµi tËp 3: gi¶I to¸n
- HS gi¶i vµo vë,1 HS lªn b¶ng lµm.
- Ch÷a bµi.
 - Nªu bµi to¸n ®Ĩ cã phÐp trõ: 40- 8=?
 - KL: th¸o rêi 1 bã mét chơc, lÊy bít 8 que, cßn l¹i 2 que, 2 que gép víi 30 que lµ 32 que tÝnh.
 - HD ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh
®­a phÐp tÝnh 40-18=?
 - H­íng dÉn (t­¬ng tù c¸ch lµm 40 - 8 
 Cđng cè c¸ch trõ
- H­íng dÉn häc sinh tù ®äc bµi to¸n råi gi¶i.
KL bµi lµm ®ĩng
NX giê häc, HDVN
KĨ chuyƯn
S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ
I - Mơc tiªu
Dùa vµo ý chÝnh cđa tõng ®o¹n, kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n c©u chuyƯn mét c¸ch tù nhiªn .
Quan t©m vµ tá lßng kÝnh yªu «ng bµ vµ ng­êi th©n trong gia ®×nh.
II - §å dïng d¹y häc:
B¶ng phơ viÕt s½n ý chÝnh cđa tõng ®o¹n.
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
 *HD kĨ chuyƯn theo ®o¹n
* KĨ c¶ c©u chuyƯn
* Cđng cè dỈn dß:
- 1HS ®äc yªu cÇu, gỵi ýcđa bµi
- 1HS kĨ thư ®o¹n 1
- KĨ trong nhãm 3
- HS nèi tiÕp nhau kĨ tõng ®o¹n.
- HS kh¸ giái tËp kĨ 
(Dùng l¹i c©u chuyªn theo vai )
 - Nãi l¹i ND c©u chuyƯn
Nªu YC, gỵi nhí l¹i ND
 - NhËn xÐt vỊ néi dung, c¸ch diƠn ®¹t, c¸ch thĨ hiƯn.
- Giĩp ®ì HS
Khen ngỵi HS
- NhËn xÐt tiÕt häc nh¾c HS cÇn quan t©m tíi «ng bµ, cha mĐ..
ChÝnh t¶( tËp chÐp)
Ngµy lƠ
I - Mơc tiªu
ChÐp l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®ĩng bµi chÝnh t¶ "Ngµy lƠ"
Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp ph©n biƯt c/k ; l/n 
II - §å dïng d¹y häc:
GV: B¶ng chÐp néi dung ®o¹n v¨n. B¶ng phơ viÕt néi dung bµi tËp 2, 3a
HS: b¶ng con, cë CT
III - Ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
* HD tËp chÐp
* H­íng dÉn lµm bµi tËp
* Cđng cè dỈn dß:
- 2, 3 HS ®äc l¹i, nhËn xÐt
- Ch÷ ®Çu cđa mçi bé phËn tªn ngµy lƠ viÕt hoa
- HS viÕt b¶ng con 
- HS chÐp bµi vµo vë.
- So¸t lçi 
- 1 HS ®äc yªu cÇu BT2
- 2 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm b¶ng con c/k?
- Nh¾c lai quy t¾c chÝnh t¶
Bµi tËp 3 ( chän 3a)
 - 2 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- C¶ líp lµm bµi vµo b¶ng con
l/n?
- Ghi nhí nh÷ng ngµy lƠ võa häc.
- Giíi thiƯu bµi 
 - §äc ®o¹n chÐp trªn b¶ng
 ? nh÷ng ch÷ nµo trong tªn c¸c ngµy lƠ viÕt hoa?
- Giĩp HS viÕt ®ĩng
- GV nh¾c h/s ngåi ®ĩng t­ thÕ.
- ChÊm, ch÷a bµi.
Treo b¶ng phơ BT2 
GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng
GV nªu yªu cÇu.
GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng.
