Giáo án khối lớp 2, học kì I - Tuần 1

Giáo án khối lớp 2, học kì I - Tuần 1

TẬP ĐỌC

 CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc đúng, rõ ràng toàn, biết nghỉ hơi sau các đấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công.

III. Các hoạt động dạy học : Tiết 1

 

doc 24 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 08/11/2018 Lượt xem 54Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án khối lớp 2, học kì I - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø 2 ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2009
TËp ®äc
 Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t: 
- §äc ®ĩng, râ rµng toµn, biÕt nghØ h¬i sau c¸c ®Êu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c cơm tõ. 
- HiĨu lêi khuyªn tõ c©u chuyƯn: Lµm viƯc g× cịng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i míi thµnh c«ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : TiÕt 1
1. Giíi thiƯu ch­¬ng tr×nh tËp ®äc líp 2 qua 8 chđ ®iĨm : Em lµ HS, B¹n bÌ, Tr­êng häc, ThÇy c«, ¤ng bµ, Cha mĐ, Anh em, 
2. D¹y bµi míi : 
2.1 Giíi thiƯu bµi : 
2.2 LuyƯn ®äc ®ĩng 
+ §äc mÉu - Giao NV: §äc thÇm theo vµ xem bµi tËp ®äc cã bao nhiªu ®o¹n? 
+ H­íng dÉn ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ: 
* §o¹n 1 : 
+ C©u 1: ph¸t ©m ®ĩng: lµm,n¾n nãt,-Gv ®äc mÉu c©u. + GV h­íng dÉn ®äc ®o¹n: §äc chËm r·i, chĩ ý ph¸t ©m vµ ng¾t nghØ h¬i ®ĩng 
- Gv ®äc mÉu ®o¹n.
* §o¹n 2 : 
+ C©u 1 : - §äc ®ĩng tõ :m¶i miÕt? HD ®äc c©u 1
NhÊn giäng ë tõ m¶i miÕt- Gv ®äc mÉu
+C¸c c©u héi tho¹i: Gv h­íng dÉn:- ®äc mÉu – yªu cÇu hs ®äc 
* Lưu ý: giäng bµ cơ «n tån, trÇm.Giäng cËu bÐ hån nhiªn.
§äc ®o¹n 2 cÇn chĩ ý ph©n biƯt giäng c¸c nh©n vËt. Gv ®äc mÉu.
* §o¹n 3 + 4 :
-HD ®äc ®o¹n: chĩ ý giäng cđa bµ, giäng cđa ng­êi dÉn chuyƯn.Gv ®äc mÉu- gäi Hs ®äc
-H­íng dÉn ®äc c¶ bµi: toµn bµi ®äc giäng thong th¶ , chËm r·i, ph©n biƯt giäng tõng nh©n vËt.
-NX ghi ®iĨm
-HS thùc hiƯn yªu cÇu.
-Hs ®äc c©u
-HS ®äc chĩ gi¶i:ng¸p ng¾n ng¸p dµi,n¾n nãt, nguyƯch ngo¹c
-Hs luyƯn ®äc ®äan1
- H ®äc 
- Hs ®äc theo d·y
-Hs ®äc theo d·y
HS ®äc chĩ gi¶i:m¶i miÕt, «n tån.
- §äc ®o¹n 2
Hs ®äc chĩ gi¶i nghÜa c¸c tõ:«n tån, thµnh tµi.
-HS ®äc ®o¹n 3 +4
-Hs ®äc nèi tiÕp c¶ 4 ®o¹n
- Hs ®äc bµi ( 1-2 HS)
- NhËn xÐt
 TiÕt 2
* LuyƯn ®äc tiÕp 
- NXcho ®iĨm 
2.3 T×m hiĨu bµi 
-Lĩc ®Çu cËu bÐ häc hµnh nh­ thÕ nµo?
-Y/c ®äc thÇm ®o¹n 2 vµ cho biÕt:
- Trªn ®­êng ®i ch¬i cËu bÐ thÊy bµ cơ ®ang lµm g× ?
- Bµ cơ mµi thái s¾t vµo t¶ng ®¸ ®Ĩ lµm g×?
 - CËu bÐ cã tin ®iỊu ®ã ko? Bµ cơ ®· gi¶ng gi¶i thÕ nµo ?
- C©u chuyƯn khuyªn em ®iỊu g× ?