NhËn xÐt tiÕt häc
©m nh¹c
¤n bµi h¸t : Chĩc mõng sinh nhËt
I.Mơc tiªu
BiÕt h¸t theo giai ®iƯu vµ ®ĩng lêi ca
BiÕt h¸t vµ kÕt hỵp vËn ®éng phơ häa ®¬n gi¶n
II.§å dïng
 GV: 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
¤n tËp bµi h¸t
H¸t c¶ líp, nhãm cho thuéc
H¸t theo kiĨu ®èi ®¸p
Gâ ®Ưm theo nhÞp 3/4
Giĩp ®ì HS
TËp biĨu diƠn bµi h¸t
H¸t ®¬n ca, tèp ca kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹ 
Giĩp ®ì HS
Cđng cè
C¶ líp h¸t l¹i bµi
NX, dỈn HS häc thuéc bµi h¸t
Thø t­ ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2009
TËp ®äc
B­u thiÕp
I - Mơc tiªu
- BiÕt ®äc ®ĩng râ rµng toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i hỵp lÝ sau c¸c dÊu c©u , gi÷a c¸c cơm tõ 
- HiĨu t¸c dơng cđa b­u thiÕp, c¸ch viÕt b­u thiÕp, c¸ch ghi mét phong b× th­.
II - §å dïng d¹y häc
GV : mét b­u thiÕp, mét phong b× 
B¶ng phơ ghi c©u cÇn luyƯn ®äc
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
KiĨm tra
HD luyƯn ®äc
H­íng dÉn t×m hiĨu bµi
Cđng cè dỈn dß
- 3 HS ®äc "S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ" vµ tr¶ lêi c©u hái.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u.
- LuyƯn ®äc tõ khã , c©u khã.
- HS ®äc tõng b­u thiÕp vµ phÇn ®Ị ngoµi phong b×.
- HS thi ®äc.
§äc l¹i tõng b­u thiÕp, b× th­ vµ tr¶ lêi c©u hái:
1, Ch¸u gưi b­u thiÕp cho «ng bµ.Chĩc mõng «ng bµ nh©n dÞp n¨m míi.
2, ¤ng bµ gưi cho ch¸u ®Ĩ b¸o tin «ng bµ ®· nhËn ®­ỵc b­u thiÕp cđa ch¸u vµ chĩc TÕt ch¸u.
3, B­u thiÕp dïng ®Ĩ chĩc mõng, th¨m hái, th«ng b¸o tin v¾n
Nªu t¸c dơng cđa b­u thiÕp
 NX, ®¸nh gi¸
Dïng b­u thiÕp T¹o høng thĩ vµo bµi
§äc mÉu
- H­íng dÉn ph¸t ©m ®ĩng
 Ng¾t nghØ ®ĩng, hiĨu tõ khã
§µm tho¹i cïng HS
- Giíi thiƯu mét sè b­u thiÕp, b× th­
- Liªn hƯ ? em ®· gưi b­u thiÕp cho ai? dÞp nµo?
HD c¸ch viÕt b­u thiÕp, c¸ch ghi mét phong b× th­.
- NhËn xÐt, dỈn HS gưi b­u thiÕp cho ng­êi th©n nh©n dÞp 
To¸n
11 trõ ®i mét sè: 11-5
I - Mơc tiªu
BiÕt c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ d¹ng 11 trõ ®i mét sè; lËp ®­ỵc b¶ng 11 trõ ®I 1 sè
BiÕt gi¶I bµi to¸n cã 1 phÐp trõ d¹ng 11-5 
II - §å dïng d¹y häc:
 - GV+HS: Que tÝnh vµ b¶ng cµi
III - Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
HD thùc hiƯn phÐp trõ 
 11 - 5 vµ lËp b¶ng trõ.
Thùc hµnh
Cđng cè
- HS thao t¸c trªn que tÝnh.
- HS nªu kÕt qu¶ vµ c¸ch lµm theo nhiỊu c¸ch
- Thùc hµnh ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh
- HS sư dơng que tÝnh ®Ĩ tù lËp b¶ng trõ 
- HS nªu l¹i c«ng thøc 11 trõ ®I 1 sè
- TÝnh nhÈm bµi 1(cét 1,2)
- NX: "Khi ®ỉi chç c¸c sè h¹ng th× tỉng kh«ng thay ®ỉi"
- NX vỊ c¸c phÐp céng vµ phÐp trõ: LÊy tỉng trõ ®i mét sè h¹ng, ®­ỵc sè h¹ng kia.
- HS lµm bµi vµo b¶ng con BT2
- HS ®äc bµi to¸n 4 råi gi¶i.
 §äc l¹i c«ng thøc 11 trõ ®I 1 sè 
 Nªu bµi to¸n ®Ĩ cã phÐp tÝnh 11-5=?