Chèt : §ã lµ ®iỊu khuyªn bỉ Ých , ph¶i biÕt kiªn tr× nhÉn n¹i trong mäi viƯc.
 2.4 LuyƯn ®äc l¹i: 
-GV h­íng dÉn:giäng cđa bµ cơ «n tån chËm r·i, giäng cËu bÐ ng¹c nhiªn, giäng ng­êi dÉn chuyƯn chËm, nhÊn giäng tõ ng÷, miªu t¶. 
3. Cđng cè - dỈn dß 
Em thÝch nh©n vËt nµo trong c©u chuyƯn, v× sao?
§äc toµn bµi
 §äc thÇm , tr¶ lêi -> NX 
-§äc thÇm , tr¶ lêi c©u 1
-§äc vµi dßng ®· ch¸n, viÕt vµi ch÷ ®· nguyƯch ngo¹c.
-CÇm thái s¾t m¶i miÕt mµi
 -§Ĩ thµnh kim 
- Trao ®ỉi nhãm ®«i
= ViƯc khã ®Õn ®©u, nÕu kiªn tr× nhÉn n¹i sÏ lµm ®­ỵc.
* * *
To¸n
 «n tËp c¸c sè ®Õn 100
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- BiÕt ®Õm, ®äc c¸c ®Õn 100; 
- NhËn biÕt c¸c sè. Sè cã mét, hai ch÷ sè; sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt cã 1 ch÷ sè sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè; sè liỊn tr­íc, sè liỊn sau.
II. §å dïng: - B¶ng c¸c « vu«ng (bµi 2).
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ LuyƯn tËp
*Bµi 1: 
-Cđng cè vỊ sè cã mét ch÷ sè.
-Nªu c¸c sè cã 1 ch÷ sè?
=GV ch÷a bµi vµ rĩt ra kÕt luËn: Cã 10 sè cã mét ch÷ sè lµ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sè 0 lµ sè bÐ nhÊt cã mét ch÷ sè, sè 9 lµ sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè.
* Bµi 2: :
-Cđng cè vỊ sè cã hai ch÷ sè.
- GV vÏ mét b¶ng c¸c « vu«ng.
= GV ch÷a bµi vµ rĩt ra kÕt luËn: Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè lµ 10; Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè lµ 99.
* Bµi 3
-ChÊm ch÷a c¸ nh©n.
=Chèt sè lion tr­íc, sè lion sau.
3.Cđng cè-dỈn dß:
-Cđng cè vỊ sè liỊn sau,sè liỊn tr­íc. 
- Trß ch¬i:" Ai nhanh h¬n".
- HS lµm SGK – KT chÐo
- HS ®äc c¸c sè cã mét ch÷ sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín vµ ng­ỵc l¹i.
-HS ®iỊn c¸c sè thÝch hỵp vµ ®äc
- HS ®äc ®Ị- nªu yªu cÇu.
- Lµm vë.
- HS1: nªu sè ë gi÷a.
- HS2: nªu sè liỊn tr­íc.
- HS3: nªu sè liỊn sau.
HS cho ®iĨm lÉn nhau.
* * *
LuyƯn to¸n
¤n TËp c¸c sè ®Õn 100
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Cđng cè vỊ: §äc viÕt c¸c sè trong ph¹m vi 100 ( c¸c sè cã 1 – 2 ch÷ sè); sè liỊn tr­íc, sè liỊn sau.
 II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ KTBC: 
- §iỊn vµo chç chÊm.: 0 . > 6
2/ Bµi míi: ¤n tËp
*Bµi 1: 
- GV yªu cÇu HS ®äc xu«i, ®äc ng­ỵc tõ 0 – 9
? Cã bao nhiªu sè cã 1 ( 2 ) ch÷ sè? Sè nµo?
*Bµi 2: 
- KT: hoµn thiƯn b¶ng sè trong SGK.
?Sè 10 gåm mÊy chuc? mÊy ®¬n vÞ?
?Sè 99 gåm mÊy chuc? MÊy ®¬n vÞ?
?Sè lín nhÊt? Nhỉ nhÊt cã 2 ch÷ sè?
*Bµi 3: 
?Sè liªn tr­íc ( sau ) cđa sè 99 lµ sè nµo?
? Muèn t×m sè liỊn tr­íc( sau) cđa 1 sè ta lµm nh­ thÕ nµo?
3/ Cđng cè dỈn dß:
-NhËn xÐt giê häc.