 Chèt l¹i c¸ch lµm nhanh nhÊt
 H­íng dÉn HS ®Ỉt phÐp tÝnh vµ tÝnh
 Giĩp ®ì HS
Kh¾c s©u b¶ng 11 trõ ®I 1 sè
Ghi b¶ng c¸c phÐp tÝnh, y/c lµm miƯng
Cđng cè céng, trõ nhÈm
Cđng cè c¸ch lµm tÝnh viÕt
GV cho h/s lµm bµi vµo vë, chÊm,ch÷a
NhËn xÐt chung giê häc
®¹o ®øc
Ch¨m chØ häc tËp ( t2)
 I.Mơc tiªu
BiÕt c¸ch ĩng x­ trong1 sè t×nh huèng cơ thĨ cđa cuéc sèng
BiÕt ch¨m chØ häc tËp lµ nhiƯm vơ cđa ng­êi h/s 
Thùc hiƯn ch¨m chØ häc tËp hµng ngµy
 II.§å dïng d¹y häc
Vở BTĐĐ 
III.C¸c ho¹t ®éng 
Tªn H§
H§ của trß
Hỗ trợ của GV
§ãng vai
Mục tiªu
Giĩp HS cã kÜ n¨ng øng xư trong c¸c t×nh huèng cđa cuéc sèng.
TiÕn hµnh
- Tõng nhãm häc sinh th¶o luËn ph©n vai cho nhau.
- Mét sè h/s ®ãng vai xư lÝ t×nh huèng c¸ch øng xư.
GV yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn ®Ĩ s¾m vai trong c¸c t×nh huèng 
GV nhËn xÐt vµ đng hé ý kiÕn: Hµ nªn ®i häc.
 KÕt luËn: Häc sinh cÇn ®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê
Th¶o kuËn nhãm
Mục tiªu
Giĩp häc sinh bµy tá th¸i ®é ®èi víi c¸c ý kiÕn liªn quan ®Õn chuÈn mùc ®¹o ®øc.
TiÕn hµnh
- Tõng nhãm th¶o luËn.
- Häc sinh tr×nh bµy, bỉ sung ý kiÕn.
GVtreo b¶ng phơ ghi c¸c c©u hái (SGV)
KÕt luËn các ý kiến đúng
Ph©n tÝch tiĨu phÈm
Mục tiªu
Giĩp häc sinh ®¸nh gi¸ hµnh vi ch¨m chØ häc tËp vµ gi¶i thÝch.
TiÕn hµnh
- 1 sè häc sinh diƠn tiĨu phÈm.
- C¶ líp xem tiĨu phÈm -nhËn xÐt.
(Kh«ng, v× giê ra ch¬i dµnh cho häc sinh vui ch¬i.)
- B¹n nªn ra ch¬i, giê nµo viƯc nÊy.
G/v nªu tiĨu phÈm
- Lµm bµi trong giê ra ch¬i cã ph¶i lµ ch¨m häc kh«ng? v× sao?
- Em cã thĨ khuyªn b¹n thÕ nµo?
 KÕt luËn chung: SGV.
Tù nhiªn & x· héi
¤n tËp con ng­êi vµ søc khoỴ
I.Mơc tiªu
Cđng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc vỊ các hoạt động của cơ quan vận động vµ tiªu ho¸. 
Biết sự cần thiết và h×nh thµnh thãi quen: ¨n s¹ch, uèng s¹ch, ë s¹ch.( h/s khá giỏi nêu được tác dụng của 3 sạch)
II.Đồ dùng
Tranh cơ quan tiêu hĩa, câu hỏi ơn tập
III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Hoạt động
Học sinh
Giáo viên
Trß ch¬i "Thi hïng biƯn"
Cđng cè
- C¸c nhãm th¶o luËn.
- Cư ®¹i diƯn lªn tr¶ lêi.
- Mçi nhãm cư mét ®¹i diƯn lµm träng tµi, ban gi¸m kh¶o.
- N1,2 c©u 1
- N3,4 c©u 2
- N5,6 c©u 3
- N7,8 c©u 4
- N9,10 câu 5
Lớp nhận xét bạn nĩi đúng và hay nhất 
 GV nªu mét sè c©u hái, chia N giao nhiƯm vơ:
+Nhờ đâu mà cơ thể vận động được?
+ ChØ vµ trình bày sự tiêu hĩa của thức ăn ở c¬ quan tiªu ho¸. 
+ThÕ nµo lµ ¨n uèng ®Çy ®đ?
+ ¡n uèng ®Çy ®đ cã lỵi g×?
+ T¹i sao ph¶i ¨n uèng s¹ch sÏ?
KÕt luËn: cÇn ¨n uèng ®Çy ®đ, ¨n s¹ch, uèng s¹ch, ë s¹ch ®Ĩ phßng tr¸nh c¸c bƯnh. Gi÷ vƯ sinh c¸ nh©n: rưa tay tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®i ®¹i, tiĨu tiƯn, kh«ng lª la d­íi ®Êt,...
-NhËn xÐt chung kết quả học tập
- HD thực hành 3 sạch
Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2009
LuyƯn tõ vµ c©u
Tõ ng÷ vỊ hä hµng- dấu chấm, dấu chấm hỏi
I.Mơc tiªu
Tìm được 1 số tõ chØ ng­êi trong gia ®×nh, hä hµng ; xếp đúng từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết vào vào 2 nhĩm họ nội, họ ngoại
Điền đúng dấu chấm, dÊu chÊm vµ dÊu hái vào đoạn văn cĩ chỗ trống.
II.§å dïng d¹y häc
GV: B¶ng phơ
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
Trao ®ỉi N2 bµi 1
T×m tõ chØ ng­êi trong bµi S¸ng kiÕn cđa bÐ Hµ
KĨ tr­íc líp
 Nªu YC
Gỵi ý khi ®đ th× th«i
Ghi b¶ng
Lµm viƯc c¶ líp BT2
KĨ thªm c¸c tõ chØ ng­êi kh¸c
Mçi em nãi 1 tõ
Ghi l¹i vµo vë
Nªu YC
Kết luận từ đúng
Lµm c¸ nh©n BT3
XÕp c¸c tõ chØ ng­êi vµo mçi nhãm : Hä néi/ Hä ngo¹i
Giao viƯc
KT, kÕt kuËn
Lµm miệng c¶ líp
Chän dÊu chÊm hay dÊu ph¶y ®iỊn vµo chç trèng
Dïng b¶ng phơ nêu y/c ND BT4
KL sử dụng dấu đúng chỗ 
NX ®¸nh gi¸ giê häc
To¸n (T49)
31 - 5 
I. Mơc tiªu
BiÕt thùc hiƯn c¸c phÐp trõ cã nhí d¹ng 31-5; biÕt gi¶i bµi to¸n cã1 phÐp trõ d¹ng 31-5
NhËn biÕt giao ®iĨm cđa 2 ®o¹n th¼ng
II. §å dïng d¹y häc:
GV+HS : Que tÝnh 
III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc.
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
KiĨm tra
Giíi thiƯu phÐp trõ vµ t×m kÕt qu¶ cđa phÐp trõ 31-5; 51-15
Thùc hµnh
Cđng cè
 -H/s ®äc thuéc b¶ng trõ 11 trõ mét sè.
- HS thao t¸c trªn que tÝnh t×m kÕt qu¶.
- Nªu c¸ch lµm theo nhiỊu c¸ch 
- H/s ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh, nãi l¹i c¸ch lµm
- Lµm b¶ng con BT1 dßng1 
- Lµm vµo vë BT2a,b; gi¶I to¸n BT3
- Lµm miƯng BT4 : nhËn biÕt giao ®iĨm cđa 2 ®o¹n th¼ng
Nªu ND bµi häc
GV nªu bµi to¸n ®Ĩ cã phÐp trõ 31 - 5 
-G/v chèt c¸ch lµm nhanh nhÊt
GV h­íng dÉn HS tù ®Ỉt phÐp trõ 31 - 5 theo cét däc råi h­íng dÉn trõ tõ ph¶i sang tr¸i. 
Cđng cè c¸ch trõ 
Ch÷a bµi, thèng nhÊt c¸ch lµm, kÕt qu¶
- VÏ h×nh, giĩp ®ì h/s 
Cđng cè bµi häc
HDVN
TËp viÕt
Ch÷ hoa H
I-Mơc tiªu:
BiÕt viÕt đúng ch÷ hoa H , cụm tờ ứng dụng theo cỡ vừa và nhỏ
Chữ viết râ rµng, t­¬ng ®èi ®Ịu nÐt, th¼ng hµng, b­íc ®Çu biÕt nèi nÐt gi÷a ch÷ viÕt hoa sang ch÷ viÕt th­êng
II-§å dïng d¹y häc:
GV: Ch÷ mÉu.B¶ng phơ ghi cơm tõ øng dơng
HS : b¶ng con, vë TV
III-Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động
Học sinh
Giáo viên
Hướng dẫn viết chữ H
Quan sát, nhận xét chữ mẫu, nêu cách viết.