*GV l­u ý : Chĩ ý kÌm nh÷ng em häc ch­a tèt: 
-HS lµm b¶ng con
-Hs nªu yªu cÇu, - lµm VBT
-Hs lµm VBT – 1 HS lµm b¶ng phơ.
-Tr¶ lêi c¸c c©u hái.
* * * * *
Thø 3 ngµy 18 th¸ng 08 n¨m 2009
KĨ chuyƯn 
Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- Dùa theo tranh vµ gỵi ý d­íi mçi tranh kĨ l¹i ®­ỵc mçi c©u chuyƯn.
 1.Giíi thiƯu truyƯn:
 TruyƯn ngơ ng«n trong tiÕt tËp ®äc c¸c em võa häc cã tªn g×?
C©u chuyƯn khuyªn chĩng ta ®iỊu g×? g GV ghi 
2. H­íng dÉn kĨ chuyƯn:
- §äc yªu cÇu cđa ®Ị bµi trong s¸ch TV
a. KĨ tõng ®o¹n theo tranh: ( hs TB, hs Y)
-Yªu cÇu häc sinh kĨ chuyƯn theo nhãm:
- Treo tranh tr­íc líp yªu cÇu kĨ chuyƯn tr­íc líp:
Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt theo néi dung:
+KĨ ®đ ý ch­a? ®ĩng tr×nh tù kh«ng?
+ VỊ c¸ch diƠn ®¹t?
+ VỊ c¸ch thĨ hiƯn?
b. KĨ l¹i toµn bé c©u chuyƯn(HSkh¸, giái)
- Cã thĨ chän 1 trong 2 h×nh thøc
- Mét häc sinh dĨ toµn bé c©u chuyƯn
- Mét HS kĨ mét ®o¹n, em kh¸c kĨ tiÕp.
- Cuèi cïng c¶ líp NX HS, nhãm kĨ hay nhÊt.
 3. Cđng cè dỈn dß:
- Con häc tËp ®­ỵc g× qua c©u chuyƯn trªn:
ý nghÜa: Lµm viƯc g× cịng ph¶i kiªn tr× nhÉn n¹i.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc:
- KhuyÕn khÝch häc sinh vỊ nhµ kĨ l¹i c©u chuyƯn cho ng­êi th©n nghe vµ lµm theo lêi khuyªn bỉ Ých cđa c©u chuyƯn.
2 HS: “cã c«ng ........nªn kim”, lµm viƯc g× cịng ph¶i nhÉn n¹i.
- Lµm viƯc theo nhãm 4
Quan s¸t tranh SGK.
Nèi tiÕp nhau kĨ tõng ®o¹n.
- §¹i diƯn c¸c nhãm lªn kĨ l¹i c©u chuyƯn (kÕt hỵp chØ tranh).
- C¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ nhËn xÐt b¹n kĨ.
HS nhËn xÐt b¹n kĨ vỊ néi dung, c¸ch diƠn ®¹t, c¸ch thĨ hiƯn.
HS.
2 HS nh¾c l¹i
* * *
To¸n
¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 (TiÕp)
A.Yªu cÇu cÇn ®¹t: 
- BiÕt viÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè thµnh tỉng cđa sè choc vµ sè ®¬n vÞ, thø tù cđa c¸c sè.
- BiÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
I. KiĨm tra: 
Sè bÐ nhÊt cã mét ch÷ sè?
......................hai.............?
....lín ............Mét...........?
.......................Hai............?
II. ¤n tËp:
 Bµi 1: ViÕt( theo mÉu.)
Bµi 2: ViÕt sè ( Theo mÉu)
Bµi 3: §iỊn dÊu>, <, =, 
34.....38 27 ... 72. 80+6......85
72.....70. 68..........68. 40+4......44.
Bµi 4: ViÕt c¸c sè 33 54. 45. 28.
a. Theo thø tù tõ bÕ dÕn lín.
 - Sè: 28.
 - Sè: 54.
 28. 33. 45. 54.
b. Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ,
 54. 45. 33. 28.
Bµi 5: ViÕt sã thÝch hỵp vµo « trèng, biÕt c¸c sè ®ã lµ.
 98. 76. 67. 93. 84.
67. 76. 84. 93. 98.
III. Cđng cè dỈn dß: (1ph) 
HS: 2 em lªn b¶ng viÕt c¸c sè.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
HS:1 em ®äc to yªu cÇu cđa bµi. ®äc bµi mÉu.