Tập viết bảng con 2-3 lần.
Trực quan, đàm thoại
viết mẫu.
 Sửa cho HS
 Hướng dẫn viết câu ứng dụng
Đọc cơm tõ øng dơng, nhận xét độ cao các chữ cái, dấu thanh, điểm nối.
ViÕt b¶ng con: Hai
Trực quan Hai s­¬ng mét n¾ng
HD nhËn xÐt
Viết mẫu.
Hướng dẫn viết bài vào vở.
Luyện viết theo yêu cầu.
Hướng dẫn viết và trình bày.
Quan sát, nhắc nhở.
Chấm , sưa mét sè lçi cho HS
Cđng cè
QS nhËn xÐt mét sè bµi viÕt, rĩt kinh nghiƯm
NX chung.
HDVN
Mü thuËt
GV chuyªn d¹y
**********************************************************
Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009
ThĨ dơc
¤n bµi thĨ dơc .§iĨm sè 1-2, 1-2.. theo ®éi h×nh vßng trßn- 
Trß ch¬i : Bß kh¨n
I. MỤC TIÊU: 
- Biết cách điểm số 1-2,1-2,theo đội hình vịng trịn. 
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi trị chơi Bỏ khăn
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
 - Địa điểm : Sân trường VS sạch sẽ - 1 cịi,1 khăn
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Khởi động 
Tập bài thể dục phát triển chung
II. CƠ BẢN:
a.Điểm số 1-2, 1-2, theo hàng ngang
b.Điểm số 1-2, 1-2,theo vịng trịn
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS điểm số
d.Trị chơi: Bỏ khăn
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
III. KẾT THÚC:
Thả lỏng:
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
HD Về nhà 
4phút
 7phút
10phút
 9 phút
 5phút
Đội Hình 
* * * * * * * * 
* * * * * * * * 
* * * * * * * *
 GV
GV
Đội hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
TËp lµm v¨n
KĨ vỊ ng­êi th©n
I - Mơc tiªu
BiÕt kĨ vỊ «ng bµ hoỈc ng­êi th©n dựa theo c©u hái gỵi ý
ViÕt l¹i ®­ỵc nh÷ng ®iỊu võa kĨ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n (3 - 5 c©u).
T«n träng vµ kÝnh yªu «ng bµ, ng­êi th©n.
II - §å dïng d¹y häc
GV+ HS Tranh minh ho¹ bµi tËp 1 SGK
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động
Học sinh
Giáo viên
*H­íng dÉn lµm bµi tËp
*Cđng cè dỈn dß
* HS ®äc yªu cÇu cđa bµi 1
- C¶ líp suy nghÜ chän ®èi t­ỵng sÏ kĨ vµ nªu ng­êi m×nh ®Þnh kĨ. ( MĐ, bµ, «ng, anh, chÞ.....)
- 1 HS giái kĨ mÉu tr­íc líp. 
- HS kĨ theo cỈp.
- Mét sè h/s kĨ tr­íc líp
- NhËn xÐt, bỉ sung
* HS ®äc yªu cÇu cđa bµi 2
- HS viÕt bµi.
- NhiỊu HS ®äc bµi viÕt.
- C¶ líp nhËn xÐt rĩt kinh nghiƯm.
 - Cho h/s quan s¸t tranh
HD h/s nhËn biÕt nh÷ng ng­êi th©n 
- Nªu yªu cÇu
- Gỵi ý cho h/s chän ®èi t­ỵng sÏ kĨ
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt.
- GV nh¾c HS chĩ ý: bµi tËp yªu cÇu viÕt l¹i nh÷ng ®iỊu võa nãi ë bµi tËp 1, cÇn viÕt râ rµng, dïng tõ ®Ỉt c©u cho ®ĩng.
- GV chÊm bµi
NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c HS
Yªu quý, t«n träng ng­êi th©n
To¸n
 51- 15 
I. Mục tiêu.
BiÕt thùc hiƯn c¸c phÐp trõ cã nhí d¹ng 31-5; biÕt gi¶i bµi to¸n cã1 phÐp trõ d¹ng 31-5
 Vẽ được hình tam giác theo mẫu
II. Đồ dùng dạy học.
GV: Bảng phụ
HS : bảng con
III. Các hoạt đơng dạy học.
Ho¹t ®éng
Häc sinh
Gi¸o viªn
KiĨm tra
Giíi thiƯu phÐp trõ vµ t×m kÕt qu¶ cđa phÐp trõ 
 51-15
Thùc hµnh
Cđng cè
- §Ỉt tÝnh råi tÝnh : 51- 5=? 
- Nªu c¸ch lµm, kÕt qu¶ 
- H/s ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh, nãi l¹i c¸ch lµm
- Lµm b¶ng con BT1 cét 1,2,3 
- Lµm vµo vë BT2a,b 
- Lµm b¶ng con BT4: vÏ h×nh tam gi¸c theo M
Nªu ND bµi häc
NhËn xÐt §,S
Nªu vÊn ®Ị: 51-15=?
 -Chèt l¹i c¸ch tÝnh nhanh nhÊt (kiĨm tra KQ b»ng que tÝnh)
GV h­íng dÉn HS tù ®Ỉt phÐp trõ 51 - 15 theo cét däc råi h­íng dÉn trõ tõ ph¶i sang tr¸i. 
Cđng cè c¸ch trõ 
Ch÷a bµi, thèng nhÊt c¸ch lµm, kÕt qu¶
- VÏ h×nh, giĩp ®ì h/s 
Cđng cè bµi häc
HDVN
chÝnh t¶ (nghe- viÕt)
¤ng vµ ch¸u
I .Mơc tiªu:
Nghe-viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®ĩng hai khỉ th¬ 
Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp ph©n biƯt c/k, l/n 
II.§å dïng d¹y häc:
GV: B¶ng phơ viÕt néi dung bµi tËp 3a.
HS : b¶ng con, vë CT
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Tên H§
HĐ trị
Hỗ trợ GV
KiĨm tra
H­íng dÉn
 nghe-viÕt
H­íng dÉn lµm bµi tËp
Cđng cè dỈn dß
- 1 HS lªn b¶ng .
- C¶ líp viÕt b¶ng con.
- 2 häc sinh ®oc l¹i, tr¶ lêi c©u hái ND
(Kh«ng,do «ng nh­êng ch¸u, gi¶ vê thua cho ch¸u vui.)
-H/s t×m vµ nªu
- ViÕt vµo b¶ng con (khoỴ, r¹ng, keo, thua, chiỊu)
- HS viÕt bµi vµo vë.
- So¸t bµi
* 1 HS nh¾c lai quy t¾c viÕt k/c
- Nèi tiÕp ®äc ch÷ t×m ®­ỵc b¾t ®Çu k/c
- C¶ líp ghi b¶ng con l/n cÇn ®iỊn
 Rĩt kinh nghiƯm bµi viÕt
 §äc cho h.s viÕt tªn mét sè ngµy lƠ trong bµi chÝnh t¶ tr­íc 
 GV ®äc toµn bµi chÝnh t¶ 1 l­ỵt.
?Cã ®ĩng cËu bÐ trong bµi th¬ th¾ng ®­ỵc «ng cđa m×nh kh«ng?
- Trong bµi cã nh÷ng dÊu ngoỈc kÐp vµ dÊu hai chÊm nµo?.
-H­íng dÉn viÕt tõ khã
GV ®äc cho HS viÕt
ChÊm - ch÷a bµi.
GV cho h/s nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ trong tr­êng hỵp viÕt c,k
- Treo b¶ng phơ, viÕt néi dung bµi 3a
GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng.
NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c HS yªu quý «ng bµ 
Sinh ho¹t líp tuÇn 10
I Mục tiêu
Giúp HS nhận ra những ưu nhược điểm của bản thân và tập thể lớp về mọi mặt trong tuần qua
Biết được nội dung thi đua trong tuần tới 
Cĩ ý thức khắc phục các thiếu sĩt và thực hiện tốt phương hướng
II.Chuẩn bị
Nội dung sinh hoạt
III.Tiến hành giờ sinh hoạt
*Kiểm điểm tuần 10
GV giúp Cán sự lớp nhận xét những ưu khuyết điểm chính
Cả lớp đĩng gĩp bổ sung thêm, bầu bạn tiên tiến trong tuần
GV tổng kết ,khen ngợi ,nhắc nhở HS
*Đề ra phương hướng tuần 11
GV phổ biến kể hoạch thi đua chào mừng ngày 20/11
Lớp bàn biện pháp thực hiện
 *Dặn dị
Nhắc HS khắc phục tồn tại, thi đua thực hiện tốt kế hoạch.
 ----------------------------------@----------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 2 Tuan 10(16).doc