HS:Tù lµm bµi vµo vë.
- LÇn l­ỵt 3 em lªn b¶ng lµm bµi.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- 1 em ®äc to yªu c©u cđa bµi.
- 2 em lªn b¶ng . C¶ líp lµm vµo vë.
 NhËn xÐt.
- 1 em ®äc yªu cÇu cđa bµi.
- C¶ líp lµm bµi vµo vë.
- 2 em lªn b¶ng lµm bµi.
 NhËn xÐt.
HS: §äc bµi, quan s¸t sè.
GV.?. Sè nµo lµ sè bÐ nhÊt?
 - Sè nµo lµ sè lín nhÊt?
HS: 2 em tr¶ l¬i c©u hái.
GV: NhËn xÐt.
HS: C¶ líp tù lµm bµi.
 - 2em ®äc kÕt qu¶.
 NhËn xÐt.
HS: 1 em ®äc yªu cÇu cđa bµi. C¶ líp quan s¸t h×nh vÏ tõ thÊp ®Õn cao.
 2 em nªu miƯng kÕt qu¶.
G+H: NhËn xÐt.
G: NhËn xÐt tiÕt häc 
* * *
CHÍNH TẢ
CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
 - Chép chính xác bài chính tả (SGK) trình bày đúng 2 câu văn xuơi. Khơng mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm được các bài tập 2,3,4.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. 
 HS : Vở,VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Kiểm tra bài cũ: 
	-GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”
 b) Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ.
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền.
 4. Củng cố : 
 -Cho hs viết lại bảng con các từ ngữ đã viết sai.
 -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k.
* * *
LuyƯn to¸n
¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 ( T )
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Cđng cè vỊ: §äc, viÕt , ph©n tÝch cÊu t¹o sè trong ph¹m vi 100 ( c¸c sè cã 1 – 2 ch÷ sè)
 II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ KTBC :
ViÕt sè liỊn tr­íc( liỊn sau )cđa 79
2/ Bµi míi: ¤n tËp
*Bµi 1: 
-KT: §äc, viÕt, ph©n tÝch sè cã 2 ch÷ sè.
-NÕu c¸ch ®äc ,viÕt sè.
= Sè cã 2 ch÷ sè lµ gép gi÷a sè chơc vµ ®¬n vÞ.
*Bµi 2:®iỊn dÊu
-KT: so s¸nh , ®iỊn dÊu.
-Nªu c¸ch s« s¸nh gi÷a 30 + 5 .. 53
*Bµi 3: ViÕt c¸c sè
-KT: So s¸nh, s¾p xÕp thø tù c¸c sè.
*Bµi 4:
-KT: So s¸nh, s¾p xÕp thø tù c¸c sè trßn choc.
-So s¸nh sè trßn chơc ta so s¸nh nh­ thÕ nµo?
*Bµi 5:Sè bÐ nhÊt.
= Chèt sè ®ĩng.
3/ Cđng cè dỈn dß:
-HƯ thèng néi dung «n tËp. 
-NhËn xÐt giê häc.
-Nªu yªu cÇu.
-§äc mÉu, lµm SBT, KT chÐo
-Nªu yªu cÇu.
-Lµm VBT – KT chÐo.
-HS lam vë
-Ch÷a b¶ng phơ
- HS yÕu ®äc l¹i bµi.
-HS lµm SBT – KT chÐo.
* * *
CHÍNH TẢ
CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
 - Chép chính xác bài chính tả (SGK) trình bày đúng 2 câu văn xuơi. Khơng  ...  học sinh .
Đọc thong thả từng dòng thơ , mỗi dòng đọc 3 lần .
Đọc lại bài thong thả cho học sinh soát lỗi . Dừng lại và phân tích các tiếng khó cho học sinh soát lỗi .
Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả 
Bài 2 :
-Gọi học sinh đọc đề bài .
-Gọi học sinh làm mẫu .
-Gọi học sinh lên bảng làm tiếp bài .
-Yêu cầu học sinh nhận xét bài bạn .
-Giáo viên nhận xét đưa ra lời giải : quyển lịch /chắc nịch , nàng tiên/ Làng xóm , cây bàng / cái bàn , hòn than / cái thang .
-Bài 3 :
-Yêu cầu học sinh nêu cách làm .
*Viết các chữ cái tương ứng với tên chữ vào trong bảng .
-Gọi học sinh làm mẫu .
*Đọc : giê – viết : g.
-Yêu cầu học sinh làm tiếp bài theo mẫu và theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
-Gọi học sinh đọc lại , viết đúng thứ tự 9 chữ cái trong bài .
*Đọc : giê, hát , I, ca, e-lờ, em mờ , en - nờ , o, ô , ơ.
Viết : g , h , I , k , m , n , o , ô , ơ .
-Xoá dần các chữ , các tên chữ trên bảng cho học sinh học thuộc .
4.Củng cố 
Nhận xét tiết học , tuyên dương các em học tốt , nhắc nhở các em còn chưa chú ý trong giờ học .
5.Dặn dò: 
Dặn dò các em về nhà học thuộc bảng chữ cái . Những em viết bài có nhiều lỗi phải viết lại bài .
-Hát .
-2 em : 
-Cả lớp lắng nghe .
-Cả lớp đọc đồng thanh khổ thơ sau khi giáo viên đọc xong.
-1 vài em trả lời .
-Viết các từ khó theo yêu cầu vào bảng con .
-Một số em trả lời .
-Nghe giáo viên đọc và viết lại .
-Đổi vở , dùng bút chì soát lỗi , ghi tổng số lỗi sai ra lề vở .
-1 em đọc .
-1 em làm mẫu .
-1 em lên làm , cả lớp làm ra giấy nháp .
-Bạn làm đúng / sai .
-Cả lớp đọc đồng thanh các từ tìm được sau đó ghi vào vở .
-1 em nêu.
-1 em làm mẫu .
-3 em lên bảng , lớp làm vào bảng con .
-Một số em đọc và viết , lớp đọc đồng thanh.
-Học thuộc lòng bảng chữ cái .
-Chú ý nghe .
luyƯn tiÕng viƯt
¤n tËp vỊ tõ vµ c©u
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
-RÌn kÜ n¨ng nãi: BiÕt nghe vµ tr¶ lêi mét sè c©u hái vỊ b¶n th©n m×nh .BiÕt nghe vµ nãi l¹i ®­ỵc nh÷ng ®iỊu em biÕt vỊ b¹n trong líp.
2. RÌn kÜ n¨ng viÕt: B­íc ®Çu biÕt kĨ vỊ mét mÈu chuƯn theo 4 tranh.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
.
1. «n tËp :
* Bµi 1: ViÕt tiÕp vµo chç chÊm 
-Tõ chØ ®å dïng cđa em trong nhµ: ghÕ, ®ång hå, ...........
-Tõ chØ ho¹t ®éng cđa em ë tr­êng; häc bµi, nghe gi¶ng,.............
Tõ chØ ®øc tÝnh tèt cđa trỴ em: ngoan, ch¨m,..........
* Bµi 2: Khoanh trßn ch÷ c¸i tr­íc dong ch÷ ®· thµnh c©u.
+ C¸i c©y.
+C¸c b¹n trång c©y.
+C¸c b¹n cđa em.
+Trång c©y xanh.
Chèt: C©u ph¶i ®đ ý trän vĐn.
3. Cđng cè : DỈn dß
-HƯ thèng néi dung «n tËp 
-NhËn xÐt giê häc
HS lam bµi trong VBT
Nªu yªu cÇu – Lµm Vë
-1 Hs lµm b¶ng phơ 
-Ch÷a b¶ng phơ
-Nªu yªu cÇu- tr¶ lêi miƯng.
Thứ 6 ngày 21 tháng 08 năm 2009
Tập làm văn
TỰ GIỚI THIỆU-CÂU VÀ BÀI.
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- Biết nghe và trả lời đúng những câu hỏi về bản thân(BT1) nói lại một vài thông tin đã biết về 1 bạn(BT2).
II.Đồ dùng dạy và học:
Tranh minh hoạ bài tập 3 .
Chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh.
III.Các hoạt động dạy và học :
1.Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở đồ dung học tập của học sinh 
2.Bài mới :
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Trong tiết tập làm văn đầu tiên, các em sẽ được luyện cách giới thiệu về mình. Đồng thời các em sẽ được làm quen với bài văn và biết tổ chức các câu văn thành 1 bài văn ngắn.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1 & 2:
-Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
-Yêu cầu học sinh so sánh cách làm của 2 bài tập.
*Bài 1 :Chúng ta tự giới thiệu về mình.
 Bài 2 : Chúng ta giới thiệu về bạn.
-Phát phiếu và yêu cầu học sinh tự điền các thông tin về mình vào phiếu học tập theo mẫu câu hỏi trên bảng phụ .
-Yêu cầu học sinh thực hành hỏi đáp theo cặp đôi.
-Gọi học sinh lên bảng thực hành trước lớp.Các em khác nghe và ghi các thông tin đó vào phiếu.
-Gọi học sinh trình bày kết qủa làm việc . Sau mỗi lần học sinh trình bày , giáo viên gọi học sinh khác nhận xét , sau đó giáo viên nhận xét và cho điểm học sinh.
Bài 3: (HS khá, giỏi kể lại được nội dung 4 bước tranh)
4.Củng cố 
-Giáo viên nhận xét tiết học.Khen những học sinh học tốt.
5.Dặn dò 
Xem lại bài đã học và chuẩn bị trước bài sau.
-Học sinh phải có đầy đủ sách vở và đồ dung học tập.
-Cả lớp lắng nghe.
-1 em đọc đề bài tập & 2.
-Một số em lên so sánh.
-Cả lớp tự ghi.
-2 em ngồi cạnh nhau thực hành hỏi đáp.
-2 em lên thực hành hỏi đáp, cả lớp nghe và ghi thông tin vào phiếu.
-Một số em trình bày :
+Tự kể về mình . 
+Giới thiệu về bạn cùng cặp .
+Giới thiệu về bạn vừa thực hành.
-1 em kể
TOÁN 
 ĐÊ XI MET
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Giúp học sinh: - Biết đeximet(dm) là đơn vị đođộ dài, tên gọi, ký hiệu của nó, biết quan hệ giữa đeximet và xăngtimet(1dm=10cm).
- Nhận biết được được độ lớn của đơn vị đo dm, so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn giản, thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có đơn vị đo dm
II.Đồ dùng dạy và học:
-Một băng giấy có chiều dài 1dm.một sợi len dài 4 dm
-Thước thẳng, dài có vạch chia thành dm , cm.
III.Các hoạt động dạy và học:
1.Bài cũ -Gọi học sinh lên bảng đặt tính các số hạng và tổng.
38 và 61.
b.53 và 25. 
50 và 23.
72 và 26.
-Giáo viên nhận xét đưa ra đáp án đúng và cho điểm.
*38 + 61 = 99 , 53 + 25 = 78 , 50 + 23 = 73 , 72 + 26 = 108
2.Bài mới
.Giới thiệu bài 
Hoạt động 1:GT đơn vị đơn vị đo độ dài đeximet -Phát cho mỗi bàn 1 băng giấy và yêu cầu học sinh đo độ dài băng giấy .
-Băng giấy dài mấy cm? 
*Băng giấy dài 10 cm.
-Giáo viên vừa giảng , vừa viết lên bảng: 10cm còn gọi là 1đêximet
-Yêu cầu học sinh đọc : 1 đêximet.
-Giáo viên nêu: đêximet viết tắt là dm.
-Giáo viên vừa giảng , vừa viết lên bảng :
10 cm = 1dm
1 dm = 10 cm
-Yêu cầu học sinh nêu lại
*1 đêximet bằng 10 xăngtimet, 10 xăngtimet bằng 1 đêximet 
-Yêu cầu học sinh dùng phấn vạch trên thước các đoạn thẳng có độ dài là 1 dm.
-Yêu cầu học sinh vẽ các đoạn thẳng dài 1 dm vào bảng con. 
Hoạt động 2:Thực hành 
Bài 1:
-Yêu cầu học sinh đọc đề bài , sau đó tự làm bài vào vở bài tập.
-Yêu cầu học sinh đổi vở để kiểm tra bài nhau đồng thời gọi học sinh đọc chữa bài.
*a.
+Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1 dm.
+Độ dài đoạn thẳng CD ngắn hơn 1 dm .
b. 
+Độ dài đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.
+Độ dài đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.
Bài 2:
-Yêu cầu học sinh nhận xét về các số trong bài tập 2.
-Yêu cầu học sinh quan sát mẫu :
1 dm + 1 dm = 2 dm
-Yêu cầu học sinh giải thích vì sao 1 dm cộng với 1 dm lại bằng 2 dm ?( Nếu học sinh không giải thích được thì giáo viên nêu ch các em rõ : vì 1 cộng 1 bằng 2 , giữ đơn vị dm sang tổng)
-Muốn thực hiện 1 dm + 1 dm ta làm như thế nào?
*Ta lấy 1 cộng 1 bằng 2 , viết 2 rồi viết dm vào sau số 2.
-Hướng dẫn tương tự với phép trừ , sau đó cho học sinh làm bài vào vở bài tập , yêu cầu học sinh lên bảng làm bài.
*a) .8dm+2 dm = 10 dm , 3 dm + 2 dm= 5 dm
 9 dm+10 dm=19 dm
b) .10 dm- 9 dm=1 dm , 16 dm- 2 dm= 14 dm
 36 dm –3 dm=33 dm
4.Củng cố 
-cho học sinh dùng thước đo lại quyển vở của mình.
-Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò 
Về nhà tập đo 2 chiều quyển sách toán.	
-2 em 
-Dùng thước đo độ dài băng giấy.
-Một vài em trả lời.
-Một số em đọc.
-Một số em nêu lại.
-Tự vạch trên thước của mình.
-Vẽ vào bảng con.
-Cả lớp tự làm bài cá nhân.
-1 em đọc chữa.
-Một số em trả lời.
-Lắng nghe và quan sát.
-Một vài em giải thích.
-Cả lớp tự làm bài.1 em lên đọc bài làm của mình , các em khác nhận xét và chữa bài của mình.
* * *
Luyện Tiếng Việt	
«n tËp lµm v¨n tuÇn 1 
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Giĩp HS:
Cđng cè, rÌn luyƯn kÜ n¨ng nghe vµ nãi .Nghe vµ tr¶ lêi ®ĩng mét sè c©u hái vỊ b¶n th©n m×nh.Nãi ®­ỵc nh÷ng ®iỊu biÕt vỊ b¶n th©n b¹n.
LuyƯn tËp c¸ch viÕt l¹i néi dung tranh. 
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Giíi thiƯu bµi :
H­íng dÉn lµm bµi tËp :
* Bµi 1 : Häc sinh ®äc yªu cÇu 
- 3 Häc sinh kh¸ giái th­ch hµnh tù giíi thiƯu vỊ b¶n th©n(Nãi nh÷ng ®iỊu c¬ b¶n).
- Em tªn lµ :
- Em thÝch m«n :
- Em häc líp :
- Em häc tr­êng :
- C¶ líp lµm vµo vë
- Yªu cÇu 1 sè häc sinh tr×nh bµy
 - Häc sinh kh¸c nhËn xÐt bỉ sung
Bµi 2 : Häc sinh ®äc yªu cÇu
Häc sinh quan s¸t tõng bøc tranh(Vë «n luyƯn).
ViÕt néi dung mçi tranh b»ng 1 c©u ®Ĩ t¹o thµnh c©u chuyƯn.
Yªu cÇu 2 häc sinh giái ®äc bµi lµm.
NhËn xÐt tuyªn d­¬ng 
+ L­u ý chøa bµi cÇn cơ thĨ vµ râ rµng trong mét bµi cđa hs.
 -GV : LuyƯn viÕt thµnh nh÷ng c©u hoµn chØnh, cã ý nghÜa.
3. Cđng cè dỈn dß : 
 -NhËn xÐt giê häc.Tuyªn d­¬ng b¹n viÕt hay.
* * *
	HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
I Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Qua tiết sinh hoạt học sinh nắm được tình hình học tập của mình trong tuần .
Từ đó học sinh có hướng phấn đấu học tập trong tuần sau.
II.Hoạt động trong tuần
Giáo viên nêu nội dung tiết sinh hoạt .
Lớp trưởng báo cáo .
Các thành viên nêu ý kiến
Giáo viên nêu nhận xét chung:
-Ưu điểm:
+Ngoan ngoãn lễ phép, vệ sinh sạch sẽ .
+ Đa số các em đi học đúng giờ, có ý thức học tập.
-Khuyết điểm:
+Một số em còn quên đồ dùng.
III.Phương hướng tuần sau 
+Thi đua học tập xây dựng bài , phát huy tính tích cực trong học tập.
+Đi học phải mặc đồng phục vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ dụng cụ học tập.
+Xây dựng phong trào trang phục sạch đẹp khi đến trường.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 1 KY PS1 09-10.doc